(Hel einde hierna). iue, lol M. Van- Landbouwtentoonslelling te Brussel. De groote tentoonstelling van dieren en werktuigen van landbouw, welke thans te Brussel door het Midden-komileit van landbouw, geopend is, telt 222 peerden, 46 slieren, 265 koeijen, ossen en veerzen, 119 schapen, 47 verkens, 18 bokken en geiten, 8ikonynen, 211 hanen en liinnen, 5 kalkoenen, 6 ganzen, 24 eenden en meer dan 200 land bouwwerktuigen. Ziehier welke pryzen l<u> deele gevallen zyn aen hel dis- trikt Dixmude. Jaerling stieren. Prys, M. Vanhille, te Eessen. By zonder konkoers lusschen landbouwers gebruikende meer dan 80 hectaren. Koeijen van zware gestalte. l,le prys, M. Degrave, te Sluyvekenskerke. Idem. Veerzen van 2 d 5jaer. 2d* prys, M. Degrave, reeds genoemd. Schapen. l,l*prys, M. Degrave, id. Kalkoenen. prys, M. Ghyselen, te Dixmude. niets anders meer de expedilie-monstcr der Fran- schcn, Engelschen en Turken in Ci imeë. De Pa- ryzenaers, die zich de vellichtste natie der wereld noemen, nemen Criineë voor een land dal enkel bewoond is door criminelen. Hel woord Sebastopol hebben zy gedurig in den mond, en alreeds léést men boven op de deuren der spektakels, magazv- nen, winkels, koflyhuizen, enz. in groote letters Beefsteak a la Sebastopol A Sebastopol Le dernier jour de Sebastopol, ode en vers couronnee par I’Academie; La Sebastopoline pommade pour faire pousser les cheveux surles Idles les plus chauves; La prise de Sebastopol, panlamine en vingl-six tableaux avec combats a oulrance, charges de cava lerie et changements a vue, etc. Overigens zyn de Paryzenaers verzekerd, dal Petersburg geen twee uren zal wachten van zich over te geven, na de liet aenkweeken der hoppe. Vernieling van het ongedierte, door welke de hoppe aengerand wordt. Ondei al de verschillige veldvruchten, welke op de weelderige akkers van Vlaenderen gekweekt worden, is de hoppe, alhoewel de schoonste en de voordeeligsle, tevens ook de moeijelyksle en de onzekerste. Inderdaed, nauwelyks begint die plant bare buig zame toppen boven de aerde te loonen, of een eer ste vyand,namelyk de sprinkhaen olaerdvloei,randt ze aen met oenen hevigheid die des te grooter is, naer male hel koude weder en de overlrokkene lucht het groeijen van dal ongedierte tegenhouden. Langen lyd heeft de landbouwer dezen vyand willen bevechten door krachligen mest, om de plantgulzig te doen ópschieten; doch zelden was dit van goeden uitslag, vooral wanneer het weder nicl voordeel ig was. Hel schynl noglhans dat men heden beter gelukt is, en dat een weinig tabakgruis, aen den voel der plant gestrooid, dal schadelyk ongedierte gansch doet verdwynen. Indien de hoppe aen dezen eersten vyand ont snapt, zy is daeiom nog niet builen alle gevaer gewoonlyk, wanneer zy ten halve opgegroeid is, verlooneu zich, by koud weder, millioenen planl- luizen,die men venyn noemt, op bare bladeren, zuigen er hel sap uil en bevuilen ze met eene zwartachlige lymstof, die blinkt tegen de zon. De hoppe bezwykl dikwyls onder dezen aenval, en zy zoude er nog dikwylder onder bezwyken, in dien de Voorzienigheid niet het geneesmiddel by de gang kwael had gesteld een ander m>nnpmd i-.iom.i piepauw ofO.-L.