Burgerstand der stad Di&mude OVERLYDEN. TE PACHTEN, r- om mei half Maori in gebruik te komen, een WOONHUIS met verdere gerieflykheden, ten dienste van heiberg, genaemd Turkyën, staende te Dixtnutle, in de west-voorstad. Zich te adresseren hy den cïgenaer Lodèwyk Van Tiiuïne, Kiekcnstraet, N" 5. ss>ossr><£S2=^t--- «p» «a Mynheer Guslaef De Breyne is'benoemd lol lid vanhet bureel van weldadigheid. Wy zeggen daerop, in 'l algemeen, dat men in alle benoemingen, om volgens regt en geweten te han delen, moet inzien, niet de belangen van eene koterij of klik, maer de belangen der gemeenteen, in het by zonder, dat men tot leden van hel bureel van, Weldadigheid heeren moet benoemen, die niet te fier zyn om de armen te bezien en met goedheid aen te spreken, die geern in de arme huizen gaen om door hunne eigene ondervinding Ie loeren kennen de onbe- schryvelyke ellenden dié dacr schuilen, die de armen be minnen als hunne broeders, hun goeden moed geven en hen door liefdevolle vermaningen en goed voorbeeld opwekken tot het onderhouden van alle christelyke en burgcrlyke pliglen. Hel Weekblad moet toch elke weck iets zeggen om af te keeren van Kerk enpriesters. Bel durft zynenmond niet open doen om een woord tegen ons, tot verdediging, te wagen, liet weet wel dat zyn vonnis hier alreeds uitgesproken is door hel openbare gevoelen dat overal zegt Hel Weekblad is zoo plal geslagen dat het niet meer durft roeren. Hel moet nogthans zyns godsdienst- en priesterhatende ^parly blyven dienen, en daerom geeft het elke weck, op eene bewimpelde wyze, de eene of de andere vervalschte lydihg, die cenige sukkelaers nog 'Tloclgeloown- dat 'de priesters willen meester zyn van hel wereldlyk beslucr des lands. ’T is de dief die roept dief, dief!... In zyn laetste nummer, zegt hel dat de Aertsbisschop van Mechelen nu meer le Brussel is dan te Mechelen, om de Ministers tcgeleidcn. Gy zoudl peizen dal zulks uil Brussel geschreven is; maer neen, het koomt uil Noord-Holland, uil den Amsterdamschen Courant, uit een ullra-proteslantsch blad, dal eenen eeuwigen haet gezworen heeft legen al wal kalholyk is. Waerom gael hel Weekblad den duivel niet le rade om (e weten waer de Aertsbisschop van Mechelen gael en wal hy doel Volgens de laetste opgaven van het bureel van statistiek beliep op 51 december 1854 de bevolking der 86 sleden van Belgian tol 1,205,516 zielen, en die der 2,445 buiten gemeenten, lot 5,581,406 makende eene totale bevolking van 4,584,922 inwoners. Men Imeflgeleld in 1854, 157,872 gcboprlen, waervan 711,915 van het mannelyk geslacht en 66,967 van het vrouwelyk. liet getal der overlydens is ge weest van 107,501, waervan 55,159 van het mannelyk ge slacht en 54,162 van hel vrouwelyk. Indien men het getal der doodgeboren (6055) welke in de bovenstaande totalen van geboorten en overlydens be grepen zyn,er aftrekt, bevindt men dat er 151,857 geboor ten en 105,266 overlydens geweest zyn. Er zyn dus wczenl- lyk 28,571 geboorten meer geweest dan overlydens. Gedurende het zelfde jaer heeft men 29,499 huwelyken en 44 echtscheidingen geteld. Daarenboven heeft’mën 10,905 onwettige geboorten be- statigd; genomen eene onwettige geboorte op 7. 0 wettige in de sleden, en op 16. 8 in hel platte land. Men verneemt dat er zoo vee! bestellingen in de ko lenputten zyn gekomen, daldemynen groote moeite hebben om aen de coinmanden le voldoen. De myn-eigenaers van bewesten Bergen hebben ander maal den prys hunner houilliekolcn vermeerderd, le welen 10 cenlimen per hectoliter op de gailletlen, gaillelterien en tout-venanl, en 5 cenlimen op de fynen. Hel is de vyfdo i opslag in vier maanden. Men vraegt waer dit gael eindigen? De Bleu Public meldt dat de brochure» van den be ruchte» de Gheest le Geut aangeslagen zyn, en dat eene vervolging legen dezen persoon door hel parket van