4 Wv vinden in een annoncen-blad van Ypere hcl volgende a On nous prïe d’insérer ces quelques ligncs, on rectifi cation d’un article du journal Het Boterkoipje, de Dixmude, du 19 courant M. W. (L. de Wol/fl, F.-.-R.*. C.;., homme de lettres, a Wylschaele, n’est point allé it Dix- mnde.... Inutile d’ajouler qu’il n’a point assisté a 1’enler- renient, etc., donl il est parlé dans cet article. Die heer, tenminste, is rondborstig; hy durft de hóófdletters van zyncn franma^ons-graed aen zynen nacm koppelen. ’T is een voorbeeld dal alhier diende nagcvolgd te worden. Men verzekei l ons dal, by het openen der Kamers, M. Debreyne zyn ontslag van representant zal doen ten einde plaels te maken voor den heer Rogier. Patrie, En hier, te Dixmude, voegt men nog by, dal M. Debreyne insgelyks zyn ontslag van burge meester zal geven, om vervangen te worden door zynen zwager M. den doktoor VVoels. Zoo’dat wy, in hel kort, wel iwee nieuwe kiezingen zouden kunnen hebben. Z. IIMgr. de bisschep van Brugge, vergezeld door zynen vikaris-generael M. Scherpereeï, zal maendag aenstaende vertrekken naer Romen, len einde aldaer de pleglige uitroeping by té wonen der onbevlekte ontvangenis van de Heilige Macgd. De afwezigheid van Mgr. zal duren lot omtrent half January. Inlusschen zal hcl beslucr van bet bisdom loeverlrouwd zyn aendezeercerw. heeren Broulyn, vikaris-generael, Bruncel en Ryckewaert. Voor zich op reis le begeven, heelt Z. Hoogw. oenen herder-, lyken brief afgekondigd welke, zondag laelst, in al de kerken van hel bisdom afgelezen is geweest. den anderen kant, zonder ophouden getracht hebben over onzen zoo achtbaren Burgemeester, mynheer Casslers- Depalin te werpen Ziehier den uitslag der kiozing Al de aftredende leden zyn niet cene groole meerderheid, herkozen. 72 stem mers waren aenwezig, van welke M. Cassiers er 55 beko men heeft. Dit bewys zy genoeg, om te doen zien hoeveel en welke vyanden onze Burgemeester te vreezen heelt. Onder die 17, die hunne slem en andoren tegen M. Casslers ge- gegeven hebben, zyn er ten minste 10 of 12 direkl of ifidi - rekt opgcvyzelu geweest door uwen Dixmudschen Groot- hecre. Die man wete dus, dal zyn haring hier niet brandt, dal zyn barometer hier ónder O teekent, en dat hy zich te vredon mag houden mil de Dixmudsche kiezers Roobacijcn aen le doen. Voor ons, wy hebben alhier M. Cassiers vrijelyk herkozen, en alzoo behouden wy op ons armoedig Clercken, in hem en in zync milddadige mevrouw, eenen tweeden disch voor onze hongerige en verlatene mede burgers. Onnoodig ware het te zeggen dat de blydschap onder ons groot is, cn dat er geen zes zyn, die cencscheeve lip hebben getrokken. Een kiezer van Clercken. ALGEMEENE TYDINGEN. Do dochter Rosalie Deweerdl, van Sl.-Pie- ters-op-den-I)yck, is overleden aen de gevolgen der pisloolscheut welke zy in hel aengezigl ontvan gen heeft door Ch. Vermeere. Deze laelsle gaet beier, en men meentdal hy de zware wonden welke hy zich zelve heeft toegebragt, nog zal overleven. M. Dieryckx, burgemeester van Thourout, heeft zyn ontslag gegeven, Den 26 11. heeft men eene fransche visschers- sloep gezonken gevonden op eene halve uer in zee, langs den kant van Coxyde. Een schipper van Adin- Uerke heeft ze gqligt en naer de Panne geleid. Volgens de gevondene papieren, waren er vyf man nen aen boord, die waerschynelyk verdronken zyn, Men schryfl uit Rousbrugghe De groole re gens hebben den Yzer doen overslroomenal do daeraen gelegene weiden staen onder water. M. Debrouckere, burgemeester van Brussel, heeft niet alleenlyk geweigerd zich le onderwerpen aen1 de liberale Associatie aldaer, inaer hy heeft ge- weigeid de patroonschap derzelve te aenveerden. M. Verhaegenmetzyne associatie vallen allengskens in duigen. M. Vandecasleele, onderpastoor le Oostende, is benoemd tot ridder der Lcopolds-Orde, in be- looning van zyn edelmoedig gedrag iegens de sol daten van hel garnisoen aldaer, die den cholera hadden. De koningin van Beijeren is le München ge storven van den cholera, Zy was 62 jaren oud. De ullra-liberale klubsen zyn overal aen het woorden spero mclliora 1 zilveren lepel, 1 theelepel en 1 deserl-vorket met een naer boven ziende visschenkop, met laürior-takken aen ieder kant; I zilveren vork met de letters 11. D. S. G. (Harry D. S. Goodsir, assistent-doktor, Frebus) 1 zilveren vorket, met de letters A. M’Q. (Alexander M’Du- nald, assistend-doktor, Terror) 1 zilveren forkel met de letters G. A. M. (Gilles A- Macbean, tweede stuerman, Ter ror) 1 zilveren vorket J. T.1 zilveren desert-lepel met de letters J. S. P. (John S. Peddie, doctor, Erebus); 1 rondo zilveren schotel, waerop gegraveerd slack Str John Franklin K, C. B. en eene ster of ordeteeken, mdl de woorden Nee aspera terrentG. R. HI. MDCCCXV, Verder zyn er nog vele stukken, zonder merk. Ziehier nog eenige