-F. beestje (wacpschyneiyk Benoemingen door het bisdom M. Vanderougstraete, pastoor te Knocke, lot pastoor der parochie van Sinte Anna-Kerk, te Brugge, in vervanging van Mr. Westervelt; M. Maes, pastoor ie St. Michiels, lot pastoor te Viclite, hy wordt te St. Michiels vervangen door M. Lamiueus, pastoor te Ooslkerke, (by Brugge). M. Depoorlere, pastoor te Lapscheure, tot pastoor te Marcke, hy wordt te Lapscheure vervangen door M. Van Quaelheni onderpastoor te Pi tl hem; M. Maes, onderpastoor te Ruddervoorde, tot pastoor te Knocke M. Van Thourout, onderpastoor teAerseele, lot pastoor te Ooslkerke M. Foulon, coadjutor van M. den deken te Korlryk, tot onderpastoor van St Maertens te Korlryk M. Van Leere, onderpastoor te Mouscroen, lol onder pastoor te Thourout; M. Spillaert, onderpastoor te Westkerke, tol onderpas toor te Aerseele M. Maliieu, professor in hel klein Seminairie van Rous- selaere, lol onderpastoor, te Mouscroen. M. Degrendele, onderpastoor te Ruddervoorde, onderpastoor te Denlerghein, in vervanging van M. dekerekhove, die naer Ruddervoorde gaet. M. Delpulte, profl. in T kollegie van Poperinghe, is on derpastoor benoemd te Ruddervoorde, in vervanging van M. Maes, die pastoor, benoemd is te Knocke. M. Vanacker, profit. in ’l kollegie te Korlryk, is onder pastoor benoemd te Pilthem. M. Bicrre, priester in het seminarie, is onderpastoor be noemd te Weslvleleren. M. Floor, proff. in de normale school te Thourout, is coadjutor benoemd van M. den deken van Korlryk. M. Lievens, priester in hel seminarie, is coadjutor be noemd van M. den pastoor van Nïeucapelle. heer Pattyn, van Handsaeme, een lyken en een groot getal omstaenders. De feest p door hel luiden der klok en het spelen van den orgel. Hier op volgde een verdicnslelyken abt Verrou,. oud pedagogue der,kinderen Poperingnaers den naem van M. den baron Vancromhriigghe.en uilgevoerd dooreen zake van hare gulzigheid i tiental jonge dochters. Hierop volgde de uitreikii r.u U«üv, v.. Jv ^™“dLS,l.d!.v±-,dc i““ho“"e U««i»8Jl"kken 8e’j'Wanneer deze wolven in groot getal’zvn. is de geven door de Voorzienigheid van Bovekerke, den meer ge- I noemde heer Vanc-ombrugghe, stichter en vader der ge- 1 hoppe, in weinig dagen, geheel ol ten deele van meente-school, zoo als van den armen der parochie. Daer i hare vyanden verlost en van eene zekeie dood hoorde men den eerweerden heer Pastoor met vreugde by de twee honderd namen, zoo van knechtjes als van meisjes uitroepen, die zoo om hunne zedigheid en neerstigheid, als om hunne kunde in de onderscheidene takken van hel lager onderwys, den loon van hunnen arbeid, uit de handen hun ner weldoeners gingen ontvangen. Nauwelyks keerde het Incisie kind lagchend van vreugde met zyne belooning op zyne plaels terug, of de heer Pastoor van Beerst begon eene aenspraek aen deze vergadering, in welke, hy op eene ge paste wyze, de voordeelen voor den mensch, voor het huis gezin en voorde zamenlevingafschetsle, welke gelegen zyn in eene kristelyke opvoeding; en van den anderen kant wees hy diepgrondig met den vinger de gevolgen aen, welke voortspruiten uit de vcrwaerloozing van dit onderwys en van eene opvoeding, die niet steunt op de zedeleer van den heiligen godsdienst. Deze aengename feest wierd gesloten meteen plegtig lof, om den God aller gaven te bedanken en zynen zegen af te smeeken over de bestuurders en weldoeners der gemeente school van Bovekerke. AEG EliEEN E TYDINGEN. ’T is de aenstaende maend dat de kiezingen voor de driejaersche