GOEDEREN DE SCHELDE, BEERST-KERMIS. FABRIEK 11V ORGELS, Wan LouIn llooghuis, Predikheerenstrael, i\° 12, te BRUGGE. Openbare Verknoping TE ROUSBRUGGE, Op Woensdag 4 October 1854, om te beginnen met de 10 uren ’s morgens, in d'auberge het Gemeente-[luis, gebruikt by de we duwe Demcester, in hel Dorp Rousbrugge, door hel ambt vau den Notaris FEYS, te Rousbrugge Hannghe, en ten overslaen van Mynheer Despot, vrederegler van liet kanton van T zelve Ilaringhe, hiertoe regterlyk aengesteld. Marktprijzen Burgerstand der stad Iti.rinude DILI(,E\T1E-DIE\S T Desoutter- Vancuyck, 1M half.- zal nil betacid zyn, aen allen persoon die in /.Il Illi UtAJUlU Z.VII, Ul-ll <1111711 |>Vl 3VUII UIV KI de maend een goede REMI’LA^ANT bezorgt Lynzacd-olie (uiiddenprys) «I» ’ïkei» Studie van den Notaris FEYS, te Rousbrugge den heet. den heel. de kil. Kempzaed denheki. ru half. M Den vriend, dien kent men in den nood; Den ryke kent men na de dood. den zak. per kilo. Ute larwe. ttoode tarwe Rugge Boonen 00-00 00-00 t van Lialcu 156 41 20 61 Tarwe Kogge Boekweit Haver 15- 00 per zak van 145 lit, 41-00 25-00 U-50 16- 00 .21-00 fr. 40-50 54-00 22-00 15-00 15-50 19-00 per aero. de 1215 kil. 50-00 45 00 15-00 26 00 15-00 29-00 2-56 VAN SCHOONS PATR1M0NIELE ONROERENDE Tarwe Rogge Sucrwen Haver Boonen Boekwiel inneming van en Zonen, Wilgemfyki v Sebastopol, en dal Keizer Nicolaes binnen de veertien dagen de plaeis zal vervullen van Albert-Cadet, in hel kasteel van Atnboise. 22-50 14- 00 10-55 6-80 15- 50 15-00 00-00 00 00 By II. DEVOS, herbergier, in 'I Uof ran Com merce, ial er I bier te bekomen zyn aen eeueti genadigen prys. 27-00 15- 00 11-58 8-12 16- 00 16-00 Ityswel, 25 Septemb. lol per kilo. 0-00 per 100 kil. per 18 Koi-tr. sia. 52-02-6 van Hi'iigge, 25 Septemb. MID0EN-PRV8. 28-51 per hectoliter. 16-86 15- 58 8- 96 12-02 16- 08 9- 00 2-15 hemels daer mede fabrieken altkergeluig Het belooi voor B. Vebmsesch, to Dixmude, en Petyt- VAN DEN- IIAUWE, V1SCUISCII-St! Mil«C WUggV. De Jongelingen die als rem platan te» wil len dienen, kunnen zich ook aènslonds aen bon aenbkden.. Zy remplaceren VOOR en NA de loting aen zeer voordeelige pryzeu. fr. 28-00 18 00 19-00 14-00 16-00 21-00 girhl. 55-00 51-00 51-10 Bergen, (Frankryk) 25 Seplemb. Onze markt blyft voort zeer goed bevoorraed. De verkoop ’te ryzing. Het bevel, maendag 103,50 den hert. 109,50 000,00 000,00 00,00 00,00 28,00 29,00 55,00 00,00 50,00 15,00 de lOOkil. 24,00 C. gelegen te Weslvleteren. 8“ H. I—7a-5O C. ZAEILAND, gelegen te Watou, by de plaets, by affiche in 2 koopen. 9° Eene wel gehypothekeerde OBLIGATIE ten kapitale van fr. 5,600 ten Inlresle van 4 1/4 p. 0/0 by jare, eischbaer den 17 Juny 1858, ten laste van de echtgenoten Verliilïe-LermyteAe Vlamertinghe. Deze voorhandige verknoping zal gehouden woi- den in eene en dezelfde zitting. Hel kohier van lasten, de Eigendoms van den gecom mi leerden Notaris nagezien worden; en men kan deswegen alle inlichtingen bekomen ter studiën van de Notarissen El.OOR, te Loo, en i CAPELLE, te Watou. Lynolie Kempolie Koolzaedolie Lynkoeken Kempkoekeu Koolzacdkoeken c- Lynzaed Kempzaed ..