I h INSTITUUT VAN JUMET-HEIGNE, (Gesticht van den Dr L. DOGNIAUX, Specialist) TWEE WOOMILIZEN ZOIVIERSP^Em, I*tiiMlen. Itlocdvlekjes, Vet- wormirje". verdwijnen bij een ge regeld t;ebruik van '^c. weide ‘i vnn houtgevins tr. ïT>- René CLOET WISSEL. A«EWiT JJershuis d°Or 227ij. I is ■T-E55& te pïcimi te’vëurnêT I I I s: Sffl 1 5 ,s g Dronkenschap bestaat niet FABRIEK Te huren 1 m I y-ss. maailand r— m- o m -H r" rA m m co y BEDIEND DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE Eiland «moo iem. Alen vraan Herberg Ie s Êr" s R Co" Knopen ;t. 4, 8 Cll 9 ^batikt door Dronkenschap bestaat niet meer. l.ouit \eihaeghe, mits 800 fr. s jaars r H. 1-06-00 C. Zaailand Openbare Verkooping 3 9 o a Te huren bh(J;haatsen. zich r' ïermoul Kalkoven te IIEMI VAN ELSLANDE-KINT Woordstvaat, VEURNIE. S O «t c S3. 'W L ViV\'u, C. ÏAV.üXanó Wla. C. TivaWanó ^enM9. j» «fFWH TC BKS IEMBI Zaailanden w NMawlen At 'preo, in le ga »n lorbehoorende aan C. 7?atü\an^ '^aenHöi. TELEFOON 17. DIXMUHE fr c Men vraagt ‘in-n Kulpor en een HVerkiHnn» •*l*oil Wet-HgiiHt Men vraagt. l"«»<*<lr>o ■t«*lzi^«*i*. goed loon. MEN VRAAGT b'On. Alsook een Ie Camille l Veurne. Herberg le pnchlen «•“tiaaind Den Transvaal, gestaan c gen te Veurne, Haussenslaan. gl Leermeisjes ptichlen '0.3 'W. HUIS VAN VERTROUWEN I dit II en gele- FM 3a» X- tr4 00 4 2( van eclitn h 75 C’ pel en L- a 27 Nov, IT. 3 20 3 00 2-00 I':1' S |-ST Bessel. 20 h21%sliksi 30.10 Febr. uitweg toi van Oil Charleroi U HJO met gemak van ‘ieuwe Kwartieren. -1 liovingen tf> ihicIi- I -Inlichtingen bij den Deurwaar- 1 dev BOUTEN, te Veurne. kJeerimi* Hoog eefjon^on, bij Vande Velde, Rozendaelstraat, 12, Ut?,w*» fr. loo. r' - H1JSO X> SF =2 □C? ct o c O 0Q CT ao CT I Q. C Q *3 Q. ro Q. -I Te knnnpn Nieuwgebouwd C HOOpen. |lulM(nei hoi, Pannest raat, 35. Met groot gemak van be taling. Voor de sleutels zich te wenden bij Gustaaf Lecol, en voor de voorwaarden bij E. Fan Houcke-Breyne, Leopoldstraat. 11b te Eneken. HERBERG Het Lnmmoken, met werkwinkel, dienstig voor timmerlieden en meubi (makers of andere ambachten Zich te bevragen bij den heer Leopold :iKjSt!r^3SlsnX^SBB^SKEBSBBSKiSSSES3BBES33SSBIWK8^USa^SiS Breuken, Aderbreuk, Waterbreuk radikale genezing zonder breukbanden, in 10 tot 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoon lijke behandelingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd ra Elk jaar 850 tot 900 genezingen. Vraag referenties. Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek be- f- E handeld te zijn geweest. Misvormdheid der ledematen: Genu valgum, genu varum, slomp- en platvoeten, enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door photografles, kunnen in T instituut geraadpleegd worden. Vrouwenziekten Afzakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte ge heimhouding. Kliniek van eersten rang in opzicht van gezondheid en gemakken, groote lokalen, volmaakte beweikluiging, bijzondere gezonde ligging, park van m twee hectaren. Doctor DOGNIAUX woont nabij zijn geslicht, waar bij ontvangt op |j Maandag en Woensdag van 1 lot 3 uren. Telefoon <473. 3 c O) o. ri" o o -u 5 2. o O 2 3. 