vernieuwing der gemeente raden moeten plaets hebben. Al de burgemeesters maken deel van de aftredende leden. Te Brussel hebben ze, met de september feesten, nog eens, uit vaderlandsliefde, hertelyk gedanst. Jammerdal het Brussel niet is, maer het geheele land, welk de gebrokene potten moei be talen. De voorstanders van den vrijen graenhandel roepen gedurig dal men den uitvoer van ons graen niet mag verhinderen, of anders dal de kooplieden geen vreemd graen meer zouden in ons land bren gen. Maer hoe koomt hel dan dal ze er wel invoeren in Frankryk, alwaer de uitvoer noglhans verbo den is Het Koophandelgenootschap, Burger-welzyn, van Brugge, koomt een verzoekschrilt te onder- leekenen tol hel bekomen van het verbieden van den uilvoer en het afschaffen der region op den invoer der levensmiddelen. De burgery van Ypere, van Rousselaere en van Dixmude hebben hetzelfde gedaen. De brouwers vragen het verbod van den uitvoer der hoppe, de fabrikanten van suiker uit beetwortels vragen bel verbod van den uilvoer der beeten; waerom zouden de burgers en weikliedcn hel verbod nicl mogen vragen van den uilvoer van het brood? Te Barcelona heelt de cholera, lol heden, 6,000 personen uil hel leven gerukt, dat is 5 op 100; de bevolking van die stad beloopende lol 422,000 zielen. Te Wercken waren ze donderdag laetst in g om eenen luc^lb^l le doen opslygendoch kerfdier, genoemd degene die de louw4vasthielden, wal le ver ach- jpschynclyk om den leiuil gedeinsd zynde, zyn in de beke gevallen. De bal, die waerscbynehk gemeend had dat hy een arend was, heeft zynegeleiders moeien volgt n, en mei hengaeu zwemmen in hel waler. M. de eer-kanonik Strasier is le Brugge overleden in den ouderdom van 75 jaer. De vrouw van M. Neut, opsteller van de ^Patrie en van de Standaerd, is le Gent overleden van den cholera, in den ouderdom van 41 jaer. By de groole tentoonstelling .van vee, le Brussel, heelt mevrouw de baronnes de Vrière- Pecsteen, den l’"prys bekomen voor de beeienvan alle slach van verkens. De Iraasche en belgiesche fabrieken van handschoenen van geiten- en lammerenvellen ge bruiken alle jaren <2,800,000 eijers tol hel ver- veerdigen der vellen, hetgeen, aen 6 cenlimcn hel ei, eene jaerlyksche som uilmaekl van 630,000 fr. Geen wonder of zyn de eijers zoo duer. Het hof van cassatie heeft hel vonnis vernie tigd, hy welk het hof van assisen van Brabant den notaris Schoelers en de baronnes Rohyn veroor deeld had lol eeuwigdurende!) dwangarbeid, om reden dal een der jurés onbevoegd was. De zake is verzonden voor hel hof van assisen van Ant werpen. M. Desoulter, van Dixmude, leerling by hel kollegie le Korlryk, heeft den graed bekomen van universiteits-leerling mei voldoening. Den 22 september is er te Oostende maer een persoon gestorven. In het zuiden van Frankryk klacgl men zeer over het drooge weder; hel heeft er in diie maen- den niet geregend. Een doktoor, die uit gebrek aen kalanten, Parys moest verlaten, vestigde zich in eene stad van het zuiden van Frankryk, en om zich spoedig bekend te maken, dacht hy hel volgende middel uit hy deed overal aenplakken en in de gazetten stellen, dal hy een hond verloren had,en dat degene die denzelven zoude terugbrengen by den dok- loorN., lid van verschelde geneeskundige akade- mien, letterkundige genootschappen, enz. eene belooning van 600 