I 4 kunnen aen stukken loopen legen de oude rots. Zorgt dan De bazen zullen alsden Sebastopol, 1 december 4855. (Einde.) Waerom beliegt en lastert men De Katholiciteit? Waerom ons klerikael genoemd? ’T is uil verdraegzaemheid. Waerom de kloosters uitgeroeid Tol scha der mensch’lykheid Helis, hoe vreemd hel klinken mag, Uit liberaliteit. De Czar heeft last gegeven aen al de generaels, die in Finland en in de provinciën der Baltische zee het bevel voeren, om nacr den grooten krygsraed, die op dezen oogcnblik te Sint-Pelersburg vergaderd is, de plans van de vestingswerken te zenden, met de opgave van hunne tegen woordige middelen. Men verneemt per tclegracf dat generael Boch, minister van oorlog in Noorwegen en kommandant van bel leger, geroepen is om de noorweegsche troepen in terigten, te zamen met den oorlogsminister van Zweden, te Stockholm. Die inrigting, op eenen én denzelfden voet, scliynl een nieuw voorteelten te zyn, dat de Scandinavische Stalen zich tot den oorlog bereiden. Twee Thieltenaren nog in leven te Sebastopol. Een vcrdienstelyke inwoner van Tliielt, Charles Louis Descheemaeker, die zich als vrywilligc soldaet in Sebastopol bevindt, komt den volgenden brief aen zynen vader Charles Descheeinacker, ook inwoner van Thick, te schry- ven Men heeft gezegd, dat maerschalk Pélissier, even als admiracl Lyons, generael La Mar.nora en vele andere opperofllciercn, Crinieë ging verlaten, om te Parys den algemeenen krygsraed te komen bywanen, welke over de plans van den aenstacnden veldlogt zal beramen. Dit gezeg de is onnauwkeurig; Pélissier blyft aen het hoofd van het Crimeëleger, en zal in den oorlogsracd vertegenwoordigd zyn door generael Martimprey. Professor Brasseur heeft eenen brief geschreven om zich te verontschuldigen by den Minister der binnenlandsshe zaken. «Menheeftgcmeend.zegthy.datilJwlProlcstanlismus, als godsdienst beschouwd, boven hel roomsch calholicismus stelde. Nooit is iets diergelyks in myn gedacht gekomen. Ik heb verscheide malen verklaerd, in myn ohderwys, dat ik te handelen had niet over vraegstukken van godsdienst, maer over punten van regtsgeleerdheid en staelkunde. En op dezen advokatenlrek heeft hel gouvernement ge oordeeld dat het niet noodig is verdere gevolgen aen deze zaek te geven Maer zal hel land, zuilen de katholyke ou ders dit komediespel van den beer Brasseur, bekrachtigd door den heer de Decker, goedkeuren? ESe pineg <Ser werklieden. Een dagblad van Kortryk meldt dal er woensdag laetst, met het konvooi van 1 ure 50 minuten 's namiddags, uit de statie aldacr vertrokken zyn, 250 allerklockste werklieden, welke door de beambten van d’heer Parent, aennemer der spoorbanen van Melouse (Frankryk) op Duilschland, in beide Vlaendcren en Braband waren aengewerfd geweest. Hoe beweenensweerdig bet ook zy te zien, dat het puik der vlaemsche werklieden hun vaderland verlaten moeten, om by den vreemden hun bestaen te gacn zoeken, zyn wy echter verpligt den moed dier brave arbeiders toe Ie jui chen, om reden dat zy zich vrywillig afscheiden van dit groot getal hetwelk wy dagelyks hooren zeggen liet is be ter iets dan niets. Wat is dat iets? Leest en oordeelt De verledene week had een grondeigenaer twee huizen te herstellen en te wit ten. Uit spaerzaembeid begeeft hy zich by eenen werkman, vader van verscheidene kinderen en die zonder werk was, en zegt hem Gy zyt zonder werk; eh wel! wilt gy myne twee, huizen herstellen en willen, ik geef u