VENDITIEN. BROODBAKKEN, gestaen en gelegen in de Weststraet, te Dixmude, N’ 16, tegenwoordig gebruikt door Charles Schol lier, brood - en suikerbakker. OWSSJBfBLIiMS’ TE PACHTEN, N "o 17 ïïi /O nn een pers°°nen bei AJ* lij la_aJa.xJ K in hun huis begeeren, INGELEIDEN ZEE-VISCII EN PALING, aen geringen prys, te bekomen by B. BLOMME, Slot- Stoof- en Geweermaker, op de Vischmarkt, te Dixmude. RERIGT. Sch&one Vendi ti en Te koopen ofte pachten, om met half Maerleaenslaende in't gebruik te komen, Berigt aen de Landbouwers, TE WOUMEN. B. HAAIEN, VADER, TANDMEESTER, ISIDORES BEAUPREZ, VLABSLOO. WERCKEN. MARKTPRYZEN. Kantoor van den Notaris SCI10TTEY, le Dixmude. 5 te Zarrcn, Eesten wz Clercken. Geweermaker, op de Vischmarkt, zich ook ten huize begeven van degenen die hem TE KOOP by Francies Depuydt, te Caeskerke, Tier allerbeste Dckernoolboonten, dienstig voor alle slach van werken, zeer gemak- kelyk voor den transport, by den steenweg van Dixmude naer Pervyse. Maer ingesteld voor den form. Nader inlichtingen te bekomen op de uithan gende plakbrieven en hy den Notaris 1IUYGHE- BAERT, le Merckem. Zich te adresseren by Jacques Wancour, Zadel maker in de Weststraet, te Dixmude, N° 402. 25-25 1G-50 2G-00 en Zonen, Wilgcwïykstr. en hy garandeert en zelve het laken zal betalen indien Tarwe Koolzaed Olielte Cameline. Kempzaad Lynzaed. t. Koolzaedkoeken. Lynzaedkoeken. Den zelvcn Notaris maekt kcnbaer dat er van dezen jare ter Vendilie in ’t Jonckershove, op 25 MAERTE 1856, zullen verkocht worden eene groote kwantiteit stoppersen. Elk zeg het voort >4oo ^fcoo <5»oo Provintialen Wegwijzer van Westelaenderea, voor hel jaer 185G. Om met half Maer l 1856 in gebruik te komen. Een gerievelyk WOONHUIS, staende in de Weststraet, thans bewoond door P.-J. Beun. Voor alle inlichtingen zich te begeven by CU. VIAENE-SYOEN. Hel handelhuis VAN IMSCUOOT DE BROCK, te Oostende, verwacht direct uil Riga op Antwerpen, par schip Oléron, kapitein Schmidt. Dit zaed regtstreeks over zee komende, zonder over land gereisd le hebben naer Memel, zaljille hare deugden van uitschieting behouden hebben. De vergadering op d’hofplaets van sieur Couches vooraoemd, lusschen Zarren-linde en Terrest. A. Te Zarren, I” op T laud gebruikt door sieurs Frauds Degrieck, by den Ruiterkoek, en Karel Packet, zeer aaby het dorp. B. To EESSEN, op T land gebruikt door sieurs Pieler Vanover schelde, Karel Laleman-Hosten, Karel-Louis Segaerl en de tinders Pieler Maes, allen rondom het Roggeveld, in profyte van M’her den baron De Pelichy-Van Elucrne, de weduwe en kinderen Ampe, M’her Edmond D’haeue De Steeubuyze en anderen, 109 koopen BOOMEN, bestaende in eiken, voor kui pers, molen- scheeps- en timmerwerken, vele sehoone esschen en olmen, voor wagenmakers, sehoone zuivere langslammige abeelen, populieren en roodewilgen, om te zagen en voor klompkap- pers, en verscheide koopen brandhout. De vergadering op d’hofplaelsvan sieur De Griek voornoemd. De vergadering in d’herberg den Preekboom. Telken dage zal men beginnen verkoopea, oia een ure na middag. De vergadering op d’hofplaets van sieur Francis Leplae, om 3 uren namiddag. Op gewoone konditien en tyd van betaling, betaelbaer by VAN DROMME-ÖASONV1LLE, te Eessen. Elk zeg het voort. 