EEN DONDERDAGBLAD I N. 410. Voor Aenkondigingen, Tydverdryf en algemeene Belangen. V A DIXMUDE, 5 November 1854. Mil een groentje zout. Alle affichen, by den Buiten stad, vrachivry Voor die de Zondagsche Uitgave begeeren, fr. eenen kil. 4,521,234 ANNONCEN. 15 cenlimen den drukregel. Degenen, welke tevens in de Zondagsche Uitgave moeten geplaelst worden, genieten eene merkelyke prysvermindering. Prys der inschryving, BETAELBAER VOOROP 6-00 8—00 HET BOTERKUIPJE leiden gewoonlyk tol aen de gracht. De loopgrave wordt geopend gedurende eenen donkeren nacht, om dat de werklieden niet gezien zouden zyn van den vyand. In den nachtman den 9 tol den 10, te Sebasto pol, gedurende een tempeest, hebben de kompagnien der wacht, zich ncdergelegd voor de aengewezene plaels, de schildwachten eene knie op den grond, waren er met het geweer in de hand. Alle affichen, by den uitgever van dit blad gedrukt, worden onvergeld in het eerstkomende nummer geplaelst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. BERIGTEN OVER DEN OORLOG. De russische lelegraf heeft te Bcrlyn, uit Petersburg, ty- dlngen aengebragl die zeer belangryk zyn indien ze waer zyn. Generael Liprandi, die in Crimëe aen het hoofd van 25,000 man, naer Sebastopol gekom n is, zoude er zich vervoegd hebben by een gedeelte troep m met welke Mcnchi- koffhet veld houdt,en het cngelsche vcrschansde kamp op hel onvoorziens aangevallen hebben. Hel was den 25|october. Generael Liprandi heeft de vier nog niet opgemaekte schansen, die het engelsche kamp beschutten, genomen en er zich meester gemaekt van 11 kanonnnen. Ten zelf den tyde heeft een aenval met de ruilcry plaels gehaddeze der Engelschen is, (aliyd volgens de russische depeche) de helft vernietigd en zyn kolonel, lord Cardigan heeft zich nauwelyks kunnen redden. Na deze overrassing zyn de russen vertrokken dat tegen hun gcrigt wordt. Soldaten van den genie, hebbende cenen helm op het hoofd en een yzeren harnas op de borst, graven al knielend opdeaerde; de eerste sapeur beveiligt zich door wollen schanskorf welken hy voor hem stoot by middel van eenen langen stok waeraen er een hack vast is. Wanneer men tol by de oevers van de gracht gekomen is, vermeerdert het gevaernog; ’t isnoglhans dacrdat de bat terijen der bres, welker gesebotde muren moei doen vallen, geplaelst worden. Eenige cyfers zullen beter doen verstaen welke oneindige moeijelykheden de voorbereidingen eener belegering op leveren. Hel gewigl alleen van het materieel is verdeeld als volgt Kanonnen 265,580 Affuiten, wagens, getrek588,476 Kanonkogels2,510,442 Buskruid648,600 Hei overige beslaat uit eene menigte voorwerpen en in welke niet begrepen zyn de kanonnen der marine, wegende 3,500 kil. en 3,035,volgens dal het 36 of 50 ponders zyn. Wanneer hot plan van hel beleg, ’t is le zeggen de plants op welke de magten voor den aenval en het plaetsen der batterijen zal vestigen, goed gekeurd is, men opent onmid- delyk de loopgracht, ’t is de eerste parallel of holle weg, loopende langs de plaels die men gael aenvallen, en lang aen elkander verbonden door zikzakwerken of darmen, ook in I Verslerkingslroepen hadden zich verder verborgen, en I de weYkers, aangeleid door de officieren van den genie, hebben hunne lakkebossen neêrgelegd, en met de spade en hot houweel hebben zy de uildelving van drie voet breed en drie voet diep begonnen, dewelke moest geëindigd zyn tegen hel aenkoraen van den dagcraed. De aerde geworpen langs den kant