fr. 2-27maer gy moet alles leveren. De werkman aenveerdt, zeggende Het is toch beter iets of niets. Hy werkt er twee volle dagen aen, en heeft voor fr. 1-09 levering, dus dat hy voor zynen arbeid 59 centimen per dag gewonnen heeft!Is deze iets beter dan niets?Droeve plaeg, indèrdacd, waer- van de werkman eenigzins de schuld is, maer deze die op alzoo doel werken, de groole schuld en indien dit geene wraekroepende zonde is, dan kennen wy ook onze chris- lelyke leering niet meer. Maer ook is de werkman er eenig zins de schuld van, want vond men zulk geen vroctelaers, in alle stielen de grondeigenaers en ryken, in T algemeen, zouden verpligt zyn zich by de bazen aenlcbieden, en dezen zouden zich hunnen toon doen betalen, en bygevolg, zou de werkman zynen vollen dagloon krygenMaer dagloon zeggen wy is deze nu ook toereikend om in zulken duren tyd in ’s workmans bestaen te voorzien? Neen, dui- zendinael neen. Wal valt er dan aen te doen? Dat de bazen en werklieden, die voor zich zelven werken, hun afgedane werk naer belmoren doen betalen, ’l is te zeggen i niet meer aen den ouden prys, maer met oenen grooten Een franscb blad van Brussel meldt dat liet höllandschc gouvernement voornemens is de kieswet van 1850 te ver anderen. De distrikten van 90,000 inwoners zouden in twee verdeeld worden, en ieder 45,000 zielen zouden eenen representant kiezen. Men zou alzoo de uitoefening van hel kiesregl gemakke- lyker willen maken. Indien dit ontwerp wordt uitgevoerd, voegt oen ander blad er by, zal dit voor ons land een goed voorbeeld zvn. Onze kieswet is even gébrekkelykzy verpligt de buiten lieden tol groole reizen en groole kosten. Hel zou veel eenvoudiger zyn en meer met den geest van de Grondwet overeenkomen als de kiezingeu ge beuren in de kantonshoofdplaetseii. Dan zouden de imi- lcuk:ezers, die nu, om moeite en kosten te sparen, t'huis blyven, gcmakkelyker hunne burgerrcglen kunnen doen gelden. Beminde Vader, Ik heb uwen brief van den den 25 October geheel wel ontvangen, wacruil ik verstaen heb dat gy, beminde Vader, en ook de gansche familie nog in volle gezondheid zyt, het geen my een groot plezier gedaen heeft. Ik heb nog eens den tyd om u cenige regelen te schryven, gelyk gy my verzocht hebt te doen. Ziehier, volgens den Horning-Herald, de zeemagten, welke op hel tydstip van het hervatten der operation in de Baltische Zee beschikbaer zullen zyn 20 linieschepen, elk van 151 tot 80 kanons; II fregatten van zware wapening, van 68 tot 28 kanons; 48 korvetten van 21 tot 8 kanons; 20 oude sloomers met raderkassen, van 6 kanons; 5 vlottende batterijen en 4 groole morlier- schcpcn; 17 expeditie-kanonneersloepen140 andere van mindere grootte, en 5 hulpschepen een tolael vormende van 245 oorlogsvaartuigen, welke allen, ter uitzondering van een voorraedschip en van een hospitael-vaertuig, met stoom in beweging zullen worden gebragt. By de kleinste klas zullen van 50 lot 60 schepen gevoegd worden, als de proeven zullen genomen zyn, en die volle- digende zeemagt zal in het begin van den zomer naer de voorname vloot gezonden worden. By bet innemen van den Malakoff-toren, alwaer wy als leeuwen gevochten hebben met de brave en moedige zou- aven en jagers van Vincennes, ben ik geblesseerd geweest in myn regterbeen; ik was voorop in de eerste ry als vry- williger (volontaire) gemarcheerd, (hetgeen ik gedaen heb om hel eere-kruis op myne borst te doen pryken)dit is de reden waerom ik gemedailleerd