1 I J I I A. F. JJ. Men leest in een blad van Sl. Nicolaes lenige lieeren onzer stad hebben zich vereeuigd om, onder de bescherming van hel stedelykbestiier, eene maetschappy in te liglen, welke gedurende den, winter om het lel der werkende en noodlydende klas te verzachten, dagelyks Soep zal juildeelen. Yrydag morgeodhebben deledenvan hetgenoot- schap hunne werkzaemheden aengevangen door hel openen van eenen inschryvingslyst De heeren burgemeester en schepenen hebben elk voor 5 fr. of 50 liters soep per week in geteekend; dit goed voorbeeld is leeds door vele der voornaemsle in gezetenen gevold. In de aenstaende week zal men zich ten huize der overige gegoede en welhebben de burgers begeven om hunne medewerking voor deze liefdadige inrigling in te roepen, en, wy zyn verzekerd dal allen hel hunne zullen willen by- brengcu om de hedeudaegsche ellende te keer te gaen. Even als by de voorgaende uitdeelingen zullen de deelnemers de persoonen mogen aendniden aen wie zy hun ingeschreven deel soep willen gegeven hebben; degene welke verlangen dal de leden van de maetschappy zich gelasten met het opzoeken der schamele noodlydenden, kunnen verzekerd zyn dal geene moeite gespaerdzal worden om hunne gillen ten voordeeligste te gebruiken. Aerlsbisschop van Fribourg, spoedig een einde zal nemen door de tusschenkomsl van den Aerlsbis schop van Strasburg. Wy vernemen dat de beroemde romanschry- ver Hendrik Conscience eene nieuwe erkenning van zyne verdiensten heeft bekomen. De koning van Zweden en Noorwegen koornl den Vlaemschen schryver te benoemen tot ridder van hel orde van Gustael Wasa. Dit is de zesde dekoratie die de heer Conscience bekoomt, narnelyk de orden van België, Nederland, Pruisen, Beijeren, Hessen-Dar- stadt, en nu dal van Zweden. Eette byzondere maetschappy le Brugge heeft aerdappelen in hel groot aengekocht, en verkoopt die in het klein aen de werklieden en aen de arme menschen, aen den prys van inkoop. Deze maet- rcgel brengt veel nuten voordeel by. - Men leest in don Conslftutionnel van Bergen Volgen een verspreid gerucht, zou een molenaer van Qniévrain in zynen molen een wagen gestampt kryt hebben ontvangen, hetgeen dienen moest om in het meel gemengd le wordenongelukkiglyk was er een zak geschuerd en wierd de gevallen stol opgemerkt door een douanier, die hel spoor volgde en, na een schrander onderzoek zou hy eene groo te hoeveelheid kryt ontdekt hebben. Ér is proces- verbael tegen den molenaer opgemaekt. Sedert eenige dagen waren er brandbrieven -_ii.-ji-3 van Stuyve- kenskerke, in dewelke er hun eene somme van 1000 franks gevraegd wierd. De pobtie is op hare hoede. Zondag laelslleden heeft de opening plaets gehad van den yzerWeg op Ypere. Omtrent den noen is het eerste locomotief in de statie van Ypere toegekomen. In zyn verslag over de vragen, het voorleden jaer gedaen wegens hel overnemen door den Slaet van verscheide vaerlen en walerloopen welke thans onder het bestuer zyn der provintieri, zegt M. de Minister der openbare werken, dal de Staet niets anders kan op zich nemen als het bestuer van de j vaert van Plasschendaele op Duinkerke. Zoo dat onze Yservaert, die voor 1,200,000 Ir. herstellin gen eischl, een last zal hlyven voor de provintie en de gemeenten. Den 16 december aenstaende zal Koning Leopold zyn 63“ jaer bereiken. De Het tog van Biaband is te Brussel terug. Hy zal onverwyld naer Londen terug keeren alwaer de Hertogin van Biaband gebleven is. In Frankryk distilleert men nu het sap der beelen, in plaets van er de suiker uil te trekken. Hel sap der beeten bevat omtrent 11 p. c. suiker, waervan men er maer 6 of 6 p. c. kan uit trekken, daer de stokers die 11 p. c. geheel en gansch tot alcool kunnen brengen. Mevr. wed. Yan Gobbelschroy, moeder van den oud minister van binnenlandsche zaken, onder koning Willem, is le Brussel overleden in den ou derdom van 100 jaer en 6 maenden. Te Londen was donderdag laetst de smoor door de vlugt gered. De twee aengehoudenen wier- den in bewaring gesteld by de brigade gendarmen te Valkenburg, en van daer naer deze stad gevan- kelyk overgebragt, benevens nog eenen der twee die gevlugt waren, en die gisteren reeds is aenge- houden. De