1/^ EE!y DO^DERDAGBLAD DIXML'DE, £8 September 1854. X. 411. algemeene lielangen. I 'oor Aankondigingen, Tydverdrgf en Achtste Jiier, HET BOTERKUIPJE grae-ntje zpul. MANIFEST DER FRANCMACONS. De.Vu/ion, helgekendc republikeinsche blad, van Brussel, heelt het eerst eenige wetensweerdige documenten medegedeeld, welke wy denken ook gedeeltelik te moeten meededen, lol stichting van onze lezers! Het zyn redevoeringen, die de heeren Verhaegen en I**--* l.i.l..i.~_ .1.. vrymelselaerslogië te Brussel, en die, volgens de Nation, het programma zuilen zyn van de werking, .»fr./ een Prys der inschryviug, BETAELBAEll VOOBOP Builen stad, vrachlvry Voor die de Zondagsche Uitgave begeeren, fr. velen op dit oogenblik zelfs, hel schoonste bewys ..ueii, geven van krisiplyke liefde hel is als men, by utis- voorbeeld, de liefde-zuslers van hel eene bed van 'ke 8) den cholerieke naer het andere ziet gaen, om hulp P" vort t'AAelinaan Inn la liranuan lint mm «vztarrl religie, vreest me} dat ik t f' 1-pwerpen, scho- de hevechltng «wigiige kwestie kelyk is, zal hevi< der verzelfstandiging (transubstanlialion).. (gelach). Ik denk legen hel gouvernement en de religie. De republikeinsche Nation stemt volkomen met die gedachten overeen, en zegt dal zy reeds sedert zes jaren behertigt wat de heer Verhaegen nu in de logië heelt gezegd en ontwikkeld; er is dus eene volkomen overeenstemming tusschen dien overdreven vrygeest en de klubsen van den heer Verhaegen en consoorteu Maer, jjiyne broeders, laten wy elkacr goed verslaen over de manier, wuerop de werkzame, onophoudelyke lus- schcnkomsl der vrymetselary moet verslaen worden in de politieke en religiezaken. Ik zal u niet onderhouden, op ieder oogeuidik, over kweslien van dagelyksche poliljek, of over zekere geextelyke kweslien. Neen, peene kwestie Van personen, over mynheer dezen of dien; neen, geen van die verbitterende kweslien, welke datgene kunnen komen doen onistaen, wal wy uil al onze poogingen moeten be letten de tweed ragt en de afbreking van genegenheid en dil zou hel geval zyn als er prrsoonlykheden in kwestie waren. Nog eens, die dingen willen wy in 't geheel niet. Maer al de gruole kwesties van politiek groudbeginalles wal de organisatie, hel bestaen, hel loven van eenen s|ael betreft dal boort ons in eerste linie toe. Bat alles hoort op ons domein Thuis, om hel te ontleden en door den smeilkroes te doen gaen van reden en verstand. 'Toejuichingen) a Alzoo als er ministers komen afkondigen, hoedanigzy denken hel onderwys van het volk in ie riglen, dan zal ik uilroepen Aen my, vrymelselaers Aen iny de kwestie van hei onderwys aen my hei onderzoek, aen my de oplos sing (Nieuwe toejuichingen) a Als welhijesl ministers ue inrjgtjug over de liefdadig heid in de Kamers zullen brengen... Aen de vrymelselaers aen my de kwestie der openbare liefdadigheid, opdat de ad ministratie der weldadigheid niet koine in onweerdige handen in hamL-n. die l«:«»*i' >aud«*n tunui. ANNONCEN. 15 eemimen den drukregel. Degenen, I ,\l|e afQchen, by den uilgever van dU blad gedrukt, 6—.(10 "'elke tevens in de Zonda^ehe Uitgave moeten geplaetst worden onvergeld in het eerstkomende nummer geplaelsi. 8—00 worden, genieten eene merkelyke prysvermindering. j Brieven en geld vrachlvry toe ie (.enden. ijgieusc noemt, en die ik als gestichte u voor leegloop •beschouw (goedkeuring, gelach); als zoo vele groote, ste beq kraehiixe menschee onder ons gezigt, hel brood van onze I.armen komen opëten, zonder iets Ie doen, het brood van *vmize goede en eerlykc werklieden, dan zeg ik, dal wy hel Iregi hebben ons met de religie-zaek der kloosters bezig te ■houd 11, deze opeulykaeu te vallen en haerle ontleden; hel ïheele land xal er eindelyk wel rcgl over moeien doen, AL MOEST HET OOK GEWELD GEBKUIKEN, OM ZICH VAN i DIE PESTE TE GENEZEN. Dus, duerzame werking van wege de vrymetselary legen de nuiieluoze kloosters, tegen de instelling der