ben.Gyhebl gezegd datgy aen onkel Louis M. Louis, Deseheemaeker, gepensionueerde majoor te Brugge gfejriireven, niaM' dat gy nog geen antwoord ontvangen liéhyBemindc Vader, wees zoo goed van hem mynen brief over te zenden, en zeg hem dat ik hem een gelukkig nieuwiaer wenschc. Beminde Vader, lael ook niet na dc komplimenten te doen aen den baes uit den Haen Ivo De floo op den weg van Thiell naer Schuyffers-kapelle. Zyn zoon dient by my in hetzelfde regementen is geheel welvarende, en als hy hem iets te zenden heeft, moet hy het maer aen my adresseren ik zal T hem bezorgen. Beminde Vader, ik wensch u ook een hcrlelyk nieuwjaer, alsook aen de gansche familie. Ik heb in mynen brief een stukje van het lint myner medalie gesleken, om aen onkel Louis lo zenden. Schryf hem ook dut de medalie my 125 frank per jaer opbrengt. Nu met den opbrengst van myne eerste medalie die 150 fr. bedraegt, en 125 frank voorde medalie voor den Malakoff gewonnen, maekt te samen 255 frank ’sjaers. Zoo dus, beminde Vader, gelyk gy ziet, zal ik dezen win ter geen armoede hebben, niettegenstaande dal de soldaten bier goed belaeld en verze gd woiden. Het eenige dat ik u vraeg is, dat gyl. ttoor my zoudl bid den en den Heer smeeken opdat Hy my in alle gevaren, naer het ligchacm en byzonderlyk naer de ziel zou bewaren. De tyd ontbreekt my oin verder te schryven, de (rommel roefelt te wapen het zyn de Kussen die zich weer vertoo- nen wy zullen ze nog ecus op de kazak geven. Zoo, beminde Vader, in afwachting van uwe antwoord, blyvc ik lot ter dood uwen leederen en ouderdanigen zoon. CIlias-les-ILonls Desclaéeiriaeker Capöral des grenadiers, 4C balaillön, lc regiment de la Legion Etrangèré. l>e I*rolcslantcn. Wel boorde ik, in myn kindsclte dagen, Van Luthers en Gereformeerd, Van Kwakers en Brasseurs gewagen, Zei Klaes, maer uti is T gausch verkeerd; Gereformeerden, Remonstranten, Der vrymaQGnsclié kleine schaer En Demokralen, ’lis toch raer, Zy zyu thans allen Protestanten. Neen Klaes, dat is niet raer, zei Piet, Die zaek bevreemt me in T minste niet Voor allen is die naem zeer juist in onzen tyd Hel oude spreekwoord zegtdie protesteert is 'l (kwyl. Volgens den korrespondent van den Daily-News, uit Crimeë, houden dc Russen niet op uit de noorderforten van Sebastopol, met gloeijende kanonballen te schieten, doch zonder de geallieerden kwaed te doen. uitzinnige poogingen. Christus is een groot man, zegt hy, en, durfde by,hy zoude er byvoegen byna alzoo groot als ik. Wat dunkt u, ouders is dit niet naer wensch zoudt gy niet willen een staaltje van die wysheid hebben in uwvaderlyk huis, en uwen zoon al die wonderbare grootheden niet laten afleeren? Ziet wel toe, want die het gezag van God wil beslryden zou wel kunnen, te zamen met de verbrokene stukken, uw vadcrlyk gezag begraven. O Brouwer der Hoogeschool van Gent, gy brouwt op kosten van den Slacl zulken bitteren drank voor de toe komst der ouders Gy brouwt niet de zorg en arbeid des vaders, zoo veel tranen voor eene troostelooze moeder meen, boe dc zaken, in diergelyke omstandigheden, ge beuren. Zelden, zeer zelden blyft men hardnekkig tol hel einde toe. ’T is maer op de laetsle palen van het leven, dat de inensch waerlyk in zyn zelven gaet. Er zyn weinig Koriolans, die sterven zonder biechten en berechten, en byzonderlyk zonder eenen jesuicl by hen te hebben. Dat alleen zoude eene groole les, eene welsprekende les zyn. Maer, na den Koriolan die dood