vierde is ook by name gekend. Een van het komplot, genaemd Priekaeils, ispas ontslagen van eene 8 jarige gevangenisstraf. Allen staen ongunstig gekend en belmoren te huis op Heerlerheyde. De aktionnairen van de Maetschappy der yzerwegen van Weslvlaenderen zyn byeengeroepen te Brugge, tegen 16 december, ten einde de over eenkomst te bekrachtigen aengegaen met MM. Pa- rienle en C'“ wegens het leggen der seklie Deynse naer de linie van Brugge op Korlryk. Men verhoopt dat het geschil, dat beslaet tusschen het gouvernement van Baden, en den De Zeunebode houdt er zich mordicus aen, Dix- mttde en alles wat Dixmude betreft, door zynen puikel te trekken. Ditmael heeft hy het gemunt op onze Landbouivmaetschappy, dewelke, zegt hy, .veel belooft en weinig uilicerktWy zullen de eer, van den Vilvordschen kommissionnaris deswege le regt te wyzen, overlaten aen het Weekblad van Dixmude, die zoo verlichte tolk van onze boeren school, en hetwelk, ditmael, den Zennebode's St.- Nicolasche correspondentie niet in zyne kolommen zal overnemen. winter naer Londen zal gaen. om daer eene onder- „esdS na“r twee landbouwers handeling met de prinsen van het buis van Orleans - te hebben. In den nacht van 16 op 17 dezer zyn, in eene woning, gelegen onder de gemeente Valkenburg, vier gewapende personen geklommen, die de be woners met den dood bedreigden, zoo zy geene aenwyzing deden van het voorhanden zynde geld en geldsweerden. De man des huizes, met behulp van zyne vrouw en dry kinderen stelden zich kloek moedig te weer en riepen uil al hunne magl om hulp. Dit laetste scheen echter overbodig, want toen er hulp kwam opdagen, vond men twee der kwaeddoeners in de magt der huisgenoten, en wel zoo gewond en geboeid, dat er geene mogelykheid tol ontkomen meer bestond. De twee overigen, den kwaden uitslag voorzien hebbende, hadden zich j M. Spilliaert, coadjutor te Damme, is Onder pastoor benoemd te Westkerke. M. Frulsaerl, gewezen principael van het kollegie van Poperinghe, is pastoor te Kemmel benoemd. -M. Lefever, onderpastor Te Couckelaere, is pastor benoemd le Zarrenhy wordt le Couckelaere vervangen door M. Lefebure, ondei pastoor te Westkerke. M. Goemaere, professor in het kollegie van den H. Vincentius te Yperen, is onderpastoor be noemd van O. L. Vrouwe, te Brugge. Er is eene toenadering tusschen de twee tak ken van het huis van Bourbon gebeurd. De hertog van Nemours heelt een bezoek, te Fiohsdorff afge legd en het schyntdat degraef van Cbambord dezen le gaen balen. Pieler gaf, onverschrokken, als de eerstemael den gevangene. Gy hebt zoo lang niet te vreezeri, want in 1 huis is geen levende ziel meer herbergier en knecht zyn oulvlugt. Reken op myne trouw en schuld, zoowaer ik een oud soldaet ben. Hy vide weg, hel peerd vloog vooruit. Ik dacht nu, myn leven zoo duer mogelyk te verkoopen, wanneer soms de herbergier nacr de overige roovers gevlugt was cn deze hunne kaniaraden wilden bevryden. De ellendige lag knar- setanlend aen myne voelen. Red my, smeekte hy ein- delyk laet my myn leven cn gy zult ryker zyn dan een koning. Ik zweer u, wanneer gy mednlyden hebt, en myne boeijen los mackt, zal er u nooit iets kwaeds geschieden..a Ik gaf den roover geen antwoord, en grendelde de deu ren, luisterde, of ook iemand naderde, cn zag dan weder op den gevangene, die al meer beangstigd wierd en my schier roerend om zyne redding smeekte. Eindelyk kwam Pieter met den meijeren verscheidene gendarmen te peerd. Ik gaf bun den gevangene over, en daerna wierd het huis van boven lol beneden onderzocht. In eenen grooten kelder vond men verscheidene lyken, benevens eenige kisten met gotid en kostbare voorwerpen. De eersten begroef men op het kerkhof van Mesières, Hel huis in het woud wierd af gebroken. Van den herbergier en den lieven schoonen jongeling, wierd nooit iets wéér gehoord of gezien. Ik loofde groote sommen geld uit, om zyn lot te vernemen, maer te ver geefs. Heden nog sla ik vol vreugde de helft van myn ver mogen af, wanneer ik hem kan wedervinden, hy die my ’t leven redde! Ach. misschien is hy door den goedherligen herbergier doorsteken. Hoe hel zy, zyn beeld zal my steeds levendig byblyven. ’T geweer hangt