1 «Sb Aerdapplladalookll. II - a IS - 10 a ll - SEa.ésii:ss iHilBH I® ssasss l n?remleluj,,J«h,iidS*------- !=S=S=!^g 35^ s B m i bh T veiling ran allerhande slack van Meubelen en ÏÏUoïHu "s sEisE bewoond -r--r-o°P“--W van zeer goede MAEIGBAZEN, Gelegeia In WOl'MEN. Mnendop «S* Mei SS6O, ®3gË=:=-=.; voor eenen lermyn van NELEN naereenvolgende eTóo^l^^ S=- maar vellen ayn de kabudi.lv Jar rod la verlieten. On li«> Coppin Z,el> «alm-rlyk, In nppelwaul. do wri- Op de markleo van Kertryk. Bnime. Oendenneude. ajn de granen verkocht ven dalende papen. Ook de aerd- ven; van dit gerei «ever ódn atwezig, i aju ongevuld. IC aoogenomen, waarvan S nul u.OrKkndrég en II op Zalordag la oen reeuebllge eikenboom, In hei bo«b undo er nier oen diergelyk bovrtx wille» braiueo Oe kmlbaro relikwie van bel hooldbair onaea Zalig makers wierd op bel einde der IS* eeuw, uil hei H. Land, door Filip van Above, greet ren Vlaanderen, re kar Ir, k earn dier relikwie lu gemelde stad. een Iboedervclrap io- gerigl. lie heriodlalliiiK van dia oude eoulrerio aal den 17 dover iaat leioler le Kerlryk gevierd worden en rullen 'iiiiiïgslip"::;: «üï-no. llnnlnwr own den EMwrle DEPITDT 1NSTEL, WOENSDAG 43 MEI 1800, te Lelo, in d’hcrberg bewoond door Van een Schoon HUIS 1 7. Inslelpcuniog. Door sterfgeval VENDITIE MEUBELEN, MKXAtlE-SOEBEREI El UDCW-KLEBBEBSI Te nUMTOE. CROOTE COMBAT-BOLLING, Voor de liefhebbers, zal er LEKKERE HESP te prebieren zyn. BERIGT. neo, en zy neemt deze gelegenheid Ie bael om do. r de volmaeklheid der modeo en de gemaligbeid der prywn, zich in de gunst van w^eder^aenuo be- MARKTPRYZEN. ÏSSÜS& 'u'oX &m,U5“~i.-Md'kS,k,L in behoeve van wie zulks belioott, lot do openbare surer,k. 7 Mei. 1’ Verpachting op s-ii!j=ü;^L..- g” S51|5 JügSjj jBrT;-::8=!.Sgl»ai«8 I DruMvrp m Won rn Zonen. 1*11 .EATEill.TliE BE.VOE.UIACEN. pastoor benociud lu Uevcreo, in vervanging van M. Do Kon iz'besluerder van het hwpilael van Wrrvick benoemd, waer liy SI. Sebabaillie, onl- SsEhsiJSftJS SGHOONEN OPENBAREN KOOPDAG TIMMER- en BllANDHOUT, tyr boscu iiouruvisT, Te Langemarck, ten vetzoohe der erven vanwylenl M. DE RIDDER. Maanden, Mal 1*00 (Tareedan Slnsendns), r •‘^-^^^n^SoiEN; I ee,s i: 'i,^95-'6 c-MAEIGRAS' ->■ - 10.000 SPARnEIIUSSCIlEN; Iwad, ut. - II. 2-09-50 C. HAEIGRAS, di^o?» heen aenvang En e 20 Knopen Veldipaendera en Boom- genomen met I* January 1800, om te eindigen ..ÈïSE ïSxk Ks'tevsSSs l cene ol 'l amleie te voeren te bezigtrgen, alles ne Voorwoorden dezer verpachting, beruste aenlooncu. ten kauloorc van den voornoemilcn Nouns Dezen Koopdag zal gehouden worden op CVVEUER. gewoone voorwacrden en Nkcfs Marsocs lyd van Op Uundeedng Mal 1*00. ,00r vroowkleerróalle slack van andere Heer- n».ure CEHUVELl'K WOOMIDIS '"ISK™1(“,- gewoone artikelen van g itótówsasz tts p-s.r“‘ I Strtrruiki dool den medeverkooper S'. Fraadiciu Alles lot do gemaligste prezen en in de goede I Z/rkeirrl, by plakbrieven brccdloopig beschreven.1 rouw.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1860 | | pagina 4