*- lies. .sa ÉssilSss Reis na den Koning M. Verhakcks. Zien wy nu wat de hoer Verhangen, de rooruil- gnnger by uitmuntendheid, sedert 18511, zoo al goeds beeft vertigt voor hel vaderland, eu welken tlank bom de belgicsclte natie verschuldigd is. Wy hebben schoon te zoeken in duo levensloop van dien woelgeest; wy vinden er niets in dal hem de eer zoude kennen verdiend hebben op denzellden rang gesteld te zyn van degenen die. in 1830. znn als M. de Merodc, zyn leven cd zyne fortuin te pandj: stolden lol hei vestigen van onze onallian- W’,«d wy vinden er in d, w^,^ echts in dat men weel re niel mevr wal mede doen In 18o0 wanneer hel bloed stroomde op dc «et zyne belorte vervuld, tfai hy ons o Place Regale ie Brussel en dal edelmoedige hrl t de jodc„ M mannen hel eerste belgicscbe vaendcl opstaken 1MnOa des Itemel-. XiitHr,- In 1831 was meester Vêrliaegcn oen woedende orangist, die van niets anders sprak als vau de aednspnnnrfinjen te onderwerpen door kei peweld der wapent,en die herleiyk loejuichte aeu de neder* heg welke ons jong en nog onervaren leger Ie den dwingeland, en eindelyk vindt M. Verhacgen, Boor den franemaconsklub Ie Brussel tol lid van de kamer der Representanten benoemd geweest zynde, heeft by niet opgehoudeu er oenen geduri- gen en onverbtddelyken oorlog te voeren legen die in 1843, ml name der Irancmaconslogien van t„ t„1)o, Belgteeene gouden medalie ging dragen acn l.e.-n gee Eugène Sue, den scliryver van een der eerlooste Alk. boekwerken die oon in het licht gekomen zyn, een van die boeken, welke onze vooruitgangen een tnuumluk van kei menieMyke vernuft noemen en overal in de Stadsscholen zouden willen doen invoeren. En ziedaar achteruitkruiper in BIET BELOFTE» EN ROTTE APPELS lean, s'ils vienoenl. Kog nooit niemand, geen eene politieke hoegenaemd, heeft vóór, by eu na hare aenkmimsl aen hel roer van den Stoel, atzdo veel beloften godaenalsdé Nieuwe poltlick van tndten zy. voor hel oogeulilik, nog nielmelal hoeft nilge- VVWd, lenzy de openbare lanen van 30 mlllioen vermeer- Driemael was hl minister des Honing* -11" om dienst te kunnen bewezen aeu zyne mt-debur- gera-en-zoudernr de nrtnsic vergelding voor ie willen ontvangen. Zyn broeder. Frederik de Me- rode, zoobaesl hy den opstand van Iii ussel legen liet volks- eu goihdienstonderdrukkend bestuur van honing Willem vernomen bad, verliet zyne vrouw en kinderen in Frankryk. om te komen vechten in de rangen onzer vrywïlligers. en sneu velde glorieryk te Berchum, by Antwerpen, ouder de kogels van het hollandscbe leger. En 't is zulk eer - J—1 ™.n.i,i i. ».n-™-..i alfa beloofd wal des Knnings, van de lieutennnt-koloneh Goethals zy ie beloven had, want zy belooft nog alivd voort. Een en d'Haoions de Moerkerke, adjudanten van den ding alleen zal zy nooii beloven, «t ien uiiiisie nooil doen, Hertog van Braband. en van den doktoor Koepl. do isd. rennlnderlug dre bctaulugen en da atschafllng He doorluchtige reizigers, die voorgenomen bad Jen de achondelyke bloedwel der loirry voor de mlliiie. ie scheep te varen naer Gales, hebben hunne reis Meo «m wal zy al lieeft beloofd iu zakmt vau getierd-1 i,. lande gedaan langs Gbistcl. Veurne. Uuiokerke beid, zed.likl.eid es goede opvoeding dre jongelingen ook eu Grevelillge. heek zy bel «el gedaan! I Keizer Napoleon is zatiirdag na middag aenge- Niemand oog heeft vergelen wal zy xoo ai lw. ft Ix-looAl komen te Cales, komende van Bouloge. Om I j/S en aeu de