VENOITEEN ZEER AENBELANGEND BERIGT. DE KIMRISCHE DILUVIE. L. DERDEYN-GRYMOMPREZ, Beestialen, Vruchten, Boer- alm, Kleederen, enz., FABRIEK VAN ORGELS Constant Hillebrant, Om met Nieuwjaer te verschijnen. Te bekomen by den drukker dezes 37 60 27-25 <4-50 25-25 VENDÏTIE TE OOST KERKE. VAN LOUIS HOOGHUYS, Predikheerenstraet, N* 12, te Brugge. HISTORISCH ROMAN floor het ambt van den Notaris DEPUYDT, te Eerneghem. A ROULRRS, A l’bonneur de porter a la connaissaitee du pu blic, que dès cc jour il y a it obtenir dans son ma- gasin, Rue d’Est, n° 184, a Roulers, d’excellents PIANOS NEUFS et d’OCCASION, ainsi qu’un beau choix de Musique d'Eglise, Musique de Piano, Musique Militaire, Botnances, etc. Il ose croire que la bonne qualilé de ses mar- ebandises el la modicité des prix lui gagneronl la eunfiance générale. ten 1 ure na middag, zal er openbare venditie ge houden worden te Oostkerke, op het hofstedeken het Klein Cambron, ten behoeve van Carolus Lust, van 2 melkkoeijen, 1 drinkelinkkalf, 1 vet scho- télingszwya, 70Ó boonschoven, 600 tarwen scho ven, 2 a 500 bondels tarwen- en snerioenstrooi, 100 bondels hooi, 3000 darink, 1000 kil. aerd appelen, kuip- en keejnalacm, windmolen, plant soenen en diitpersen, eenigte brandhout, een asch- hoop. spaden, vorken, houwen, greepen, immers alles wat er ten huize en ten hove is, alsmede de kleedingstukken van zyne overledene vrouw, be staande in lynwaed, 2 stoffen mantels, 1 katoenen mantel, gouden kruis, gouden slingers, gouden ringen, enz., op gewone conditiën en tyd van be taling, te doen ten kantore van MBle' DEGAE, Notaris te Alvéïinghem. Hy onderneemt alles wat zynen staet betreft, zoo als kerkorgels, enz.hy belast zich met hei her stellen en accorderen derzeive. Hy hoopt, door zyn werk, te beantwoorden aen de begeerten der persoonen die hem met hun ver trouwen zullen gelieven te vereeren. Meester-kleermaker, in de Woumenstrael, te Dixmude, Heeft de eer de heeren Geestelyken kenbaer te maken, dat er by hem te bekomen zyn alle slach van Bonnetten, Solides, Ceinturen en Rabatten, aen genadige pryzen. Hy beveelt zich in de gunst dér heeren geestelyken om by voortduring Soutanen en alle andere Priester-kleedereh te maken, hun verzekerende dal hy niets zal verwaerloozen om hun vertrouwen meer en meer te verdienen. DÉPOT van PIANO’S, van Berdens te Brussel, aen prys van fabriek, een Kompleet assortiment. PIANO’S TE HUREN. zo® dik, dat er door de donkerheid zeven persoonen in de rivier de Teems gevallen zyn en verdronken. -— De regtbank van Gent heeft40 brouwers, die beschuldigd waren van zamenSpanning ten einde den prys van het bier te doéu opslaen, tot elk 2a fr. boete veroordeeld. A. ' Voor M. Perlau-Vanderheyde, te Brugge, 50 koopen BOO.V1EN, in den Laderieren bosch, enz. B. Voor .M’her de ridder Deschieler de Lophem- Pecsteen de Swevezeele, te Brugge, 44 koopen BOOM EN, op d’hofstede-landen gebruikt door Adolf Denduyvcr, enz. Alles by plakbrieven breeder uitgedrukt. Officiële Markt-Bulletin van BRUGGE. van Zaterdag 26 Novem. De jongelingen die als remplatjanl in de natio