««VU.UCU-. m Koolzaed hun vertrouwen zullen I Kaepzaed Koolzaedolie. Quinquelolic. ttAETSCHAPPY VAN BRANDVERZEKERING GEVESTIGD TE 4 WT WEK PE.W De maelsch-jppy verzekert tegen den Brand (hel vuer des under begrepen)allerhande gehuil allerhande koopwaren, gereedschappen meubels, ingeoogste vruchten, beesli: og, enz. I Het beloop der schade wordtzoohacst dezelve geregeld I is, belaeld. j De verbintenissen der Maelschappy zyn gewaerborgd door een kapltael van 2 millioeu Nederlandsche Guldens. Agent te Dixmude, J. Balloy-r’ man in Bouwstoffen, kleinen Dyk. Al tooul u iemand schoon gelaet, Lu geelt u veeltyds zoeten praei, Gy, beeldt u echter geenszins in Zyn vaste gunst en stage min, En acht hem ook geen ware vriend. Want 'i is by hem nog niet verdiend Maer let ecus, op een ander lyd, Wanneer hy vuur u schade lydt; Lel dan eens, in hel ongeval, Hoe hy zich gedragen zal; Misschien zal dan zyn blyde schyn, Vry anders in het wezen zyn; Want vrienden, als men vrienden hoeft. Dan is het dat men vrienden proeft. gelieven te vereeren. Depot van Pianos, van Er.uuc.nó, ïc fabriek, een kompleet Assortiment. Piano's te huren. ANTWERPEN, 25 September. Nieuwe inlandsche roode larwe, guld. 18; wille Zeeandscho, !7, Galalz, 17; Cu- bauca. 16 1/4 de 80 kil. Rogge, Archangel, guld. 10 5/8, Odessa, 11 de 70 kil. Gcerstc, Oran, 7 1.2; en 6 5,4 voor Tenes, de 62 kil. POPEIUNGHE. Op de markt van de verl-dene week, is de nieuwe hoppe verkocht geweest 500 tol 505 fr. de 50 kil. AELST, 25 Seplemb. —De prys der hoppe is 150 0/0 lot 165 guld. de 50 kil. DiKMUDE 25 Septemb, Boter in kuiken van 14 1/2 j tot 16 0/0. H i stukvan 18 0/0 lol 201^'sluïvers. Eijeren, kyau 16 0/0 lol 17 1/2 stuivers <le 26. v Gist, fr. 2,50 den stoop. O/fidele Markt-Bullelin 1 HECTOLITERS. 795 353 650 10Ó 266 55 126 1450 Tarwe RW’ Boekweit Haver Geersle Boenen -- bewyzen Aerdappelen eu Plans, kunnen door de gegadigdigde, ter studie I Boter Overledenen. 22 September. l.orllHoir, Aimée Josepliina, herbergier ster, oud 50 jareu, geboren te Rumegies, (Frankryk), echtgenote met kinders van Petrus Joannes Van Troyen. 22 id. Vanderheyde, Joanna Theresia, byzondere, oud 78jaren 9 maenden, van Eggewacrlscappclle, echtge noot? van Jo.mnes Baptista Vanhoulte. B(»>uen Witte bonnen Gele erwten Blauwe erwten Zomerkoolzaed Winlerkoolzaed I.ynzaed Aerdappelen zuiverheid zyner j Kaes Boter Vlas fr. Koolzaed-otie. gold. 51-10-0 2 Van den Hauwe, Discalsen-slrael, te Brugge. CX2 gebouwen, als i 0|lde gefrsle einncti ':,n i J|ieuwe I Aerdappelen Koolzaad Tarwe Rogge ■Yandewoudekoop- Inlandsche geersle Haver r i Boonen Koolzaed Koolzaedolie Lynzaedolie Ke.npolie Yperen25 Septemb. fr. 25,20 per heet, rogge 15,50 boonen 16,40 haver 9,00 aerdappelen 5,34 boter 2,25 per kilog, Weurue, Woensdag 20 Septemb. lat Hy onderneemt alles wal zynen staet betreft, zoo als kerk orgels, enz.hy belast zich met hel herstellen en accor deren derzelve. Hy hoopt, door zyn werk, te beantwoorden aen de be geerten der persoonen die hem met h;;n ■.crtrGuv.on suüen Dépot van Pianos, van BerdenS, te Brussel, aen prys van OAM l.nmnlonl A eenflintont PiailO'S te hltTCH. I Lynzaedolie. Olielleolïe Game,lynolie Kempolie. Nieuw Koolzaed Cameline. I.ynzaed. Kempzaed Oliette. Koolzaedkoeken Lynzaedkoeken. 553 heet, tarwe fr. 27-70 18-83 14-06 9-79 16-62 60-00 00-00 oo-oo 20-74 26-74 V-93 5-50 55-30 de 100 kil. 2-21 1-30 l*euderiiioii<L-, 25 Seplemb. guld. 65 64 68 150 00 108 26-67 per heel. 00-00 00-00 00-00 KytiNrt, 25 fr. 105,00 109.00 122,00 00,00 118,00 000,00 25,00 22,00 27,00 00,00 28,00 14,50 22,00 Rousselwro, Dingsdag 25 Seplemb. Er zyn 925 zakken tarwe en’ 158 zakken rogge vcrkurlu geweest per hectoliter en half.