\a:/7 Dixmude, 18 October I860. Veertiende jaer. N° 42. Een Donderdagsblad voor Aenkondigingen, Tydverdryf en algemeene Belangen. afwysl. Tot hiertoe beloopt de som door de kalho- ALGEMEEN OVERZIGT. Nauwelyks heeft Piemont bezit genomen van de van lesi is insgclyks aenge- GEMEEXTE-KIEZINGEN. De Gemeente-kiezingen zyn aenstaendc. In de steden en dorpen, alwaer eenige leden moeten herkozen worden, zyn beide gezindheden reeds volop acn het stryden, lot hel goed gelukken van hare wederzydschc kandidaten. Van waer deze iever, en soms die geweldige stryd van weerkanten, by hel kiezen van een paer, of drie leden, voor eenen Gcmeenleraedis daer zoo veel aen gelegen? Ja, wy vinden nog menschen, die zulk cenc vraeg durven voorstellen, alsof liet onverschillig ware wie, óf een bekwaem óf een onbekwaem man, wordt acngesteld, om de belangen der bur- gery in acht tc nemen, om het stoffelyk welvaren eener stad of eener gemeente te bevorderen. In het vormen van eenen Gemeenle-raed, zien wy eene zeer belangryke, cene allergewilligste zaek, en hoogst bclreurensweerdig vinden wy den geest van onverschilligheid, die by het gedeelielyk vernieuwen eener Regentie, de kiezers gewoonlyk bezielt. Nu, meer dan ooit, is het lyd tc onder zoeken welkede redenenzyn dier onverschilligheid, waerdoor niet zelden een kundig man, voor eenen JA-knikker, wordt achteruitgezet. Somber ziel er de toekomst uit, en zware Om wentelingen dreigen gansch Europa in opschudding te brengen; het communismus zoekt zich overal in de ryken door te zetten. Het is bv dit nakend gevaer, dat het byzondcr nootlzakelyk is déze bur gers te kiezen, die zich aen het algemeene belang willen toewijden, de noodige bekwaemheden bezitten om stad s o/ des gemeenle's zaken icèl te besturen, en bijzonderlijk, die niet opgedrongen zijn door deze of gene heerschzuchlige koterij, welke anders niet be tracht als EIGEN BELANG en OVERHEERSCHING. Kiezers, laet u niet by den neus leiden! Kiest goene werktuigen, die op alle gedane voorstellen met den een of anderen fail-tout altyd zullen JA knikken, maer zet mannen vooruit, die zonder vrees, onbeschroomd voor wie ook, desnoods op de tafel durven kloppen, en hunne medeleden, dié u zouden willen in den zak helpen, op soort- gclyke wysaenspreken Mynheeren, er valt hier niet BROKKEN UIT CONSCIENCE’S WERK eet) rykc weetniet ecu verwaendc koppigaerd; en 560 duizend franken. Het piemontcesch gouvernement zal Frans II onder het. getal verpletterenhet zal zyne soldaten verworgen, gelyk hel het kleine leger van Lamori- cière heeft verworgd, en dan zal het vervolgens tot de dappere helden die zyne werken uilvoeren. zeggen dal de beschaving en de mcnschelykhcid en het Raedslied laet zien wal hel le voren was acrlsbisschop van Fcrna en hebben hem naer Macerata gebragt, van waer hy naer Turyn zal geleid worden. Door een officieel artikel van den Journal van heid by is, kunde en belangloosheid, dan ja, slemt Bomen is het, dal de Heilige Vader, terwyl by van m-vnnr. mant Anihmien <iin imn.ininkndnn l je geheele krislene wereld de St. Pielers-penning hen maer van de hand. Doorgacns, trouwens, is verzoekt, alle geldelyke bydrage der mogendheden een rykc weetniet een verwaendc koppigaerd; en c;—,r« i,«it,n met zulk een schepsel in eenen Raed, staet hel lykcn aen den H. Vader gezonden, 8 milliocn even als met een duivel in dc mouw. Beter wacrl gy alsdan, met een minder bemid deld ingezetene. De eenvoudigste burger, als hy wezenlijke kennissen bezit, komt ons als veel ge schikter en vcrdienslelyker voor om de belangen eener gemee .te in acht te nemen, dan hy, die in pracht en weelde opgevoed, het burgerlyk leven niet om den tuin leiden door Kerkelyke Staten, of reeds is het systeem van vrij- ydele woorden en ronkende volzinnen daer zyn 1 making en