KERK ORNEMENTEN HOFSTEDEN, 2 VEJVDITIE BRANDGEVAREN, PARTIE MAEIGRAS, gelegen binnen do gemeente Noordsciiote, in den zoo genaemden Wcstbrouk-Denest, groot, volgens titel, 79 aren 20 Centiaren, by affichen breeder vermeld. A. DEKEYSER, MAGAZYN 4° VERKOOP1NG Uit er hand te koopen. BERIGT. OVERSLAG. Te Pachten VENDITIE van TIMMERMANS-ALLAEM en Gezaegd Hout, TE MERCKEM. Bélaelbacr by PLACIDE SYOEN, te Merckém. 3 na ure Drukkerij van Vion en Zonen. 15 Oct. 27 16 25 54 2670 25 21 16 45 14 29 10 94 21 90 2 75 9 van van twee Schoonc Kogge Boenen Haver Erweten 15 Oct. 24 a 28 59 21 a 27 14 40 a 18 21 60 a 28 40 9 a 10 22 40 a 24 Een schoon en gerieflyk WOONHUIS met Hovenier-hof staendc in de Weslslraet, te Dix- mude, lest bewoond door C/ir. Becuwe, Zich te adresseren by de kinders DANYNCK. ten 1 ure na middag, ter «crk-winkel van Joannes Geldof, Timmerman te Merckem, van al zyn TIMMERMANS-ALLAEM, Timmer en Meubel- IIOUT aldaer bevindende niets uitgezonderd. 51 15 a 53 41 a 41 10 48 a- 55 a- 25 a 21 52 a- Op DONDERDAG, 23 OCTOBER I8GO, om 5 ure namiddag, ten dorpe van Merckem, ter herberg het Gemeenle-huis, zal de Notaris BOSSAERT, te Woutnen, voortsvaren tol den INSTEL, van cene schoone cn goede Titels en condition by dito Notaris BOSSAERT, en inlichtingen'te bekomen by den Notaris VAN- DENBOOGAÈRDE, te Poperinghe. Instelpenning te winnen. Gevestigd, te Brussel, goedgekeurd by Koninglyk besluit van den 2 juny 1850. Te bekomen by de W° VANDERHEYDE aen hare STEENBAKKERY, by de Statie-plaets, te Dixmudc: Eerste kwaliteit rood Karreel-steen (bryken) lengte 22Centimelers, breedlell cenlim. dikte 6 cenlim.. Overtreffende al ander slach van STEEN voor waler-werken, vochtige muren, het diglwcrken van kelders, regenbakken, aelpulteu, enz., immers voor al hel hetgeen metselwerk betreft. Aen den prys van den dag. VANDENBERGIIE-DENAUX, Koopman te Dixmude, heeft de eer het publiek kenbaer te maken, dat men aen zyn schip, dat in de Stede- vaerl gedurende twaelf dagen zal blyven liggen, eene allerbeste kwaliteit van STOVE-KOLEN kan bekomen. IIy vet hoopt door de goede hoedanigheid zyncr Koopwaer de gunst van het publiek te verdienen. Elk zeg hel voort. waervan denfr TOESLAG zal plaets hebben op MAENDAG 29 OCTOBER I860 om twee ure na middag in de herberg de Blietorika te Thouroul itt stad. ■De Koopen 1,2 en Vuilmakende eene HOF STEDE met groole Zolderingen, dienende voor magazyuen groot 22 Hekl. 71 aren 84 centiaren, gebruikt door hel sterfhuis van den heer Dieter Doijen tot den dag der geldt elling. /Koop 3. Eene HOFSTEDE, ook met groote Zolderingen, dienende voor magazyuen, groot 25 hekl. 94 aren 11 centiaren in pachle gehouden door den medeverkooper heer Karei Doijen tot 1 .October 1868 ad 2,534 franks boven de grond- Jasten, h-yjare De twee voorschreven Hofsteden, te zamen groot 48 bekt. 65 