EEN DONDERDAGBLAD 508, Zevende Jaer. iHXMilDE, 1 December 1855. Voor Aenkondigingen, Tydverdryf en algemeene Belangen. HET AllllENXENWOLD. Degenen die van nu af een abonnement op hel Boterkuipje nemen voor het jaer 1854, zullen de num mers, nog voor nieuwjaer le verschynen, GRATIS ontvangen. van den laetsten oogst, gemakkelyker kunnen aen- schaffen. Indien integendeel, het verbod van den uitvoer voor uitwerksel heeft dat ons graen beler en maer duer betalen hetgeen zy tc kort zullen hebben. E De Denderbode vraegt dat het gouvernement de lydende volksklas ter hulp kome, en dat zonder last aen de Rykskas te veroorzaken. Ziehier de midde len welke hetAelscbe blad aenduidl. 1° Dat men de dry wetten alschaffe op hel on derwys,en er zullen reeds 7 millioenen ’s jaers ge- spaerdzyn. Ja, Belgen, gynioel jaerlyks 7 millioe- De Kamer der Representanten houdt zich nog altyd bezig met de beraedslaging der wet over de levensmiddelen. Zeer waerschynelyk zullen de de batten gisteren een einde genomen hebben en zal bel behoud van den vrijen uitvoer der granen ge stemd zyn geweest. den oogsl van 1855, zal zoo veel te gemakkelyker ingevuld kunnen worden. Degenen die, in duren lyd, den uitvoer onzer granen willen verbieden, spreken geheel anders Behouden wy, eerst en vooral, zeggen zy, het geen wy bezitten, dat is beletten wy den uilvoer; en indien, in weerwil van het verbod van den uil- voer.,.de_ pryzen op onze markten zoo hoog worden als degenen der andere markten, ons te - kort zal zop'groot niet zyn, en wy zullen ons hel graen, dat ons'óülBreekt ten gevolge van de ontoereikendheid landen, de bclgiesche verbruiker zal beterkoop brood eten dan de vreemde verbruiker, en hy zal, later, indien de ongunstige omstandigheden van den invoer niet veranderen, gemakkelyker een klein verhoog kunnen betalen om zich de noodige granen aen te schaffen. In allen gevalle, hel ver schil van den prys dien men, misschien in mei of uny aenstaende zoude moeten ondergaen, zal maer kunnen beslaen in het beloop dep kosten van het vervoer uil de landen waer de graenhandel vry is, onaengemerkt dat de ladingen die alsdan op weg zyn, eerder zullen aéngeboden worden aen den bel- gieschen koophandel, .omdat, in deze veronderstel ling, de pryzen alhier hooger zullen zyn. Dos, met het stelsel van den vrijen uitvoer, moeten de pryzen aenslonds verhoogen, opdat de invoer mogelyk zy. nement godaen heelt om de yzeren wegen te leggen en le beryden. Die Kompagniezou voorzeker in ons land zoo wel als in Engeland, Frankryk en Pruisen goede affairens gedaen hebben. Die mannen, de wi'ke.z.eker wel kunnen rekenenden tellen, wisten ook dat een gouvernement imbekwiièm is om schoolmeester le spélen, voerman le zyn en koop man of nyveraer te worden. 5° Hoeveel millioenen worden den hals niet ge- krookt om den Brusselschen sterrekyker en eenen Vleminckx m het leger te betalen om 100 schry- vers in de kantoren van de ministers te belalen waer er geen lOnoodigzyn.Om dwaze statistieken te maken en belagcbelyke onderzoeken le doen om beddekens, printjes en schilderykëns te koopeti van 50,000 fr. ,Om vreemde broodschryvers te onderhouden en boeken en gazellen te verspreiden die den walgende verachting van bel volk ver- De voorstanders van den vrijen uitvoer der gra nen, ten allen lyde, zeggen voor hunne reden Wy moeten trachten goede prijzen te krygen. en, om dezelve tc krygen, moeten wy beginnen met het getal der verbruikers te vermeerderen, dat is Wy moeten het graen laten uitvoeren. Wanneer, door dezen middel, de pryzen op onze markten zoo hoog