byeenkomst met Z. M. gevraegd had. Wy trekken het volgende snedig en veel waer- heid bevattende artikel uit de Hoop van St.-Truiden. ALLES IS KULLAGIE! Al de wevers van Frankryk hebben onlangs weer een ammelaken van groen kleur op den boom van hun getouw geslagen. Baes Louis beeft immers in zynen Moniteur, lol meerdere kullagie van zyne Men leest in den Moniteur van ParysDe Keizer heeft in gehoor ontvangen Z. E. den panselyken Noncius die, zich naer Romen be gevende, in verlof voor eenige weken, eene hun dankbaarheid verschuldigd zyn. Niet alleenlyk bekent het zyn inzigt van in het koningryk Napels te treden, maer de deelneming zyner soldaten in het gevecht aen de Vollurno, en ook zyn plan om den troon van Napels met geweld omver te werpen, De franschc troepen van M. de Goyon hebben Viterbo, Velletri, Civita, Calellina, Tivoli, Pales trina, Frascati, Albona en Valmonlina bezet, lu verscheidene dezer sleden hadden de Piemonlezen reeds garnizoen. Volgens die bladen, welke er belang in vinden Z. H. te Romen te houden, zou die maclregel den Paus hebben doen besluiten te Romen te blyven hoewel zy moeten bekennen, ’tgeen zy vroeger loochenden, dat er reeds toe bereidselen gemaekl wierden in hel valikaen, om de Eeuwige Stad, waer Z. II. zoo schandelyk beschermd wordt, tydelyk vaerwel te zeggen. Frankryk en Piemont hebben eene nieuwe huichelary by de vroegere gevoegd zy hebben den Paus eerie geldelyke schaêvergoeding voor de ontroofde provinciën aengeboden. Doch de H, Vader heeft dit voorstel met veronlweerdiging af geslagen, en hy doet een beroep op de katholieke wereld, ter inzameling van den St. Pieterspenning. Warschau blyfl nog allyd het mikpunt van de fransche dagbladen, die weigeren in deze byeen komst iets anders te zien, dan eene hoffelykheid of •ten allerhoogste de preliminairen van een kongres. Wy voor ons, en de redenen hoeven wy niet breedvoeriger te ontwikkelen, wy denken dat er te Warschau belangryke en zelfs afdoende punten zullen behandeld worden. Middelerwyl begint hel met Oostenryk warm te make i in llongarië; de revolutie steekt er het ihoohl op en het blykt maer al te wel, vo'gcns ver- schrllige lydingen, dat hel vooral fransche agenten zyn Welke de Jont in het poeijer trachten te werpen. Op de Oostenryksche grenzen worden voort durend overgroole legerkorpsen saêm getrokken; -men wapent de forten Tyrol en Venetie overkropt door Oostcnrykershet eskader is op voet van oorlog. Verder zoo men zegt, hebben de militaire kommandanten last gekregen hunne kinderen en vrouwen in veiligheid te zenden; 100,000 man is vooraf gerekruteerd; Beijcren zou Tyrol bezeilen in geval van oonog; uustcnryit ^crfclacrd hebben aen Engeland, dal hel zich niet langer kon verbonden zien door hel princiep van niet- tusschen komst. Zyn al die bgrigten waer, dan is het wel te denken dal Oostenryk geen heel vreedzame inzigten heeft, of wel dat hel zich op zyn hoede stellen wil. Zal de zack, het nemen cener beslissing, eindelyk opgehelderd worden le Warschau Ook in Frankryk dryfl een dof gerucht van oorlog om veel wierd er dezer dagen gesproken van oenen krygsraed, welke kortelings te St-Cloud gehouden wierd en waeracn de sommiteiten des legers deel namen. Daer waren de maerschalken Vaillanl, Randon, Pélissier en Mac-Mahon. Men denkt algemeen dat deze raed gehouden wierd, in vooruilzigl van groolc Europische gebeurtenissen. Don Quicholle de la ruse, Allans, parbleu, de la valeur! Le monde veut bien qu’on l'amuse. Aux colonnes d’un Moniteur Exploiter l'Europe el la fraude, S'accorde avec nos plans secrets. Vile un Congres Deux, trois Congrês Princes, soyez sans defiance La paix! la paix! vive la paix! Zouden er na zoo vele jaren kullagie nog snul len bestaen, zot genoeg om aen den voorstel van een Kongres gehoor le geven Noemt eens een Kongres ter wereld dat bestendige vruchten heeft voorlgebragt Het is nog zoo lang niet geleden dat men zich te Weenen, in 1815, byeenfluilte om daer, na het kanongeschal van Waterloo, de zaken van Europa te regelen. De