GROOTE SCHIETING GROOTE SCHIETING SCHIETING GROOTE SCHIETING Zondag 14 Juli Dinsdag 20 Augusti De Handboog, aankondigingsblari. GEMEEXTE GHELUWE. 0 GILDE ST.-SEBASTIAAN. OP ZONDAG 23 JUNI 1889. Vooruit 100 frank. Oppervogel 40 frank. Ieder zijdvogel 20 2 kallen ieder van 10 Inleg 7 fr. Terug 6 fr. COMEX-CRUYSEECKE. WERVICK. WILLEM TELL. 0 gegeveD door de Maatschappij «De Vereenigde Vrienden» VOORUIT 120 FRAXK Oppervogel 40 frank. Ieder zijd vogel. 20 2 kallen ieder van 10 20 geprimeerde vogels aan 7 fr. Inleg 7 frank. -- Terug 6 frank. E. "Vuntjïervliot. llruno Vorbeke. JPattyn. d. Gheyscu. (Kermis) VOORUIT 120 FRAXK Oppervogel50 frank, leder zijd vogel 25 20 geprimeerde vogels aan 7 fr. Inleg 7 fr. Terug 6 fr. J. Gatteeuw. V. Masselis. Th. Catteeuw. Maatscliaxipij tier Karabijnieren «IN Sle-BARBARA» MET ÜEA KAK ADI J NT OP ZOXDAG 19 MEI 1889. PROGRAMMA. Algcmccne SohiltUiiifjen. Een peloton van 6 mannen onvergeld. Zooveel kleine vogels als betalende schutters, de opper- vogels niet medebegrepen. Inleg en loting in 't gildhof den Hert van 2 tot 21/2 ure. Begin der schieting ten 3 ure en einde om 6 1/2 ure. Andere voorwaarden naar gewoonte. voor de commissie: H. Vuylsteke, E. Demyttenaere, D. Huys, C. Catry, L. Yanraes, J. Nolf. -0— Zooveel vogels als schutters, de 3 oppervogels medebegrepen. Een vrij peloton. Inschrijving in üe Kruisstraat, bewoond door Jules Vanbiervliet, van 1 i/a tot 2 i/t ure. Begin om 2 i/s ure, einde om 6 ure. Andere voorwaarden na gewoonte. Secretaris, Hoofdman, Koning, Voorzitter, Zooveel vogels als schutters, de oppervogels mede begrepen Een vrij peloton. Inschrijving in 't lokaal, bij Clément Depinoy, voor dezen weduwe Serruys, Leege Kruisse, te Wervick, van 12 4/2 tot 1 1/2 ure. Begin om 1 1/2 ure, einde om 5 ure. Andere voorwaarden na gewoonte. DE COMMISSIE: NAASTE SCHEUT. Eerste Prijs 25 frank. Tweede 20 Derde 15 LEEG GETAL Eerste Prijs 15 frank Tweede 10 Derde 5 HOOG GETAL Eerste Prijs 20 frank. Tweede 15 Derde 10 Eene premie van eene hesp, wegende ten minsten 9 kiL, zal gegeven worden aan de maatschappij deel nemende aan de schieting vreemd aan onze stad en bestaande uit ten minste 15 mannen. Eene premie van 10 frank aan de verstafgelegene maatschappij, bestaande len minste uit 10 mannen. Eene zelfde maatschappij kan maar eene der twee premiën bekomen. De mededingers mogen 2 seriën van 2 ballen nemen, mits een inleg van 2 frank voor elke serie. De inschrijving en schieting zullen beginnen om 1 ure namiddag en eindigen om 6 4/2 uren juist, tot alle gemak van korrespondencie. Alle onvoorziene gevallen zullen door eene bijzon dere commissie beslist worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Handboog (1889) | 1889 | | pagina 4