zullen gerezen zyn, of nog hooger dan degenen der markten van de naburige landen, de vreemde granen zullen by ons, in grooler hoeveelheid inge- ■P .m Z 1 tien naer d’onlvangers dragen om, ten uadeele van hel vrye onderwys, een gouvernementeel onderwys ote betalen, en om Belgenland ongelukkig en onre- koop zy dan hetgene op de markten der andere geerbaer te maken gelyk Frankryk. Wat dunkt UI.. achtbare lezers, indien gy tusschendeze twee zaken mogt kiezen of wel.de dry wetten ophel onderwys behouden en uwe broeders te zien vergaen dooi den hongersnood, ofwel de drie wellen te zien verdwy- jjen en uwe broeders getroost en geholpen te zien met 7 millioenen ’s jaers? Zoudt gy een oogenblik iwyfelen aen uwen keus? Zoudt gy niet aenslonds roepeu Leve hetvryeonderwys! Weg mel de wet ten van vryheidsschending; de armen gaen jaerlyks 7 millioenen onderstand bekomen 2° Men kan nog 5 millioenen per jaer vinden in hel bestuer van den yzeren weg. Peist niet dal dil eene ongegronde en valsche onderstelling is. Want, voorleden jaer, heeft eene Engelsche Kompagnie onze yzeren wegen willen koopen,en al de onkosten terug keeren en leeningen afleggen die ons gouvet- In het systeem van hel verbod van den uitvoer, het ware maer missshien den aenstaenden zomer, dat men hooger pryzen zoude moeten belalen. De voorstanders van den yrijeti uitvoer willen dal de granen het gansclie jaer doefr duer zyn; -. - de anderen willen eerst de granen, die het land be- voerd worden, enjiet te kort, dat wy hebben op Zll> aer) eerien voordeeligen prys kunnen koopen, den van iXaa. zul znn vppHa pAmakkelvknr i ET BOTERKUIPJ ’Wi: i ‘EE.\ GF.AENTJE ZOl I ANNONCEN. 15 cenlimen den drukregel. Degenen worden, genieten eene meïkelyke prysverniindering weg uren ver zich uitstrekte, gehoord; maer nog geene ondervonden, en nu bereidde ik eenschoon peerd, had twee pistolen in den gordel en daerby eene welgevulde beurs. Zonder vrees naderde ik het beruchte woud, reed er bin nen het was er zoo stil, geen vogel die zong het loof on dorre takken ruischten naer den grond neerik reed verder een huis in hel woud, eene ruslplaets voor reizi gers stond uillokkend midden in het groen, met het op schrift Eenen lieven goeden morgen, wandclaer! Wat vriendelyke groet in deze groole uitgestrektheid van enkel hoornen 1 Maer myue zaken vereischten spoed; ik leed honger noch dorst, draefde deswege verder en kwant zoo gelukkig als een jongeling dat op myn jaren zyn kan, hel woud uit. De aengelegeuheden, om welke myn vader my gezonden had, waren welhaesl afgehandeld, en na ver loop van eenige dagen had ik ook hel kasteel van den ge- nerael bereikt, dat reeds weder digter aen den terugweg gelegen was. Het onlhael was herlelyk; eene onmiskenbare vreugde blonk uil het aengezigt van den ouden krygsman. Evenwel, eene zekere soort van droefheid liet my niel toe, hier lang te blyven ik verklaerde myn peter, dat ik ge noegzame rusl en verkwikking genoten had, en de terugreis wenschte te activeerden. u Dit zal niet zyn, antwoordde de generael; de middag.is voorby, en voor ’t vallen van den nacht zoudt gy nauwelyks het boseh bereiken. De moedigslen zelfs wagon er zich op dien lyd niel in. Maer morgen moogt gy, zoo vroeg gy will, vertrekken, en myn trouwe knecht zal u vergezellen. De morgen kwam. Na een krachtig onlbyt nant ik af scheid van den weerdigen grysaerd en ondernam, de reis mei myn bediende Pieter. Dit boseh, eens tentyde van Karei den Stoute, de belang- ryke maer levens gevacrlyke schuilplaels van Willem van der Marck, de wilde ever der Ardennen, stond