EE& DOfêDERDAGELAD DIKMLDE, 28 September 1854. Aclilsle Jaer, A. 411. (tlt/enieene Retangen. Voor Aenkondigingen, Tydverdrgf en HET BOTERKUIPJE Met een groentje spul. Vuur die de Zondagsche Uilgavc begeeren, fr. van den kant der conseivatii zult I macl sn. be- Prys der insi hryvitig, BETAELBAER VOOROP Builen slud, vraciilvry6—00 "elke tevens in de Zonda^Mie Uitgave moeten geplaetst 8—00 worden, genieten eene merkelyke prysvermindering. ANNONCEN. 15 centimen den drukregel. Degenen, j ,\lle allichcii, by den uitgever van di( blad gedrukt, worden onvergeld in het eerstkomende nutnnier geplaetst. Brieven en geld vrachlvry tqe te jenden. de bevechling van alles, wat de religie belrek- I kelvk is. mil hevig zyn. Wat wy niet verstaen, is, als de heer Vcrhaegen spreekt van eene groote kwestie van nationaliteit, die apn de deur staei, en waerover men zallp beslissen velen op dit «ogenblik zelfs, bet schoonste bewys geven van kristelyke liefde hot is als men, by voorbeeld, t|e liefde-zqsters van het eene bed van lyden, dien strengen stelregel zal geschreven hebben Verbod van zich, in welk geval ook, met bezig le houden. Maer als de hoeren bisschoppen hunne mandementen izullcn voor den dig brengen, schynbacr of zy i •nhare liefdadigheid, opdat de ad- fc vasten zyn en die jnuerdaed een hoog en scherpzim 5liek verbergenals, broeders, als wy zien 1 kighk hei laud zjuli overdekt met gestichten, die men rcli- MANIFEST l>EK FRAVCMACONS. De Nation, hel gekende republikeinsche blad, van Brussel, beeft hel eerst eenige welensweerdige documenten medegedeeld, welke wy denken ook gedeelielyk te moeten meededen, tot stichting van onze lezers! Het zyn redevoeringen, die de beuren vrymetselaerslogië le Brussel, en die, volgens de Morene po« i.„, ...n ip Eindtlyk, broeders, als «‘en laetsle voQrbe«|d, en om iQ de "Cl hing, voluiaeklelyk in uwe oogen te do«m kennen, wal wy ver- nnnzr.^.>.> S|-Icn a|s Wy zeggen ons bezig houden met politieke en reli- I gieuse vroeg punten eindelyk als hel ooit inogt gebeu ren, en dit kan digi by zyn, dal de nationaliteit zelve verhevene bepalingen iqortc nemenals hel njogt ge beuren, wal ons ipisschien aen de deur siaet, dal België moest beslissen in tegenwoordigheid van groote en onmeetbare omstandigheden; als België gedwongen wierd zich af ie vragen welke de positie zou zyn die hel moest aennemen, welke rol het moest vervullen dan achteruit, achteruitde vrymelselaers die my zullen komen zeggen ik kan my met geene politieke zaken bezig houden. Ik, ik zul dan alle vrymelselaers oproepen, die opreg- telyk aen ouzo instelling verkleefd zyn ik zal hun aenzellen om die bevreesde zielen aeu den eencu kanl le laten, en alle te «tarnen zullen wy onderzoeken, om hcldaerna overal le gaeu verkondigen, wat ons dierbaer, ons edel vaderland moei doen, om aen hel hoodie blyven van den Europeschrnv Vooi'uilj’.’ing ("iZc redenaer 7,-ui ui on<Jrt-l»-oken door gees driftige toejuichingen, die zldi’eenige minuten verlengci De kalmte herstelt zich en hy gael voort in de volgende b woordingen a ik vraeg i Verhaegen en Bonrlard hebben uitgesproken in de °P vrymetselaerslogië le Brussel, en die, volgens de (,xli Nation, hel programma zullen zyn var die de geheime genootschappen zullen aengaen, legen hei gouvernement en de religie. Üe republikeinsche Nation stemt volkomen met die gedachten overeen, en zegt dal zy reeds sedert zes jaren behartigt wat de heer Verljaegen nu in de logië heelt gezegd en ontwikkeld; er js das eene volkomen overeenstemming lusschen dien overdreven vrygeest en de klubsen van den heer Vei haegen en consoorlen Maer, mync broeders, laten wy elkaer goed verstaen over de manier, waerop de werkzame, onophoudelyke lus- schenkomst der vrymetselary moet verstaen worden in de poliiieke en religiezaken, ik zal u niet onderhouden, op ieder oogeuolik. over kwesties van dagelyksche politjek, of over zekere geesielyke kwesiien. Neen, peene kwestie van personen, over mynheer dezen of dien neen, geen van die verbitterende kwesiien, welke datgene kunnen komen doen onisiaen, wat wy uil al onze poogingen moeten be lenen de tweed