8 De Handboog, aankondigingsblad. De sneie Jules Franehomme-Mahieu. Jules Franchomme-Mahieu. BERICHT. AVIS. Ik heb de eer ter kennis te brengen der paarden- kweekers dat mijnen hengst MERCURIUS 2, bra- bantsch ras, zoon van MERCURIUS 1, prijs van paardenkampstrijd in de tentoonstelling te Brussel van 1888, komt ook eene premie le behalen van 2000 FRANKEN in den buitengewonen prijskamp van zware belgische trekhengsten van ten minsten drij jaren oud, te Brugge op 19 Februari 1889. Dezen hengst zal den springdienst doen bij den eigenaar, Nieuw-straat, 24, te Wervick. Den dekprijsas bepaald op 15 franken per merrie. (KOMPTANT GELD.) Ik laat daarenboven ook nog weten dat mijne twee hengsten, brabantsch ras, bekroond in de provinciale prijskampen van West-Vlaanderen en waaronder «MONARQUE» den eersten prijs behaald hebbende in den prijskamp te Waremme, zullen dees jaar den springdienst doen te Wervick, Nieuw-straat, nr 24. Den dekprijs is bepaald op 15 franken per merrie. (KOMPTANT GELD.) Wervick, den 1 Maart 1889. De Eigenaar, J'ai l'honneur de porter h la connaissance des éle- veurs, que mon étalon MERCURE 2, de race bra- bangonne, fils de MERCURE t,prix du championnat l'exposilion chevaline de Bruxelles 1888, vient de remporter h Bruges, le 19 Février 1889, au con cours extraordinaire d'étalons de gros trait de race beige, agés de trois ans au moins, une première prime de 2000 FRANCS. Cet étalon fera la monte chez le propriétaire, rue Neuve, 24, h Wervieq. Le prix de la saillie est fixé h 15 francs par jument. (ARGENT COMPTANT.) Je vous informe en même temps que mes deux étalons, de race brabanconne, qui ont été primés dans les concours provinciaux de la Flandre-Occidentale et dont l'un «MONARQUE» a obtenu le premier prix au concours de Waremme, feront cette année la monte h Wervieq, rue Neuve, n° 24. Le prix de la saillie est fixé h 15 francs par jument. (ARGENT COMPTANT.) Wervieq, le 1 Mars 1889. Le Propriétaire,

HISTORISCHE KRANTEN

De Handboog (1889) | 1889 | | pagina 8