HET I 4: t. Denaux, Charles Tweed# Ji 7Ö. 8 juny 1848. Een Donderdagsblad voor De schoone Liberteit its «én Aenkondigingen, Tydverdryf en algemeene Belangen. 'N.° k J.ï'R M Dixmude ©1 Robaeys, Charles De prys van inschryving op het Boterkuipje is 5 franks byjare, en buiten stad 1 frank daer boven, kosteloos toegezonden. Brieven, enz. franco toe te zenden. 1(1. DIXMUDE. k I j La Fontaine. KIEZING van den 15 Juny 1848. 1 Senateurs 1 TXT3 van van voor wilt maer iriëii zóudc altyd klagen, ora dat er géëhe plaetsen genoeg zyn r itl. Arrondissement Brugge Ypere n Kortryk Thielt Rousseluere Dixrunde Veurne Ostende MET EEN GHAENTJE ZOUT. zich zelve; bestuer van bekleeden. I en Representanten die gekozen moeten worden in Westvlaenderen. 'P&èX de er slechts hunne eigene borze. Dal de landbouwers ook hunne eigene zae'k verdedigen, zoo als de' in dustriëlen zulks doen, dat zy hunne stemmen veroenigen op moedige en bekwame mannen, die den landbouw kennen, en niet zullen werken ten voordeele der groote grondeigenaers, en ten nadeele der pachters. En de landbouw is zeker wel de moeite weerd dat erernsliglyk ten zynen voordeele gehan deld worde. Het is de landbouw niet die millioenen op millioenen vraegt, om zyn krediet slaende te houden en zyne werklieden te doen leven; het is de landbouw niet die verklaerl niet te kunnen beslaen zonder groote opofferingen gedaen door gansch de natie. Neen,- de landbouw beslaet nog in en door en voor zeker is hy weerdig van in hel ’s lands zaken eene ruime plaels te te verdedigenmaer het meerdere getal, bet grootste gedeelte der gemeente, wiens belangen uitsluitelyk op het stadhuis verhandeld worden, moet in den raed belamelyk vertegenwoordigd zyn. Hetzelfde grypt plaets bv de Kamer der Volks vertegenwoordigers. De landbouw, by voorbeeld, zoude er moeten op eene geheel andere wyze ver tegenwoordigd zyn als hy het tol nu geweest is. Meesl al degenen die zeggen den landbouw, in wetgevende kamers, te verdedigen, verdedigen Zamcnspraek tusschen twee fransche werklieden. Uèlas! on voit quo de tons temps Les pelits ontpdti des sottises des grands. Hihimeester Picarduwe grrrrroote FrriTansche re publiek was bykans nacr den weerlicht, over veertien dagen en requiseat in pace. .’Tis waer, maer ’t is gedaen. Dat gaet nu marcheren gelyk een waggon op den yzeren weg. Ja, ja, ja/ 't is al sedert February dat ik U akoo hoor klappen. Ik zeg, ik, dat 't altyd gelyk is, en van langs om •lechter. •- De Republiek slacht van Polen, zy kan niet vergden. -- Uwe Republiek, meester Picard, draeit op het punt eene naeld. •- Dat geelt niet: do Republiek is eene schoone zaek de kleine lieden. Ja, ja, met die schoone zaek, de werklieden staen met ydele handen en moeten leven op hun smeer; Ik zie dat niet. -*• Hebt gy in de gazette niet gelezen dut het gouvernement dèrisoiro der Republiek 24 bataillons garden mobilen gemaekt heeft vau werklieden die zonder werk stonden? Dat Let 125,000 lediggangers kost en daghuur geeft voor niets te doen dat het 150,000 concrits onder de wapens geroepen heeft, om plaets te maken voor andere werklieden En weet gy niet dat zulks al niet vele aarde aen den dyk brengt, dat het vierde ge deelte der werklieden, in de steden, al gelyk geene andere bezigheid heeft als zynen puter-nostcr te lezen en de kalsei™ steenen to tellen? Dat men in de fabrieken maer twee dagen te week, meer werkt, en dat, door geheel Frankryk, de werkedag van eene uei verkort is 1 Senateurs, 3 Representanten. 