I I Een Donderdagsblad voor Aenkondigingen, Tydverdryf en algemeene Belangen. BERIGTEN OVER DEN OORLOG. De oorlog legen den katholyken godsdienst is, sedert korten tyd, heviger dan ooit, in Engeland, Duitschland, Holland, Noord-Amerika, en zelfs in België onder de magonnieke liberalen. Men wil noch van'God noch van goddelyke leering meer, en men praemt alzoo de Voorzienigheid zyne gee telen over het menschdom te vermenigvuldigen. Wanneer zullen zoo vele brave lieden, die denken dat zy enkel liberael zyn, en niets meer, verslaen dat zy de party der ongodsdienstigheid versterken en aenmoedigen om de j Kerk, zoohaest zy er de gelegenheid toe zullen hebben, te vervolgen ALGEMEEN OVERZSGT. Hel gevoelen dat de oorlog zal voorlgczel worden, is nu byna algemeen. Prins Esterhazy, zoo hel schynt, is zeer koel aenveerd geweest door Alexan der II. Men beweert, by voortduring, dat het ge zantschap van Oostenryk St. Petersburg zal ver laten op 1G january, indien de vredesvoorstellen tegen dien dag niet aenveerd zyn. Het blijft nog onzeker of Ooslenryk, in dal geval, dadelijk deel zal nemen in den oorlog. Hel grootste getal der duitsche mogendheden zou wel Oostenryk in den oorlog willen opvolgen; macr anderen zouden zich onzydig hou den met Pruisen. Daer uit zou eene verdeeldheid spruiten in Duitschland, en de vrees van die ver deeldheid zal misschien Oostenryk bewilligen zoolang onzydig te blyven als de oorlogsomstandigheden het kunnen toelaten. Hetgeen zeker is, ’t is dat de oorlog, indien hy moet voortgezet worden, veel heviger zal zyn dan de twee voorgaende jaren, en zal gebragt worden op alle de zeekusten van Rusland, zoo wel in de A’oord-zee als in de Zwarte-zee. Riga zou wel eerst kunnen aengevallen zyn, om langs daer in het mid denpunt van Busland de verwoesting te brengen, of ten minste, allen koophandel tusschen Rusland en Pruisen, langs de landgrenzen, te beletten. Pruisen zou alzoo ook kunnen blootgesteld zyn aen eenen aenval van den kant der bondgenoten, indien hel geen deel wil nemen tegen Rusland, en, in dit laelste geval, onze zuidooslersche grenzen, die aen Pruisen en Frankryk palen, zouden eenig gevaer loopen. Hel is dan niet zonder angst dal wy hetjaer 1856 te gemoel zien, en hel is ook niet zonder gegronde reden dat wy denken dat het nog merkweerdiger zal zyn, door de oorlogsgebeurtenissen, dan het jaer 4855. Zoo spreken nu byna alle de dagbladen en de Stadsmannen, alhoewel dezen, even als wy, over drie weken de grootste hoop voedden dal de vrede eindelijk zou gesloten worden. XXII. EENDRAGT MAEKT MA(.T. In Crinieë heeft het schrikkelyk kond gemaekt. Te Ka- miesch zyn al de aerdappelen vervrozen de wynstukken, die gevuld waren met goeden drank, zyn gesprongen, en de slechte wyn is gekeerd en zuer geworden. Een groot gcla.1 schepen zyn vergaen op de kusten. De Globe spreekt heden over de engelsche krygsmagt, en bcstatigl dat de britsche landtroepen in Crinieë het getal van 58,000 bedragen, daeronder begrepen de 700 ruiters, die zich te Kertsch, en de 4,000 welke zich inden Bosforus bevinden. In de eerste week der aenstaende maeud maerl, zullen de reserve van Malta en lieh regimenten voetvolk by die Cri- meë-lroepen gevoegd wordendeze zullen alsdan ten ge- tallc van 75,000 zyn: Het turksche korps, in dienst van Engeland, maekt een leger uil van 20,000 man; de zwilsersche en