-1 19,500 2,000 7,500 02,000 voor laelstmael uitl iep in de Kamer, dat zekere nieuws bladeren leven gelykde wilden? Men moet het bekennen; het klerikael wordt niet gespaerd. Over drie weken wierd het, door een verlicht blad van Kortryk, beschuldigd van de schoone dagen voor te bereiden op welke de scltaersheid en de. hongersnood Vlaenderen deden uitsterven. Over veertien dagen, beschuldigde de Indépendance de klerikalen van Piëmont een verbond gemaekt te hebben met het Mazzinische eedgespan, om Turyn in oproer te brengen legen den MinisterCavour (1). De verledene week vraegde devolks-en vaderlands- lievendste onzer Representanten, M. Dumortier, dal de Kamer den uitvoer der granen zoude ver bieden, - en aenslonds schreef diezelfde Indépen dance, dat M. Dumortier den invoer der vreemde granen wilde beletten enalzoo het volk uithongeren. Vrydag laetst schreef de Observateur, dat M. Coo- tnans in de Kamer gezegd had, dal hy de vreemde granen niet wil laten in het land komen; daer die Representant niet alleen het inkomen der vreemde granen heeft gevraegd, maer nog dacrenboven de volkomen afschafling van het regt van één frank per 100 kilos tarwe, eenregl dat nu slechts lydelyk öpgeschort is, en den vrijen handel van al de le vensmiddelen. Uilgedaegd door den heerCoomans om zynen laster te herroepen, zwygt de Observateur stil en maekt zelfs geene melding van de reklamc, welke M. Coomans hem toegestuerd heeft. Een ander blad, de Etoile beige, dryft de onbeschaemd- heid nog verder Melding makende van de rede voering van den heer Coomans, zégt dat’ blad slechts het volgende M. Coomans verklaert zich tegen den vrijen invoer der granen. Had W. de gracJ de Merode geen gClyl», toen hy dienen. Om al dienulleloozebedienden en leeg- gangers te houden wandelen gaen. Om enz., enz., enz., Ik zeg dan met reden dat wy voor den duren tyd in den winter niet te vreezen hebben,als hel gou vernement van goeden wil is en zyne pligt volbrengt. Kort af. Dal het gouvernement ophoude van schoolmeester en voerman tezyn; dat het ophoude van overal den moeial te spelen, dat het gespaer- zaem huishoude, en de Belgen zullen in weelde leven én gelukkig zyn. Over veertien dagen lazen wy in de Emancipatie 2,000 fr. hooger'geest bezield is, I L'k en ',oe hcl u,aer best doeulvk ware, de bediende naer kryg. - L 1 I I 1 11.. 1 T\ 1 Il, I K‘I .1 1 I F» fr. den baljuw by het eindigen van den goddelyken dienst, tcr- wyl hel volk in de kerk den laetsten lofzang zong. De gen darmen hadden de voorzorg genomen de kerkdeuren te 29,000 2,000 (1) Over eenige weken had te Turyn. een oproer plaets tegen den in nister Cavour, dien hel volk beschuldigde het graen te doen opkoopen in speculatie. De IndépMdance schreef dezen oproer toe aen de zwarte party, terwyl het algemeen ee.ke d is in Piëmont, dal het de radikalèii wareu die de duerte der levensmiddelen te bael hadden genomen um hel volk op te ruijen tegen liet gouvernement. Voor wal nu den Minister Cavour aengaet, hy heeft een dagblad van Genua, hetwelk hem voor opkooper der granen uitgomaekt had, voor de reglbauk gedaegd, en er is gebleken uit de debatten, dat zekere mannen, die aen liet hoofd van den Staet zyn, eene sociëteit van graenhandel gemaekt hebben waerva’n M. Cavour de voorzitter is, en dal ze wel vyftig l duizend zakken graen en meel liggen heeft in hare maga- zynen te Turyn. De Jury heeft dus den opsteller van het Geuesche blad vfy gesproken, en M. de Minister is nu ge- Daer wordt voor het koninklyk atheneum van Brugge betaeld, te weien 1° Door de stad A. Gewoone hylaeg B. Voor beurzen C. Intresten voor gebouwen enz. 2° Door het land A.’ Voor bylaeg Voor beurzen 3“ Door de provincie Voor beurzen gy zult eten en drinken en ach God sterven. Men bereidt uw eten juist op dit oogeuhlik. Een paer minuten, eer het gereed is, zullen dry officieren le.peerd in keizerlyke garde- uniform verst hynen bel zyn uwe moordenaersde her bergier zal u met de officieren aen de tafel verzoeken gy ten te zamen te eten, daer zulks tol vrolykheid aen de tafel bydraegt, en nu moetik u vragen, mynheer, ofgydieheeren Ik keurde den voorstel van dézen goedheiligen Satan, zoo Evenwel, zegde ik, mo- gen de heereh niet kwalyk nemen, dat myn bediende met my aen tafel komt. Ik ben aen hem gewoon, en hy is my gemeen goedhertige gclael. Hy verontschuldigde zich we gens den voorstel, dal hy my te doen had. n Er zyn name- lyk nog meer gasten gekomen en hebben eten gevraegd. Het zyn keizerlyke officieren. Zy wenschen met andere gas- Aen eenen biindgeworden vriend. 