groote en gekroonde kulla- giemeeslers hadden anders niets ter harte dan hun ne troonen weer te bekruipen, waer Napoleon I ze afgebessemd had. Maer hel volksbestaen op goede zuilen zetten, zich voor liet welzyn hunner onder- hoorigen verpliglen en slagtofferen Kullagie I Dons Quicholtes de la ruse, Allons, parbleu, de la valeur! Le monde veilt qu'on l'amuse Aux colonnes d'un Moniteur. Baes Louis, die men zoo wel den oppersten der vossen als der Franschen noemen kan, heeft nu weer zoo veel speels gemaekt, dat de gemoederen te zeer aen het woelen vallen, en laet om het oogenblik eenigzins by het volk le bevredigen deze woorden uitgaen Vile un Congrès Deux, trois Congrès Qualre Congrès! Cinq Congrès dix Congrès Maer, inGodsnaem! wie zal in dat Kongres tegenwoordig zyn? Rusland dat reeds in eenen hoek met Oostenryk duchtig tegen Frankryk aen het viezelen zit. Pruisen dat al zyne muziekan ten heeft byeengeroepen om het liedje sie sollen dich nicht haben, den freijen duitschen Rhyn weer op nieuwe akkoorden le zeilen, en gansch Duitsch- land geestdriftig rond te jagen. Oostenryk dal reeds op al de slypsteenen van den lande zyne baijonnelten wet om Italië binnen te trekken. De Paus die1 met eene excommunicatie in de eene hand legen de baenstroopers, met de andere reeds de duer van zyn paleis vast heeft om uit Romen te vertrekken, enz Men moet waerlyk een groot betrouwen stellen in de zottigheid van de menschen, om na zoo veel bedrog en schelmery weer met de kullagie van een Kongres voor den dag te komen. Baes Louis, zoo men mcermaels gezegd heeft, bezit boegenaemd geenc princiepen dan die van Machiavel. Doch hetgeen men uil zyne redevoeringen kan opdoen gefopte en geklauterde onderdanen, nogmaels het knoddige woord van Kongres op hel tapyt geroe pen. is, dat hy eene grondelooze verachting voor de menschen koestert. Hy liegt, hy bedriegt maer toe, en dal zonder van houding, van wezenstrekking, van stem of van blik te veranderen Die zulks kan, mag waerlyk zich beroemen dal hy den bliksem van de menschen geeftZou hy zulks wel van zynen oom geërfd hebben Die ook, le St. Helena, sprak over zyne verige grootheid, over veriade- ryen en aengekleefdheid allyd op een’ en denzell- den toon denaein van Kleber en die van Grou chy wierden met denzelfden klem uitgesproken. De groote goochelaers zien overal niets te begoo chelen dan hetgeen zy fa bélise humaine noemen. Een bewys hiervan zyn de verschillige lydingen welke Baes Louis nu onlangs by den inval der Pie monlezen naer Romen zondHeer Thouvenel schreef op bevel van Baes deze woorden aen lieer Gramont le Romen. Zegt aen den Paus dat de Franschen zyne Staten zullen bevryden van eenen inval der Piemonlezen. Gcnerael Lamoricière, te edelmoedig om dusdanige woorden als kullagie op te nemen, gaf gehoor aen Anlonnelli die hem deze depeche overbragt. Vier-en-lwinlig uren later schreef Thouvenel zóó gy moet de woorden van gisteren niet op de letter aennemen; denkt dat gy ze niet ontvangen hebtIk had de inzigten van den Keizer niet goed begrepen Zoo bel og en bedroog hy den Paus en leidde gencracl Lan.o- ricière op bet ys. De Piemonlezen kwamen onver wacht en ongehoud de pauzelyke Staten binnen. Voegt daer nog hy, om Machiavel en Tarluffe te volledigen, de volgende depeche aen Cialdini ge zonden Ziel toe dal gy in de papieren van Lamo ricière de stukken kunt wegkrygen, waerin stael dat Frankryk hulp aen de pauselyke troepen beloofde. Wat zegt gy nu Is baes Louis geen behendige speelman Alle middelen zyn hem goed om zyn einde te bereiken. Wie weel of hy denzelfden dag weer geenen brief den Paus heeft eigenhandig toe gezonden met deze onderteekening Votre dévot fits Utce godsdienstige zoon En Lamoricière, dat edel hart, die grootsche krygsman, de glorie van Frankryk, zoekt hy le doen doorgaen als lid van republikaensche samenzweeringen tegen Frankryk en tegen de belangen van Romen Wy houden het staende baes Lous veracht zyne incdemcnschen 'T is al kullagie wal hy doet 'T is al kullagie wal hy spreekt, Al