Brussel ingespannen is. De Journal de Bruxelles meldt dat de heer Bonnewyn, (apotheker der godshuizen van Thienen, den 25 november, eene nolicie heeft neêrgelegd in het ministerie van binnen- andsclie zaken, in de welke hy eene plant aenduidl, die eene meelstof oplcvert, welke hel meel der eetwaren in de nyverheid goed kan vervangen. Zelfs kan deze plant lol de voeding des volks dienenzy groeit heel België door, zonder landbewerking en in den onvruchtbaerslen grond. Hel middel om hel meel er uit te trekken is zeer gemak- kelyk en goedkoop. Men herinnert zich dal het gouverne ment eenen prys van 10,000 fr. voor de ontdekking van zulke slof heeft uitgeloofd, welke nog niet toegewezen is. Gedurende het jaer 1855 zyn er op de merkt te Thielt honderd vyf-cn-twintig duizend konynen verkocht geweest, en ten geringste gerekend, mag men toch zeggen dal er le Thielt alleen eene som van ongeveer 150,000 fr. daeraen is bestemd geworden. In hunne vergadering van 29 december hebben de fa briekanten van Gent besloten, om aen de nieuwe wel op de malen en gewiglen te voldoen, van hunne voortbrengsels te verkoopen per nieter, met breuk van twee, vier, zes of acht decimeters. Te Gent is er in de Bagaitestraet een kind geboren zonder voorarms en wiens handen, voorzien van vier vin gers zonder duimen, aen de ellebogen vaslgehecht zyn. De genaamde L. F., bediende inde slalie van den yzeren weg le Oostende, die beligd was eene som van 5000 fr. ontvreemd le hebben, komt men te Duinkerke aen te houden. Hy had nog het grootste deel der ontvreemde som op zich. Sinds dat de politie van Oostende de melkverkoopers verpligt zich van de weilelyke maten te bedienen en van betere koopwaren te leveren, heeft deze eelwaeraldaer eene prysvermindering van 50 p. c. ondergaat). In den nacht van 26 tol 27 december, heeft een kwaeddoener 28 populieren, staande op de kalsyde van Meeuen naer Roussélacre afgebroken. Men doet opzoe kingen wegens dit misdryf. Den 4 january 1856, was hel de zes -en-vyfligstc ver jaardag (4 January 1798) van den aenslag der engelsche goederen in Frankryk. Zulks geschiedde op bevel van het bestuer. Het volgende is eene opgaef der vorslolyke persoonen die in hét jaer 1855 zyn overleden: Maria Theresia van Ooslenryk, weduwe van koning Karel Albert van Sardinian; Maria Adelaide van Ooslenryk, koningin van Sardinian; prins Albert, zoon des koningS van Sardinian; Ferdinand Marie Albert, bl oeder des Honings van Sardiniënden keizer van Rusland, Nikolaus I; hamchameba 11, koning der Sandwich-cilandendon Carlos, infant van Spanje; Frederica Louise Charlotte, erfprinses van Sakseu-Meiniu- gen Alois Oettingen Spielberg, erfprins van hetduitsclie rykDona Isabella Maria, infante van Porlugael, regenle des ry'ks. Te rekenen sedert 5 january zullen de verschillige commissie», in de regimenten benoemd, overgaen tol den aankoop van inlandsche poerden voor de remonte der ka- vallery. De commissie gelast met den aenkoop der poerden voor het 2“ lanciers, in garntsoen te Brugge, zal aldaer de poerden acnkoopen die haer zullen aangeboden worden De middenprys van den heclol. tarwe, welke in 1852 was van fr. .20-16 en in 1853 van 25-15, is in 1851 ge stegen tol 51-48. De middenprys der aardappelen is achtereenvolgens in deze dry jaren geweest van fr. 7-54, 8- 70 en 10-05. De Presse is het fransch dagblad, dat liet grootste ge tal afdruksels in het licht geeft In hel jaer 1855 heeft het 15,552,498 bladen gedrukt en 1,226,805 fr. 79 c. inde openbare schatkist voor zegelregl gestort. Hoe gevaerlyk het is voorwerpen te dragen, welke al te zwacr zyn. bevvysl hel volgende, dat geschreven wordt uit Breda de molenaersknecht A. V. D., die eenen zwaren zak meel droeg, wierd in de Karrcstraet door eene beroerte getroffen, waerdoor hy nederzeeg en op de plaets oogen- blikkelyk den