- Clcrcken, i november 1854. Myaheér do uitgever van bel Butcrkuipje. Gisteren hebben onze kiezers regt gedacn over al de schaemlclooze en onredelyke betiglingeti, welke eenige afgunstigen en onverstandiger» van den eenen kant, en ze- LIBERAEL EN KATHOLYK. De zedelyke wereld is verdeeld io twee scholen in de eene bevinden zich de menschen die onderda nig zyn aen de instellingen der Heilige Kerk, die geloof hechten aen de wet Gods, aen de Openbaring van Christus en eenen godsdiensligen teugel aen- veerden; in de andere zyn degenen die zich aen geene opperste wet onderwerpen, die spotten met alle bovennaluerlyk geloof, met allen godsdiens- tigen teugel, met allen positieven godsdienst. Onder het beheer der Kerk worden de eenen genoemd geloovigen of calholyken; de anderen godloozen, of vrygeesten, filosofen. De vrygeesten van onzen lyd hebben eene andere benaming uitgevonden de eersten blyven zy ka- tholyken heelen,doch de tweeden hebben zy libera len genoemd. De calholyken, zeggen zy, verbieden hel lezen der boeken en schriften fc Ujgenslrydig zyn aen de Openbaring; de'.liberalen., ver werpen maer de ver velende boeken alleen. De eersten hebben de franc- maconnery in afschrik; de tweeden maken er deel van. Met een woord, de eene school stelt palen aen de werken van den menschde andere verklaert ze volkomen vry. Blyft te welen of een diergelyke liberael christen is, ja of hy zelfs mensch is. Een wysgeer, die geen klerikaei was, heeft ge zegd dat eene zamenleving, bestaende uit diergelyke liberalen, eene vergadering zoude zyn van rcdelooze dieren. Ik noem redeloos dier, een schepsel dal geenen teugel, geene palen voor zyne werken, voor zyne handelingen kent; dat leeft en handelt buiten alle opperwetten, met een woord, een schepsel dat volkomen vry is; een schepsel voor welk het regt en hel onregt, het goed en het kwaed niet bestaen, en niet kunnen bestaen, om de eenvoudige reden, dat hetgeen der grondregels herkent, die hel goed van hel kwaed, het regt van het onregt onder scheiden; een schepsel dat allyd voortdoet, zonder door iels anders als dóór de stóffelyke hinderpalen of door het strafwetboek tegengehouden te worden. Zoude men eenen zulken liberael niet mogen een ongepluimd dier hceten? Maer het ergste nog van dit alles is hierin ge legen Dal er menschen zyn, byzondere personen, die de Openbaring ontkennen, en loochenen dat de goddelyke Voorzienigheid de menschen en hunne werken bestiert en regeert, en zich van allen gods- dienstigen teugel onafhankelyk verklaren,heeft men in alle tyden gezien en geweten; maer de liberalen willen de geloovigen en de ongeloovigen tot twee legerbenden maken, tot twee openbare opinien in massa genomen. En ’l is dit hetwelk verschrikkc- lyk is. Voor ons wy loochenen zulks. Ons catholyk ge loof is niet gesteund op hetgeen onstandvastig is en veranderlyk, gelyk hetgeen men de opinie, het gevoelen noemt. Hel beeft anderszins kloeke grond vesten. Het steunt op het gezag zelve, op den on wrikbare» grondregel, die God is. Het gevoelen is de mensch; de godsdienst is God. Het liberalismus inderdaed is hel gevoelen; een gevoelen van wederspannigheid, van zedelyke re- geringsloosheid, van persoonlvken hoogmoed, van UITSLAG DER KiEZIXGE.V. Daer er gisteren geene dagbladen uitgegeven zyn geweest ter oorzake van den Hoogdag, kunnen wy heden den uitslag der kiezingen maer onvolledig doen kennen. Bixmude. Al de aftredende leden zyn herkozen, le weien MM. Debreyne, Wu Heros, Vanderheyde, Morel, Parel en Denaux. Dé heer notaris Rnbaeys is gekozen in vervanging van den heer Holvoet, die zyn ontslag gegeven had. Van do alXstemgeregligden waren er slechts I8^ tegenwoordig. Te Clerckeu is M. de senaleur Cassiers herkozen met eene groole meerderheid. Te Keyetn en le Zarren zyn de burgemeesters niet her kozen. Te Couckclaerc en te Wouwen zyn de burgemeesters her kozen. Te Beersi is de schepen Dccoene niet herkozen. Te Veurne zyn al de aftredende leden herkozen. Tc Alvennghem is de heer Decae niet gekozen. Te Brussel isdelysl van den francmaQ.onsklub Verhacgeo maer doorgegaen by middel van eene balloleriug. Meer dan de helft der kiezers waren afwezig. Te Gent is de heer Delehaye herkozen. Te Mechelen is de burgemeester niet herkozen. Te Kortryk heeft de party van den disirikskommissaris de overhand; M. de burgemeester Bethune is niet herkozen. Te Antwerpen is M, Loos herkozen. Tc Thiell zyn al de bewarende kandidaten herkozen. EEN KOMEDIESPEL. In de verlichte steden is eene kiezing, van over lang, niets anders meer dan een