ragt en de afbreking van genegenheid en dit zou hel geval zyn als er persoonlykheden in kwestie waren. Nog eens, die dingen willen wy in 't geheel niet. Maer al de gruole kwesties van politiek groudbeginalles wat de organisatie, hel bestaen, het loven van eenen stael betreft dat boort ons in eerste linie toe. Dal alles hoort op ons domein t’huis, om tiet te ontleden en door den smeltkroes le doen gaen van reden en Kerstand- 'Toejuichingen) a Alzoo als er ministers komen aerjkondigen, hoedanig zy denken het onderwys van het volk in te rigten, dan zal ik uilroepen Aen my, vrymeiselacr» Aen my de kwestie van bei onderwys, aen my het onderzoek, aen my de oplos sing (Nieuwe toejuichingen) u Als welhaesl ministers ue inrjgtjng over de liefdadig heid in de Kamers zullen brengen... Aen de vrymelselaers! aen my de kwestie der oppi' 'Z* miuistratie der weldadigheid niet koine in onweerdjge Bliek handen in handen, dje baer zouden gebruiken legen flo,i dun arbeid, legen hel zwoegend werken dal i J r lioudelyk doen. Aen ons dan, die inrigliug der liefdadig heid, dooi ons overwogen, doordacht, bewerkt volgens onze overtuiging, volgens ons versland (Langdurige bravos). Aen ons nog wanneer een minister de wellen zal schen den van «.e broederiyke gasivryheid als men, door over wegingen die de geest der nationaliteit ni. i kan aenno.nen, hei groot bruecfprlyk princiep 'zal kwetsen van gaslvryheid den belgischen grond.... 4en my dan, vrymelselaers!... edkeuring). broeders, als een laetsle voqrbet |d, en uwe oogen le doen kennen, wal wy dilieke en reli- wy onop ..gieuse noemt, cn die ik als gestichte u voor ieégloopers liefdadig- lieschouw (goedkeuring, gelach); als zoo vele groote, sterke Séq krachtige menschen onder ons gezigt, hel brood van onze f armen komen opèten, zonder iets te doen, het brood van 'onze goede en eerlyke werklieden, dan zeg ik, dal wy hel JTegl hebben ons met de religie-zaek der kloosters bezig te rfhmid.ii, deze openlykaeu te vallen cn haerte ontleden; hel I Aheele land zal er eindelyk wel rcgl over moeten doen, AL MOEST HET OOK GEWELD GEBRUIKEN, OM ZICH VAN 1 DIE PESTE TE GENEZEN. i Dus, duerzame werking van wege de vrymelselary legen de nullelouze kloosters, legen de instelling der leêg- loopers (Rravos). Wy zullen deze overdryvingen niet verder over- nemen. Hel is al genoeg, om te doen zien w?| ei- gentlyk hel doel is van den heer Verhaegen en con- i soorten men ziel hel wel, de werking der logic l stemt overeen mei de werking der klubsen. 1 Daer ook zal men probéren otn de geeslelykbeid uil de scholen le verbannen; daer ook zal men werken legen de conventie van Antwerpen; daer ook zal men arbeiden, om den priester de aelmoes uit de hand te rukken, die hy, volgens den hotsten wil van eenen stervende, aen den aime moest I uitdeden. k-|— Uhoi1 iaI iihui de tchïuslers bevechten, die men als eenen kanker acnziei in un&u wi I samenlevingde goesidyke öi deïs, die men aenziet i als nulldooze t>roodelers; on mpn vergeel dal v u vergiffenis, broeders, my zoo te laten ver voeren; maer alle causciculieu moe.cn luph verlicht worden, en gy zult iny vergeven als ik misschien reeds te lang mis- bruik niack (neen! ncpn’.j yan.de aeiplacht, welke gy den cholerieke naer hel andere ziel gaen, om hulp Broede^’in het oogpunt van religie, vreest ni< j dat ik en vertroostingen toe le brengen. Mei een woord u yraegpunlcn van leerstelsels zal komen opwerpen, scho- kisljeke kwesiien, zoo ais hy voorbeeld dc gewigiige kwestie kelyk is, zi)l hevig zyn. «Ier verzelfstandiging (transybstanlialion).. (gelach), ik denk nooit bel onilcedmcs l<*. zeilen iu hel onderzoek vau allo die duistere kwestjcii, voor welke men, meen ik, in de oude it •„j,;,,',,dte apn (te (leur staet, en waerover men zal lp beslissen religie-zaken hebben. Voorziet men eene revolutie, een vreemden 1 inval, eene overrompeling van dezen of genen na- 1 bner? Van wie zouden wy overrompeling le vreezee, ■rpzinnïgpoli- hebben, in dezen oogenblik? Wy welen het niet, dat ongeluk- 1 Vqn wie zoude eene revolutie komen? zeker niet

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 1