franks zoude krygen. De dok toor had geenen hond verloren, mits hy er nooit eenen gehad had, maer hierdoor wierd hy overal bekend, en kreeg hy eene goede pratiek, ingezien zyne edelmoedigheid, die hem 600 fr. deed beloven voor eenen hond, en zyne geleerdheid, vermits hy lid was van zoo veel akademien! De zwarte wolf. De oudste dochter van den heer X...., oud-notaris, is hare reglerhand byna afgebeten door eenen jongen volf, welken men opkweekte in huis en die zeer tam scheen, in de plaels van eenen hond. Dit herinnert ons de histone van den zwarten wolf van den vermaerden vioolspeler Baillot In Rusland zynde, wierd Baillot uitgenoodigd om eenige dagen te verblyven in een ryk huis. Den eersten dag, gedurende het noenmael, kykt hy onder de tafel en ziet er eenen zwarten klomp uil welken twee brandende oogen op hem dreigend flikkeren. Verschrikl zynde, trekt hy zynen stoel achteruit. Neem geen acht, zegt de meesleresse van den huize, ’l is de zwarte wolf, hy is tam. ’S avonds, wanneer hy slapen gaet, ziel Baillot eensklaps hel dier op zyn bed liggen, hetwelk hem eene vlammende muil met scherpe tanden doel zien. Wat is dat, roept de muziekant uit. Neem geen acht, antwoordt de knecht, ’t is de zwarte wolf, ik ga hem weg jagen. ’S anderendaegs, doel Baillot een uitstapje met den hecre van den huize. By het uilgaeu hoort hy verscheide geweerscheulen lossen. Wat gerucht is dat? Neem geen acht, antwoordt de meester, T is de zwarte wolf, die dezen nacht den kok opgevret heeft, en welken men dood schiet Te Parys hoort men van spreken als van aenzienlyk getal gceste- dienst die hel bewysl aen den landbouw) legt zyne rs. De feest nam aenvang cijeren op dat zelfde zwart Ivm; deze eijeren bren 'XZJ r eenemenigle Kleine rup^n voort,aen welke i v„„...t „,.,i- ,i„„ Popenngnaers den naem geven van wolf, ter oor- igcvoerd dooreen zake van hare gulzigheid in hel opvrellen, niet van litreiking der pry- de bladeren, maer van Je schadelyke planlluizen. (leneneer ^e' i*"’annecr ^eze "olven in grnnt <rnlal vvn ie <1>> vaderder ge- hoppe, in weinig dagen, geheel of ten deele gered. Alsdan neemt zy nieuwe krachten aen, en indien de verdwyning van hel venyn niet le lang vertoefd heeft, mag men er nog eenen goeden oogst van verwachten. De naluer heeft dus alles gedaen voor de groei- jing van deze kostbare plant; maer de voorzienige landbouwer zoude moeten trachten de werkingen van deze goede moeder le vergemakkelykeu, met al de hinderpalen, die dezelve kunnen beletten, uil den weg te ruimen. Jan Pannecoucke, werkman van den heer J. Boucquey.was de eerste die de gedachte kreeg deze schadelyke diertjes te vernielen by middel van een afkooksel van tabak,in welk men eene zekere hoe veelheid zwarte zeep haf doen smelten. Dit meng sel, op de bladeren gebragt, by middel van oenen borstel aen eene lange pers, doodde inderdaed een 'zoo groot getal van deze schadelyke inseklen, dal de opbrengst van 1832, die scheen nul le zullen zyn, zeer voordeelig was voor al degenen die dit labak- sap gebruikt hadden. Dit jaer, hebben wy eenen I landbouwer van Walou hetzelfde middel zien ge- bruiken, doch op eene verschillige wyze, en zyn hopoogst is allerschoonst, terwyl al zyne geburen, die deze voorzorg niet genomen hadden, byna niets j ingeoogst hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 3