leég- loopers (Bravos). Wy zullen deze overdryvingen niet verder over nemen. Hel is al genoeg, om le doen zien wat ei genlijk het doel is van den heer Verhaegen en con- soorlen men ziet hel wel, de wei king der logic stemt overeen met de werking der klubsen. Daer ook zal men proberen om de geeslelykheid uil de scholen (e verbannen; daer ook zal men werken tegen de conventie van Antwerpen; daer ook zal men arbeiden, om den priester de aelmoes uil de hand te rukken, die hj, volgens den lautslen wil van eenen stervende, aen den arme moest uitdeden. -■Dlltl1 ZM als eenen den arbeid, legen het zwoegend werken dal wy onop hondelyk doen. Aen ons dan, die inrigliug der liefdadig heid, dooi ons overwogen, doordacht, bewerkt volgens onze overtuiging, volgons ons versland (Langdurige bravos-). Aen ons nog wanneer ecu minister de wellen zal schen den van «.e. bi oederlyke gastvryheulals men, door over wegingen die de gccsl der nationaliteit uj.i kan aennp.ueii, hel groot broedorlyk princiep zal kwetsen van gaslvryheid den Belgischen grond.... Aen my dan, vrymelselaers!... A Igenteene goedkeuring). u Eindtlyk, broeders, als een laelsle voQrbet |d, en om voluiacklelyk in uwe oögen le doen kennen, wal wy ver- 1 zig houden mei politieke en reli- delyk als het ooit inogt geben- Bourlard hebben uitgesproken in de °P ntriu In «>n «ln> vnlu«>n< «L* v C, UlgVUS Ut v i van de werking, ,W1,..UV11VV1J„ >u u„v VH 4ie de geheime genoolschappen zullen qengaen, sta-m als wy zeggen ons^bez^ gieuse vroeg punteneind,.^ o v ren, en dil kan digi by zyn, dal de nationalileit zelve veriieveiiu bepalingen iqoetc nemenals het niogt ge beuren, wat ons ipisschien aen de deur siaet, dal België moest beslissen in tegenwoordigheid van groote en onmeetbare omstandigheden; als België gedwongen wierd zich af ie vragen welke de positie zou zyu die hel moest aennemen, welke rol het moest vervullen dan achteruit, achteruit! de vrymelselaers die my zullen komen zeggen ik lean my mei geene politieke zaken bezig houden. u Ik, ik zal dan alle vrymelselaers oproepen, die opreg- lely k aen onze instelling verkleefd zyn ik zal hun aenzellen Om die bevreesde zielen aen den oenen kant le laten, en alle te zamen zullen wy onderzoeken, om heldaerna overal te gaen verkondigen, wat ons dierbaer, ons edel vaderland moei doen, om aen hol hoodie nlyvcu van den Europe-eimn Vooruitgang (de redenaer rui onderin aken door geest driftige toejuichingen, die zich eeuige minuten verlengen. I als uniiekoze lyöodele'rs; - rn «keu vergeel dal ik vraeg u vergiffenis, broeders, my zoo te laten ver voeren; maer alle cousciculieu moe.en luph verlicht worden, en gy zuil my vergeven als ik mjsschieii reeds te lang 1; bpuik maek (neen! ncpn!) yau d.e aeqdacht, welk BroXCsJnhet oogpunt van religir, vreest ni<t dat ik en vertroostingen toe te brengen. Met een noord u yraegpunlen van leerstelsels zal komen opwerpen, scho- hcvcchling van aljes, wal (Je religie betrek- lasljeke kweslien, zyoals by voorbeeld de gewiglige kwestie kelvk is, zal hevig zyn. .lerwr«eV>ioMii9in9(iransiil>sianiiaiion)..('jelac/ij. Ik deuk \y'at wv niet verslaen, is, als de heer Verhaegen nooit irei ondueduu.» 10 zonen ia hetondertoekvau allo die k|v; kwestie van nationaliteit, duistere kweslien, voor welke men, meen ik, in de oude tyden, dien strengen stelregel zal geschreven hebben ^le aen ^eu(' en U'aerovtr men zal lp beslissen Verbod van zich, in welk geval ook. met religie-zaRen hebben. Vóórziet trien eene revolutie, een vreemden bezig 1e houden. 1 inval, eene overrompeling van dezen of genen na- Maer als de hoeren bisschoppen hunne mandementen I |)ner? yan wje zouden WV Overrompeling le vreezcil 1 hebben, in dezen oogenhlik? Wv^e.e^ hel niel. Hek verbergen als, broeders, als wy zien dat ongeluk-1 «n wie zoude eene revolutie koinen? zeker niet Li.,I..L. ta... :-ijj- - I - -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 1