1 D 3 2.3 1.2 2 p 1 i p 1 (Deze twee arrondissementen zullen te zamen eenen Senatedr kiezen de byzonderste kieskamer is te Veurne. - Horen hebben? wie zoude als lan werken Wie weet dat? uien kan niet alles voorzien. Maer wy Zonden daer wel een middel in schaffen. G y zoudt al doen wat gy Schreeuwen en voor allen. Wy zouden plaetsen maken. -- Ik moet daer nice lagcheu plaetsen maken. Zie, wy zyn met vyftien werklieden op onzen winkel, die twee franks daegs winnen. De meestér heeft werk voor ons vyftien. Maér dat de andere werklieden, die niets te doen hebben, kwamen eu zeiden Mynheer, gy moet ons werk, geven wat zou do meester Zeggen? wat zouden wy. zeggen Mynheer, zou zeggen Ik heb werk vöor vyftien, maer niet voor zestien of twvntig, noch voor dertig: ’ten is ik niet die het werk kan doen lot kömen, I. zyn de kalanten. Wy zouden .zeggen, dat.-hejt on. regtteefdig ware van óns aen de deur te stellen om andere** te nemen. En dat men verpligt ware het werk van vyftien werklieden te verdeden onder dertig óf veertig, wat zoud t gy daer by winnen, wat zoudt ik daer by winnen Ik zou Ja zeker* ik heb dat gelezen in de gazette wat probeert dat tegen de Républiek Wat dat probeert? Wel! meester Picard, voor de repu bliek was er Werk voor iedereen, en wy wonnen een goed daghucr. Te Parys nog heeft men al de belgiësche, zwitsersche, duitsche* engelsche, poolsche en sovooische werklieden wegge- jaegddat warén ten minste 12j000 goede werklieden, dio ten tyde van Louis-Philippe werk hadden. Dat was om plaets te maken voor de Parisiens en de Parisiens hebben daërom al gelyk geen werk, ten zy het werk dat het gouvernemeht van Louis Blanc hun geeft ’T is oin dat de ryke lieden niet meer doen werken. Ik geloof het wel Al de ryke engelschmans, duilschérs russieschen hebben hunne haspen en spillen vergederd en en hun geld ook. En nóg» zes konihgën. Het geld dat er, God Weet bet, vVat nlede doet, eh Door gansch ons koningryk houdt men zich thans ernstig bezig melde aenstaende kiezingen voorliet Senael en de Kamer der Volksvertegenwoordigers. In zommige plaetsen zal de worsteling nog al hevig zyn; doch alles voorspelt dat de geest van vereeniging en goede verstandhouding, de geesfvan 1830, welke alleen bekwaam is ons land nog Ie redden, in verre het meestendeel der kieskollêgien zal heerschen. In ons dislrikt stellen de aftredende leden zich nog «ens op den rang. Wy zullen die kandidaten niet beslrydan, wy geloovcn dat zy zeer gemakkelyk zich zelve zullen verslylen. Ter dezer gelegenheid willen wy de eendacht der kiezers vestigen op de nieuwe wending, welke de veranderingen aen de kieswet loegebragl, aen al de op le volgen kiezingen zullen geven. De nieuwe kieswet heeft eene menigte werkende en handeldryvende persoenen tot kiezers gemaekt; en, vooral in de nieuwe gemeenteraden, zal eene beteekende verandering daer uil ontstaan. Vanover lang is de algemeene roep, dat er meer burgers in de gemeenteraden moeten zitten, en door burgers versteen wy hier persoenen die aen de ambachten of den kleinen handel toebebooren, en van den middelbaren burgerstand zyn. Wy willen hierdoor niet zcggen'dat de gemeente raden alleenelijk uil burgers moei beslaen; neen; elke klas van inwooners heeft regl om in de stads raden vertegenwoordigd te zyn en er hare belangen Wv, Robert Verwilghen, Vrederegter van heL Kanton Dixmude, Voorzitter van het KiesKollegië des Arrondissements van denzelfden riaem; Gezien hel art. 20der Kieswetten,by