ALGEIHEENETYDINGEN. WW Wy hebben reeds vcrscbcidc klagten ontvangen wegens de onregelmatige bestelling van het Boterkuipje, door den Postdienst van Waereghem. Wy verhopen dat dit advies zal genoeg zyn om zekeren briefdrager te doen opletten. EEK ABREES. Het KUIPJE aen REINAERT DE VOS. Onder dezen titel Een abues, geeft Beinacrl de Vos ccne kritiek op het Kuipje. Wilt dal zeggen dat Reinaerl zoekt ruzie te maken met hel Kuipje... dacr het toch eenen Vos eigen is overal zynen steert in te dracijen, en daerdoor zync geburen in kolerie te stellen? Neen, wy begrypen hel zoo niet. Reinaerl is wel een schalkevos; hy heeft soms wel iels boos in het wezen, maer hy zou toch niet ligt hel Kuipje, zyn vriend, den oorlog verklaren. Daerin gelykt Reinaerl in het minste niet zynen konfraler, de Vos uit de fabel, die zulk eene kleine dosis reglzinnigheid bezat, dathyer niet voor omging om te bedriegen alwie in gemeenschap met hem kwam, hy mogt vriend of vreemdeling zyn. Reinaerl noglans is openhartig hy zegt hel gelyk hy 'l meent, hel moogl u bevallen of niet. Als gyhem op zynen pool trapt, zynen steert niet in achting houdt, of zync woorden verdraait, dan wordt Reinaerl kwaed. En als Reinaerl kwaed is, dan, al was hy zyn beste vriend, hy moei hem zeggen wal hy daarover denkt. Zondag lazen wy dal in Reinaerl, want toen was Rein kwaed. Ten minste, zoo zegde hy liet te zyn. Wy keken dan seffens Reinaerl indeoogen, zoekende te weten wie hem op den. pool had getrapt, of zynen steert in misachting had gehouden, maer, oordeelt hoe wy stonden te kyken.toen Rein zynen pool ophefte, op ons wees, en dan zegde Kuipje, ge hebt myne woorden verdraait, en ik ben kwaed op u. Reinaerl, hy, kwaed zyn op het Kuipje? Ja, lees maer ziehier wat Heintje zondag over hel van ■Priester!) ke beuoesningen. Mgr. de bisscl.op van Brugge heeft benoemd Te Meenen, den heer Van Stecnkisle, leerling van het belgisch kollegie, te Rome. Te Gheluwe, den heer Van den Bussche, onderpastoor te Cachtem. TeCachtem, den heer Benoot, idem, te llouthem. Te llouthem, den heer Van de Vyvere, id., te Wesloutre. Te Westotitre, den heer DeBacker, coadjutor te Westoulre. De heer Dumelie, professor in T pensionnaet van Dix mude, gacl in dezelfde hoedanigheid over naer T klein seminarie van Rousselaere De heer Rumbeke, professor in T kollegie van Veurne, en de liccrcn Thomas en Lambin, zyu professors benoemd in ’t kollegie van Korlryk; De lieer Ruyssen is professor benoemd in ’t kollegie van Veurne. i nemen, want als we moesten schryven gelyk Reinaerl het en ze zouden alsdan beginnen te dolen als een mol die zyn hol niet meer vindt, en ze zouden zeggen dat hel Kuipje begint te. suffen en dal hel in verstand veel begint te verliezen. Welnu, wy hooren liever Reinaerl zeggen Waerom mag toch myn collega, die in andere omstandigheden zoo veel versland aen den dag legt, er bier zoo jammerlyk nevens slaen? Dit is my onbegrypelyk dan dal onze diep zinnigste verstanden op zulk eene wyze van hel Kuipje zouden spreken. Nu verstaal gy, Reinaerl, waerom wy cenige verandering aen uw artikel hebben gemackt. By hel vervolg, noglans, zullen wy zulks niet meer doen, of eersl verwittigen wy daer onze Lezers van. Reinaerl, tot ziensen hertelyke groet nis aen Tibcrt, de kater, Courtois en Isegrim. Sedert dat de boter 28 stuivers het stuk geldt, krygen het de bakkers in den kop, de menschcn slecht brood te doen eten. Wy hadden dezer dagen brood van drie verschil- ligc bakkers, dal bykans niet eetlyk was. liet zag er zwart achtig uit, was vel als klei, en daerby gaf hel eenen slech