kodsiallen, aen de liberale ure is de koning Leopold met zyn gevolg ook aen- yk na zyne aenkomsl lieeft de Keizer hem eeu nezoek algelegdKoning Leopold is daerna ook zyn bezoek gaen aüeggcn by den Keizer en de beide ntonarken hebben eene lange nnderhandeling te zomen gehad. Om 5 ure hebben dc Keizer en de Koning Leo pold en de Hertog van Brabant, in groot uniform, volg zieb in open ryluig nacr de haven i aen boord gegacn van hel prachtige By hunne weder- r een gaslmael voor U personen by opgerigl. Aen de regterzyde van den Keizer zal de Koning der Belgen, en aeu de linkere, de Hertog van Braband; voor ben waren gezeten prins de Cbimav, en de lieeren De Liem en Frisse. detolVd”?^ I ales verlaten, en zich begeven mier Boulogne, alwaei zy ten 10 ure aengekomen zyn. Na hel ont- byl Ie hebben genomen in hel Brighton-hotel, zyn BH. MM. eene battery geschut gaen bezigligcn, wacroa zy in bel holel teruggekeerd zyn. Om 6 ure heeft de Koning met zyn gevolg zich' naer do haven begeven, vergezeld van den Keizer. Op het ‘doogenblik dal Koning Leopold aen boord zon tre- 100 den van het stoomschip dal ben naer Oostende S'- moest voeren, hebben de beide soevereins, met ontdekten hoofde, elkander eene helste handdruk king gegeven. De doorluchtige reizigers zyn ten 11 ure ’s avonds te Oostende aengekomen, van waer zy 's anderendaags vertrokken zyn naer Brussel. BERIGTEN OVER DEN OORLOG IN DEN OOSTEN. ™r istuerd. Ie Wcencn loegekomeo. Dezelve weigert i vier voorwaerden van vrede, door de weslersche Lc|ebïyvimen d'd"”’ ae"'ccrde“ Rusla“d «I Al de fransclie troepen, die nog ie Gallipoli waren, zyn in aller haest vertrokken naer Varna. Men verwacht zich alle dagen aen bet vernemen der ontscheping van de vercenigde logers ophel eene of andere pont van hel russische grondgebied. Ballhcbé-reeeM" b,IU"1,cr‘ '^'"B™ uil d« en, Onder drog tot het doen verhoogen in prys der granen, op de markt van Rousselaere van dingsdag S3 der verledene roaend. De twee gebroeders Vaudooren gouden Milieus, zyn veroordeeldde eene lot twee raaenden Bossy bekleeden I gevang en 1000 fr. boet, en de andere lel vyf- fransebe Nspo-1 lieu dagen gevang, en beide lol de onkosten van liet proces. Uidas zelve, sen dien Midas die --,u fe„ud veranderde, eene eigenschap die wal gevaerlykor was aen tier llnanüèle stelsel der Lan den en aen de borze der burgers, dan de oindekklog der goudtnyoen van Callfonrié. M. FrCre hert! zich wel ge wacht te handelen gelyk Midas. Neen, alles wal M. Frére aenraekl, verandert In papier, zelfs hel good. De Loulson, de Soevereins, de Milieu», de Uopolds.de Napole"- bel goud in staven en bel good in gelde, verandert, oneer de handen Van den beer Ertre, In papier. De revolutie in de geldspeciën is lieden voltrokken hel en de biljetten de plaela der U II dan,burgers en boeren,(dochbel warenualgelvk om uw goud uil Ie wisselen Irgcn papierbel guild laerlSÓS. JaerIBSt. JaerlBSJ. JaerlSSI. I. IWiO SSS3 SS-75 SS-OS 1119 S760 11-40 Ö5-IS IflSS Min H>-iO 31-41 STI3 M80 49-80 00 00 inga. nlleonelyk deid. noem wal geduld, zy beeft nog niet alle» belt filling voor ie ding alleen zal,zynnoll beloven, ul'leoiuii Frederik de Me- do i»de vitnniuderlng der belasilugeu en niemand oog lieeft vergelen wal zy zon al bei ft beloofd komen te Cales. kamen aen de Hobson en aeu de koelsiallen, aen de liberale me is de koning Leopold met zyn gevolg ook aen- Koogressen en aen de zaeilanden, aen de borze der