TAILLIE en BOOMEN, OPENBARE AANBESTEDING. A. Blomme, Woumenslrael, le DIXMUDE. Openbare Verknoping eener SCHOONE HOFSTEDE, VENDITIEN BER1GT. By LOUIS VEBLIXDE, RERIGT. BRANDGEVAREN, Fit ter hand te koop, naby de Hoogebrug, te Caeskerke, eene partie allerbeste ZA EILAND, groot rond de 40 aren, waerop zich bevinden drie extra groote Magazynen, hel eerste langst de kalsyde, wel geschikt voor woonhuis met koetspoortde twee andere, door de sourcen van water welke de grond opgeeft, dienstig voor brouwery, slokery of welkdanige fa brieken hel zyn mogen. Theofiel Coquet, Manskleermaker, wonende op den groolen Iluide- vellersdyk, te Dixmude, brengt het geëerd publiek ter kennis, dal hy zich aldaer in die hoedanigheid gevestigd heeft. Langen lyd te Parys, de wereldhoofdslad der nieuwe moden en den goeden smaek verbleven hebbende, durft hy op de gunst van iedereen rekenen om de zorg, de goede trouw, den spoed en de matige pryzen waer- mede 1 P. Houvenaeghel-Vandycke, Bekendmaking. Bekendmaking. Weurne. Dixmude. Drukkery van Vion. 1 eemnrkleu. KORTRYK, 50 november. 556 Hoornbeesten zyn te koop gesteld, waervan er 510 zyn verkocht geweest. BRUGGE, 1 december. Ter veemarkt telde men 215 hoornbeesten. De goede kwaliteit, zeer gezocht, ontbrak. santé Domino, au Cmw en Pialolen, Fn- Juglluod en alle* wat BURGERLIJKE GODSHUIZEN, TE DIXMLDE. TE OOSTDUINKERKE. van TE EESSEN, COUCKELAERE, VLADSLOO EN BOVEKERKE. PIETER VANDENBUSSCHE, le Eessen, en Pieter TAEYMAN, te Woumen, hebben de eer ruchtbaer le maken dat zy gezamenlijk een aen- zienlyk getal eerste soort van Rigalonnen hebben aengekocht, welke van heden af kunnen bezigtigd worden le Woumen by Pieter Taeyman en in de Vlasfabriek le Eessen. In dezelfde plaetsen is er ook eerste sooxl van Roozezaed le bekomen, voortkomende van de beste vlasgaérden, welke voor de vlasfabriek van Eessen zyn aengekochl geweest. Magazyn van ilagtgewceren gelscli IBiiskrutd en jagl-artikel» betreft. By denzelfden MAGAZYN van alle slach van Stoven, kool bakken, koolscheps, yzeren bedden, yzeren flessche- rekken, bier-, water- en aelpompenFABRIEK van pompen, sloten, stoven, yzering voor gebou wen en alles wal betrek heeft op yzer, slael, koper, zink en lood; matige pryzen en spoedige bediening. Brood- en Suikerbakker le Dixmude, Xoordslraet, is le bekomen alle slach van Suikergebak en Des- serl-goederen, eene hoeveelheid eerste soorle van zoete-koeke en chocolade, le welen Chocolat beige, fine de santé Vanille, fine de Pastilles, des Dames, Timbres-poste, uiimu, Napolitaines, Galerie artislique, Caramel chocolat. LONCKEROOMSkoopman in wynen en likeuren, Eessenstrael le Dixmude, heeft de eer het publiek le berigteu dal by by zynen handel uog dien van vernis en ko leuren gevoegd heeft. Hy zal gedurig voorzien zyn van allerhande bereide en onbereide verfwaren, vernis, borstels, enz., welke van de beste fabrieken voortkomen en die hy aen extra geringe pryzen zal afleveren. Hy verhoopt door zyne goede waren en trouwe bediening de algemeene gunst le verwerven. De administratie der Burgerlijke