is, blyven er nog en altyd een lange steert Koriolans vol van leven en gezondheid. Zy die, op hunne beurt, zullen eindigen (indien zy er de gelegenheid toe hebben) gelyk hun voorganger, die ge storven is als een christen inensch, zeggen algelyk van hem dat hy, op zyn doodsbed, overvallen is geweest; dat hy de laetstc geregten der Kerk ontvangen heeft, om zyne familie aengenacm te zyn dat zyne natuerskrachten uit geput waren en zyne verstandvermogens verzwaktdat men hem een zedelyk geweld aengedacn heeftenz. En dan, zy bewandelen hetzelfde wegeltje voort. Ziedaer waerom er altyd Koriolans zullen zyn, hooveerdigaerds, gierigaerds, onkuischaerds, nydigaerds, menschen die zich gansch en geheel laten vervoeren door hunne zelfliefde ol door de lage driften der vleeschelyke gevoelens. Helaes het mysterie is daer niet. Hetgeen een mysterie, een groot wonder is, is dat er altyd zyn, en zullen zyn, en moeten zyn,en dat gcheele natiën zich laten Koriolaniseren. Het verstand en de rede, even als de regtveerdigheid en de waerheid, zullen nooit genoeg kunnen uitroepen llefacs! helaes! fSIeelale SPjnoeding De Universiteit van Gent geeft de merkweerdigste voort brengselen van verdraeide vernuften. Acht na een volgende jaren hebben uit haren schoot goddeloosheden zien geboren worden. Dc eerste had Huet en Novenl voor leeleis hel was de lof van het omver werpende socialismus der franschc oproermakers van i848. Hierop volgde een Laurent, leu rende dat alles God is uwe kal, diéde muizen vangt, even gelyk de muizen die gevangen worden, zyn God. Uw klein jongentje, ouders, is God gelyk gydus hebt gy het niel- metal te zeggen; want hoe wil hel eene deel van God het andere berispen ccne kaslyding ware eene oproer in de vernemen wy uil Konstanlinopol dal goildelyke gedceltcns. Is dll niet ‘fraetMaer nu heden- j daegs, is er een meester in die zelfde Staelsschool, myn- want hel is geen bier dal hy maekt, maer enkele goddeloos heden hy heelt voor zending het calholicismus te vernie tigen. Groole tack! hy zou gcmakkelyk zich hel hoofd l.»..v-- r -o-- - c, mei meer aen ueu uuumi piyo, moei mvr ^ivureu slechts dat uw zoon niet mede verplet worde onder deszelfs opslag; want alles, bchalvëns de dagloon, is opgcslagen. i een ecrlyk bestaen vinden, en de werkman zal nliet meer verpligt zyn, naer afgedane lack, den bedclzaek aen te nemen, of binst zyne werkuren, vrouw en kinderen tot bedelen rond te sturen. Hetgeen wy hier zeggen van de ambachtslieden is niet minder toepas- selyk op de boerewerklieden en landbouwers. Dezen be talen nog minder den loon der werklieden dan vele bazen van ambachten. Gy, werkbazen, vereenigd u, in ’t algemeen, om totccno verhooging van loon te komen; gy kunt dit doen als gy maer wilt, want grondeigenaers en ryken hebben uwe talen ten noodig. Gy werklieden, tracht dan ook, om dezen 't is beter iels dan niets, uit uwe kringen te roeijen want daerfn alleen is de plaeg der werklieden gelegen. Dal dezen die onder den loon nog werken willen, van u veracht en ver- sloolen worden. Nog eens, vergeel niet wat erop ’s lauds schild geschreven slaet Eendragt maekt magt. Dal wil immers veel zeggen. Langs Triest vernemen wy men te Ërzerum sterk bevreesd was voor eenen aenval der Russen. Verscheidene familien hadden de stad reeds ver- heer Brasseurby is geen brouwer, schoon hy brouwt, laten om naer Trcbisonde te vlugten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1856 | | pagina 2