5000 5000 00-00 15-00 Meester kleermaker, wonende by sieur Pieter Desodt, kerkballieu en winkelier le Clercken, maekt bekend dat hy zich belast met hel maken van Soutanen en alle slach van prieslerkleederen, welke ze niet wel gaen of niet wel gemaekl zyn. Hy zal zich ook ten huize begeven van degenen die hem 1““^ j zullen met hunne orders vereeren, indien zy zulks i Boonen begeren.Divinude. Drukkery van VION Ifl - a 40- ro-fc/ 38J) 16-5^g/ f>(0 kil. isela r DONDERDAG, 17 JANUARY 1856, in den Onze Vrouw Bosch, 2° DINGSDAG, 22n dito, ler hofstede sieur Charles Louis Tempere, By affiche'breedcr vermeld. 2/0lliect. tarwe ter markt. *1 rij- f<] 6 rS=0g- 55 fr.Tt-S»- ƒ4 2f-i4- p/4’ hectoliter.. 2^4#-6 00 op ./^January. cn de rogge JaOÖ fr.igefaalK. rcgy Lynzaedolie itiarv. $00 De tarwe is Lynzaed-olie idhifine T arwe Kogge Boekweit Haver Geerste X00 po Op ISSaendag, fi-1 January BS5G, van een HOFSTEDEKEN met landen, le Clercken, langst de Stockstraelen naby ’t Zwartegal, gebruikt door David Marchand en Francies Barbier. n> «t VAS fr. 45-00 52-00 22-50 15-50 25-50 K 9 n EENE WELGEKALANTE 54-00 Koolzaedolie. Quin'quetolie. Olietteolïe Gamelynolie. Kenipolie. Lynzaedolie. Den Wille tarwe. Roode tarwe Rogge Boonen Koolzaed-olïe. guld. 7“ 000,'hout- 000,— 000,— 000,— 00,— 58,50 55,50 51,00 00,— 35,50 21,00 del®® Stil. 00,00 00-00 17-40 300 vb? den hectoliter. Er Tarwe Kogge Sucrioen Haver Boonen Witte bootten Gele erwten Blauwe erwten Zomerkoolzacd Winterkoolzaed GarnclynC Lynzaed Aerdappelen Kaes Boter Vlas Te bekomen by den drukker dezes s EN TANDBIEESTER-MECANIEK-WERKER, WOON’ENDE TE BRUGGE, Simon Sievin’s Plaets, N° 57, nenrns de Brouwerie deZwaen, iet alle soorten van tanden in, zonder tanden of wortels uit te trekken, volgens de laetste uitvinding, zoo wel van fransche ofengelsche compositie. Deze tanden, die volgens de laetste uitvinding bewerkt zyn, veranderen van koleur niet, zyn aen geene bederving onderworpen, gelyken aen de natuerlykc landen, belemmeren de spraek niet cn konnen de hardste spyzen vermalen. Hy waerborgt de duerzaemheid zyner bewerking die uil zuiver goud besloet. Kuisschen der onzuivere en aenge- ladene tanden, opstopping der holle landen cn uittrekken der ongeneesbare tanden. lly beveelt zich in de goede gunst der persoonen die hem met hunne nering zullen believen le vereeren. Hy is alle dagen ten zynen huize sprekelyk, ter uitzonde ring der Zondagen en Maendagen. Men kan hem ook raed- plegcn eiken laelslen Maendag en Dynsdag van ieder maend, in de Goude Schaer, by M. Pieler boom, in de Mane-slraet, te 'Rousselaere. tonnen beste nieuw ZAEELYNZAED Lynotie Kenipolie* Koolzaadolie