'K beklaeg uw lót, myn wacrde vrind, Die nog zoo jong en thans reeds blind Geworden zyt, helaes! in T schoonste van uw leven!.... O ja, 'k beklaeg uw bitter lot, Ofschoon hetzy de wil van God, Die u ’t gezigt ontnam, Hy, die u T had gegeven ’K gevoel hoe zeer uw’ »iele lydl Wanneer gy overdenkt den tyd Toen gy aanschouwen mogl het licht van eiken morgen Wat vreugde niet by eiken dag Wanneer gy ’s Scheppers grootheid zag Die, in elk dier en plant, zoo heim'lyk ligt verborgen Geen zon meer die u tegenlacht Helaes! voortaen een eeuw’ge nacht Vervolgt u overal op uw’ onzien’bre paden En waér g’ook wendt uw trage schreén, By eiken tred een stronkelsteen Die, zonder leidsman, u waerscbynelyk zou schaden De jagt, uw teederste vermaek En liefste tydverdryf, die vaek Zoo menig uer en dag u wiste te bekoren Verliep de weitas is van kant Itoosaerdlgheld van zekere nieuwsbliMlereu. sluiten, maer de kinderen, die de zsek gezien hadden, ver telden ze aenslonds aen degenen die uit de kerk kwamen. Het volk liep oogenblikkelyk byeen, eischte de vrystelling van den priester, en daer men er niet in wilde toestemmen, verbryzelde bet de vensters van het huis, brak de deuren, en verlostte zelve den gevangene. Te Unleibalbach, alwaer de pastoor tegen den avond moest aengehouden worden, heeft de gendarm, die met de aeuhouding belast was, moeten vluglen tot in hol huis van den burgemeester, welke maer met groote moeite hem kunnen onttrekken aen de mishandeling van het volk. Gedu rende geheel den nacht hebben dertig kloeke boeren de wacht gehouden voor de paslory. In de andere plaetsen is bet daeromtrent ook op dezelfde wyze gegaen. Voor het overige is hel gedrag van den Aerlsbisschop een voorwerp van algemeene bewondering. Uit alle kanten van Duilschland komen er hem adressen van gelukwensching toe. Men pleegt openbare gebeden in al de kerken, en eene ontellyke menigte volks woont dezelve by. zyne oogen lag een geheele wereld van liefelyke gedachten; zyn bevallig aengezigt had iets ongewoon, iels zoo roerends, vertrouwelyks, dal ik met myne geheele ziel lot hem sprak, dat ik hem reeds dadelyk beminde. Niet te min, de jongeling was byzondey ernstig in houding eu voorkomen, schoon, ongedwongen. Hy weerde my van zich af, alhoewel de lee- dere loon myner stem indruk op hem scheen te maken, want hy zag my bewogen aen. Korts daerop wierd hy bedroefd; hertzeer en medelyilen lag op zyn beminnelyk gclael. u XVaeroiu zyt gy op eens zon Getroefd eu treurig vroeg ik? Nu sloeg hy zyne oogen op.... O dal my niemand meer zegge, dat de mensch niel vair een I of dat zyne ziel slechts als by hel dier, in het bloed ligt en met hem sterft!.... Hy wierp een blik loe, met eene uit drukking, die ik heden nog niet vergeten heb. Ja ant woordde hy, ik ben bedroefd en diep ongelukkig. En gy ook zoudt erslig zyn, zoo gy wist, wat noodlot u ver wacht.. - Ik heb ik iels te vreezet) waer gy zyt, gy?.. Gy hebt op zyn hoogst nog dry uren te leven, antwoor dt hy fluisterende, nadat byouigezien had. <i Ik moést zwy- gen, maer tegenover u kan ik het niet. Gy zyt nog te jong om te sterven, en toch moet hét zynde vlugt is onmoge- lyk en de moordenaers zyn naby. Hy ging op de gaendery rond, om te zien, of iemend ons beluisterde. Hy kwam terug, sloot de deuren en zeide met tranen in de oogen en met gevouwen handen Gy moet steryen Beschouw dezen met zanddigt bestrooiden bodem! Hy beeft bloed gedronken, veel bloed. Gy heblspys besteld, Tola el Dus al te samen twee-en-zestiy duizend franks, niel oenen keer, maer elkjaer te betalen. Deze woorden maekten op den man een boogsl zigtbaren indruk. Ik hield my, alsof ik dat niet bemerkie, liet den ellendeling gaen en ontving dadelyk daerop Pieter, die binnenkwam met de scherpgeladene pistolen. Ik heb een plan ontworpen, zegde hy, Gy, beste heer, plaets u tegenover een der roovens en laet de andere twee aen dezelfde zyde van de tafel tegenover my zitten. Zoodra het nageregt opgedragen is, zal ik myn glas aen- vallen, en op dat zelfde oogenblik schiet gydan den roover, die tegenover u zitden andere neem ik gerust voor myne rekening. Weldrommel! hetinoestal heel wonderlyk loopen, als die schelmen ons het leven ontnamen. Wees maer koel bloedig, schiet frisch op de kerels los, eu mis niet. God en onze moed moet ons redden. De goedhertige schurk verscheen met zyne dry: officieren.. Zy bedankten my voorde eer die ik hun bewees, en gednu?