KoninglyKbcsluit van den 7 april 1843, ter uitvoering byeen verzameld; Gezien hel KoninglyK besluit van den 27 mei 1848. Gezien den slael der Burgemeesters, Schepenen en leden der gemeenteraden van het arrondissement, die Kunnen geroepen worden om de Kiesbureelen uit te maKen, vaslgesleld door Mynheer den Com missaris, op den 31 mei 1848 en goedgeKeurd door Mynheer den Stads Minister, Gouverneur, dezer Provinlie, op den 3 juny daerna. Gezien de antwoord, brieven der heeren stem- opnemers, op mynen brief van den 3 juny 1848. Vei'Klaren dat de bureelen voor de Kiezing van eenen Senaten r en eenen VolKsverlegenwoordiger, die op den 13 juny 184* le Dixmudezal plaels hebben, definilivelyK zullen zamengeslcld worden zoo volgt In de eerste afdeeling, Zullen, onder onze voorzitting, de plaets van slemopnemers définitivelyK bcKleeden: MM. Fevs, Napoléon, Raedsheer der stad Dixmude, Vanderueïde Pieter id. In de tweede afdeeling, Zullen, onder de voorzitting van Mynheer Morel- Danheel, eerste plaelsvervangendc Regter, by de regtbanK van vrede van het Kanton, de bediening van slemopnemers waarnemen: MM. Rodts, Karel, Raedsheer te StuyyeKens. Deceuningk, Karel, Burgemeester te Keyem. Cavereel, J.-B.Schepen te Oudecappelle. DesNtck Auguste, Burgemeester te LeKe. Hel tegenwoordig berigl zal in de nieuwsbladeren van het Arrondissement worden geplaatst en aen den ingang van hel stadhuis aengeplaKl worden. Gedaen te Dixmude, den 6 juny 1848. De Vrederegter voornoetnd j ROBERT VERWILGHEN. en ze zyn ’tgaf. in. Zy zyn nacr huis, de Republiek verslindt riieet dan zy van de ryken neemt, en zoude kunnen gebruikt geweest zyn om de armen werk aelmoessen te geven. Eh als de werkman lydt, geheelde wereld lydt, de boeren zoo wel als de werklieden, en de heeren zoo wel als de boeren. Maer waer gaet al het geld dat de Repubiek doet geven - In mynen zak toch niet maer men heeft ten minste alzoo vele vryheid als men wil; Schoone vryheid, waeraehtig Als ge* in inaert, te Parys waerf, ge ging naer dc alubs, ge juichte de groote woorden der babbelacrs toe en riep riee la JlepubliquoMaer dat is al ten profyte van eenige Brutussen, die meester willen zyn, en eene goede plaets krygen om huiine handen in de geld zakken te kunnen steken. En men vindt nog werklieden die zich den hals zouden laten breken ten voorbede vati die vis- schers in troebel water En weet gy niet dat de werklieden naer de Vergadering mogen gacn, waer men 25 franks daegs wint, en niet anders doen moeten als spreken van de vryheid, of ja en neen zeggen Wel neemt ecus dat al de 900 leden der Kamer werk lieden zyn Dan zondën 900 werklieden 25 franks daegs .winnen idaer wat baet dit aen de 4,000,000 andere werklieden, dié maer 25 sous meer winnen, iii plaets van 4 franks. Ja, maer dat alzóo ware* de werklieden van de Kamér zouden werklieden benoemen voor al dé profytige piaeUkeri*'; Gy zegt dat om te lagchen, meester Picard; neemt dat ik het gouvernement ben, eh dat ik u ambassadeur benoeme liy den Groeten Turk, die de koning is van Gonstantinopeleu> honderd duizend urén van hier wat zoudt gy daer gacn doen. *T is Uaer. En nog, dat de werklieden tot al de posten benópmA wierden, gelyk of er geene posten genoeg zouden” zyn o.ip er elk een te hebben, wat zoudt gy maken met dezrn die niét benoemd zyn wat zondt gy doen met de employés die hunpe plaetsen verloren hebben wie zoude als lan werken

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1848 | | pagina 1