BO© E B KOOPDAGEN, TER DIRECTIE VAN A HOFSTEDE, LANDEN EIKEN BOOMEN, HOFSTEDE, i Openbare Verkooping van eene SCHOON, en WELBEBOUWD HOFSTEDEKEN BINNEN WO. KOOPDAG VAN MEUBELS, MENAGIE-GOEDEREN, Openbare Verknoping van eene EN WEIDEN, 7S INSTEL, OVERSLAG, 80 Koopen 182 koopen PARATONNERRES, AVEC SUPPORTS ISOLANTS EN PORCELAINS. BRE VETE. Openbare Verkooping, binnen de stad VEURNE, van eene schoone VENDITIE Op Slam, tot dtlerckem. Marktpryzen. p-r. r< Door sterfgeval en om uil gemeenschap te scheiden. dagen, telkens om 1 ure na middag, ten sterf- te Lessen. 9 ZEER f 6 75 a 2 80 a 2 36 3 37 1 45 2 36 5 57 I 45 Per hectoliter 1 Tarwe L. F. C3PPEMS, DEURWAERDER, TE D’XiïJUDE. 25 Fcbru. 14 25 a 17 10 25 a 11 10 50 a - 12 50 a 15 51 7 a 9 Ilerberggerief, Boeilialm, Ingeoogste Vruchten en BEESTIALEN, ÏIS (D!}2XEW(D3„ op DONDERDAG, 16 MAERT 1865, en volgende Per hekloliler Tarwe Rogge Geerste Boonen Haver 27 a 29 282; id. rogge, 157. a- 27 Febrn. 16 00 a 16 50 7 25 3 09 95 - a 95 50 Lynzaed-olie. (105 k.) 82 a 85 50 Ekorlryk. 27 Febru. 27 50 a 28 50 25 a 24 17 00 a 17 50 25 a 25 6 Mae. 26 a 28 25 a - 16 a 16 50 24 a- 51 10 a - 46 10 a- de Peellaert, pro- MAENSIAG MIERT 1865, le Lessen, in de dreef der groote Stokery van de '-'I' Cv'"'z',,,v' ’vwi «VI ucu VII lju van UClUIIllg, hoeren Vaxihlle en gebroederslangst den mjt8 |JOrge stellende en door het ambt van den 18 February 22 75 16 12 17 75 19 41 7 5 OO Per 100 kilos Tarwe!. Rogge Haver Boonen ie tlauoluv, uauy uc uurppiaets, langs ueu Aeidappels kasseiweg naer den Opzei; verdeeld in 6 Koopen. 0 cr l>cr 10 1/2 p. °/0 Inslelpenning le winnen. I Dixmude. S° Rynsdag 2-1 Maert 8865, om een ure na middag, te CLERCKEN, langs de groene dreef, in hel boseb genaemd Janeveld, loe- behoorende aen madame de weduwe van mynlicer Db.Ki'¥ssr.iiF.n Vam-sf-vf-ri-.nte bixinnde. Eenige BEUKE-BOOMEN en 82 KOOPEN SPARREN, van de schoonste en zwaersle der streek. 2° Donderdag 13tl dito, om een ure na midddag, te MERGKEM, by de herberg genaemd den Hemel, in de bosschen van mynheer den Baron de ’t Serclaes de Wommerson en hinders, le Brugge. 92 KOOPEN zeer schoone EIKEN-BOO EN en PLANTSOENEN. en 3° Blaendag 20 dito, om twee tiren na middag, aen de lloöge-brug, le CA ESKERKE. Eene groote hoeveelheid Nieuw TIMMERHOUT. DYNSDAG 14 MAERT 1865, ter herberg de Kroon. DYNSDAG 28 MAERT 1866, in het Gemeente- huis, beide le Vladsloo-dorp, telkens om 2 uren na middag. GEMEENTE VLADSLOO. A. Een schoon behuisd en betimmerd HOF STEDEKEN, eertyds de Herberg de Kortewilde, en 2 H. 75 a. 79 c. LAND, langs den steenweg van Vladsloo-plaetsc naer den Opzei, gebruikt by de verkoopers kinder» Lammens, in 5 Koopen. B. Een ander schoon behuisd en betimmerd HOFSTEDEKEN en 5 H. Oi a. 18 c. medegaende LAND, langs voormelden steenweg, gebruikt by dezelve verkoopers en andere, in 5 Koopen. Breeder vermeld by plakschriften. Titels en conditiën ter studie van den Notaris SCilOTTEY, te Dixmude. heeren Vanhille en gebroeders1 1 steenweg van Eessen naer Dixmude. ALDER REST E ^STOK ER Y-V ETTEL De vergadering’in gemelde dreef om 1 na middag. llynsdag ®Sn Maert 1865, juist te beginnen om elf ure ’s morgens, in de bosschen van den wel edelen heer Volksvertegen woordiger Ridder De Coninck de Merckem, en wel l’zynen verzoeke, zal onder hel bestuer van A. SYOEN, Gemeente-Sekrelaris lot Merckem, gehouden worden eene openbare veiling van juist zeer zware Eiken, Beuken Boomen en Plant soenen op stam, dienstig voor scheeps-, timmer-, molen- en andere groote werkenen van 8 KOOPEN zware harde Olmen voor wagen makers; breeder by plakbrieven beschreven. De vergadering in den bosch de negen Gemele by T Wallant. A. BLOMME, Serrurier-Mécanicien, DIXMUDE. INSTEL, ZATERDAG 18° MAERTE 1865, en OVERSLAG, ZATERDAG 1" APRIL daerna, om 3 uren na middag, in den Gouden Arend, Munle-plaets, te Brugge, van Eene HOFSTEDE en H. 8-80—10 c. LAND en WEIDE, te Vladsloo, palende MM. De Vricre, Vancuyck, De Puydl, Van der Biste-De Cringen, Veryzer, A. Van Caloen, Du Bus de Ghisignies, Jwin Blomme, Wancker en Vanderbeyde. Gebruikt door P. De Griecq, tot 1 October 1870, a 800 fr. jaers. 