Godshuizen te Dixmude, zal op DONDERDAG 47° December 1868, om 10 ure voormiddag, in hare gewone zittingszaal in de Knechijes-Weezenschool, Wou- menslraat aldaar, overgaan lot de openbare Aan besteding, bij gesloten soumissien, ingevolge de voorwaarden alsdan le doen kennen, van de Eetwaren, Blauw laken, Quinquet-olie, Petrool en andere Voorwerpen, noodig voor het gebruik der Gestichten gedurende* het aanstaande dienstjaar 1869. Elk zeg het voort. C. DE DECKERE, olieslager, Groote Markt, 26, te Dixmude, heeft de eerde heeren land bouwers kenbaer le maken, dat zyn magazyn by voortduring voorzien is van le soort van Raep- koeken, Lynkoeken en Lynzaedmeel (eigen slag). Hy beveelt zich in de gunst van eenieder. Belgische Mactschnppy van algemeene Assurantiën tegen Gevestigd te Brussel, goedgekeurd by Koninglyk besluit van 2 juny 1850. De Maelschappy verzekert legen brand, het vuer dct hemels daer onder begrepen, en dit aen zeer geringe pre- mien, alle roerende en vaste goederen, ingeoogste vruchten, beeslialen, enz- Ingeval van brand wordt hel beloop der veroorzaekte schade, zoohaesl dezelve geregeld is, betaeld. Kapitael der Maelschappy VIER M1LL10ENEN 200 DUIZEND FRANKS. Om andere inlichtingen le bekomen, men gelieve zich le begeven by Frans Foppens, bijzondere Agent der Maet- schappy, le Dixmude. Met zeer groot gemak van betaling. Zich aen te bieden by de eigenaerster, Wed. Louis Vanghillewe. CH. VAN VIANE en Zoon, le Dixmude, laten weten dal zy alle slach van By tuigen maken. Dezen uouw, ucu spuuu cu uc mange pryzen waer- die hen believen met hunne orders le vereeren, hy hel hem toeverlrouwde werk zal afleveren, mogen zeker zyn ter trouw gediend te worden. Weslslrael, X* 121, te Dixmude, heeft de eer hel publiek kenbaer le maken dat hy alle slach van parapluien ter vermaking aenveerdl. Vooreen overspan in katoen, fr. 1,75; idem in bruinen alpaga, fr. 2,75 en 5,25. Wal de vermaking belrefl en het benoodigde eiloe, als nieuwe buis, stok, rieten of baleinen, daervoor worden slechts eenigecentiemen gevraegd. Nieuwe parapluien in katoen, fr. 2,50. ld. in bruinen alpaga 5,00. ld. 5,50. ld. 3,75. PIETER DUTREEUW, peerdesmid leDixmude, lael het publiek weten dat hy eene travaillie voor het beslaen van peerden komt te plaetsen inde Kasleelslrael, langs de Kaeije. Hy beveelt zich in de gunst van eenieder. v Belgische Illustratie. De Belgische Illustratie volkoomt len vollen aen haer programma treffende verhalen, reisbe- schryvingen, anekdoten, enz., dit alles opgeluisterd met schoone platen, zipdaer wal de lezer die 7,80- fr. ’sjaers betaelt, wekelyks onlvangt. Men schryft in len bureele van hel Boterkuipje. Onze inschryvers op dit lydschrift worden ver zocht helzy het beloop van hel eerste kwarlael (1,95) helzy bet beloop van eenen geheelen jaer- gang ons met een posl-rnandaet (dat slechts 10 ct. kost) te willen toezenden. 25 Nov. 1355 zakken tarwe van 145 lil. waren ter markt. Tarwe 30 a 33 50 Nieuwe id.-a- 15 z. Rogge 23 a 20 445 z. Sucr". 21 CO - -3 50 Nieuw id.