verlossing dat hel na zicli sleept, in volle immers menschen, die hunne overtuiging zóo werking. De kardinael-aertsbisschnn van Ilpnpvnnt weten te verdraciien en in nlopiien te lonunn lo zeteipiaeis verjaegtT; de kardinael- ge zoudt zwcéren dat ze de belangloosheid en de bisschep van Ancona is aengehouden en wordt leglvcerdigheid hooger zullen dryven, dan hel wel nauw bewaerd door sardinische soldaten; de kar- eens een Aristides deedmaer kiest ze, en vóór dinael-aerlsbisschop een jaer vervlogen is, is hunne overtuiging op haer houden geworden, eindelyk hebben dry piemonle- pas gekomen, eu de valsche plooijen zyn uilgegaen, 1 schc officiers de hand gelegd op den kardinael- 11 rv t Izxzxt r» ZV «wt rv t I x I A m r» zv 1 IP Z» M n rk ZV L. z-k I I k Zk k'k Ik Zk Wk rk Zk ikzuchtig en ovei hccrschcnd. Weer anderen komen voor, en doen rykdom gelden, gezag en edele afkomst. Als daer gcleerd- 1 1 1 er voor; maer ontbreken die hoedanigheden, vvyst Overigens, gy zyl nu verwittigd, Kiezers, maer de aenstaendc stemming, dat gy uwe stad, uwe ge- zyneti wagen spant, heeft later geen regt tolkla- i 1 -- - - kent in staet te zyn om uwe belangen, zoo goed gracht stoot. Zoo ook zou het staen met de burgery, die uwe belangen voor te staen, maer deze der Burgerijniet kent, niet weet wat den gemeene man van trouwens, het mandaet dal wy hebben aenveerd, noode heeft of toekomt, en slechts voor zyne eigene spreekt zoo Wy stellen u aen om te zorgen voor beurs werkt. onze belangen. Gelcckcnd De Burgery. Kunst, geleerdheid, wetenschap en industriële Ziet daer wat een Gemcente-raedslid behoort te kennissen, vindt men hoofdzakelyk onder dc bur- zyn. Op zekere wysonafhankelyk, moeten Waerheid gery. Weet gy niet waer een man te vinden, gaet en Rcgtveerdighcid hem geleidenen dat juist is dus by de burgery, en bestaen zy ergens, hel zal iets wat niet gevonden kan worden, by onbekwame daer zyn dat gy die schatten zult ontdekken, of heerschzuchlige mannen. I Toont dan, gy allen, Lezers die kiezers zyt, by lel op want hy, die een mank of blind peerd voor de aenstaendc stemming, dat gy uwe stad, uwe ge- zyneti wagen spant, heeft later geen regt tol kla- mcenle, wilt bestierd zien door mannen, die gy gen, als onder wegc het dier den wagen in de kent in staet te zyn om uwe belangen, zoo goed gracht stoot. mogelyk, voor le staen en desnoods, le verdedigen i zOo ook zou hel staen met de burgery, die een tegen eigen voordeel en zelfzucht. onbekwaem en baetzuchlig mensch in eenen Ge- Noemi die burgers, welke gy weet acn het open- mccnlcraed zou stemmen. baer welvaren verkleefd le zyn. en bereid om al hunne kennissen te leenen lot het welzyn der ge meente en tol het in stand houden, of verdedigen, van alle vrye instellingen. Byzonderlyk, laet u axaca HET BOTERKUIPJE Eendrugt mack* Bagf ■M FEl'ILLETOX WAX ’T ESOTESBBiL'irJE. Prys der inscliryving, BETAELBAFR VOOROP Buiten stad, vraclilvry, franks. Voor die de Zondagseke Uitgave begeeren, 8 franks. ANNONCEN 15 conti men den drukregel.Alle allielieu, by den uitgever van dit blad gedrukt, worden onverguld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vraclilvry toe tc zenden. nest beschynt, loopco de Mieren, welke zich boven den grond bevinden, niet haest naer beneden by de voedsters en raken baer met hare voelboorrikens; niet zoo liaesl ts dit teeken gegeven of elk vat oenen worm tusschen hare kinnebakken, en in minder dan eenige minuten, zyu alle Eenige blndzyden uit hel hoek der Xnliicr. (Verrolt/, zie nummer 40.) Myu leermeester kwam des anderendaags vroeger dan na gewoonte in het prieel en begon in dezer voege zyne les ik heb u gister in bet korte over vele insekten ge sproken, om u hel zinverstand dezer diertjes onder zyne veelvuldige vormen en uitwerksels te. doen kennen, lieden zullen