- gen zich ongedwongen, doch in all.es falsoenlyk. 1'ii‘let i»«■nwngg M. Verhaegen in betel. Men verzekert ons dat deachtbare M. Verhaegen, oud- voorzitter der Kamer, aengewezen door het lol om deel ie maken van de commissie belast met hel aenbieden aen den Koning van het adres der Bepresenlanten-Kamer, zich onthouden heefl van deze piigl le vervullen, alhoe- wel hyteBrusscl tegenwoordig was, endalhy, ’savonds, ook niel verschenen heeft aen de tafel van den Koning, waer hy uilgenoodigd was geweest met al de andere leden der kommissie. Men herinnert zich dal de achtbare M. Verhaegen ook op reis gegaen wastydeus het huwehk van den Hertog van Braband. ’T is al. De Emancipatiemaekl geenebemerkingen wyook zullen er geene maken. Doch het zy hoe het wilde eene anekdoot is de andere weerd. Men verzekert ons dal, ten jare 1846, de Observateur van M. Verhaegen eene vaderlandsche irisehryving in zyne ko- lonnen opende om, uil nacm van al de ware christenen eenen eerpenning aen te bieden aen M. Eugène Sue, als schryver van den Juif Errant. Men verzekert ons dat deze inschryving de eenparige giften bekwam ven ganschden Mephislophélès. De historie voegt by, datnietlegenstaendc dezen sl chten uilval, de medalie al gelyk gemaekt wierd. De historie zegt ook dat, wanneer deze medalie gemaekt was, er buitengewoone afgezanten benoemd wierderi om ze te gaen aenbieden aen M.EugèncSue, mei een adres vau gelukwensching. Wy hebben zelfs vernomen dat M. Verhaegen gekozen was als President van dit afgezantschap, cn dat hy deze uitstekende eer aenveerddo. Wy weten, uit goede bron dat, den dag van het vertrek, voor Parys, M. Verhaegen niel in belet was. Geloofbare stuks melden dat M.Verhaegen de medalie en het adres voor de voeten van M. Eugène Sue getrou- welyk nederlegde. Eindelyk, het schynt zeker te zyn dat M. Eugène Site er zeer over voldaen, en M. Veehaegen zeer trotsch over was. M. Engène Sue had reden v;m voldaen te zyn by was GELUKKIGER DAN -EI KONING. (Feuilleton belyej. Kerkvervolging in ËBuden. Men leest in een duitsch dagblad hetgene volgt Een geschil is onlstaen in de vallei vaft den Taubel en de naburige gemeenten, tusschen liet volk en de gendarmen, die belast waren met de priesters in hechtenis te nemen in een tiental parochiën. Op eenige plaetsen heeft hel volk de vaslgezelle pastoors verlost en in andere heefl het zich legen hunne in hechtenis neming verzet. Te Gerlachsheim, is de wel vyftig I pastoor aengehouden en geleid geweest nacr het huis van zynen te Turyn. De Jury heeft dus den opsteller i. u .1 kend voor hetgeen hy is. moogt het niet weigerenin’s hemels naem toch niet! het zou u niets baten en uwen dood slechts verhaesten. Ge- hel genoegen uwer tegenwoordigheid verschaffen wilt, hoorzaem, zoo wint gytyd, en God geve, datgy met uw bc- diende een middel vinden moogt, om de dood le ont- onbekommerd mogelyk, goed, komen. De schrik verlamde myue tong. Eindelyk greep ik moed eu had den schoonen jongeling, om my toch, zoodra moge- noodig, omdat ik lusschenbeide aenvallen van duizeling boven te laten komen. Hy ging en Peter kwam. Ik vertelde hem, wat er gaende was. k Goedzegde hy, daer ’t nu eens zoo is; mier zy hebben ons nog niet, en zy zullen ons ook niet ontsnappen, zoo waer er een hemel is en ik eeneerlyk soldaet ben. Ik zal naer den stal gaen, ondervoorwendsel van naer de peerden te zien, en onze pistolen meêbrengen.dieikgemakelyk weet te verbergen. Uy ging, en vol van angst wieduidtmy dat tenkwade? wachtte ik zyne terugkomst af. Nauwelyks was hy we der tegenwoordig of drie keizerlyke, zeer sierlyk gemon teerde officieren stegen af. De jongeling sprak Pieter, heeft de waerheid gesproken. Nu zal de herbergier gaen komen. Ik zal weder naer den stal gaen om argwaen le vermyden. Tegen etentyd zal ik wederkomen en u .niet meer verlaten. Na ongeveeer vyf minuten kwam de herbergier, een on-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1853 | | pagina 2