aren 93 centiaren gelegen te Thouroul. zuid van de kerk, l’eenen blokke, lenzy •dat dezelve doorsneden zyn door de kalsyde loo- pende naer Rousselaere. Ten overstaen van den heer J.F. MULIER, vre- deiegter van hel kanton Thouroul. Alle inlichtingen bygenoemden Notaris KESTE- ■LOOT te bekomen. dat hy eene grondelooze verachting voor de enschen koestert. Hy liegt, hy bedriegt roaer toe, i dat zonder van houding, van wezenstrekking, n stem of van blik te veranderen Die zulks kan, ag waerlyk zich beroemen dat hy den bliksem b°de menschee geeftZou hy zulks wel van De behoefti'geh'wor'dèn'gratis gJ(If"’* MAENDAG 29 OCTOBER, om middag, heiberg Rhetorica Dixmude. Ecu WOONHUIS en ERVE, Weslslraet, van wylen d’echtgenoolen Coquel-Declercq, geschikt voor alle bedryven. Ingesteld 5,000 francs. 1 ilels en Conditiën let studie van den Notaris SCI1OTTEY, Dixmude. 42 a 47 58 a 42 44 a 48 56 a 40 22 - a 26 12 a 14 55 a 57 fr. 22 40 a 29 GO 25 20 a 28 15 GO j 16 24 a 25 60 8 75 a 10 25 20 80 a 22 40 Yenrne. 10 Oct. fr.- 9 Oct. 1210 190 42 a 47 58 a 42 41 a 46 58 a 40 22 a 26 12 a 14 -a DE MEERE, fabrikant in kerk- en andere orne menten, heeft de eer de heeren Geestelykeu ter kennis te brengen, dal hy titans zyne woonst ge vestigd heel! in de slcenpoort, Nr 19, te Kortryk, Zoo als voren, blyft zyn magazyn voorldurig voorzien van alle slach van Lyonscbc stoffen voor kerkornementen, zoo als kasuifcls, koorkappen, slandaerden, enz.; damas, zyde, katocne en ge bloemde pane; gouden cn zilveren borduersels, van alle slach en breedten, lapyten voor kerken, salons, trappen, enz., kanten voor alben, commtt- nie-dwalen en rokelleu; iu een woord, met alles wat zyn stael betreft. Hy gelast zich insgelyks met het herstellen en schoonmaken van borduerwerk, en verhoopt, zoo door de geringheid zyuer pryzen als door de zorge met dewelke hy zyn werk verrigt, de gunst en het vertrouwen van langs otn meer te winnen. 0,19. om aenslonds in gebruik te komen. Een WOONHUIS in de Wedding-slraet N° 24ëts laetsl bewoond door I'jetek Leyre. \oor condition me.) vervoegc zich by den cige- nact A. DEKEYSER, Wilgpndyk-slrael N° 27. 17 Oct. -a-- 55 50 a 44 00 25 00 a 26 59 17 a 22 a- 9 00 a 15 50 00 a- fr. 22 a 28 16 - a 16 50 12 42 a 15 80 9 a 10 50 -a- 55 a- 41 10 a 42 6 O*ct. 22 a- 11 a 15 15 50 a 16 75 6 50 a 10 50 22 a 51 50 15 50 a 16 5 a a- Iter gen. 8 October. 07 22 69 1460 24 87 15 75 11 90 9 89 24 55 26 50 7 89 Kantoor van den Notaris KESTELOOT te Thouroul.. 