nale militie willen dienen mogen zich begeven hy B. V.ERMEESCH, te Dixmude, ol PETYT, Discal- senstraet, te Brugge. Rykelyk zullen zy beloonen alle persoonen die er hun bezorgen. Gezegde B. VERMEESCH en PETYT, beide Zaekwaernemers, geassocieerde by akte van 3 juny 1855, geregistreerd, gaen aen alle agcoorden met de vaders voor hunne kinders lotelingen, voor en na de loting aen voordeelige pryzen, zelf met de ouders wiens kinders alsnu in dienst zyn, voor hunne vryslelling. N. B. Indien de ouders verre afgelegen zyn, kan, om de reiskosten té vermyden, zulks by briefwisse ling wel gedaen worden, zoo en gelyk zy reeds verrigt hebben, ten volle genoegen van iieze die met hun handelen. 00-00 49--00 45-00 36-00 20-00 13-00 24A00 2-00 9-00 DCtt 105 hecto- De verkoop is spoedig i weinig gevoelig op al per Dixmude. Drukkery van VION en Zoirèn» Almiinaeh Pilloresque;Almanack Burlesque; -EJe groole dutibelc vlaemsehe Almanak. Almanakken met de portretten van EES0. KEI. HH. den Hertog en de Hertogin va» E6ri«!u»n<l. Sehooue gekolorieerde afbeelding der verselsj ning van -Vrouwe van ELa Palette. Lynolie, Kempolie, u Snoeck’a Almanak; fitousnelaersebe Almanak; Almanak door BB. Möntnnns. Lyntaed Aerdappelen Xtes Boter Vlas fr. tot tol a 51 0/0 65 0/0 00 0/0 00 0/0 den heet. K a X) w X n YAM heel. u tf DOOR Eug. Zei ter nam. 34-00 26-00 18-27 9-86 17-00 12-25 44-00 55-00 26-00 53-60 25 60 18-40 10-50 00-00 a a 35-00 24-00 15-00 25-67 17-4fc, 9-20 19-00 5-91 int Tarwe Rogge Boekweit Haver Geerste Boonen Aerdappelen Boter Agenda beige, on Memento Jonrnaller; - BJalen- drier pour portefeuilleB dem pour porte-monnaie. Amerikaensche Overschoen (Galochen}, in Gutta- Percha, te bekome)» by WYELIE-TYTGAT, aen zeer voordeelige pryzen Een fraei boekdeel van 200 bladz., engelsch formaet. Prys fr. 1-75. Tarwe Rogge Boekweit Haver Oude geerste Aerdappelen Koolzaed Tarwe Roode tarwe Rogge Boonen Haver Erweten. Koolzaedolie fr. Quinquelolie. Kempolie Lynolie Koolzaed Lynzaed 20-00 27-00 25-00 16-55 8-70 15-50 14-00 35-20 per hecloller. 53-60 Men kan inschryven tc Antwerpen, ter drukkery van C. De Backer, en by den Uitgever van dit blad. den Tarwe Rogge Sucrioen Haver Beonen Witte boonen Gele erwten Blauwe erwten Zomerkoolzaed tf per hektolit. tf tf Mechelen, 2G Novem. (middenprys) u a tf Tarwe Rogge Sucrioen Haver Boonen Boekweit Tarwe. Rogge. Sucrioen Haver Boouen if l W üLI O IC Jv Yv al 11L VIV 11 «Ac> mO Hectoliter. Er waren 44 heet. (middenprys.) M1DIJEN-FRVS. 32-90 23-59 15-10 9-41 18-48 16-28 10-00 2-00 Op Donderdag, 1“ December iSSlï, wezeude St-EIoy’s dag, l< Qtnnquet-olie, Lynkoeken, Kempkoeken, Koolzaadkoeken, Lynzaed, Kempzaed (Riga) Koolzaed, Raepzaed, Inlandsehe rogge, Üillandscbe rogge, Haver, fr. Geerste, iQBairlitpryzeii. MECHELEN, Vee. Markt gehouden te Neckerspoel den 25 November Inlandsch ras, 212 stuks van 85 tot 275 fr.; hollandsch ras, 220 stuks van 140 lot 400 fr. Markt gehouden in stad den26 November. Inlandsch ras 159 stuks van 80 lot 200 fr.; hollandsch ras, 127 stuks, van 150 lot 520 fr. Vlas fr. 5,26 tol 5,99de 