rustend aen den wand, fiinls datgy hel gezigt zoo pyn’lyk hebt verloren Slechts uwen hond, die trouwe vrind, (Door gansch het huisgezin bemind,) Kunt gy nog als voorheen zacht en liefkozend streden ’T zy dat gy wandelt op de straet, Of met uw’ gids ter herberg gaet, Hy huppelt acn uw’ zy en wil uw’ smarten deelen. En toch geen enkel droeve zucht Die uit uw’ naren boezem vlugt! Gy zyt steeds vergenoegd en met uw lot te vreden T zy dat uw hart in droefheid baedt, Of dat de vreugd schynt op ’t gelaet Uw’ ziel is dêér omhoog, uw ligchaem, slechts beneden. O toen gy in gezelschap zyt, Hoe aengenaem is niet de tyd Wanneer g’u bezig houdt met sprookjes te vertellen. En dat gy soms een liedje dicht. Of wei ’i gezelschap onderrigt O 'k weel, dit doet uw hart van zael’ge wellust zwellen. Ga voort myn vriend, de goede God Zal ecus, medoogend met uw lot, Uw’ ouwaerdeerb’re ziel in beier oord doen leven Daer, waer g’al tyd een’ held’ren glans Veel schitt’rend dan een starrenkrans Aensdiouwen zult, welke u, voor eeuwig, zal omgeven. {Liefdadigheid.ll’ildeeling vnn Soep. II l»l kwam. De heeren wierpen elkacr blikken loc. Ik veront- sólmldigile my er over, dat ik myn bediende meê aen tafel liet eten,, én gaf dezelfde reden voor als by den herbergier. Hel eten wierd opgedischl, het was een hecrlyk mael. Ik echter meende er overal bloed aen le zien en al weinig. Men beklaegde myne ziekclykheid, at en dronk, lachte en schertste op zyn best. Het mael liep welhaest len einde. De jongeling had ons bediend. Juist toen hy de horden wegnam, scheen een der officieren iets te zoeken. Ik heb myne doos niet, zeide hy, en nacr Pieler gekeerd, voegde hy er by Zoudl gy, myn vriend, de goedheid wel willen hebben, er beneden in de kamer op hel buffet naer te zien? Daer moet myne doos liggen. Ik verzoek u, ga my die even halen. <i Dit was een der roovers die tegenover Pieter zaten. Peter bewoog zich niet van de plaets cn zegde enkel ik volg alleen de bevelen van mynen heer op. n De roo- ver beet zich op de lippen en verzocht my vervolgens be leefd om de viiendelykheid, van myn bediende wel dien last le willen opleggen. Maer gelukkig trad juist de jonge ling le voorschyu met fruit, kaes en boter. Ik bragt den officier onder ’l oog, dal dc jongeling de doos toch we! balen kon. IIy droeg hem zulks op, cn hy kwam’zeer Spoe dig terug met te zeggen, dal er beneden geene doos was. Nu dan, breng den champagne! riep hy hem toe op gebiedenden toöii. Nauwelyks was hy heen, om den wyn te balen, of de offi cier, aen myne reglerhand, miste zynen zakdoek, enbarsch hetzelfde antwoord, en voegde er by dal de jongeling dade- lyk komen cn hem ten dienste staen zou, daer hy ook zeker beter wist te zoeken dan een vreemdeling. De champagne kwam, en de stop was er nog niet af, toen de zakdoek toevallig onder de tafel weder gevonden wierd. Maer nu verliet de jongeling de kamer en wierp my nog by ’t uitgacn een blik toe, die my zeggen moet Nu is uw stenens tier gekomen De slop vloog, de champagne vloeide, flesschen gingen van hand tol hand. De beurt kwant aen Pieter. Hy zag my aen...., hy schonk my in...., bragl hel glas aen den mond, zette hel terstond neder en vroeg my Heer, zyt gy on wel?..... Ik zweeg, ik verbleekte, want nu wist ik uil Pieters woorden, wilde hy zyn voornemen ten nitvoer brengen. Heer! zegde Pieter met nadruk, in de voorbad moet ik u dan het versterkingsmiddel geven. Met deze woorden greep hy in den zak, trok de pistolen er uil, en alles had met de koelste bedaerdheid plaets schoot de tegen hem ovérziltende officier neder. Als een tyger wierp hy zich met gebrul op den derde, vatte hem by de keel, smeet hem op den rug, cn riep my toe, den zich geweldig verweerenden roover vast te houden. Schelm! riep Pieter, denkt gy dal wy niet wisten wat gy waert? Ik wierp my nu op den roover, en Pieter ging en kwam terug met eene staltouw. Wy bonden den gevangene duchtig vast. Ik zal nu haeslig naer de naeste stad ryden en hulp gal hyinynen bediende.bevel, om dien uit de benedenkamer halen. In twee uren ben ik terug. Bewaek gy ondertusschen Algemeens Tyclingen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1853 | | pagina 3