ten reuk. Tot nu, hebben wy toegevende geweest, maer dit zullen wy niet meer zyn wanneer wy nog slecht brood krygen, gelyk van waer hel komt, dragen wy het naer de Politie, en dan zullen die eerlyke fonctionnairen cons zien wal ervan zal komen. Hel is immers ten hoogste onredelyk, wanneer alles zoo ducr is voor den werkman en den burger, nog brood te leveren dal niet voedzaem is, en hetwelk meestendeels is gebakken uit slecht meel, dal soms geen 20 franks den zak woerd is. En noglans rekenen de bakkers altyd mei de hoogste pryzen. Gaen zy dan nooit hun leven beteren Nog ccnige weken, en geheel Dixmude staet in kos tuem. Dal wil niet zeggen dal wy allen gaen militair wor den, of magistraat, of ndvokaelneen, daer is geen nood van. Maer wy willen zeggen dal 1° de Gaeibolders-gilde, de Vcrcenigde Vrienden, in kostuem gacl komen; 2° deze der Grauwe Broeders krygt er een, en 5" hel korps Pompiers zal er een hebben. Hel kostuem der eersten, zou bestaen in eene redingote d la Valencienne, in blauw laken; eenen broek met riemljes, idem en eenen chapcau-claquc, nog idem. De Grauwe Broeders krygen slechts een’ linwaden overtrek, idem broek, zonder riemtjes, cn eene klak van dezelfde stof. Voor wal het kostuem betreft der Pompiers, daer hebben wy vroeger over gesproken. Zoo dat Dixmude welhacsl zal gelyken aen een museum van originalitciten. Jan, kunde gy op de viool spelen?Ik weet het niet, Cies. Hoe ge weet het niet? Neen, ik heb het nooit geprobeerd. Woensdag heeft te Becrst, op den pryskamp, onze Gacibolders-giide de Verecnigdc Vrienden twee medalien behaald deze van hel meeste getal leden acngeboden te hebben, en die van hel schoonst inkomen binnen de ge meente. Tevens hebben de gildebreeders een dertigtal kleine gacicn afgebold, en de oppcrgaci is hun, by loting, te beurt gevallen. ’T is nu geestig, met al de regens cn koude die wy hebben, mede te reizen met den yzerweg, in waggons van 5C klas; T zyn plesier-reisjes 1 De Universal, een groot kalhólyk dagblad dat over een paer jaer te Brussel wierd ingeri'gl en opgcstcld door zekeren heer Gondon, een Franschman, is sedert eenigen tyd overgegaan in de handen cener inaclschappy in kom- mandicl. Waerom en door wie dit franscli-belgisch blad te Brussel ingerigt wierd, weten nog verstaan wy niet. De Journal de Bruxelles, immers, dat uitmuntend orgaen der kalholyken, dat met eene vurige overtuiging cn eene on betwistbare kunde, de belangen van den godsdienst en van het vaderland verdedigt, verdiende geenszins dat men eenen Franschman deed komen om hem eene vcrderfelyke Ann AU iinAnl IA Ia mol.’ On 14 A A 11 At 7V Aon l?l"l n coll m .111 rj gelyk een trekplaester, waer hy gehecht is geweest, laet hy pynlyke blaren en blazen achter. Nu is hy uil zyn eigen blad gecyferd, en hy wendt zich tot zyne landgenoten, maekt zyn beklag aen de Independence, en roept haer ter hulp. En alzoo worden die vrienden van den vieemdeling Het Kuipje moet dus die diepzinnige filosofen in acht de slagloffers hunner eigen domheid. WacrijT^t^^Wsquillon-tworstnemfer van hel Vlaemseh en van de reglen der Vlamingen, zal het dichtstuk admi- rabel vinden, en welligt den zoowys beraden heer Portugael eene gouden pen toezenden, even als zeker kunst-minnacr het deed, voor hel copieren van een feuilleton. Ziehier nu cenige regelen uit bel sraakelyk dichtstuk, waervan hel blad in kwestie eene brok aen zyne Lezers mededeelt. Alwie kan vlaemseh lezen, laten wy oordeelen over de goede bewerking van dit stuk, alsnogoverde vloei baarheid die vcornamentlyk by hetzelve uitmunt. Dat zy dus maer