- De lynwaedmarkt was voorzien van 65 stukken. Zaei-larwe Nieuwe Tarwe I Roode tarwe I Rogge Haver Boon n i - i", ii. Boter hesp, koekeboterliammen en lekker Aerdappelen i.„ Koolz.aedolL 't Lynzaedolie afltangende der nalatenschappen van wylens d’heer Livinus Josephus Boucry, en vrouw Agnes De Lauote, waer van de aen wy zing volgt 1° Een schoon en geriellyk HUIS en verdere Edifitien en 4 aren 4 C. grond en hovenierhof daer medegaende, staende en gelegen in het dorp Bousbrugge Haringhe. 2° Eencn schooneu WIND KOORNMOLEN, en rosmolen en 10 aren 46 C. grond, ouder molen wal en erve daermede, staende en gelegen ten zuideiude van het doip Rousbrugge gemeente Ilaringhe. 5’Een HUIS in drie woonsten met schuer en r, verdere Edifitien en 22 aren 58 C. grond en hove- n nierhoven daer mede, staende en gelegen lol ’l zelve Ilaringhe, by affiche in 4 koopen. 4° De hoeveelheid van H. 18-72 -56 C. WEIDE en ZAEILANDEN, gelegen ter zelfder gemeente van Haringhe, na by hel dorp Rous- brugge, by plakbrieven verdeeld in 24 koopen. 5’ Eene parlie ZAEILAND, gelegen te Proven, in den Proostdyhoek, groot 85 aren 70 C. GEMEENTE STAVELE. 6* Eene schoone wetbebouwde en beplante HOFSTEDE, in ’t geheele groot onder gras, maeigras en zaeilanden IJ. 16—54—43 C.,gestaen en gelegen te Stavele, wat oost van de dorpplaels, in den Brughoekhy affiche verdeeld in 12 koopen. Gebruikt by Seraphinus Recour. 7° Een parceel HOOILAND, groot 30 aren ,90 was spoedig en met eene ligte ryzing. Het bevel, maendag bietst gegeven, van de markt te beginnen juist met het slag van 12 ure, is van zeer goed gevolg; beden waren al de zakken, op dit uer open. Tarwe, eerste kwaliteit fr. 29-25, derde kwal. fr. 25-58 den hectoliter. Er waren 5035 heet, tarwe ter markt. i Tarwe (middeuprys.) Kogge Sucrioeu /J» I.. l>EVOS-< 4KBO1EZ heeft 4® eer *,el publiek te verwittigen dal sedert 20 April de vertrek-uren vast gesteld zyn ais volgt Van Dixmude uaer Rousselaere, ’s morgens ten 5 ure 50 m. uil de afspanning den Groenen Boomgaerd,* op de Appelmarkt, in correspondentie met den yzerweg van Rousselaerenaer Kortryk, Doornyk, Gent, Ryssel en Brussel. I En van Rousselaere, naer Dixmüde uit het Stadhuis, on- middelyk na de aenkomst van hel konvooi. Ily laet weten dat hy voilaren en pcerden verluiert, en logeert te voel en te peerd. ouvnu -- -- -I Haver CROpTES DYK .V 13, TE DIXMUDE. Heeft de eer het. publiek kenbaer te maken, dal hy eene Fabriek van Chicoree-koffy heeft opgei igt, en dat hy lezelve zal alleveren aen een gematigden prys. Hy verhoopt door de goedheid en z waren, het vertrouwen van hel publiek te winnen. Tarwe Nieuw Tarwe Rogge Sucrioen Haver Boonen Dixmude. Drukkery vau VtOW 100 kil. 25-00 den hectoL Gent22 Septemb. lol 51-00 19-50 12-00 15-00 17-00 26-00 00-00 per 48 stoop. 45-00 12 00 lu-oo 21-00 12 00 27-00 2-18 8-00 ‘len olie (guld) 54-10 "3 - 52-00 Kortryk, maendag 25 Septemb. 42-00 lot fr. 41-00 per I 112 heclolU 42 00 (10-00 25-00 26-00 28-00 00-00 54-15-0 per 18 stoop, 00-00 0 Dixminle, .Maendag 25 Septemb. per hektolit Mêchelen, 25 Septemb. 51-54 den heet. 19-70 18-25 8- 75 15-85 15-20 7-10 per ',n den

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 4