“jssr ov^dXkKtfrE 'eyemrt ™n"Y»"d^ HiïSSSErS^j oordeelen.^Ten dezen einde zend ik u hier al deze SsBSS-S S35SS2SS5 alsook viït de lielangryke stukken die wy verder hebben opgenomeu. .JïirïxS^s'aïjSs krislelyke liefdadigheid altoos liet eerst ziek ter plaats heeft bevonden om do menigvuldige en dikwvla reeds verkankerde wonden van den arme z^o^M EfSSiSa’ss ESSsEs anders wiel ivo dan kooprromern, dia do deugd zetleden I.... “SSSpSSsSs ..„ïi-S=:=S “?=S;s;ïS“S enne engelsebe korvet, onder een voorwendsel dat geeonirinjwnl. Waftjafess^ six.::,s£Siys«si JtffissftjftifirjtB lykon en hoogst onregtveerdigen maatregel dien >yn die, roet SI. Vrèrenen helhoofd, intKW. in do dag een poer uren geklapt le hebben over do wya- SSHEHéiË legen alle dnsd^ige ,«.khu. wnrdi g.^ SS?=1S k is toch ons Liberalismus I meer zal honden, daer ze dien dag byna nooit m geuoegzaem getal kan geraken om te toogeu be- «MS.tSETJï.’S.'ï; school aeo onze nabuerslad heeft Hierop heelt da Kamer zich rerdaegd tol den »j nemen die over uil de Gesel onn -i mei aanslaande. Er ware volgens ons een zeer eenvoudig middel M cTrifewf S niet onder hel getal der kngsgevaogonen. Man ais: kamku. £^Teh°ol1£ stellen, en dozelvo later in byzondere kantwerk scholen op te nemen, alwaar zy onder het loeztgl van zusters religieuzen een iostsloos onderwys SnasdrBLSSf-“issi edploilereo, die slechts uil eigene baclzuchl ban- ---iu» e.“:i^ïï;siïfö^D''cs,''s","'M .'“••at w/evljr; DE VRÏBniEBS-lOlir VAM GARIBALDI Do ontscheepte vrylntilers zyn iogestolen door Wy sdwyveu hier het nwogdmoes van twt wloeb* rgevenl f.VoM ranirf Bonaanrn.'. orer hol aandeel dal hr beeft in don oorlog dien dood aeudoen, met ze oren daags gestadig SSyiTïïhffi «;sr;ï:i::h:"X'ï.sfïS Donderdag laetsl, deelden wyde omstandigheden deden die deze i dikwvls reeds verkankerde wonden van den arme I prren .- Er ware volgens ons een zeer eenvoudig middel verlatene te heden, of minstens door een deel van >T llond„a i,,r «letai. dsl do Edele loufrrmi» °m de volksvertegenwoordigers een weina van assajssss» ^sMÉSs-Ms&ïtt Daerloe svn duizendo middelen gezocht en bo- “.’J"" JuyX“,L"etmakers, die liever lieren leopen dan 10 werken werkstelligd' geworden hier zyo hel deken le in de Kamer, le slaan met eene bode van titw ss',-; sarfflaass" Aeovecrd, de.. C.-A. ROSSEEL, pastoor la Loo. Ten voordede dór Rvkskas. r.briame da deoldlea iO oovr. ““"ïegdiegl Ml n, den 17 fobrosry ISCO De Ontvanger E. CllLIS. ^BES'Siïï.'^ i'ö“ itaSSiSSS-Sa En dan verwonderen ouzo schyu-liberale bladen ESfSS?—.l".a"K“"^ïï geweldig tegen vertelleden dal do agenten van

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1860 | | pagina 2