adem halen ’k N.im deel, ja yverig deel, ik wil U niet verbloemen, Om ’s honen onzer vlag een snood geweld te noemen, Met pen en zwaard le'zaauï dorstte ook myn hart naar (wraak, Waar eer en pligt gebood, vervulde ik pligt cn taak En mede aan T hoofd gesteld van Neêrlands keurelingen, '(Verd ooU hun vaan geplant op Leuvens huivclingen, Eu dus een’ eer hersteld door moed, beleid en trouw, Die mede en later tyd de Belg ecus eeren zoud! A Die later tyd brak aan; de vyandschap vergelen, Was Zuid en Noord bereid zich Broederen weer te lieeten, Als talen van een stam, sloegjnen weer hand en hand, Als kiod’ren van één heus enlteider Vaderland., Dat Vlaend’ren is vooral, vooral aen U te danken, Dal voor uw Moederspraak van wyken weel noch wanken, Die smeltende in accoord een zelfden geest en zin, Ontsteken mogt hy ons tot zuivere broedermin! Uw Willems had daartoe reeds d’eerste vonk geslagen, Prudens Van Duyse’s slem daer veel toe bygedragen. Conscience’s vruchlbre pen was Holland niet gering, Als hy ons’t leven schelst van d’armen Loteling. De Lansens in de tael het Noorden willen eeren, David ook onder U een Bii.derdyk doet lecrcn. Of Vlaandrens schoonste stad, hel hy vervulle Gent, Serrure en Heremans als taalbewcrkers kent; En d'oude Scheldestad het Broedrenpaar mag noemen DerSNiEDERs. die ook wy en hunne schriften roemen, Wyl Vlaandrens eerste ster, op dichtcrlyk gebied, In Jan van Beers zyn licht op Noord en Zuider schiet, Wienk Jongelingsdroomen als zyn tastbre Levensbeelden, In Neerland aller harldoor Vlaamsche dichtkunst streelden. Wy willen ons hier niet ophouden, liet ware te ver drietig, met al de onzinnen te ontleden, als hel hy vervulle Gent; de ongeschaafde cn zoo brutale rymen Be Lansens in de taal hel Noorden willen eeren, David ook onder U een Bilderüyk doel lecren cn de taelfoulcn Bic mede cn later tyd de Belg eens eeren «oud die in dit smaeklyk dichtstuk van den Westvlaen- dersehen rymelacr Portugael voorkomen. Wy zullen maer regtuil zeggen dat, met dergelyk geknoei, en dal daer- cnboven nog in een hollandsch kleedje gesleken is in druk te geven, men allen bescheiden lezer een afkeer inboezemt voor hel vlaemseh, en onze schoone moedertael belagehelyk maekt. Kuipje zegde Een weekbladje, datoverigens nietdom is, haalde my, I soms doet, dan kregen die te veel verstand, over veertien dagen aen, met deze woorden Wy trek- ken het volgende artikel uit Reinaerl de Vos, cn laten hel aen de beoordeeling van onze lezers over. Dit gezegd hebbende, liet het my spreken op de volgende wyze: Garibaldi valt de Kerk aen natucrlyk keuren wy dit af. Evcnlwel, dacr vinden wy geene reden in, om Gari baldi als een nictdeug, een schobbejak te doen doer- gacn.... Een buitengewoone zucht lot vryheid, maekt hem schier dolzinnig, even als een buitenmatige afsclirik voor zekere gebruiken, soms een kristen fanatiek maekt. Daarop zegt RcinaertIk vraeg u eens, lezer lief, of gy door deze woorden over Reinaerl kunt oordeelen. Ik heb dit alles niet gezegd. Ik heb krachtiger de aanvallen op de Kerk afgekeurd, en ik heb gesproken noch van den afschrik die oenen Christenen fanatiek maekt, noch van de zucht die Garibaldi dolzinnig maekt. Neen, juist deze woorden heeft Reinaerl in zyn artikel niet gebezigd, maer zy hadden toch dezelfde bclcpkenis als bet hierboven aengchaeide uit ons blad. Hy zegde Hel is eene gekheid, Garibaldi uil te schelden vooreenen struik- roever... Laet Garibaldi begaenik ben overtuigd dat hy een goed zal bewerken... God heeft in zyn hert eene gloeijende vaderlandsliefde ontstoken, die hem