fe.'* 11 Moekelen. 1 Septemb. nlddenprjs) S7-S» den beet. 1 sr; i is I li ,;s S ss i - - -■£Err’- jsê- 1 I i j 14. aSËëïSsss Instel te Merc hem. BEKENDMAKING. «sloffenKli'ioeo I BERIGT. U reolrde des ëleve. esl Ilsde au Samedl, 3» Sepleoibre. MAETSCHAPPY VAM BRANDVERZEKERING DE SCHELDE, ff»E.VSIOIffl««T as wata-Mais, a ïiwaïï PAR LES DAMES VAM BIERVLIET. Pril ie la Pnuion Fr. Mö. SS Degene» die nen aich adresseren op Caeskerke. Lyntaed-o E“" Boekwiet aDana»! wam. FÉLIX Dl'PONU, IIORLOGER. BUI VELLES. Vend a ocliète Monlres en or el argent, en toot genre, iels que Échappemenls. Cylindre, Ancre, Duple», elc. II se charge de même de lonle serie de reparations de monlres el de toni ce qni con- cerne l’borlogerie, arec la méme garantie. Belgische Marl.ehnppj son algemeen* aanneamlen legen BRANDGEVAREN, GeoeUigd u Brussel, yoedgekeurd by Koninglyk besluit can den 2 Juuy IH30. A.VTWERPEM sss." Jsf&s liclbeluop der schade wordt, aoohaesl deselve geregeld loop- UIT ER HAND TE KOOPER Een schoon en gerieflyk HUIS, dienende lot alle neringdoende ronctien, geuaemd de Esperance, in de Kiekeslrael, aen den hoek der Lykdeur, slraet der Groole kerk, le Dismude. Nog een HqaEdim, palende al achter aen het gemelde buis, gevende licht in de Kerkstraet, onlangs nieuw gebouwd. Zich le adresseren by IV- F De Lahaye, woo- neude in bel eerst genoemde huis. Fabriek van Orgels Predikheerenslruel, X- IS, te BRUGGE. OVERSLAG, «P MSEVDgU. es- Ongst ISSI. om Amen namiddag, inde herberg Bourjopne- Schild, te Dismude, zonder verder uitstel, van TWEE HUIZEN En Erfcyus-eegs »P bouwgrond on Hovenier* hoven, «oende en gelegen In de MeUMran, TE DIXMÜDE, a-w aerkoopiog gelast. ESXI. T Tame (mb 5“ “.W" Marktprijzen. ANTWERPEN, September. Graenpryren, kalm, wel- KSa—’’—isf?, P0PERIN6HE, 30 Augnsty. Hoppe van I70lolllffrr.de Kempiaed CiM.t.OO dra stoop. I 31 aardappelen OfcUle MorU-BulWói ro" Brugge, S Septemb. r™ 5“=” 1:ï. ïjSï Kruipolie 51-00 00-00 Bergen. (Fraukryl) Sept. Heden was de markt minder bevoorraet. SS-TeX |S::£E.. Baepued ELK ZEGGE HET VOORT. Er rvo 381 rakken tarwe ra 03 zakken rogge verkocht - s es 4» r- ^oó'01 Ir"ss'""|,‘,er "I’ÜK""i‘ Bff'l’HliKI'-"-’ Dlamude. Maeodag 4 Septemb. Hees SJraóöu. 1'peren1 Septemb. .‘.Spmkd,,. Veurne. Woensdag 6 Septemb. Tarwe fr. 33-00 lol 40-00 por tak van 05 til, i 1 bnmude. Brakker) va» VIM ro Zonen, Wilgendyk.lr Renten en Obligatien. afhangende van de nala- leuscltap van Joannee Jacobus l'ansteehelman, lot T telve Merckem. Veridilie le Merckem, Op W oensdag, «O Neptember ff SS ff. nm I ure na middag, door de» Notaris HUYGUE- B.Al'RT voornoemd. in de herberg het Hoeksken. te Merckem, ten verioeke der weduwe en binders Frondes Bouueinaere, van Meubels en Herbergs- geriet, rogge en tarwe, strooi, pcerdehoouen. peerd. mgen en moer andere objecten, ten dage der venditfe na té sien. Op lid van betaling. Venditie te Woumen Op W’oenodng, 91 Heptemlntr ffh&ff. en volgenden dag noodig aynde. telkens om een afhangende van de nalatenschap van Franeie, De- neckere, overleden te Wootneu; waeronder Iwee schoon» melkkoeijeo. een kalf, wagen, barre, en 4000 boudels fyo peerdhooi. - Op ltd van bc- Uit er hand le koopen, by dentelven Solaris 1IUÏGHEBAERT, cene groole einde, om seffens af le breken en te verplaelsen. - Op lyd van betaling.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 4