wy lattgei by dezelfde voorwerpen blyven staen ons onderzoek zal zich by twee of dry soorten bepalen cvenlwel zullen wy waersehynelyk meer wonderheden aeti- ireflen dan in onze vorige beschouwing. De Mier hoort toe acn de vliesvleugelige insekten en wordt geschikt in hel maagschap der Ongelykwyvigen. In eiken mierennest zyn dry geslachten, nameullyk mannekens, wvfkens eu werkers de twee eerste hebben in zekere lyilen van het jacr vliesachlige vleugelen de kletste krygett xsr geene en zyn onbekwaem lot hel voot Izetten van h.ier geslacht. Men vindt ook een soort van eenzame mieren, wjer wyfkens altyd vle.ugelloos zynom die reden heelt men ze allen onder de benaming van Ongelykwyvigen begrepen. Sommigen hebben angels, de meeslen echter nagcu uuueiscnouueiu zyu. aue ue vcruiepingeii iieuuen zyn van dit wapen beroofdovenlwcl hebben allen sterke gangen en wegen, die in gemeenschap zyu met do onder kinnebakken en een vcnyn dat, op de huid gestort zynde, er acne geweldige jeuking doel onlstaen. De genteene Mieren leven in eene maeiscitappy, waarin elk zyn byzondcr werk tol hel welzyn van hel gemeenebest te vervullen heeft de mannekens en wyfkens vermenigvuldigen de leden van hel huisgezin, en laten voider alle den arbeid acn de zorg der werkers over. Dezen bouwen het nest, voeden de jongen op, halen voedsel acn on verdedigen hunne wooning tegen de aanvallen der vyanden. Er zyn verschilligo soorten van Mieren die in grootte, in kleur en in "Zeden verschillen. De Brak of vale Mier bouwt baer nest in de bossclten van stukjes hout en droo- ge kruiden de Boommier niaekt in de boomen wonder baar schooue gaenderycn; de andere soorten, welke men -------- - metsen haer nest in dc aerde. Wy zullen onder dezen de bruine Mier lol onderwerp onzer beschouwing nemen. Zie, ginds tegen de liaeg dit hoopje fyne aerde is de uuuiaiuun vu uc.i. um.u £>«,vu vau wooning van een huisgezin bruine Mieren. Gy denkt dal warmte noodig. De werkers bezitten daarover een wonder de aerde daer enkelyk is nedergesincten door de werkers baer fyn gevoel en dragen de jongen dieper in de aerde of die onder den grond aen hel graven zyn Grootelyks be- digter by de oppervlakte van den grond volgens dc gestcld- driegt gy u hel hoopje is een gebouw mei vele verdiepin- j heid der lucht. Wanneer hel gedurende eenigen tyd slecht gen, op ieder derwelke zich gaenderycn, kamers en zalen i weder is geweest en dal er eindelyk eene zonnestraal het bevinden; de zoldering der middelbare vertrekken is ondersteund door eenen ligter. inner; terwyl de wclfsels der grootere zalen op pilaren ritsten of door opgesteken bogen ondersclioudeid zyu. Alle <ie verdiepingen hebben aerdsche wooning, waer nog grooierc zalen tot een byzon- der einde zyu gemetst. De geshchtlooze Mieren of werkers voeren niet slechts alle de bouwwerken uitmaer zy bakeren en voeden nog daarenboven de jongen met actie leedere zorg. Onophou dend staen er eenige werkers op schildwacht in de kamer waer de eijeren en de jongen, onder de gedaante van roer- looze wormen, zich bevinden. In deze kinderzael zitten de wakende voedsters op hare achterste poolen, met bet hoofd in de hoogte en gereed om hel geliefde kroost te verdedigen legen alle Ongeval. Andere werkers lekken de teedere jongskens met hunne lougoïn ze zuiver en schoon wil te houden, terwyl er opvolgend eenigen van buiten nkomen mcl gevonden voedsel, dat zy uit de maeg terug in door de aanduiding harer kleuren onderscheidt, graven en den mond doen komen en op de lippen der jongskens uit- 1- J-j— i- >- storten. Hel jonge kroost vereischt voor zyne behoudenis eene onophoudende verplaelsing hel kan geene hitte doorstaan en heeft nogthans eenen zekeren graad van immers menschen,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1860 | | pagina 1