-a- 22 z. Haver 15 a 17 26 z. Boon. 28 a 30 Eene GOEDE HOFSTEDE te Oostduiii kerke, groot Heet, h 15—11—81 c. bekend by K kadaster, sectie C, nr* 480, ,2. 481, 509 lol en mei nr 522 a gebruikt door Paulus Van 's*. koutte, mits 1725 fr. by jare. De eigendomsbewyzen berusten ten kautoore van voornoemden Notaris LOLLY. Alle in lichtingen zyn le bekomen ter studie van Mtvr DE BBA UWE BE, Notaris le Veurne. TE VERPACHTEN de oude herberg de Groinje, gemeente Oudecappelle, leidende langs den steen weg van Dixmude naer Alveringhem, geheel dien stig voor wagenmakery alsook len dienste van een veekoopman, ter gelegenheid der stallingen die aen de huizing palende zyn. Om van stonden aen in ’t gebruik te komen. Zich te bevragen by P. Annoot, brouwer te Nieucappclle. >Iter ROLLY, Notaris te Wulveringhem, zal, len overstaen van den bevoegden heer Vrede- tegler, op WOENSDAG 9“ DECEMBER 1868, om 2 uren namiddag, binnen de stad Veurne, ter herberg de Paryssche Schael, vpenbaer in eene Zitting toewyzeu 1* llaendag 11 December 18GS, te Eessen, op d’hofslede laelsl bewoond hy de echtgenoten Willaerl-Decramer, gehuchte Vejje- hoek, voor Madame weduwe Peiirieb, geboren De Cterck, en op T land gebruikt by sieur Karel Van denberg he, voor M’her Vanhamme de Stampaerts- houcke-Decroiser 70 KOOPEN BOOMEN, waeronder vele Populieren en Wilgen en schoone Abelen, voor klompkappers, wagenmakers en om te zagen, schoone Eiken voor timmerwerken, baliebouten en stakytingen en veel Brandhout. De vergadering aen Koop een. 3“ Alaendag 31 December, te Couckelaere, in den Moervyver, voor M’her Frf.derik De Peneranda; 50 KOOPEN TAILLIE. De vergadering by Ivo Dewaele, te Bovekerke. 3* Woensdag 33 December, te Vladsloo, in den Praetbosch, in den houw by den Ouden wikkelaere, voor M’her Van Caloen- Decroeser, Baron vau Basseghem; 45 KOOPEN TAILLIE. Dc vergadering in den Ouden wikkelaere. Dynsdag 39 December, te Vladsloo, op de landen der hofstede gebruikt by Louis Vandaele, rondom Vladsloo-dorp, voor Mvnheer Boyavad - Du Jardin 105 KOOPEN BÓQMEN, waeronder veel Olmen voor limmer- mans en meubelmakers, en veel voor Brandhout, schoone Popelieren en Wilgen voor klompkappers en om te zagen. De vergadering in d’herberg de Voorstad. Eb 5° Dynsdag 3G January 1SG9, te Bovekerke, op de landen der hofstede gebruikt by Pieter Vanacker, op tien minuten van de dorp- plaets, voor M’her Henri N'élin Devadicourt- Macquart 55 KOOPEN BOOMEN, waerouder schoone Olmen voor wagenmakers en meubelma kers, Eiken voor kuipers en pompeboomen, Wilgen en Popelieren voor klompkappers, om te zagen en voor Brandhout. De vergadering op d’hofplaels van Pieter Vanacker voornoemd. Telken dage zal men beginnen om 1 ure na middag. Op gewone voorwaerden en Ivd van betaling, betaelbaer by VAN DROMME-ÓASONVILLE, te Eessen. Elk zeg het voort. 2 Decemb. 1290 zakken tarwe van 145 lil waren ter markt. Tarwe 28 a 35 Nieuwe id.-a 12 z. Rogge 25 a 445 z. Sucr". 21 00 a 25 50 375 i. Sucr. 21 a 22 75 Nieuw id.-a- 16 z. Haver 15 a 17 50 60 z. Boon. 28 00 a 30 50

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 3