medc- sleept om ongehoorde daden te verrigten... Reinaerl gaet voort, en zegt Hel zelfde blad schryft my nog hel volgende toe Een verrader, door Picmont uitgekocht, kan Garibaldi vergeven of hel hert doorbooren, wanneer hy dreigt den voet in Rome te zetten. Maer het kan ook gebeuren, dat de rampen, die het Pausdom nu overvallen, beproevingen zyn, die lang zullen duren, en daerdoor scheuringen veroorzaken by de reeds zoo onverschillige katholieken Itaelje, België, Frankryk, enz. Hier haell Reinaerl aen, dal gedeelte uit zyn artikel hel welke wy in zyn geheel hebben gegeven. Onnoodig dus, van bel hier te herhalen. En hy vervolgt Ge ziet, verstandige lezer, dat daer geen woord in staal over dolken, vergif, fanatieke christenen of scheu ringen in de Kerk Wat ik heb willen uitdrukken, is myn vertrouwen in den uitslag der gebeurtenissen, die den triomf der bruid van Christus zal verzekeren. Waciom mag toch myn collega, die in andere omstan digheden zoo veel versland aen den dag legt, er hier zoo jammerlyk nevens slaen? Dit is my onbegrypelyk. Of het zou moeten zyn, dal hy, tweemyner artikels willende ineen smelten, den waren zin er fieelï laten van ontsnappen. Hy mag myne artikels zoo veel acnhalen als hy wil, hy zal er my plezier mede doen hy mag ze zelfs overnemen, zonder te zeggen dat ze van my zyn dit kan my ook niet schelen de verstandige lezers zullen er den oorsprong wel van herkennen. Maer, in goeds name, als hy zegt, dal ze uil Rcinaert getrokken zyn, laet hy ze dan niet veran deren of verdraaien. Ik heb vertrouwen genoeg in hel vernuft van mynen collega, om overtuigd te zyn, dat hy myne lerecbtwyzing niet kwalyk zal nemen. Maer als hy zich op den hoogslcn trap verstandig wilde loonen, dan zou hy myne twee arti kels, maer vooral het tweede, letterlyk overnemen. Ik hechter byzonder veel prys aen, door zync lezers, die meest alle myne vrienden zyn, niet verkeerd begrepen te worden. Om dal Reinaerl zoude weten, waerom Avy alzoo cenige verandering aen zyn artikel hebben gemaekt, zonder nog- tansden echten zin ervan te verdraeijen, willen wy geerne zeggen, ten eerste, dat onze meaning was, Reinaerl’s ge voelen, alléén over Garibaldi, aen onze Lezers mede te deelen. (Zie ons Supplement, Nr 40). Daertoe waren wy acngezet, om dal in hel artikel in kwestie de twee vol gende alineneums, waervan hel eerste alzoo begintDe Kerk vergaet, zegt gy, als haer Opperhoofd geen vorst meer is? Waer staet dit geschreven? door een aental onzer Lezers kwalyk hadden kunnen begrepen worden, alhoewel Reinaerl daerdoor anders niet te verstaan wilde geven, als dat de Kerk de strydende en lydende Kerk is, en zy nooit zal vergaen. Want, tusschcn Reinaerl en het Kuipje valt een verschil te maken. Reinaerl heeft zeven diepzinnige filosofen, die alle weck hel blad aeneen knoopen, en hel Kuipje heefl er geen dry Reinaerl is geschreven alléén voor verstandige lieden; die geen versland heeft, mag by Rcinaert niet gaen, maer als hy zich abonneert op Rcinaert, dan krygt hy seffens zoo veel versland, dal hy er geen weg meer meê weet. Hel Kuipje lelt onder zyne Lezers wel veel, cn zeer veel ver standige lieden, maer het heefl er ook die geen zier ver stand hebben, als zyn deze die zeggen dat ze hel Kuipje concurrentie temaken. Hoe het zy, een Franschman is alleen voor de Marktpryzen lezen. Noglans, als deze komen met 8 franks voor hun abonnement, dan zegt hel Kuipje met Reinaerldal ze alzoo vele verstand hebben, zy alleen, als wel honderd diepzinnige filosofen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1860 | | pagina 3