D1T IS VOOR U W° Hendryckx-Desaever. I overgroots keus van corsets. GOUTTES LIVONIENNESI. Huis L. Corlier-Devos ROYALE BELGE Bankhuis J. J. Slaesens, Ronse-Jammé CAMILLE VANDE VELDE s dm"» (H"‘ ^^^>i>Benrsplaals,BriisSi -- KoSTELOoyr-Pr"*t,traBt 8n d* An•P•eh,**,' (SPOEDIGE BEDIENING, i R DUINKERKBRUG, VEURNE. HUIS KAKEL SPILLIAERT EN ZOON K<oopli<*<len-l<leei*ninkei*n, OOSTSTRAAT, 45, VEURNE HUIS VAN VERTROUWEN. I allerbest gebreveleerd Boterkleursel, Kaas- stremsel, Thermometers en Kalfmeal. Hesschen en wendt U bij A.U^UM< ft rekker-herbergier Noordstraat, Veurne. GROOTE STOOMVERWIsRIJ Huis Ollo Koeiitges, S Jacobstraal, 15, Brugge SPECIALITEIT IH HET VERWEK VAN ZIJDEN STOFFA AU TENDEUR DROOCWASSCUEKIJ EN VERWERIJ I1ENRI lil^VEBERT-VIRBRlJGGIIi: Winkelicr-Knljiler-Kleer mnker, Eere-diploma der Nederlandsche Snijschool van Den Haag, rVieuwMtrniit, te Vourue* ELLEGOEDEIIEN EN KLEEDEREN OP MAAT Keurig werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. Hel Advertentieblad Horl ofj iema lier ij BEWONDERT liet is Etjerxxi-t. ETERNIT SCHALIE Corlier-Devos, Veurne, i s perso^ met in het Hotel de Rhetorica, Houtmarkt. I eene - n o c ste geneeslieeren del wereld. Eene flesch CIBILS aan 1,65 ligen bouillon voor 15 Alic slach van wollen Voor liet verbinden uwer boeken wendtu terdrukke rij vnn <üt blad. Volledige Koslumen op maal van af 40 Ir. Broeken op maal van af 12 fr. Snijder-Kleermaker voor lleeren, Damen en Kinders, ROZBNDAELSTRAAT, Veurne. 1 van Brussel.' O u naar Depot le Veurne M. VANDERHEYDE Broeder en Zusters, *rj LA BELGIQUE HORTICOLE Maladies des Voies respiratoires,Phtisie,etc.etc]| deTROUETTE PERRET au Gpudrpn...créoaQtéix- et av n 1. Ho Tolu =1 GENEZEN van en zich tc 1 vrijwaren tegen GRIEP,M KEELPIJN, ASTH m A, I VALLINGEN, TERING, BRONCHIET, KATARRHA, HOEST,TUBERCULOSIS VOOR U'Vfi I Huis wed. ROUSSEEUW RONSE GROOTE MARKT, 54 VEURNE. Magazijn van Merceriën, Brei-saaielte, en katoenen, gebreide Goederen, zooals Koussen, Zokken. Baaien, Rokken, Onder broeken en Ondervesten, Chals, Hand schoen, enz. Naaizijde en Garens, Linten, Knoopen, Perels, Passement werken, Naalden en Spellen, Bretellen, Kousse- bauden, Monterkoorden, Zeepen, Hair- oliën en Reukwaren, Porte-monnaies- Cigaardozen, Caoutchou-cols en Man chetten, Nachtlichters, Lepels, Forchel- ten en Messen, Scharen en Scheermessen- Sponsen en Zeemvellen, enz. Specialiteit van leeren Handschoen, Corselten en Jerseys, llairhersteller, Brillenen Pince-nez, nickclen Kettingen en andere mode artikelen. TE VEURNE. FABRIEK van CIMENTTICHELS. Depot van Ceramieke vloer en padsleenen Handel in Doornijkscb gemalen en ander Walerkalk; Mechelsch Kalk en Plaaster. Romeinsch en Portland Giment. Arduinen Bakken, Dorpels, Walersleenen, Koeislieten, Deksteenen, enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- buizen, Muurdeksels, gleischen Tichels, Boomsche Brijken, reiïactaire Bl ijken, Glazen Pannen, Plafond-lalten en Koehair. Superphospbaten van S. Gobain. Zaden en Landbouwzout. Alles aan de voordeelloste prijzen Men vmngt een IjeerJonsen. van alle stoffen, als vrouwen-, mans-en kinder-Kleederen; Gordijnen; Tafel- klecden en Kamerbehangsels; Chals; Handschoenen; Pane; enz. enz. MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. VERWEN ENWASSCHEN VAN HANDSCHOENEN De zwarte Bouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn Bijhuis toevertrouwd, worden binnen de 15 dagen geleverd. Verxorgil werk. <Seiiintige prijzen. DEPOT bij M™ VANDEN KERCKHOVE-CORNELIS, Duinkerken uat, Veurne. C "J I al de McU'vanVe ^r<**^'rouweU 2Cf; ‘!a'ik kon genezen, n>annen en vrouww,*,en dr.iKCll >,tn