1/2 p. voor Instelpremie. De titelen, plans en conditiën zyn berustende (en kanloore van den Notaris DARSW1LDER, le Slalhiile. Alle inlichtingen te bekomen by den Notaris VAN ASSCHE, le Asper. 28 Febru. 27 a 29 50 126; 65. a Haver Boonen Boter het st. (7 hcc) fr. Komt per w Eijeren de 26 DONDERDAG 16" MAERT 1865, om dry uren na middag, in d’afspanning het Stadhuis binnen Loo, zal de Notaris SYOEN aldaer residerendeovergaen tol de openbare verkooping van een HOFSTEDEKEN en 2 hecta ren 96 aren 70 cent. Hofplaels, Hovenierhof, Boomgaerd, Wei- en Zaeilanden daer medegaende, staende en gelegen binnen de gemeente van Loo, wyk Noordhoek, bekend op het kadaster in de sectie A, n°’ 445, 446a, 447, 449, 450, 452, 453 en 454. Laelst gebruikt door Philiberlus Vanhee, om handslag met den dag der Verkooping. By affiche verdeeld in dry Koopen, met regt van zamenvoeging. STUDIE van den NOTARIS STEVERLYNCK, TE DIXMUDE. 10 54 a 11 58 8 25 i 12 50 a 14 2 09 a 2 99 a 1 56 a 0,34. IHERKWEERDIGE VEKDITIE van in den MolenboschWOENSDAG 22 MAERT 48Q5, om 1 ure na middag. Voor mynheer den Baron prietaris lot Brussel. Onder de directie van den Notaris SCHOTTEY le Dixmude. By plakschriften breeder vermeld. EN ZAEILANDEN, IN ADINKERKE, VEURNE E* LAMPERNISSE, welke zal plaels hebben in eene enkele Zitting, zonder meer, op WOENSDAG 22 MAERT 1865, om 10 ure precies voormiddag, ter af spanning de Rheloricale Veurne, beslaende als volgt 1° II. 126—00 c. ZAEILAND, in Adinkerke, gebruikt door de weduwe van Francis Coulry. 2° II. 2—2790 c. ZAEILAND, ook in Adin kerke, gebruikt door Charles Bossant. 3" H. 5-23-10 c. VET WEIDE en ZAEI LAND, in Veurne, gebruikt door de weduwe Francis Marquette, in twee Koopen, met regt van zamenvoeging. en 4° Eene schoone HOFSTEDE, op Lamper- nisse by de dorpplaels, groot II. 19-43—81 c. gebruikt door Joannes Baptiste David y in zes Koopen, met regt van zamenvoeging. Breedvoerig beschreven by plakbrieven te be komen ten kantoore van den Notaris EGGER- 1 MONT, le Gent, door wiens ambt deze verkoo- ping zal geschieden. Met gewin van Inslelpenningen. van ISTOKERY-VETTE, 27 a 29 24 00 a 25 00 16 50 a 17 50 12 50 a 13 50 23 a 26 6 75 a 7 25 5 a 5 18 95 a 93 50 84 a 84 50 GROOTE VERKOOPING van EN PLANTSOENEN Per hectoliter en half. Oude tarwe. fr. Roode b Rogge Boonen Koolzaed-olie. (103 k)g. 51 a- Lynzaed-olie. (105k)46 a 47 50 Brugge. 4 Mae. 14 a 17 50 9 50 a 10 50 9 a 10 75 fr. II a 12 75 i 6 50 a 8 50 Yperen. 4 Maert. 22 57 15 50 17 25 19 90 7 75 5 05 Drukkery van VION. POPERINGHE, Hoppe, fr. 155 lol 154 de 50 kil. ilot 120 de 50 kil. Illxmude. 6 Maert. fr. 15 17 a 17 95 -a- 10 34 a II 58 8 25 a 9 00 12 50 a 14 2 09 a 2 99 a 1 36 a Meuagiebrood0,55den 1 i/a k. Roiiaselaere Per hekloliler en half. 7 Maert. Oude tarwe, van fr. II’ larwe, Nicu* Tarwe Australische id. 26 a 27 Roode 24 a 25 Rogge 46 a 17 Ihver 12 50 a 15 50 Boonen 23 a25— Aerdapp. de 100 k°. Boter, den kilo Koolzaed-olie. (105k.) huize van wylen sieur Pieter Vanhecke, te Dix mude, in de Noordslraet. Den eersten dag, 16 Maert, om 4 ure namiddag, zullen de BEESTIALEN verkocht worden. Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling, ...u. a J j Notaris DE SEEK, te Beersl verblyvende. i v/i iiwppe, i ure j AELST, Hoppe, fr. 116 Op gewoone voorwaerden en tyd van betaling, betaelbaer by VANDRO.UME-DASONVILLE, *v. Elk zeg hel voort. Ro^gc - --.j. Suer ioen INSTEL, Donderdag S3 Maert 18G5. OYERSLAG, Id. 6 April Telkens om 2 ure nanoen ter herberg het Zwaentje, bewoond by Philippe Ameelete Vladsloo, van H. 2-50-10 C. LAND, te VLADSLOO, naby de dorpplaels, langs den

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 4