JOZEF BALLOY, koopmanOte dixmude. A. DEKEYSER, AXXOftCEN. MEIBELA1RE VENDITIE denhckl. en half. fr. den heel. u de kil. ringe van dage uwe daghuer betalen? Ja, antwoordde Pietje, dunk me dal gy wel slyf kurieus zyt. Tarwe Rogge Geersle Haver Boonen Koolzacd Koolzaedolie Lynzaedolie Ke.npolie u n 50-00 19-50 13-45 9-00 18- 50 19- 00 SCHOONE TE WOUBIEN. Ly nolie Kempolie tioolzaedolie Lynkoeken Item pkoe ken Koolzaedkoeken Lynzaed Tarwe Rogge Sucriocn Haver Boonen Boekwiet Iemand vraogde aen den knecht van de Wateringe, die die zyne bescherming stembriefjes van mynheer I). R., van Dixmude, overal op 25-75 18-75 10-68 7-62 18-00 17-35 Mechelen, 28 October, (middenprys) Tarwe Rogge Boekweit Haver Geerste Aerdappelen Koolzacd Aerdappelen Boter fr. 26-45 15-79 12-14 8-88 17-21 27-87 17-38 20-96 00-00 00-00 27-41 6-56 68-71 de 100 kil. 2-40 1-31 Dendermondc, 30 October. fr. 91-76 per hcct. 91-76 b 97-04 21-49 de 100 kil. 18-66 17- 62 28-57 per hcct. 18- 59 n 49- 00 45 00 00-00 29 00 15-50 50- 00 2-56 per kilo. 10-50 per 100 kil. 42-00 28-00 d 00-00 60-00-0 per 48 stoop, 58-00-0 Dixmude, Maendag 30 October, per hektolit. 280 10-00 den zak. 3900 2-20 per kilo. Rousselaere, Dingsdag 51 October. Er zyn 491 zakken tarwe en 160 zakken rogge verkocht Koopman in Kalk, Arduin, Brabantsch-Goed, Tras, Dennen en inlandsche Houtwaren, Venster-glas, Glazen Pannen, Koolterre, enz., enz., TE DIXMUDE, beeft de eer het publiek kenbaer te maken dat er, op 25 dezer inaeud October 1854, alhier zal acnkomen geladen met 1e kwaliteit van DOORNYKS-KALK, ARDUIN-STEE- NEN, zoo van Doornyk als van Mailles en gedurende 10 dagen zal verblyven aen zyn Magazyn in de stadsvaert, en zal afleveren aen zeer ge matigde pryzen. Op l'rydng 3 November 1851 om 12 ure des middags juist, ten huize, herberg en land gebruikt by Sr Philippus Jacobus Vcrslraete, een weinig zuid van hel dorp, langs de steenweg, ten verzoeke en in behoeve van gemelden Sr Ver- straete en zvne kinderen van eerste huwelyk, van eene grooie hoeveelheid Meubelen, Menagie- Goederen, H-eiberg-Gerief, Slagters en andere Gereedschappen, ingeoogsle Vruchten, gevelde Boomen, Hooi cn andere Fouragien, Kuip- en Keern allaem, Mest hoop, een Ezel met tuig, im- van alle Meubilaire Goederen aldaer te bevind en op te brengen, verdeeld in koopen T elks gerief. Op 3 maenden lyd van betaling voor de koopen boven 5 frank, cn beneden met het 10de verhoog gereed te voldoen in handen cn ten kantore van van den Notaris FLOOR, te Woumen met de Venditieen ontvangst belast. Magazyn van Brabandsche goederen, van Boom; nieuw model platte Pannen met dubbele boorden, van Niel; Glaze pan nen, Doornyksch en McchelsKalk, Ecaussintschen en Door- nykschen Arduin, Marmer, Lekmoes, Mollegrauw en Gilwen oker; Proeflras, voor diglmaken van kelders en citerncn, Panne- en Plafondlattcn, enz., heeft de eer hel publiek-kehbafer 4e maken, dat er op heden een schip aengekomen is, geladen met DOORNYKSCH KALK en ARDUIN, en zal verblyven, gedurende vyf dagen, aen zyn magazyn, in de stedevaert alhier. Hy hoopt, door de goede kwaliteit van zyne koopwaren en de geringheid der pryzen, den voorkeur van hel publiek te verdienen. geneest per hectoliter en half. De lynwacdmarkt was voorzien van 25 stukken. Zaci-tarwe Nieuwe Tarwe Roodc tarwe Rogge Haver Boom n Boter Aerdappelen Koolzaedoi' Lynzaedolie w 57-10 58 00 Kortryk, maendag 50 October. 