inlichtingen De qflicier dia men by de manschappen gezien heeft, was een groot krachtig man en van middelbaren lecflyd. Als de dagreis was afgeloopen, rigtten zy tenten op, waerin zy verbleven.... Eenige der on gelukkige manschappen moeten geleefd hebben tol de komst der trekvogels, (zegge hel einde van den mei), dcwyl er schoten zyn gehoord en versche beenen en veren zyn ge vonden van ganzen, op de plaels van bel treurig ongeval.... Verscheidene lyken waren verminkt en uitgeschud door de overlevenden eenigen dezer hadden dry of vier kleedsels aen..,. Vele zilveren voorwerpen, die de doktor gekocht heeft, wierden door de Eskimos als versieringen gedragen. In de munten hadden zy gootjes geboord cn droegen ze als medalies.,.. Hier en daer vond hy stukken boeken.... Aen-, gezien het volk daer zeer zorgzaem is, zou men meer van die voorworpen vindendoktor Raevond het beter met deze inlichtingen terug te komen dan wel eenen nieuwen winter in de sneeuw door le brengen. Van ’l geen ik kan venemon, is er geene reden le gelooven dat er eenig geweld hun is aengedaen, van wege de inboorlingen, Sir John Franklin. Het zal in de aenstaende lente 10 jaren geleden zyn, dat sir John Franklin uit Scheerness (Engeland) vertrokken is, aen boord der schepen Frèbc en Terreur, ter ontdekking van den doorgang, dien men veronderstelde ten noorden van het amerikaensche grondgebied te bcslaen. Sinds dien lyd heeft men geene lyding van dien stoutmoedigen zeevaerder meer ontvangenslechts over twee jaren heeft men de plaels ontdekt, waer by den winter xan 1845101 1846 heeft over- gebragt hcl is in eene kleine baei, waer hy dry mannen verloor, wier grafplaetsen men gevonden heeft. Een weinig verder heeft men ook sporen ontdekt van eene expeditie le lande, en men gelooft dal een deel der ekwipagie aldaer was voorbygetrokken, om de omliggende landen te doorloopen. Het engelsch gouvernement, eenige parlikulieren cn la ly Franklin hebben lalryke schepen te zyner opzoeking uitge zonden. Ook langs hel land heeft men vele opzoekingen go- daen, op alle kusten waer men dacht dal hy ha I kunnen aenlandcn. Al die poogingen zyn nutteloos geweesthel lot van Franklin en van zyne reisgezellen is met eenen undoor- dringbaren sluijor overdekt gebleven. John Rae, kommandanl van de noordelyke Expeditie, van wege de Hudsons-baci Compagnie, heeft do volgende inlichtingen gegeven In de lente 1850, zeggen de Eskimos, hebben zy 40 wille mannen (Engelschen) over hel ys zien trekken, met eenen boot by zich en zich rjglende naer Kings-William ’s land, een groot eiland. Geen hunner kende de tael der Eskimos; doch deze begrepen door teekens dat hun schip of schepen door hel ys waren verpletterd en zy thans opjweg waren, om naer de plaelsen le gaen, waer zy hoopten goedejagt le maken. De Eskimos zegden, dat die menschen er slecht uitzagen, cn alles deed blykcn dal zy weinig levensmiddels hadden. Zy kochten zelfs oen klein zeekalf van de inboorlingen. Eenigen tydlater, in ’tzelfdesaisoen, haddenzy ophel vaste land gevonden de lyken van Mpersoonen, en 5op eennaby gelegen eiland. Eenige ligchatnen waren begraven geweest (waerschynlyk de eerste slagloffers van den hongersnood) anderen lagen nog in de tent of tenten nog anderen onder den boot die omgekeerd was en tol eene schuilplaets diende. De rest lag in vcrschilligc rigtingen verspreid. Onder die, welke men vond op liet eiland, was het lig- chaem van eenen oflicier.Hyhadzyn leleskoopop den schou der gebonden cn zyn twcelooper lag onder hem. Alles duidt aen dal de ongelukkige zeelieden tol het uiterste zyn gedre ven gëwdêst, nantelyk töl het eten vón hot vlcosch hunner rampzalige lotgenoten. Er was veel poejjer en atujer krygsvoorraed verder vond men kompassen, tcleskopen, enz. Het alles schynt begraven te zyn geweest en door de Eskimos gevonden, welke hiervan nog hadden eenige zilveren lepels cn vorketten. De komman danl voegt er by, dal hy zooveel van dip voorwerpen heeft opgekocht als mogelyk is, en hy heeft eene ruwe schets af gezonden van de merken der lepels en vorketten. De artikels zelve zullen later aen de sekrelaris der Compagnie over handigd worden. Geen echter der Eskimos heeft de witte -mannen gezien, noch de plaets bezocht waer de ligchamcn gevonden zyn alleen welen zy zulks van andere landgenoolen, welke den troep zeelieden hebben ontmoet. By het cxtrakl was gevoegd de lyst der voorwerpen, waer van wy hooger spreken. Zy luidt als volgt I zilveren lafel- vork, bekroond met een dierenhoofd, met uitgebreide vleu gels 3 zilveren tafelvorken, waerop een vogel met uitgestrek te vleugels; I zilveren lafellepe), met de letters F. R. M. C. (kapitein Crozier, Terror); zilveren lepel en vorket, met een vogel houdende een lauricr-lak in den bek waerop de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1854 | | pagina 4