van den vyard, laet alsdan loe hel werk met zekerheid voort le zeilenloopgraef, niettegenstaande de kogels, hare negen voet wydte te geven. De eerste parallel wordl door zikzaks verbonden aen de tweede, welke gewoonlyk gemaekt wordt den vierden nacht, met gezwinde graving, T is te zéggen dal elk soldael, voor zien van een schanskorf, denzelven plaelslaen zyne regter- zyde en opvult met aerde om er een goed steunpunt van aanvulling van te maken, want deze parrallel is ook negen voel breed. Eene wacht in magtvande helft van het belegerde garnizoen, houdt zich gereed om allen aenval te verslooten en de werkers le beschermen. Gedurende dien tyd maekt de artillery, vóór den eersten hollen weg, de batterijen bereid die hel vuer der placts moeten uitdooven. Zy maekt de plaetsen effen, bouwt de poèrmagazynen, brengt de zware kanonstukken toe en schiet nu regtstreeks, zonder dal de kogel de aerde rake vooraleer hy het doel bereikt heeft, of wel al slingeren. De kogel, in dil geval, gael al botsende gelyk cenkacts- bal, om te sp ingen boven den borslmuer welken men be doelt. Beschut door deze batterijen werken de werkers altyd voori, zich onttrekkende, zoo goed mogelyk, aen hel vuer BELEGERING VAN SEBASTOPOL. Er zyn weinig of geene tydingen over de belegering van Sebastopol, en wy moeien ons aen niets volledigs, ten dien opzigte, verwachten, alzoo lang als de opperbevelhebbers het niet nuttig zullen oordeelen uitgebreide verslagen afle- kondig^r^pubHek z"o OU: I T!V°°O gerust en zoo ongeduldig over de langdurigheid van bel e T - beleg van Sebastopol, dal hel wel zoude willen dat de I ’>andel>'ke voer’ trompetten der fransche Zouaven dezelfde kracht hebben I als de trompetten der Hebreeuwen, en dat de muren van Sebastopol zouden moeien vallen op hel geschal der fran sche en engelsche trompetters, even als de muren van Jericho eertyds vielen op het enkel aennaderen der vyande- lyke troepen. Om dil ongeduld der lezers een weinig te stillen, zullen wy, zegt een parysch dagblad, trachten een gedacht te geven van de werkingen, welke de belegeraars van Sebas topol te vcrriglen hebben gehad vooraleer de stad le kun nen overmeesteren, en alzoo le doen verstaen dal de 20 dagen, die verloopen zyn lusschen de inbezitneming van Balaclava en het begin der beschieting, goed gebruikt zyn geweest. In eene belegering zyn er drie wederstanden te overwin nen, te welen De wederstand van den grond, op welken men de aeuvaUingswerken moei vestigen. Die wederstand is meer of minder groot, volgens de gelegenheid en de plaelsqp. Te Sebastopol is de grond rotsachtig en, gevol- genlyk, moeijelyk om ontginnen. Ten tweede, hel vuer der belegerde plaets, welker kanon ballen en obitsen de werken der belegeraars vernietigen en de werkers dooden; Eindelyk, de wederstand van man tegen man, met den sabel, die de laelsle van al is en de bestorming heet. ’Tisde eenigsle die niet lang duert. Vandaer drie verschillige lydslippen in de belegering. Vooreerst, het graven van eenen weg in de aerde, zoo danig dal er de soldaten in veiligheid kunnen zyn. Door dezen weg koomt men tol de plaatsen, welke men uilge- steken heeft tot het daerstellen der batterijen, waardoor hel vuer der vestingen moet uilgedoofd worden, en daerna tot dezen, alwaer men de storm batterijen moet plaetsen, welke, door het by brokken schieten der muren, eene brug van puinhoopen moeten werpen in de grachten dil is de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 1