duitsebe le gioenen tellen er 7,000, hetgeen een tolael nitmaekt van 100,000 man, wacrvan 85,000 in werkzame» dienst. Den 1 maert zal hel engelsche leger gereed zyn om te velde te trekken. rykschc ultimatum overhandigd,‘-hem smeekende de eerlyke voorwaerden te activeerden, van welke de Keizer Frans- Jozcf de handhaving vast besloten had. De Czar heeft geen enkel woord hierop geantwoord, en heeft zich bepaeld met te vragen hoe hel met den graef en met zyne familie ging. Na eene tweede vruchtelooze pooging om den Czar lot uitleggingen te krygen heeft de graef het paleis ver laten Er is geen twyfel wegens de krachtige hulp, welke Ooslenryk zal bieden aen zyne bondgenoten. Het verlaten van St. Petersburg door zyn gezantschap, gesteld op den 40 January, zal hel sein zyn der op voel van oorlogstelling van dcszelfs leger, en van eene proklamalie in welke de Keizer de redens zal uitleggen die hem verpliglen werkelyk deel te nemen in de worsteling. liet meeslendecl der duit sche Staten zullen hem op dezen weg volgen. De anderen, beheerd door Pruisen, zullen afzien. In veronderstelling dal het nu zoo ware, Frankryk zal een leger van 100,000 man ter beschikking stellen van Oostenryk en der duitsche bondgenoten, hetwelk zal byeen komen op den Opper-Rhyn en deze rivier zal overtrekken zoohaest de omstandigheden hel zullen vcreischen. België zal onzydig blyven; indien hel zyne grenzen tegen oenen aenval, langs den kant der Rhynprovintien, te verdedigen had, het zou alleen te beslissen hebben van welken kant het geholpen wil worden. Zyn dapper leger ware, zonder twyfel, in stactom het te bewilligen voor alle beleediging, en het is te denken dat zyne ooslersche "grenzen even on geschonden zouden blyven als zyne grenzen van den zui den. In dit stelsel, zou België voor Frankryk zelve, een bolwerk zyn, hetwelk Frankryk belang zoude hebben on geschonden te laten. Holland zoude zich in denzelfden toe stand bevinden. -- 4bnthacl van graef Esterhazy, te St.-Pelersbnrg. Wy trekken hot volgende uil eenen brief, geschreven uit Berlyn, aen de Emancipation De vrienden van den vrede hebben met meer droef heid dan verwondering gezien, het yskoudc onthael dal Keizer Alexander gedaen heeft aen den graef Esterhazy. By den Keizer binnengeleid, heeft de graef hem het oosten- OF DE KLEINE DORPS-VOLTAIRE. Prys der inschryving, BETAELBAER VOOROP Builen stad, vrachtvry, G franks. Voor die de Zondagsche Uitgave begeeren, 8 franks. ANNONCEN <5 centimen den drukregel.Alle alïic'hen, by den uitgever van dit blad gedrukt, worden onvergeld in hetzelve geplaelsl. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Koiiolan, zoo als wy hel gezegd hebben, had zyn bed niet verlaten sedert het loonei der kiesvergadering. Veer tien dagen ernstige ziekte, geholpen door een zwak lig- chaemsgeslel, hadden hem verre gebragt. Ons inzigt is niet hem te volgen op zyn bed van lyden. Voor dit uiterste van het menschelyk leven, moet alle afkeer stacn blyven. Dc mensch die gaet sterven, is nog slechts voor allen oen voorwerp van medelyden. Nanwelyks zullen wy een oogeu- blik blyven stacn aen die deur, -alwaer de dood alreeds schildwacht houdt, om mynheer Raimbaull te zien, dien heilige en liefdcrykc pastoor, die er op komt kloppen, cn aen wien Geerlruide antwoordt dal mynheer nog zou ver niet is. Mynheer Raimbaull zal er terug komen, twyfell