Lynkoeken Kempkoekeu Koolzaedkoeken Lynzaed Kempzaad Koolzaed Vrytfeg, 3 8“ Jannary 385®, teZARREN, op de landen der seliaephofstede ge bruikt by sieur Joannes Couchez, in profyte van M’herVati Caloen-De Croeser, Baron van Basse- gherm, le Brugge, SO koopen Eiken, Olmen en Abeelen, dienstig lot alle slach van werken. Assehenw'oensdag, February, 3° Trydng, 8“ February, le EESSEN en CLERCKEN, by den Preekboom, op T land gebruikt by sieur David Vansteenkiste en David Morree!, in profyte van M’her den baron Pecsteen-Devrière en anderen, 58 koopen Olmen, Abeelen ea Populieren Boomen voor alle slach van werken. En -fl’ JSlugsdag, IS” February, te EESSEN, langs het Pluimstraetje, op ’1 land gebruikt door sieurs Francis Leplae en Philippus Van Parys, in profyte van Mynheer De Bie, en anderen, 40 koopen BOOMEN, ten meerderen deele Eiken, waeronder een pestel, veel sehoone kuipersboomen, als voor timmermans en molen werkers, Olmen voor timmerlieden en wagenma kers en voor Brandhout. Eenven, 5^01 25-^2 21T17 9-48 17-1G 7-<b tot ^inoncle, 7 January. 141-50 per 128 lit. \147-00 per 127 kit. \C4-50 per 125 kil. oX5-50 de 1,215 kil. 2t\70 246-V 00-O«|^per heet. uanT. 3W de 77 lil. 2649 de 70 kil. 00-00 de 66 kil. 9-73 de 45 kil.. 00-00 de 60 kü. BSysseL ƒ1 January, fr. 124100 129J0 110,00 000,00 000,00 54,— 52,— 29,— 00,— 50,— 19,25 acndagytf.KiiHmry. „v „v .o yw n-^etwwTbn de rogge jküö fr.:gcfaalK. Nieuwe tarwe fr. yfr48-00 lot fr. 5g00 per 1 lj2 liecial»- Wille tarwe. "n 00,00' 00-00 iifll Januar tot Veurne, Woensdag 9 January. De. tarwe isfr. 1,00 gerezen; de rogge, fr. 0,50 geti teld, hel sucrioen, fr. 0,75 gerezen. lot 52-00 per zak van 00^00 SJ y xj\j )0«r-OO de 50 kil. tf DIXMUDE,///J.tnuary./L'olcr in Kuipi tol 00 0/0. Het ^ik van l&i/y tot 2J tkstui van7© 0/0 tol üJTö/O stuivers (Ïc2G. - Officiële Markt-Bullclin van EBrogs^e,t HECTOLITERS. MIDDEK-PRYS. Tarwe Rogge Haver Geerste Boonen Aerdappelen Boter KBonsKeluere, Dingsdau, Er zyn zakkenlarwe enl^fc geweest per hcclolitw- cn half. De nk'iffe tarwe is° roggey-C0 fr. Zaeitarwe Nieuwe Tarwe Roode tarwe Rogge Boekweit Haver Boonen Boter Aerdappelen Koolzaedolie guld. 00 fr-get juisi 23 koopen TailHe-Sionl. Juist 8 2.koopen Boomen. 004)0 00-00 00-00 00-00 3! 4^-4/ 'de MWlkiE. 244è5o .jfe M. 4-2^ 7 5# 00 5P00 60-00 00^0 January. Tr. dcnlkMöd!- ta «t «c c« Ol c« ANTWERPEN./® January. Markt kalm A EEST, ^January. De prys der hoppe POPERINGHE,^/January. Hoppe, 62 tot 65 fflr. January-^Botcr in kuipen van 00 stuivers. Eijenwi, MIDDEK-PHYS. 1 i 17<B® 8-00 den zal. 2-fte per kilo. Dingsdajj/0 January. zakken rogge veitoM tgr cnhalf. r 5de roode 4-00 -ea 00-00 per heel, en hailif- per kilo. per 100 kil. 00-00 per 48 Korlit-stt®. 00-00 «■4§;00 BEcrgenV (Frankryk) De tarwe isfr. 0,70 gedwkh Tarwe, eersto kwaliteit fr. 510derde kwal. E.- waren f (middenprys) Cl K

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1856 | | pagina 4