geest gaf. Er is een lyd van spreken en een lyd van zwygen. Men was, in het algemeen, van gevoelen dat de regenlie der gemeente Langemarck zou rekening gedaen hebben van de gemeente-penningen, met hel Nieuwjaar, en dat zy den raed van Marlje Gryze zoude gevolgd hebben. Maer neen, alles blyft stilmen hoort van geene rekeningen; allen zwygen, zelfs M. de Burgmeester, die nogthans, als voogd der gemeente, zoude moeten spreken eh zórgen dat alles in regel ga; ja, M. de Burgmeester zwygt, en dal zoo stil als het kind dat slaet met het vingertje inden mond, als hel van zyne moeder bekeven wordt, oin dat zy niet alles heeft zuiver en nel bevonden, toen ’s morgens Klaesje was opgestaan. Indian M. de Burgemeester de goedheid beeft een woor- deken maer te spreken, zal het zelve van de inwooners der gemeente met genoegen en diepen eerbied aenhoord worden. (Medegedeeld). 51 december 1855. Odaert, Laurenlius, hovenier, oud 66 jaren, van Stuyvekenskerke, zoon van wylen Petrus Josephus, en van wylen Bosa Clara Stallen. Algcn;eene Tydlingen. Op I january 1855 beliep de bevolking der stad Dixmude tot 4-084 personen, waervan 1845 van het mannelyk, en 2259 van hel vrouwelyk geslacht. Gedurende hel verleden jaer zyn 154 menschel) gestorven, en 145 geboren, waar onder 5 onwettige kinderen. Het getal der kiezers, voor 1855 was voor de wetgevende Kamers, 175; voor den provintieraed, 185; voor den gemeenteraad295. Het getal der personen, op de lysl van den jury gebragt, is 55. Op hunne ronde voor de armen, hebben de heeren burgemeester, J. Daulricourl en Ed. De Ruysscher, eene soinmc van 2062 fr. ingezameld. Men leest in een dagblad van Doornyk Over ecui- gc dagen was hel hier de openbare'verpachting Van de landgoederen der hospicen. Vóór dat de zitting begon, hadden eenige labriekanten van beelsuiker de oude pach- De landlieden, door zulk hoog aenbod aangeprikkeld Iers laten kiezen lusschen eene vcrpligling van een zeker hunnen prys nog niet gesteld hebbende, eischic» dan nog getal hektaren le bezaeijen met boelen, aen eenen be-hoogere pryzen. Hetzelfde misdryf wordt ook op andere daclden prys, of hunne hofsteden, alle geld uil, outpachl l markten gepleegd. te zien. Vele boeren, die zich aen zulke onrogtveerdige oisehen niet wilden onderwerpen, hebben het te laet be klaagd. Anderen hebben hunnen paehtprys tot nog zooveel zien verhoogen dan hy te voren was, en hebben derhalve hunne hofsteden moeten verlaten. In de zacl der verpach ting zag men herlschurende looneelen onlslaen do droef heid dezer eerlyke werkers, aen-welke men hunne eenige middelen van beslaan ontnam, was herlschurend, en de oinstaendcrs lieten hunne veronlweerdiging legen de oui- pachterszoo beduidend blyken, dal dezen hel geradtg oor deelden de plaets te verlaten. Te Poperinghe heeft men meer dan tien duizend fr. rondgehaeld ten voordeele der behoeftigen. M. Loncke is overleden op zyn kasteel te Meulebeke, in den ouderdom van 80 jaren. Deyzerweg van Deynze naer Thielt is donderdag laatst geopend geworden. De graef van Vlaanderen is zondag avond te Oostende aengekomen en aenstonds ingescheept voor Engeland alwaer hy veertien dagen zal verblyven. De fransche goudstukken van 100 fr. beginnen in omloop le komen. Zy zyn langs beide kanten gelyk aen de vyffrankslukken van Napoleon 111, en wegen 8/10 meer. Men werkt op dit oogenblik in de gielery van Liver pool aen hel verveerdigen van een monster-kanon dit kanon ral 24 tonnen wegen en 15 voeten lang zyn. Met dit oorlogstuig zal men eene bal van meer dan 500 ponden tol op eenen afstand van 5 rnylen kunnen schieten. De zee-arlillerie neemt op dit oogenblik te Cherbourg en te Brest proefnemingen met nieuwe kegelvormige ka nonballen; deze ballen hebben een stalen punt die met poeijer gevuld is en die den hardslcn steen kan verbry- zelen. De