er- niel aen, en mevrouw Desbarres, dc zuster van Liefde van hel dorp, heeft alreeds het besluit genomen tot by den stervende te dringen cn hem hare teedere zorgen te gaen Maer, indien wy vermyden de laelste oogeublikken van Koiiolan te gaen bywonen, wy mogen zeggen, in T algc- Veertien dagen later. Men sprak van geene kiezingen meer te Mairet, alhoewel die groote aki van het konslilutionnele leven nog macr sedert weinige dagen plaels had gehad. Maer ook, onder al de ydelheden der wereld, is er geen eene die eerder voorby gaet en vergeten is als deze. Wanneer het vuer niet meer brandt, slygt de rook nog in de lucht op; de kiezingen zyn een brand, zomlyds een hevige en ysselyke brand die, een oogenblik daernageene teekens meer achter zich laet. Ongelukkiglyk is deze bemerking maer toepasselyk op hel uitwendige van dien harrewar; want de kiezingen zyn gevolgd van diepe misnoegdheden en hevigen haet, en, menig huisgezinnen zyn verdeeld die, zonder deze politieke omstandigheid, zouden blyven leven hebben in de beste verstandhouding. Een man en eene vrouw, houdende elk een kind by de hand, waren op weg naer het Logist. Zy kwamen niet om den baron d’lsoré geluk te wenschen over zyne.kiezing lot lid van den gemeenteraed. August was volkomen hersteld, en Moulllet en zyne vrouw gingen met met hem een bezoek uileggen by mevrouw Desbarres, van waer zy hunne twee andere kinderen met zich naer huis moesten leiden. nooit geen ander kind zou vermoorden. Ik zoude van over lang de scheiding gevraegd hebben. Het monster! de hypokrielhy gebacrt droevig te zyn en verdriet le hebbenen ’l is hy die de moordc- naer was Ik ben niet boos, maer ik zou eenen diergelyken schelm kunnen den nek omdraeijen. Gy zult zien dat hy zal vry gaen.... hy heeft den baron, en den pastoor met hem. De eerste uitgang van August maekte de nieuwsgierig heid van geheel liet dorp gaendc. De aenklagiug van Koriolan was van geen gevolg geweest; Grandin had hem te vergeefs verwacht de sukkelaer was altyd beddciig, en zyne ziekte verergde alle dagen. Ten anderen, August gansch genezen zynde, zoo was er geene reden voor de overheid om, op het openbaer gerucht, een reglerlyk on derzoek in le spannen. Maer, indien Moulllet het ontsnapt was aen de streng heden van het geregt, hy had daeront zyne genade niet bekomen voor die andere vierschaer, welke men noemt het openbare gevoelen. Want, men moet hel bekennen, de menschelyke natuer, of liever de naliier van zommige menschen, is eene zeer booze beest. Een ongeluk gebeurt op tien personen die het ongeluk betreuren voor het onge luk zelve, en uit loutere goedherligheid, zyn er honderd die er zich openlyk over bedroeven uit kwaedwilligheid, en ter voldoening van eenigen verborgen haet, van eene innige vyandschap. Dus, Moulllet had geburen, ’lis te zeggen dal hy vyanden had, of ten minste algunstigen. Hy was ongelukkig; was het zyne schuld, kon er hy iels aen doen? Maer de afgunst ede neerl niet. Wy zullen een oogenblik aen de deuren luisteren Arme kleine Augusteen kind dal zoo wel leerde! doodgeslegen zyn van zynen vader!.... Ware ik zyne vrouw geweest, ik zou niet gewacht hebben tot dat koriolan hem acnklaegde.... Men moet geen toedienen, moederhert hebben in zyn ligchaem Ik weel wel dal, indien hy myn man ware, hy my

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1856 | | pagina 1