komediespel eene vcrlooning der lanter ne magique, waer eenige makkers, achter de gordyn gedoken, de draedjes houden en de machienen in beweging brengen. Om deze list zoo goed mogelyk te bedekken en de pil gemakkelyk te doen inslikken, steil men in het bladje der klik eenige ronkende woorden, zoo als Wy zullen geenen kandidaet-voren stellen tot dat wy het gevoelen der kiezers vernomen en onze vrienden geraedpleegd hebben. Hierop wordt een stadsbode belast eiken vrijen kiezer te gaen uitnoodigen op eene voorloopige kiezing in eene der zalen van het Stadhuis. Daer geven de vertoon- ders van de tooverlanteern de uitlegging van al de wondcrlyke dingen die ze le zien zullen geven. Gy zuil zien, zeggen ze, hetgeen gy zult zien T is madam de zon en iffrouw de maen. Zy zyn alzoo groot als vader en moeder.... De zon is langs den regterkant, en de maen al den linkerkant Gy zuil kontenl en voldaen zynLuistert en let wel op. De naem van den kandiclaet (Jie van overlang door de draedjetrekkers der logië uitgestoken was) wordt bekend gemaekl, en men gaet over lol de stemming. T is natuerlyk de voorgeslekle kandidael die de meerderheid der stemmen bekoomt. ’S zon dags daerna sleekl het monileurje van de klik nog eens de trompetWanneer een vierde gedeelte der kiezers, zegt het, zich vrywillig verstaen om personen aen te wyzen die, volgens hun goeddun ken, het vertrouwen van al hunne medeburgers verdienen, is dit niet eene zekere voorspelling dat hun voorstel door de ki^ers in het algemeen zal aengenomeii worden? OfflFtwyfelen wy geenszins aen den uitslag. Tirez la ficelle. De volgende dagen begeven zich twee of drie der verloonders, met den hoed in de hand, by de gefopte kiezers, kousuis om hunne stemmen te vragen voor dén kandidaet door de meerderheid der kiezers vrijwillig aengewezen. Allen beloven, en hel spel is gespeeld. Maer spreken wy nu van iets anders. Onder al de curicusiteiten, welke by onze kie zing van eergisteren le zien geweest zyn, is de innige verbroedering van zekeren gekozene met zyne oude vyanden, die hem voorheen van hel Stadhuis deden tuimelen, geene van de minste. Ziehier hoe hy zyne patronen van hedendaegs, en met eenen de kiezers, over drie jarenlalentvol door hel slyk trok. Wy hebben overwonenn en het moest zoo zyn,want wy hebben goud, en goud verblindt des menschen oogen, en het is het gewilligste der metalen: dus nioesL ualiicrlvkcr-. wyze de schael aen onze zyde overhellen. En wat kimdel gy, vuige burgery, legen ons? Zyn wy niet gewoon u den voel op den gorgel le zeilen? Hebl gy wel ooit durven onafhankelyk zyn? Een gespuis dal nau- welyks twintig frank belasting betaelt, zou dit wel immer het hoofd mogen verheffen? Neen, slaef zyt gy géboren en slaef zult gy sterven. De vrije grond uwer voorvaders ontzinkt uwe voeten. Gy zyt niet meer weerdig dien le betreden. Ja, die heilige grond, waerop hel bloed van Artevclde, van Egmont en Hoorn, eens stroomde, verloochent u, laf heriigen. «Ziet! onnoozele sukkelaerslwy zynryken vrekgierig.wy zyn behebl met de ikzucht, nimmer stroomde ons een edel moedig gedacht in de aderen, en wy zegevieren Wy zyn oud, versleten. Dc weiuigc geestvermogens die de milde natuer ons geschonken heeft, verkwynen langza merhand, en welhacsl geven wy ze den Schepper terug. En uoglhans hebben wy de overhand. Wy zyn ellendige fliknooijers, kruipende menschen, zielverkoopers, en wy plukken de overwinnings-lauweren. Wy zyn vreemd aen de stad, wy verlangen alle oogen- blik die le verlaten, wy hebben enkel trots en verwaend- heid, en echter verstoot gy uwe goede rondborstige ingeze tenen voor ons. O menschen, onze medeburgers, hoe lang zult gy nog uwe burgerregten met de voelen vertrappen? Wanneer zult gy toch den naem van mensch, van vrijen kiezer, weten te verdienen? of zal men steeds moeten zeggen, wat Diogenes eens in de straten van ‘t oud Athene zegde Ik zoek een mensch. En men zegge nu nog dat die franema^onisebe kwakzalvers niet goed hun ambacht kennenMaer ook, wanneer zal het eens zyn dal de kiezers, voor hunne eer en weerdigheid van mensch, een einde zullen stellen aen een zulk onteerend goo chelspel? opstand tegen den hemelmet een woord, het ge voelen door hel oud serpent den eersten mensch ingeblazen. En ’t is dit gevoelen dat men tot eene party wil maken, welke men de liberale heel. Nog eens. indien eene diergelyke gedrogtelykheid ooit konde tot stand komen, de zamenleving wierde een beestennest van redelooze dieren, die elkander zouden verscheuren.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 3