44-00 tot fr. 47-00 per 1 112 hectolil Witte larwe. Rootte tarwe 41-00 Rogge 26-00 Boonen 28-00 Koolzaed-olie. guld. 59-15-0 Lynzaed-olie 57-15-0 47-00 44-00 42-00 d 28-00 13 00 b 28-00 2-18 9-50 die (guld) 59-15 b 60-00 per 48 Kortr.Uo. fr. 28-00 18 00 15- 00 9-50 16- 00 22-00 guld. 59-10 56-00 57-00 BUL—■ffMWS-gLJ -- Vallen. Degene van Antwerpen heeft zich genood- twee mael op peizen- zackl gevonden liet gebiedende mandart af Ie schaf- i fen. De beëedigde klub van Brussel is gedwongen kandidaten aen te nemen <!:c openlyk weigeren en zyn program verstooten. Deze i Keyem ronddroeg Pietje, met wiens geld gael de Wale- achleruilwyking is eene ware zelfmoord. Te Brugge is een werkman, die aen den yzer- weg arbeidde, onder eenen wagon, die mol zand geladen was, gevallen en zyne hand afgereden. Men beeft hem naar hel hospitael gedragen. Ju de vorige jaren wierden er slechts 6 milli- oen kilos vlas ’s jaers uit het land gevoerd. In de acht eerste maenden van het jaer 1854 beliep de uitvoer alreeds tol 19 millioen. De keizer der Franschen heeft verboden voortaen nog graen of alle andere eetbare meel stoffen te gebruiken tot hel stoken van sterke dranken. Zaterdag heeft te Yperen de aenbesleding plaels gehad van den steenweg van Langemarck naer Zonnebeke. Hel laelsle aenbod, door den heer Tacquenier, van Lessines, gedaen, is 105,000 fr. Men weel niel of hetzelve zal goedgekeurd wor den. Uit Frankryk zyn 150,000 paren kloefen en wollen zakken naer hel leger van den Oosten ge zonden. In Frankryk liggen er thans 4,282 kilometers yzerwegen. Het ryluig van prins Menchikoff, hetwelk by den slag Alma in handen der Franschen viel, is overgevoerd geweest naer Conslanlantinopelen alwaer men het tentoon heeft gesteld. 'T is het zelfde ryluig waenn de prins reed wanneer hy zyn onbeschoft bezoek te Conslanlinopelen aflegde. Het is gekend, dat de bakkers niet allyd jnisl gewigl aen hun brood kunnen geven; want den eenen keer is het deeg te koud, dan is het niet good doorweekt, of de gist deugd niet, of de oven is te heet, enz, enz. Dit nu zoo zynde, ware hel niet ge- raedzaem dat men den bakker zyn brood pergewigt deed ver koopen. Weegt het een kilo, weegt het een tiende min of meer, men zou betalen in evenredig heid, en alzoo zou men wederzydsniet bedrogenzyn. Alleenlyk zoude bevoegde overheid den prys per kilo moeten vaststellen en bewaken dat de gewig- ten niel te klein zyn. Er wordt le Oostende vele hoppe ingescheept voor Londen. Zalurdag heeft dekorreklionele regtbank van Doornyk den heer Eugène Devaux, schilder, ver oordeeld lol 20 dagen gevang voor, op straet, vry- willige slagen loegebragt te hebben aen M. Barthe- lemy Dumorlier, representant van Rousselaere. De heer Devaux beschuldigde den heer Dumorlier van zeker artikel legen hem in een dagblad geschreven te hebben. Volgens eene correspondentie zou er spraek zyn dat de bclgische prinses Charlotte zou trouwen met prins Napoleon, neef van den Keizer der Fran schen, en die de vermoedelyke opvolger is van Louis-Napoleon, als deze zonder kinderen kwam te sterven. Den 5 October zyn de leergangen in de calbo- lyke Universileil te Leuven begonnen. Men lelde er alsdan 492 ingeschreven leerlingen. Er worden er nog vele anderen verwacht 31-80 den heet. 21-59 18-56 9-70 15-60 7-50 per 100 kil. 28-15 den hectol. Gent27 October, lot 51-00 den heel. 20-00 14-00 11-00 00-00 30-00 b 00-00 per 48 stoop. 00-00 J> 00-00 B Bergen, (Frankryk) 30 October. Onze markt was sterk bevoorraed. De tarwe is 0 fr. 86 gezonkeu en de rogge 5 fr. 99. Tarweet den heclolitt Tarwe Rogge Sucrioen Haver Boonen Witte boonen Gele erwten Blauwe erwten Zomerkoolzaed Winlerkoolzaed o Lynzaed Aerdappelen Kaes Boter Vlas Tarwe, eerste kwaliteit fr. 27-66, derde kwal. fr. 24-42 “.ter. Er waren 6926 heet, tarwe ter markt. (middenprys.)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 2