nog over ongeveer eene halve eeuw in een kwaden reuk. Daer hadden eene menigte misdaden plaets; reizigers van verschillenden ouderdom en geslacht, die, gelyk men wist, door het woud moesten komen, verdwenen aldaer. Wel was er geen gebrek aen maelregelen der regering, om de ver miste slagtolïers op le sporen, of de wyze van hun verdwy- nen gewaer te worden; maer geene onderzoekingen, van welken aerd ook, waren in staet om de ongelukkigen of de plaatsen te vinden, waer zy, waerschynelyk, op gruwelyke wyze, verdwenen waren, en deze digte sluijer bleef langen tyd zonder opgeheven tc worden, over alle geheimenissen van dit schrikbarende woud uitgebreid. Myn vader, zoo verhaelieen jongman, die in dit woud in weinig uren veel beleefd beeft myn vader riep my eens op myn kantoor en droeg my op, om tien volgenden dag eene haudelsreis naer hel noorden van Frankryk le ondernemen. Op den morgen van myn vertrek gaf by my een verzegeld pak voor zyn handelsvriend over, en le gelyk ook een brief aen eeu dierbaren vriend zyner jeugd, myn peter, den generael Mercier, by wien hy my vooraf de hertelykste ontvangst beloofde. Met myns vaders zegen vertrok ik. Ik was toen twee-en-twiatig jaer cud, had de wereld maer alleen in tooverlicht der jeugd gezien, had dikwyis van de gevaren van het woud der Ardennen, waerdoor mtn Vi af ze zeggen voor hunne reden, degenen die den vrijen uitvoerder granen vragen, en wat, de genen die vragen dat, in duren tyd, de uitvoer der granen verboden worde. ln de laen van het kasteel onderzochten wy onze pistolen, en draefden dacrop voorwaerts. Weldra hg het vreesselyke woud voor ons. Wy reden hetzelve binnen. Ik wil het niel verbergen, ditmael kwam het my met zyne uitgestrektheid en onafgebroken stilzwy- gen schrikwekkend voor; maer ik had immers een sterke leidsman by my, en hy hanteerde zyne pistolen als de beste. Geen ziel echter, die ons hoordeslechts nedervallende dennentakken wisselden hel droevige, eentoonige stilzwe gen af, en langzamerhand wierd ik weêr heel wel te moede. Éindelyk blonken ons dan ook de wjüe muren van de her berg le gemoel. Lael ons daer etmkleine ververscliing nemen, Pieter! zeide ik, en steeg van het peerd. Op de gaendery die, even als in de huizen van hel Eni- tnenihal in Zwitserland, rondom hel huis gebouwd was, stond nu een jongeling, ach zdo vriehdelyk, zoo schoon, als een engel der onschuld en des vi'edes. Jaren zyn sedert voorbygegaen, jaren, die de schoonste indrukken voor andere doen verflauwen of verdwynen, maer nog even frisch en onyeranderlyk schoon, als eens slaei die jongman voor myn geest. Hy trad tot aen den rand der omheining en zeide lol my Kom hier naer boven, als ’l u belieft, mynheer! Diensvolgens klom ik langs den trap naer de gaenden. en de lieve jongeling leidde my in eene kleine, aerdige, maer sie lyk gemeubeleeide kamer de eetkamer, zoo als hy die noemde. Ik heb nooit met de liefde gespeeld, en nooit heb ik ver gelen, dal een jongeling teer en met ontzag dient behandeld te worden. Wee hem, tlie de ontschuil! vèrmoori! Maer iu- erilaed, dil bekoorlyke schepsel was al te aenirekkchk. In ju. PRYS DER INSCHRYVING, belaelbaer voorop Buiten stad rvraclilvry 000 Voor die dc Zondagsciie Uitgave begeren fr. 800 ANNONCEN. 45 ceiilimen den drukregel. DegenenAlle aflicheu, by den uitgever van dit blad gedrukt, welke levens inde zondagsche Uitgave moéten geplaetsl worden onverguld in het eerstkomende nummer geplaelst. Brieven en geld vraehlvry toe te zenden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1853 | | pagina 1