Oest. Corr. meldt, onder dagteekening van Alex andria 25 december, dal er,ten gevolge van hel verbod van den slavenhandel, te Mekka, een bloedig gevecht melde luiksche soldaten heeft plaets gehad, en dal die laelslcn in de sterkte zyn moeten wyken. Gedurende 1855 zyn overleden in het bisdom van Brugge 8 pastoors 2 onderpastoors, en 1 priester, van het seminarie. Een brusSelschc korrespondent schryfldat de vele rei zen naer I'arys en van daar naer Brussel terug van den prins van Cbimai, de algemeenë aendachl trekken, en men het voorhoud dat hy overbrenger is van verlrouwclyke brieven, die L. Napoleon en koning Leopold wisselen over het groole vraagstuk van den dag. Een zeldzaem voorval heeft in het korrektionncel gehoor van zaterdag te Brugge plaelsgehad. Voor de tweede mae.l, voelde een treflelyke landbouwer eene onbekende hand in zyne zakken steken toen hy op heeler daed, haer vastgrypt en niet meer los liet ten zy om onzen dief in de banden der gendarmerie over te leveren. Deze brengt hem onmiddelyk voor de regtbank en op slaenden voel, ingezien zyn vorig slecht gedrag, wordt ou/e nieuwsgierige zak- doorsnuifelaer tol 5 jaren gevang -veroordeeld. Deze jonge dief heel Karei Clevers, oud van 16 tot 17 jaren en inwoo- ner van Brugge. Eene dieflc melbraek heeft in den nacht van 51 de cember, ten nadeele vim dén landbouwerLoones te Eessen, plaets gehad. De kwaaddoeners hebben cenige mondbehoef ten, ter weerde van 50 fr. medegenomen. Men leest in een fransch dagblad Een man le trouwen. De genoemde A.... Bdit jaer moetende loten, en geene de minste genegenheid hebbende voor den militairen dienst, begeert te trouwen met eene jonge doch ter die hem zou kunnen doen remplaceren.Zich le be vragen hy den uitgever van dit blad. De bevolking van Prüisei) beloopt nu tot 17,178,091 inwoners. De reglcrlykc overheid van Yperen, vergezeld van de wetkundigc geneesbeeren, heeft zich den 5 dezer maend naer Passchendacle begeven, ten einde het lykbeschouw te doen van den genoemden Jan Parrein, oud 27 jaren. Hel gerucht liep dal Parrein aen de gevolgen der op hem ge pleegde mishandelingen overleden was. De lykbeschouwiug heeft bewezen dat de overledene aett de gevolgen der vallende ziekte, waeraen hy onderworpen was, gestorven is; niettemin is hel beslatigd dal hy is mis handeld geweest. Er is hier over proces-vcrbael opgemaekt geweest. Men werkt op dit oogenblik in de gielery van Liver pool aen hel verveerdigen van een monster-kanon; dit kanon zal 24 tonnen wegen en 15 voelen lang zyn. Met dit oorlogstuig zal men een bal van meer dan 5tl0 ponden lot op eenen afstand van 5 rnylen kunnen schieten. Men schryft uil Alenfon, Ziel hier een schrikkeiyk voorbeeld van ongelukken, welke de stilstaende waterpoelen en de mesthoopen, welke zich te digi hy de wooningen bevinden, veroorzaken kun nen. In het gehucht van Gravelle, onder de gemeente Val- fanberl, zyn acht persoonen bezweken, door gebruik te maken van water, dal door de mengeling van hel ziltige vocht, van eenen mesthoop voortskomemie,-bedorven was. Dit vocht moest langs den grond den waterput zyn binuen- geloopcn en er zich mede vermengd hebben. Men scljryftuit Middelkerke Een dief was alhier in eenen stal gebroken en stool er dry konynen; gelukkiglyk voorde bestolenen, verloor hyin den stal eene beurs met 60 fr., zoudat ieder koiiyn hem 26 fr. gekost heeft. Het zyn arme menschen die het slagtoffer van den diefstal zyn doch tenzelfdën pryze zouden zy het nog willen wezen. Wy lezen in het Zondagblad van Audenacrde Op onze laatste markt waren er vreemde kulsers die, zonder zelfs te vragen hoeveel, de hoeren en boerinnen brief jes aanboden van 50 en 51 stuivers voor eiken kilo boter. l en hunnen prys nog met gesteld hebbende, eisehten dan nog

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1856 | | pagina 3