- zelve toelate, en België zal den winter geruslelyk Brussel, 26 juny 1852. beuren, indien men blyft handelen zoo als men lot nu toe gehandeld heeft. ie weien, om dat ik thuis Mynheer Ik zou uf.d geerne consulteren nopens een rhumatisme maer mede ik geplaegd ben. Alvolgens kome ik ued vrindelyk verzoeken by my te willen passeren minieme strael N* 15 Brussel, den eersten dag dat gy uwe visieten in hel stad zult doen. liet zou my aengenaem zyn den dag en uer te weten, door een brieflie 24 uren voor uwe visiel Men schryft uit Weenen Ik verneme dat de Russen geen weerstand aen de landing van de verbondene troepen geboden hebben, om dal hunne maglen in Krimeën maer samengesteld zyn uil 58,000 mannen, builen hel garnizoen van Sebastopol,’l welk 12,000 mannen sterk is. Die 58,000 mannen zyn samengesteld uit 8,000 mannen kavalery tusschen Eupaloria en Simferopol, en 50,000 mannen met 48 slokken kanon op de booglen. De Russen zullen die hoog ten tol het uiterste verdedigen. hel voetvolk en de bnlgaersche weiklieden, niim- I den onmiddelyk al de hinderpalen uil den weg en maekten den oplogl gemakkelyk voor de ruilery en I de artillery. Nog voor den middag waren de voor- posten, op twee kolonnen, alreeds op weg naer I Sebastopol langs Sympheropol en Ballseitishari. Om 4 ure was de ontscheping geëindigd. De Bussen sc.hynen stand genomen te hebben in de bergach tige streek wel Sympheropol omringt. De ontscheping heeft plaels gehad aen de kaep Baba, by hel stadje Eupaloria, door de Russen genoemd Kosloff. Eupaloria is 18 uren van Sebas- topoi in eene vlakke en hciachtige landstreek. De bevolking der omliggende dorpen is komen loe- geloopen by de kaep Baba; zy beloonde vele ver- wondering, doch geene de minste vyandlykheid. Dat men dus, zonder uitstel, den uilvoer der I Eupaloria heeft maer een klein garnizoen, hetwelk levensmiddelen verbiede en den vrijen invoerder zich waerschynelyk niet zal kunnen verdedigen. 22?2 t22,-*2, 22 r>2,“ï2 22’ J?2 Men denkt dat de ontscheepte troepen den 19 zien aenkomen, en de werkman zal brood hebben, voor Sebastopol zullen kunnne aenkomen, om dal lerwyl het tegenstrydige wel zoude kunnen ge- de sterkten, door de Russen verdedigd, hunnen beuren, indien men blyft handelen zoo als men lot i oplogl niet zullen kunnen tegenhouden. Men zal 'er alleenlyk troepen laten om ze in te sluiten. Al de hulptroepen, die nog uit Frankryk en Engeland komen, zullen niet meer naer Varna gaen, maer reglslreekt gestuerd worden op Crimeë, alwaer de kaep Baba tot statie zal dienen. K>e iuvoerreglcn op het vreemde Vee. Men vraegt zich met verwondering de oorzaek der altoos toenemende duerte van hel vleesch; die verwondering houdt op wanneer men het tarief der invoerreglen raedpleegt. In Duilschland wordt voor ieder stuk zwaer vee een thaler invoerregt betaeld; in Holland 2 francs. Welnu in ons voorbeeldelyk België betaell men 50 tot 55 fr. voor eene koe, en 40 tol 45 voor eenen os. Het is ligt te begrypen dat de vreemde veevetlers zich niet haesten zulke overmatigeregten te komen betalen, maer hunne vette koeijen en ossen elders dan naer onze markten te brengen. Hoe ongerymd is hel niet alle andere eetwaren vry en onbetaeld in en uit het land te laten gaen, en het vreemd vee met zulk een zwaer inkomregt te treffen? Wat meer is, toen het belgische gouvernement den vrijen invoer der eetwaren afkondigde, kon dit besluit geenen onmiddelyken invloed op den prys van het vee hebben, .want het nooit by het eindigen des winters is; daiyfcr tusschen de slagters en de veevetlers gehandeld wordt; onze groote grondeigenaers alleen hebben deze gelegenheid waergenomen om het magere vee dat vry inkwam, aen matigen prys te koopen; nu de invoer zoo schrikkelyk belast is, doen zy by het verkoopen hun ner vette dieren, meer dan eene dubbele winst. By hel zien op welke wyzehel houden der boter- markt^ sedert eenigen lyd, alhier geschiedt, vraegt men zTch of lietje politie niet mogelyk ware de markt zoodanig te regelen dal iedereen zich zoude kunnen voorzien van de boter die hy in zyn huis-1 houden noodig heeft. Maendag laelsl kochten de kulsers byna al de boter op aen de ingangen der stad en in de straten, I en hel was de burgery, met haer geld in de hand, onmogelyk zich te kunnen gerieven. Volgens den franschen Moniteur van den 25, is de ontscheping niet geschied te Eupatoria, maer op een punt genoemd le Vieux-Fort (de Oude-Vesting). Dit punt, welk niet op al de kaerlen aengewezên is, ligt tusschen twee kleine rivieren genoemd Boul- ganak en Toki, op 7 uren van Sebastopol. -- Zekere Leo Berthe, geboortig van Yper, kapo- rael in de 5C kompagnie van hel 1” bataillon van het 19e Hnielroepen, deel makende van hel fransch leger in den Oosten, heeft den volgenden brief ge schreven op hel oogenblik dal hy zich ging insche pen voor Sebastopol Varna, 50 augustus 1851. Myne lieve Peter en Meter, Ik liaeste my om u teschryven dat ik my in cenen goeden staet van gezondheid beviude en dat ik weusche dat den i tegenwoordigen brief u even welvarend zoude vinden. Ik zaï u zeggen dat wy ons heden, 50 augustus, ten 8 ure l’s morgens, iuschepen om Sebastopol te gaen belegeren, schrikverwekkende belegering. Sebastopol heeft eene ver- sterking die verdedigd is door 800 vuermonden. Maer, dit I nieltegenstaende, verhopen wynog hetzelve te kunnen ver- nieligen. De verbondene mogendheden hebben 3,000 stuk ken kanon; 25,000 matroozen; hel landleger lelt omtrent Niet alleen worden deze denkbeelden ondersteund de spekulateurs ons een tiende minder graeii loe- door de gezegde veigaderingen maer zy wor den broederlyk verïedigd door de Nation, den zoo trotsch zyn, voor ons lieten. Men vergeel Obseroaleur, den Messager de Gand, den Mephisto- dat, ter oorzake van den oorlog, er ons, hel aeu- phélès, den Journal de Liège, den Eclaireur, de Tri- slaendejaer, geen graen uil den Oosten zal kunnen - ...i itoekomen omhel te kort, dal wy zouden hebben, aen te vullen, en dat de oogst in de. 'Vereenigde- Stalen van Amerika niet gelukt is; men vergeel nog, dat Frankryk en Engeland zich in denzelfd.cn toestand bevinden als wy, en dal zy, indien er niet spoedig maetregelen genomen worden, in twee maenden van hier, een goed gedeelte van onzen schoonen oogst uil het land zullen weggevoerd hebben, om dat zy zich niet zullen kunnen bevoor raden, noch in Noord-Amerika noch in de Zwarle- zee. K. VERHAEGEN EN HET NYPERISMUS. Men leest in de Emancipation Men heeft van over lang gezegd, dat er geen ligtgelooviger menschen zyn dan de ongeloovigen. Men heeft filosofen geweien, ongeloovigen, god- loochenacrs zelve die waerzeggers te rade gingen, draeijende tafels ondervraegden, verschrikt waren van spoken en doökeersen enz.alzoo wel als de eenvoudigste en onwetendste menschen van de wereld. Hel maQonnisch manifest van MM. Verhaegen en Bourland heeft ons beweegd om een zeer kurieus stuk, waervan wy van over verschelde weken in bezit zyn, in hel licht te geven. ’T is een eigenhandige brief geschreven door M. Verhaegen aen den vermaerden kwakzalver Drieske Nypers, die beweerde al de ziekten te genezen door de enkele acnraking. Men zal zien dat M. Verhaegen, die de mirakels loochent, den. spot dryft met de heiligen aen welke men mirakels toeschryft; mei de calholyken die er aen gelooven, en mei de Kerk die ze verzekert, zeer regtzinniglyk over tuigd is, dathy oogenblikkelyk van eene inwendige ziekte kan genezen worden door de lusschenkqpmsl van eenen ongeleerden vlegelwiens gansche wetenschap bestaet in zyne liglgeloovige dupen te nypen. Op hel tydstip dat Drieske Nypers, die apostel van eene nieuwe religie, eenige duizende Belgen schandiglyk fopte, zoude er zekerlyk nie mand kunnen denken hebben, dat M. Verhaegen een zoo ieverig discipel was van het Nyperismus, en dat hy, zes maenden lang, de beste kalanl geweest is van den' roskammer van St-Gillis (land van Waes). Wy waerborgen de echtheid van den volgenden brief, geheel geschreven door M. Verhaegen, voor zitter van de Kamer der Representanten, groot meester der francmaQonnery ambassadeur der logien van Zweden by den Groolen-Oosten, le Brussel, enz. voerden eu ons onzen schoonen oogst, waerop wy i zoo trotsch zyn, voor ons Obseroaleur, den Messager de Gand, den Mephisto- dat, ter oorzake van den oorlog, mhóloe rlnn i'nrfl 1 iitno óln.» tr.flfl i’ ih» Tri- 1 RtAAndp IRPi* tfppn Crpaon nil don zy bune, en een aenlal kleinere overdrevene steen- dragers. Wy voor ons gelooven niet, dat het geluk van België berust in de handen van die overdrevene mannen. België is hel oud land der religie, en men zal met ons bekennen, dat daer waer deze vernie tigd is, het geluk van een volk niet meer bestaen kan. Vele aenhangers zullen die overdryvers dan ook niet vinden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 2