5 T slipt voormiddag, Ier ge- 't Vredegerecht te Veurne, i van den bevoegden heer bij HEllTllX GO kleermaakster, te genaamd De Koning van Spaansch Kwartier; thans Désiré Lucidanne. Zich te bevragen bij M’ brouwer le Veurne. I Huizen en bomvgronden Ie I j koopen, met gemak van beluien, iond r I Hui^n iii 1908. per 100 kilos, in zakken oj ten. Jnhchlingeii b*J den Deurwaai ^agonp.u.ile\lB1.ussel,(zoud. verbintenis) 2 S- s - Sc? s boven de lasten, met recht tot 1 October j Een monster van het merkwaardige Coza- 1908. -',a" GEMEENTE S' RIQUIERS. Koop Hen. wijk A. nummer» 447 en 448. Koop tien gebruikt door M. Mahieu, mits 135 |r.jaars boven de lasten, lot I October 1908. (HNShAt, 24 DECEMBER 1907 om 10 t/s ure hoorzaai van ten overslaan Vrederechter, van Gemeente .4 dinkerke-Panne. waarvan een ten dienste van hei berg ge naaind «N‘ Pieler» en 18 aren 66 cent, bebouwde grond en zandakker. Verdeeld in 16 koopen. Hel Woonhui" met deel der erf, gebruikt door M. Louis Decrop, mits 14 fr. te maande, vrij van lasten, met recht tol I Mei 1908. Het lVoonhui">Bcrl>erx Sint Pieler met deel der erf. in pachle gehou den door Mevr. Wed. Zoete, mits 120 fr. s jaars, vrij van lasten met recht tol 1 Mei 1913. Al het overige gebruikt door verschei dene tot 31 December 1907. Voor breedvoeriger bescbrijving, zie de plakbrieven. De liois. brouwer, Veurne. te wenden bij L teimuui, fr. 3 20 3-00 2-80 van MEUBELS en BILJARTETV. Pracht- en gewone Meubelen. Biljarten van goede hoedanigheid met waar- portr‘ Depot der echte amerikaansche Biljartbanden. Bijzondere keus van het ’attcstenbook|Stoj?^eilj Lakens. Biljarttapijten iu caoutchouc, Ballen, Pommerancen, Kalk enz. iVlIcs aan de voordeeligate prijzen. ao o a o 5- o. c M **U\d ft «P Mer. Hu hor* t ISmtNiWE. «Op Vijf. "EDEK.EN 'tthüvs, schuur sv<A* ’^t. hoving, weide '''Wwnersm ‘.ÜH.'.U-1, ''-n'm. ti* UuhoulgovtM tr. Kewleld ft- 0oP *u. ««leid ft*. fchr.-aanP -J. VAN AIX>r linieert» Hoomsttatt ta fiNTWEnPtN (Bo^io) STOKPAARDJES-LELlENRiELKZEEP BERGMANN C“, Radebeul, j fabrieksmerk Stokpaardjes» I -stuk. Verkrijgbaar ter Apolheef Drogerij I1UYHSE1V, Veurne. De Paus die moet T lief vrouwke derven I De Groote Turk drinkt bier noch wijn, Wij mogen vrouwenmin verwerven I En drinken TERLINCK’s bier steeds rein BROUWERIJ TERLINCK-ABRASSART, i Rosendaelstraat. Veurne. I lBotei*nini*kt (per kilo). I 20 Novemb. Hoogste prijs Midden Leegste Eieren per 26 Markt, ^rpachüng n# OitiïiJ nn Veurne en k’ecappeile. Boils Cnxyle, Uoulhetn. !<loo, Oostduinkerke. '*’s Brerwilleatscap- iulpen en Wuheriu- -kliajen, zie de piak- 'k®' ir. OtMX* tAen, ^>ruikv door M. J«l£* .uctober 19\0, koop ‘,- ^l,s en koon 6, mtis ',“n de lasten. tnt'i vrijen UNSEl.E. °"P teven. door vrouw weduwe Ir.’s jaars boven ’ctober W\(). ^C.UMIAKD, wijk ft. *iV»OO ^‘%C.7.AKiLK^D.w'j'; '’‘«©•tela fr. •W’ERiNGH *OoP acht, 'tl c. ‘ll nn hoi 7^teUl 7 negen. ^3 -T3 A mkoop en verkoop van openbare weer den aan ÉÉN frank per 1000 franken. Kosteloozo uitbetaling van coupons. Kosteloos nazicht der trekkingen. I Kostelooze inschrijving op alle uit giften. INLICHTINGEN OP BELGISCHE EN VREERIDE WAARBEN. Gehlplaatsingen aan 3 1/i, 4 honderd. Wekelijks te spreken in de Café l'Espé- rance end» Café Franpais, Groote Markt Veurne, ’s Woensdags ’s morgens van 8 tot 9 t/2 ure. Op verzoek begeeft zich iet huize. N p ui ipi, (Blnneilpalen). Zich te wenden tol den drukker blad. TE PArUTFN ld Adinkerke phialS. de t- r«LHI IN /Mh ()veH 01). middellijke ingenollreding. Inlichtingen bij G. VANDERSTRAETE, brouwer te Veurne, Zich ie wenden bij den drukker van dit blad. Om seffens in gebruik te treden. Zich te bevragtm bij Henri Hutseraen, Duinkerk.si raat, Veurm1. GOOSSEN, gediplomeerde - Veurne, Vesteusir. 