s,el mijn lilvctro-\'l!il,cl' 't.J Cn wanneer Ik ,fn’, k behandel po Bc,lt’e!l alle dagen honderden vef-J Ee" e u kan £7? e,lke'Keval van ongcnec^re^ ‘leerbare wouti a do leventL" ik het doen. .j duizenden personc E,cctro-v}p Jer hcrbtelt is eeni:^'d var> te maken kointn,^l,oc,tc hcbtM.I?lK ur1iszu,,; cen geneesmiddel»'U k Vraag clko» dlt al|ven|j-. en als ze zich niet haasten erb I ,leeft, die zich mfn" die gcdeeltoi iUlt vrccs van ‘nislukking. ,rJ aan moed, rniidk?efgecs,ig en ?f KChtel 2'jn levenskracht J S'e1rLk 'nensch ”em ,e 'U Sen°P^V°Clt di^‘aafZC'?d h k yraag ic<j_ a*en een onversaagd, krachtd I ^t0"anhheuï!Cc C” ^'dür^nd^uT1 droef8eestig gestemd is, die^l bn^ ‘e raadplegen ^^ege^ eó dic in z‘ch alleS V°C1\ïü S,“ur mij u*en' en een geluk maakt, mij persoonlr i 2E Raadplegingen.— OSCAR ROUSSEEUW opvolger van Th. Honse en l’h. Questroy. GROOTE MARKT, 34, VEURNE. belangrijk bericht aan DE WERKENDE KLAS] CIBILS I do beste der versterkte ossenvleescb-exlracten, kost veel 't K<‘,,”»,<k«,lijk..r van verbruik dan bel vle^. bet land loeiende CIBILS wordt aanbevolen door de utl^ ste geneesheeren dei wereld. Eene flesch CIBILS aan 1,65 Een kilo vleescii :>a» k.<f eenen smakelijker, krach- geeft een weinig sterkenj Hgen bouillon voor 15 personen. Ion enkel voor 6 8 iiütiwr fflü msen mil- riu?STE CIBILS in POUeii verbetert den smaak der saucen, J «inenten, enz. Vraagt een pot hij uwen leverancier- ri*. O.TK 1.410 oo 4 HO CI, 0.10 1 <!óEI>fbï‘s-dC,BILS P°ei,:r- Apotheek Vergauwen. Ansr3cl' in het KoffiehuisVraagt eene warme Cibils ’l Is het besl«^ Gesticht in 1853. Bij koninklijk besluit van 25 Januari 1905, voor de verzekering «ter nrlieldaongevallen en voorde uilkverinK «lei* i-onten goed gekeurd in uitvoering der wel van 24 December 1903. LEVENVERZEKERINGEN, LEVENSDUR1GE RENTEN, VERZEKERINGEN VAN BURGER LIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN. hoofdagent: Laurent VA.IV IIA.ECKE, Ooststraat, Veurne. Oostende en Veurne. De Bank le Veurne, is gevestigd Appel markt Nr 7. Aankoop en vei koop van Belgische en Vreemde Weerden; Uitwisseling van Koepons, Chèques en Vreemde Munten; Kosielooze inschrijvingen aan alle leetiingen; Eskompieering van Wissels en Mandaten; Geldheningen op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke veraul- woordeiijkheid van M.' J. J. Slaesens, aan den intrest van 3 ’s jaars, uitbetaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 1/2 's jaars, uitbetaalbaar met waarschuwing van drie maanden de dakiug der Villa VANDERHEYDE in de Klaverstraat le Veurne. CEBREVETEERDE DAKSCHALIE IN ALLE KLEUREN. Ondoordringbaar, onverbrandbaar, on verslijtbaar. Licht (10 k. per M2). Weer staat aan de hevigste winden. 10 jaren|18 verkrijgbaar aan lO^cenliemen hel nuin- waarborg. Monopool Catalogen en prijzen op vraag. <»ro<»te OoHtMlrnnl, S5M, Veurne^ Alle slach van wollen nrtlkele» chals. Rokken, Koussen. Bauiei), Muisen, i ■■t'olMnnictten van de eciste fabrieken1 land eii Belgie. 4eideis alle Mc, e. ii i, eii QuinC.iilleiieii; Corsets aan alle prijzen, uit de eerste fabri FOURNITUREN VOOR KLEERMAKERS EN KLEfill FOURftUREIV In alle Al deze koopwaren aan prijzen builen alleco Algemeen Agentselmn z,en vooraleer aankoopen 'DOMESTIC, /A4I7<-!k0°l’ ,ler Amerikaansche Naai® Ook n°K Naaimachiên a de besle zÜn van al dm die men kan leveren van ai l'j Oud »ekend huis VOOiJeEREDIPLOMA (grootste onderscheiding) in lie Interiialioiiiile Snijschool Fantaisle-kleedingstukken in alle vormen en smaak. Bijzonderheid in het maken van CEREM0N1E-K0STUMEN zooals: llabiet Redingote, Jacquette, Smoking, enz. MILITAIRE EN L1VREIK0STUMEN RIJ- EN