aperyen wat hy doet Machiavel heeft hem gekweekt. De Mogendheden van hel Noordengaen zich nu, zoo bet schynt, te Warschau vereenigen en midde len voor de rust der landen beramen. Maer dat is ook kullagie! Rusland dal over eenigs jaren nog nonnen radbraekle en den kalholyken godsdienst heden nog uitzyne Staten zoekt le houden; Pruisen waer nog de protestanten tegen Romen woelen, zouden Europa helpen bevredigen!?! Kullagie!. Pruisen droomt hel bezit van Duitschland; Rus land droomt nog Constantinopelcn, en Oostenryk eene versmelting en beheersching van zyne ver schillige nationaliteiten. Eenieder zal daer weer over zyne eigene keuken spreken, en dacrmee amen lot verder order. Maer iels dat boven alles uitpraefl is de heerlykc aensprack van den Paus. Tusschen alle die leu gens, dal bedrog, dio meineedigheid, die eigen- baetzucht der tegenwoordige kroonslepers verheft de waerheid hare heldere stem, om de onheilen te vóórspellen die eens de judassen van het politiek te beurt zullen vallen en den nek breken. Nu misken nen zy region rede; er zal ook eens een tyd, een 95 komen, waer de volken, voorlgezweept door hel communismus, den kroondragers zullen toe joelen nu is het uwe beurtSaute paillasse Laet ze dan maer roepen Vile un Congrès Deux, trois Congrès Quatre Congrès Cinq Congrès dix Congrès Hel volk zal bun antwoorden Saule paillasse! Men leest in de Patrie van Parys Delaetste dépêches uit Zuid-Italie verwittigen ons dat de piemontesche troepen vooruitrukken in hel koningryk Napels. Viclor-Emmanuël zal den 17 dezer, in den ochtend, zyne plegtige intree doen inde stad Napels. Men verzekert dat de Koning van Piemont, na voorzien le hebben in het besluer des lands, liet opperbevel op zich zal nemen der krygs-verriglingen hy den Volturno. Dagelyks kwamen er in de haven van Gaëta vreemde oorlogschepen. De franschc onder- admirael Le Barbier de Tinan, die met een smaldeel ter reede van Napels ligt, zou eene fregat en eene korvet derwaerts zenden. Men verhaelde dat de Picmontezers verwittigd waren dat de blocus van Gaëta door de Mogendheden niet herkend zal worden. I de kinderen tot onder de hoogste zoldering van het gebouw overgevoerd. Hier ontvangen zy eenigen tyd de hroeijende warmte der zou, tol dat de werkers oordeelen dal zy er genoeg van genoten hebben dan brengt men het jonge kroost weder in lagere verdiepingen volgens de klimmende hitte der zon. L»e wormen der Mieren moeien gelyk het by de meeste insekien geschiedt van gedaenle verande ren. en spinnen zich daerloe een poppeken, dat uit eene zeer harde slóffe bestact. Nooit zou de jonge Mier deze ge vangenis kunnen doorbooren, en, zonder hulp, zou zy waerschynelyk erin sterven, indien niet de werkers by liaer op schildwacht stonden, om die te helpen, welker lyd gekomen is. Zoohaest zy dit bemerken beginnen zy zeer voorzigtig met hare landen een gal in het poppeken te byten; hierin gelukt zynde, snydcn zy er cencn langen rftepel uil alsof zy zich van scharen bedienden, en maken dus eene opening die groot genoeg is om de jonge Mier door te laten. Terwyl er eene liet losgesneden bandeken opgeheven houdt. Hekken er een paer anderen hel jong uil zyne pop; inner hel is nog in een dun vlies gesloten en is te zwak om er zich zelven van te verlossen de voed sters helpen hel in het afwerpen van zyn Incisie omkleed sel; zy maken zyne hoornkens en pooien los, zy geven het eten, en verlaten het niet voor dat hel loopen kunne en zyne pl iels neme tusschen de andere leden van hel huis gezin, om zeil mede te werken tol nul van hel gemeene- besl. (Het vervolg hierna.) an JWJU' IWWt Een stuk Poëzy. Als een slaelke van (ksgod apaoB) geven wy hel volgende op, dal wy onilccnen aen een bladje uil onzen omlrek. De inzender van hel smacklyk dichtstuk lael hetzelve voor- gacn door eenige regelen, in welke hy byzonderlyk de voorlreffelykheid doet uitschynen van dil stuk dat’ zegt hy, tot eer aen de vlacmsche letterkunde dientB

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1860 | | pagina 2