HET BQTERKUIFJE ^iiiSS.SiiSSS BHHiM =-tsss -gSggÉS a^£c?£^s£ggSSSaBSiSgS^S SSSSïsSSS area ssü- - i rasrsax,-■st*sst asa»zr BMMH ==ps=W êfpsiSBSI BïïSssss® f;^:==E=w=S IHXMlbE. Sepl.iiibt i i8«>4. Ach Isle Jaer. 408. ’i.TuT” lar.lsl las men in hcl ll’rekWod inn M. De Msnone. ef Felix de Herode is bet hoofd «an eene on Je, edele en magtige belgicsche families. - - over eeuwen gekende vader- .leefdheid aen den godsdienst geesscls des berneh. poogingeadermenvrheo, er ayu g-ene king en not den vorig.um lover. En opdat ook bedew Re- België xelye, had by et den minsten lust toe gehad. EEN OONDERDAGBLAD I'oor Aenkondigingen, Tydverdryf en algeineene Belangen. fry> der lowlrjvtnf, BETAELMEK TOOItOI'ANNONCE». IS cenllmen den drukieget. Oepeoen. tile jlbrben. by den uilgeter «on dit blad gedrukt, HERDERLYKEN BRIEF VAN Z. H. DEN PAUS, rampen welke niel door bel gebed verdreien warden. makkelik r toegang tol God mogen vloden, vergeten wv VERLEENENOE EEN ALGEMEENEN JUBILt I =S:“S=E .enwybealoumde Uulp seeoliereo eo regulieren, en van welk geslicht bel ook der voorval

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 1