spe- gekomen en ufgestapl in bel holel Dessin. Onmld- En'l is zulk eene familie, zulk een man gclyk kulaieurs en acn degene der komribuabeleu, aendeu handel delyk na zyne aenkomsl lieeft de Keizer hem eeu M. dc Merode die. door hel ezolaclnig Moniieurtje der zwane ajuinen en der gryre konynmi. bezoek algelegd; KoningLeopold is daerna ookzyn van don hoek der Visclimarkl, voor eenen domkop, Indlen de koeislaltai niel alzon vol en voldaen zyn alsd' eoor renen pokenden arhleriitkruiper, zondag lactsl mannen derkhibsrn; indien de zaeitandeo oiel alien vei uitgemaekl wierd, om dal M. de Merode eenen »’n als de helden van hei Kongres-liberael, iudien deborze brief beeft geschreven aeu de Kmannpalion, in der konlribuabelen plal ligt lerwyl deze der spekulaieurs welken hy mei den vinger loom aen welke gevaren rond is; indien de zwarte ajuinen niet alzoo sterk verme- pold en de Hertog van Brabant, in i ons vaderland blootgesteld is, inJien hel niet wel- nigvuldigd zyn al» do gryze konyneii zulk» is zi-kerlyk de met bun gevolg zich in open ryluig haesf oenen kracliiigen wederstand biedt acn den “bold mei van de Nieuwe Poliuek. Men Lui gebeid de begeven, en aen boord gegacn van godsdienslhael - en omwenlelingsgeesl der franc- wereld niet vuldoen en ayuen vader, ik wil reggi-n de stoomschip Koningin llorlenu, he mayonnery, wacrvan de lieer Verhaegen, die wy MuIimo. naer de Ballische zee terughoort. By hier ook ecu weiuig zullen doen kennen, hel opper- Voor hei overige, men zal zich grmakkelyk troosten komst was er een gaslmael voor 14 hoofd is. d'/'',Jq ilen Keizer op indachtig is, bcloofdi- ponden bergen.*Callfiirniê levert ons zyne goudmyuen; hel regent good in Belgiii gelyk bel men weel er nlel meer wal mede doen. M. Frère beeft zoo 00 M yzyn zoo beu geworden van hel good, dal M. Frêro dc vangen door papier, eene soort van kwakkels, die do wind Jd wrgwaejen dan de .lokken van SS ftaok. renrlarg. MUM II» RbStiffiffZEe^ra!:; op'd'e” Jnffil’ 1™obrer1. grkoodlgrl hebben den IS angusly 1847, den IS idem 1848, gestoord. Ie WecnCl 1*19. ISSO; niemand zoude bel hebben kunnen gelooven dc vier voorwaerden •l is den 88 december 1830 dal M. Fiére du wonder heeft mogendheden gedae volbragt, en ‘l is den 15 oogvl 1834, dal ons liberale mi- aen Midas zelve, aen dieo Midas die wal hy aeoraekle io goud veranderde, eene eigenschap die wal gevaerlylwr was aen bel lloanüêle stelsel dor Lan den en aen de borze der burgers, dan de ontdekking der goudmynen van Calitoroid. M. Frère beeft zich wel ge wacht te bandelen gelyk Midas. Neen. allo, wal M. Frère ackl. verandert in papier, zelfs hel goud. De Louisan. de M Uien», de Leopolds ven en hel goud in gelde, vt men van den beer Frtre, In papier. —olutie in de geldspeciën is heden voltrokken I era ws vervangt de Leopolds en de gouden Willen (ten van den vermaarden de llaussy bekleed sis oer engelscbe Victoria's en der fr sl o dan,burgers en boereo.ldoclthel ware ito algelvk I om uw goud nil Ie wisselen legen papier; hel gottd tper inde tael dcrhberalen betoekenen. .Uien, rentebrieven op de openbare Schatkist, enz. wi I n»tS'- -1 itn T--n t- zyn ernstige waerborgen in gewone ivdsomslaudigheden I Tarwe, torna u ram amu....... Rets van den Koning der llelgeu. De koning is vrydag avond aengekomen te Obs- ndc. Zalurdagmorgeud isZ.M.vcrlrokken mol don erlogvap Braband, vergezeld van dengraefdo

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 2