KOETSIERSBROEKEN ENZ. Velo- en .Inclitkoatiinien. Specialiteit in het snijden en maken van Dameskleederen (Genre Tailleur) Costume Tailleur. Paletot, Jacquette, Bolero, Gilets, enz. in alle vormen en naar de laatste smaak. ROKKEN EN PELERINEN. Rijzonderheid in hel maken van Redingolen, Mantels, Robe Princesse, enz. Alle «Indi van bevallige KladerkoMtuinen. Al deze bovengenoemde kleederen zijn met de meeste zorg en bekwaamheid i de laatste Moderne Coupe» gesneden en afgemaakt. f. rnnRr m rn (gccaoutchouteerd) op maal, voor lleeren en Damen MPERMEABLES v vi »o fr. DE KLIENTEN REBBEN VOLLE VRIJHEID HUNNE STOFFEN D.I.F AAN TE KOOPEN. Rouw in *2^ unnn. I i P5 o SO Ullin geslicht ill 1H4O. M 1 S Journal de» amateur* d'hortlcullura d’agrlculture et oJjTJi Mrniunt a (oia par moit avec xC> pjjr» de trite. I? d’anncnc'» et t# ‘llau2«* O journal lor ma a la fln do Taoné«' <m m*» mhque volume de 400 1 *4 k.utc» WtiUble encyclopédie bot tic oir k >cole avec table dee matièree. I hju» le** Hi oat bU acxordbM aua capeit ion» («miultat ;nn» et annonce* <ratuite» 4 AMOnEMUT 4 FHAMN I'AR AW» JLM Uu numéro apéclmen franco 4 tout cou« qui en <°nt ,a demand» au bureau du loUwr“i7 t|4> 115, Avenue BESME* BHUXELLES ff! Rliutnes. T.iux B i-oneï litos C ,it;i rrh,i_ I AffrcU..nrd. 1« pólCrltxral FA Om zich to F- Om de adenbalingipijpende mttg en de bent te verkloeken, ie bel veldeende bij ieder utatil te lenen twee GOUTTES LIYONIENNES van TFOXlOtto- fox'X’O't. Verkocht in aUa Apotheken. Ta Koop i Apotheek DERNEVILLE. Brueeel. u .•vewauoivjmmmhmk*:ihiiihw iiutb m r~t c - -t~t -t-«— -.■.■.-«-fT''1 —w. Cl*. 0.70 O.OK on l.OK. Warnndegnng, 1, ItniMel. door de levenssappen grondstellen der planten D« PlantaurdlUe Methode, die sinds talrijke jaren zooveel M bijval geniet in de genezingen der chroniache ziekten, Is beschre- 1 ven in het beroemd werk getiteld La Mideclnc Vigétalt DL Al de wanhopende en ontmoedigde zieken zullen in dit werk rS een zeker en radikaal middel vinden om zich te genezen zonder lAli schadelijke drogerijen, zonder vergiften die het lichaam verzwak- n\ ken, de zenuwen uitputten en de maag bederven, zondtr optratlt noch vernu king, maar door middel van plantaardig tin hrrsttl- hndt tappin, die de kracht weergeven, het organism versterken en het bloed verzuiveren. Melden wij hier de meest belangrijke kapittels Ziekten der Huid, Dauwworm, Ecztma, Bloedonzulverheld, inz., Gezw'el- v/ len, Klieren, Bijzondere ziekten der vrouw, enz., Jicht, Rheumatism, Vallende ziekte, Ziekten der Waterorganen. Blaasontsteking, I ros- tatltls. Steen, Suikerziekte, Besmettelijke ziekten. Bloedarmoede, Bronchlet, Aamborstigheid, slechte Spijsvertering, Maagontsteklng, Verstoptheid, Aam- j L betln, Waterzucht, Albumlnurle, enz., enz. 1 L Met dit boek wordt elkeen zijn eigen geneesheer, kan zich zelve verzorgen en genezen van alle chronische ziekten, zonder geneesmiddels die vergif- tigen, maar door die weldoende geneeswijze die hare natuurlijke wer- king in al onze e llen en in al onze organen verspreidt, dank aan die kostbare sappen der planten die in onze aderen doordringen. El\ MACHT, LICHAAMSKRACHT ‘"GEZONDHEID Z lot een wetenschappelijk, en iucn*t nlievend -loei v 'uH Za WiJ.cinc Vlrétnle groot beekled van 352 pi. VK.HCO opge.tuurd tegen tr. 0.60 in poutzegeia. Apolh. VIVItWNi 16, rue Vivienne, Pari.., Tb «00e Apotheek DEKNEVILLE e 6, Watorlooloon nrussFt- ..v. v v w v-v» v j u.' W» I VI. *J.t 1/,1|l A I Alle slach van PARDESSUS, Pardessus pélórine, Pardessus a taille, Pardessus-Proprlétaire, Mac farlane. Raglan enz.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 6