45. Spanje, in liet bewoond door MERLEVEOE, poeder wordt gratis loegezonden. U'M. bellens fr. 140 ’Plkf, r* 4<>OO 3-33-bo C. zaailand 178, 179 middel J 3=^0 o. i OPQ c o- “J o c CL N *V<*tnrli* Jine. 0Q c rt>- ftjS Z 8 - rt> t 2* fc S a j? 5 o s - S> 5" 2. 'S c o- Ainmoniak. fr. MS J‘--«MOO en 4 12 per tz; ÜU a? IJ tT’-r-=?1 (D S3» re HM— t tn o o-- w w r+ z«’avO,Z'M“' 'U,8«*as fr. 15 ,r- ^ooo rr,ra S m-"1 n R- 2 o Z«cn© Cloro©0 2 p— 22 o rn S3 w co s-22 <g r3 r 3 r g =o S?=ssat=g”“a G.~-5 m c 13 2.“ 3 •KSW— r-o'3^-S< g>’ -s.q =3 g. o ZJ" cv ra 3 2 CD o. SÜ C3 c’ =r =5 o Vj s -o s- o I! c 11 c S <3 Prljzie van houtgewu' fr. 2.’>0. MIccIiIm inf£oMt«*!<l ft*. fr. 4-00 4-20 o c Q. CT I*» y B p a a 3 3 a o 3 3 3- r o c 3 o -1 o tg E 3 N q «s CD P Q 1 aq 3 ct 3 3 TT CL rt- o- 3- O r+ 3 O 3 CL O O M w M CL a ONOPnc.'oetiD QodurGbJc guurste yvint^rkoudên P°r ,aar V0S' r-lnpoü 'ie OnlKduldeiide -vwvw mm- mi ir mrnin i MjMMflaat.1 ■<li< —fff i I <b‘n T* j Veu ’taBEK 190" ’“’Ihi.inhvi «tttnv.t 'lUttuw Vied. Vander- ^e«. E -< —-8 t-n r C 3 rH- 3 c> HT 2. a© iSa Xr© “T" 5 S S c oa re- 3E*‘ *1 “C 3- W- S> a r-w s-.g-S c-gEo g 03 ra r» Het Coza poeder bezit de, wonderbare eigenschap om1 tegenzin tot het drinken vanj sterken drank (bier, w(jn, ab sint enz.) bij den dronkaard op te wekken. Het Coza poeder werkt zoo onopge merkt en zeker, dat de echt- genoote, do zuster of de doch ter van den vorslaafdo het hem toe kan dienen, zonder zjjn medeweten, on zonder dat het noodig is, dat de pa tiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft. Het Cozapoeder heeft hetl huiselijk geluk van duizende gezinnen hersteld, duizenden personen van schaamte en on eer gered, on deze personen. I tot levenslustige en nuttige leden der maatschap-, I pij herschapen; het heeft menig jong persoon op I den rechten weg teruggebracht en gelukkig ge- I maakt en het leven van talloozen iqet menig I jaar verlengd. I Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard I poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen die I daartoe aanvraag doen, een boek met dankbe- tuigingen en een monster. Het poeder wordt ge- I waarborgd volkomen onschadelijk te zijn. Cor-j I respoudentie in alle talen der wereld. I Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in allel I apotheken en in het volgend depot te Veurne HONORÉ RUYSSEN, Groote Markt, 15. I Onze depothouder reikt het attestf gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen,| I maar geeft geen gratis proeven. I Om deze te bekomen, wendt u direct te London Coza Institute G2’ Londen,ögiJ Wacht ii voor namaaksels. Hot Coza poeder is het eenig afdoend tegen dronkenschap. - i sm i—nrwi«i iii7 IHUIIüWl Kan ingegeven icordcn in Koffie, Thee, Melk; Likeur, Absint, Bier, Water of in het voedsel, zonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van af weet. Gember 1937 p!„n?i,|'J3R Q Al»ering|iem «slag 'ut«0WM fr. 8X( r- ■ettoo

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 5