8i Ei Bi. E AI» M.1 Bi E M'tiEi .Y AELST, 5 7 Verandering van Woonst. Lynzaed-olie D O 7 65 22 88 22 <6 2 42 2 41 1) D 3 - 9 Per hekloliler, Boonen Sucrioen Boekweit. Haver Tarwe Kogge Aerdappcleu n u 9 00 O gelegen te TBBOUBBOUT, Per heklolite- Tarwe Itoode tarwe Kogge Sucrioen Haver Boonen Winter koolzaad. Aerdappclen Erwten, gele Erwten, blauwe Wille boonen Vlas, de kilo 1/2 Woensdag October, Op l*laen<lng B en B>ynsdog 1 3 Rkréèniber B SCO van alle de MEUBELS eu flUISKATIIEILEN, iBEESTlALEN, HALM en VRUCHTEN afhan gende van de nalatenschap van gezeiden heer Dieter Doijen. Koopman in Bouwstoffen, Wilgendykstrael te Dixmudc, lael hel geëerd publiek weten, dal er alhier weke- lyks langs den yzeren weg, eenige wagons geladen met Doornyksch Kalk, voor zyne rekening, acn- komen; zoodat zyn magazyn altoos voorzien is van Versch KALK dat hy aen zeer genadige pryzen aflevert. Btelgisclic Maetschappy van algemccnc assurantiën tegen De Maetschappy verzekert legen brand, het vuer des hemel daer onder begrepen, en dit aen zeer geringe prentten, alle roerendeen vaste goederen, ingeoogslcvruchlen, beestialen,enz. Ingeval van brand wordt het beloop der veroorzaekte scha de, zoohaesl dezelve geregeld is, belaeld. Kapilael der Maetschappy VIER MILLIOENEN 200 DUIZEND FRANKS. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Charles Vanhlllc, byzonderen Agent der maetschappy, te Dixmudc. Per hectoliter. Tarwe Kogge Sucrioen. Haver Boonen Boekweit Aerdappelsde lOÜkil Boter iu kuip, (kilog.)» Eijcren de 20 STAB» E»BX9EUi»E. De Indépendance zegt. dat de Belgen, die voor den Pius gevochten hebben, chenapans zyn, dat is siruik- roovors! Hel ministeriële blad heelt nooit iets diergelyks gezegd van de schavuiten die in Algeric of onder Garibaldi dienst genomen hebben. Napoleon en Viclor-Eniinanuêl hebben den Paus eene geluelyke vergoeding aeugeboden, voor ’tgeite z.y van hem gestolen hebben; maer de Paus heeft z.e naer de m.ien gezonden. POPERINGHE, 12 Oct. Hoppe, fr. 250 tol 000 dc 50kil. - 15 Oct. Hoppe, 250,00 lol 500,00 de 50 kit. Brugge. 15 Octob. fr. 22 15 75 a 15 25 15 50 a 18 6 75 a 10 25 a 51 50 14 50 a 16 75 a 5 50 Kortryk. 15 October. fr. 54 a 40 s s Per zak van 145 liters. Nieuwe Tarwe Tarwe Kogge Sucrioen Nieuw sucrioen Haver Boonen 16 O< tober. 1574 216 2 75 a 8 a guld.5l a 54 10 40 10 a 42 Yperen. 6 Oct. 2 55 a 8 a Per hectoliter. Tarwe, 1' kwaliteit, fr. id. 5’ id. Getal hectoliters Tarwe (middenckvs) fr. KBoussehiere* Per hekloliler cn half, Gelal heklolilcrs tarwe rogge 15 Oei. 26 a 28 16 a 16 50 11 72 a 16 55 9 a 10 50 a- -a- 8 00 a 0 a 20 0/0 a 21 0,0 18 O/O a 22 O/O Per hectoliter en half. Nieuwe tarwe Witte Kootte Kogge Boonen Per 48 dubbel liters. Koolzaed-olie guld.54 a- 4t 10 a 42 Bllxiuude. 8 Oct. 54 a 44 25 a 26 15 a 2i 50 -a II 50 a 19 -a- 8 Oct. 42 a- 42 a 44 56 a 57 24 a 25 55 a- U. I a - I -a- -a- 0 a 0 id. heist. (7 hcc) siui.18 0/0 a 25 0/0 Eijcren de 20 17 1/2 a 19 o/O Menagiebrood fr. 0,47 den 1 1'2 k. id. Zaci-tarwe Nieuwe Oude Koode Kogge Haver Boonen Boter, den kilo Aerdappelsde lOOkil. Per 105 kilos j Koolzaed-oiie Lynzncd-olie (.150k). n

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1860 | | pagina 4