3 kil. BELLE. De hoppe blyft stand bonden te Antwerpen, doch roet weinig verhandelingen. Te Poperinghe blyven de pryzen 150toll55 de 50 kil. Aelst, 153 tot 156,50. Te Landercies heeft men er 32,000 ki os verkocht aen 150 tol 155 fr. POPERINGHE.25 November.Hoppe,165,00 tot 169 brde 50 kilos. AELST, 26 November. —De prys der hoppe is 85 0/0 tol 90 0/0 guld. de 50 kil.Er zyn 52,000 kil verkocht. DIXMUDE, 28 Novemb. Boter: in kuipen van 00 0/0 tot 00 0/0. Hel stuk van 15 0/0 tol 18 0/0 stuivers. Eijeren, van 19 0/0 lol 20 0/0 stuivers de 26. Gist, 1,75 den sloop. La EXomintitlon Portugalsedans les Indcs orientalcs, au XVP siècle. AventnreH de MIer,par C. G". Les Wncances a IfoMtilneblewi, par M* C. Lebrun. Les BMntres les plus célèbres. Les Marius les plus célèbres de la France. Les B9omiucs d’Eiat les plus célèbres. Voyage en lüiciie cl a Malte, traduit de Campe. Le Ó«1 Campéador ou le Héros de Castille. Les Héros elirétiens, ou les Martyrs du Sacerdoce. Les Deux Lamsaia Timothée el Philémon. Les Dots par E. Nyou. tot 94-25 tol 100-25 00-00 00-00 27-50 29-00 00-00 52-00 48-00 38-00 23-00 15-00 30-50 2-18 de kilo. 10-00 de 100 kil. 00-00 per 48 Kortrvks. st. 00-00 00-00 l'rydag, 9 December 1S54B, te Eerneghem-dorp, voor verschelde, van HOUT WAREN. llaendMf, IS dit®, te Eerneghem, by de Bburgogne. J> J0 den zak. per kilo. Houm«elaere Dingsdag 29 Novem. Heden waren ter markt 473 heet, tarwe en liters rogge, verkocht als volgt Zaeilarwe Nieuwe tarwe Roode tarwe Rogge Roekwiet Haver Boonen Boter Aerdappelen 54-59 den heet. tf den heclol. van 70 kil 27-09 den heclol. Bergen, (Frankryk) 28 Novemb. Onze markt was -wel bevoorraed. F geweest en de afslag algemeen, doch weinig gevoelig op de eetwaren. Tarwe eerste kwaliteit fr. 53-28; derde kwal. fr. 29-71 - tarwe ter markt, fr. 32-70 20-04 16-68 8-66 15-58 22-60 00-00 19-33 19-66 25-55 6-27 56-70 de 100 kil. de kil. tf Witte tarwe. Roode tarwe. Rogge. Boonen. Koolzaed-olie. gul. 51-00-0 Lynzaed-olie. HECTOLITER». 494 517 .52 117 547 r 106 302 5850 1-88 1-30 RyKsel, 26 Novemb. 94-00 100 00 100-00 00-00 24-00 26-00 tf tf Demlermande, 28 November. guld. 49 5)4 lol 50 0)0 den aera (137 lit.) a 501)2 Koolzaedolie (nieuwe) 62 1;2 (oude) 00 0)0 c 00 0)0 00 0)0 <r guld. 160 0;0 165 0)0 de 1215 kil. tf den heet. <L tf Koolzaed-oliegul» 51-10 Lynzaed-olie Koolzaed 50 1,2 16 0)0 11 0)0 20 0)0 10 0)0 <r I 71j2 14 1)4 u O0C;0 o 41-10-0 Dixmude, Maendag 28 Novem. X n 41-10 b 00-00 EAortryk, maendag 28 Novem. 46-00 lol fr. 50-00 per 1 1/2 hecloüL 45-00 b 56-00 b 27-00 51-10-0 pertonv. 48stoop. 41-15-0 13 1/2 8 0)0 14 1)2 00 0)0 23 1;4 per Denderm. rak 16 1)4 «16 1)2 17 1)2 per 80 kil. 11 1)2 per 70 kil. 21 0)0 de 100 k’. 10 1)2 per heet. Vpercnzalurdag 26 November. fr. 52-00 52-00 24-00 13-60 10-00 00-00 Veurne, Woensdag 30 November. Ir. 40-00 tot 48-00 per zak van 145 li tpi s V B B 00 0)0 00 0)0 000 0)0 000 0)0 116 0)0 «119 0)0 guld. 131)4 71)2 tt Inlandschetarwe, guld. 25 1;2 Inlandsche rogge, Üillandscbe tarwe,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1853 | | pagina 4