MMM sBOB io aen hel ministerie. om I r.ul,fD BgliwSOESsW sïSESSS I ar75™ K X“' --■^sacisas-, ssë'^usw SSS£ -- .asK sssss suis I -=:' £-~ «ras«ssaBw.-? s k I- I ‘•“■I Hel bezoek tan den Kr«der Belgen nu van prins Alben van Engeland aen keizer Napo leon, vcsligkdeaendacbl dor bevolking vanl.onden. I>e Eugolschen zyn van gevoelen dar polilieliu onl- wiypen van gróolo acrigolegenlieid, a|lécn die btcenkoomslen onvcrmydelyk hebben gemankt. De Gazet can St.-.Mentor» wil ér niel van boeren, dal de Bisschoppen beliegt zonden heb ben decalbolykeo bel lezen van dagbladen en kno ken ie verbieden, welke zy slrydig oordecleu mei de voorschuilen der Kerk, of mei de goede zeden. ler briefjes bevallen bydrei- albeisl, zoo Dau do bwimnels M fr. por 10" ul Een IraUnicnl van 1701. ï,iT rr van justicic verwilligi de bclaug- ille verzoekschriften, die op onge- euveerd worden. «r univerut meldt, volgens depecho o den 24 augustus, dat de uitrus- £n in oang van uitvoering is. Deze oaVpoblUe^Kte en en dal het goureroe- uilgeborslen is, in stacl van beleg verklaerdeene militaire hine omringt de biiskiiiid-magazyncn. Vyf schepen mei troopon’zyn den 22 augustus en zes andere den 23 augustus van daer vertrokken. dSS£S—t1 ALGEMEEN!! TV14INGEN. M. Burieu, uud-nrincipael van liet Kollegie Sl.- l.nuis, te Brugge, is pastoor benoemd ie Vichte, in vervanging van M. Decomnck, die zya ontslag ge geven heeft. Maeudag hebben to Bergen (Erankryk) as- wyken bewoond door werklieden, briefjes uiige- "lcc.r “S?e?inll.1!rllj“'1' ?l«'« 1 strooid, in welke men ze ilitnoodigl om op hel Maeleveld byecu.lo komen, ten einde te beramen - r..._ over middelen om den toestand der werklieden te I Al de burgemeesters van hel arrondissement I 7e!'°.l5 -ïepreseo- i hel Staels- vwnbgkded “herQrgebruik zond» ge'oteüm De Sloniteur unieer»..- uil Therapia van den 24 augnslus, Fraukrik zulks bcgiypl. na is, ten gevolge tanden brand die er Hen is, in stacl van beleg verklaerdeene linie omringt de buskiuid-magazyncn. Be pmse van Wennen, die ook lydingen uit Konsiantinopel ontvangen heeft, in date van 24 in rkZwatte- Ph. Dupon-Van Louwe, I Koopman en Voerman op Bousselaere-, Veurne-, I ningDEN HELM^deGrooi'^ Logement te wet en U peerd. mogehk opo.me le doen aen liel n tisSïïiEirSSii- <m die ihier nüliaolal .xt; i‘r7>-- b« «,u (Cenrrter <fe la SenneJ Porlugael. Zy was vergezeld van een regiment rui- ue amisuisseuop zerve is nog S(,u |)a’er I011l|cn 3eOgerauj hebben. Een regiment 8SSSg=S=SSE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 3