I y^f w Oixmiide, 20 Juny'1862. iV 26. Een A 5»^ Avecapellc Veurne (aenkomst). Donderdagsblad voor algemeene -- /L/i A. DE KEYSER, Wff*-.:. US nS ydve, f^^ e^ Aenkondigingen. - SXy>‘Y“ (rerffi'ly. eLn yzeren slaef le buiging ir«« 4' US, VIII O I solemnele 9 55 10 05 to t* 3 05 3 20 ovcrh/^aen. --i tclering der haven 5 45 3 55 4 02 4 10 4 20 8 40 12 10 -'-♦S 'I T*- 12 25 12 35 12 45 12 55 1 05 1 10 1 25 id d rsch: 7 55 8 05 8 25 8 7.0 8 46 Yscreu weg van Lichtervelde op 1'ein 1 lcrlrc*tmn der treinon. 15 MEI 1862. WS-n ~I I.‘“41 w /erkman te kg cn de kosten, voor tn oadeelc van Rosalia Jylrwkte. Jpold, oud 12 iaren, i, lot5 fr. boel of 1 dag willige slagen co won- utnen. Windings- vacrl ins- desert van Genl naer 1 'J?'e der Mandolbeck. VladslooHol 15 dag, Wile vollooijing der diefle van eenigeeeti lig lol hel delven en laervoor aenl Ontwerp van openbar»werken. jn gOud |iccft deze Dingsdag lieeft de heer Minister van openbare herken, in de Kamer bel beloofde wels-onlwerp daji verkrygl neêrgelegd van openbare werken. Onder de nieuwe yterea wogen door, hel goe- vcrnemenl to vergnnneV bemerken wj De lyn van Antwerpcft naer llasSell over Oer schot eu Diesl; De lyn van Mechelen naer Sk-Nikolaes; Van Brussel reglstreeks naer Leuven; Van Hal naer Aelh k Van Gent naer Terneuzen; *- Van Luik naer de pruissische grens; y Van Vervier» naer de iMacs; ,y-‘, Van Tongeren naer Ans met vertakkingen; Van Veurnenaerde fransch^grensop Dhinkerke; Van Tamines naer Landen; Van Sna n;c.- de r in de parochiale om 5 urc ’s morgens, racrondcr sermoen, en ‘gevolgd van sermoen, idacn worden door de begint, in hel Beg iele Octave van Sinte- rhn, dco peerdctislal, de voorflccligc pryzen. smoorders ajler-- j w rfc dear, («„«cvolge vau I sdooten- .one hcrtziekte krygeti envoor hunnen lytl'Met i ketkhofgaen. Dal fransch lid doWranscbe akadsutie kan een te' zeer geleerd heerschap tyn, maer of hy langer ul leven dan een smeerder, daeraentlwyfclen wy. tn alle geval zouden wy niet graegonzo pyp of cigaer vaerwel zeggen op *1 aeoraden van een Irauschcu geleerden. En moeten wy twee jaer vroeger achter de gaeipers, in Gods naem I Wy laten liet Iransch lid maer geleerd praten eu rookeu onze pyp, en dal dan de goede God die meer weel dan de fran- sche geleerden, voor dekertziekle zorge. iXiÜ— By fffFlêhjicrs leggen.van ons blad vernemen wy dal om middag juist dt donder gevallen is op den torenen de kerk van St.-Joris, by Nieuporl, en de zelve op dit oogenblik nog acn hel branden zyn. KOOPMAN in kalk, arduin, inlandschcn builcnlandsch marmer, granil voor schouw- en vcnsltrbekleedingen, genoegden arduin van Soignies voor dorpels van deuren, plinlheii vvn ge- -houwen (facaden)- Brabandsche bouwstoffen, dennen cn inlandschi houtwaren, vensterglas, glazen pannen, getail leerde bgrduerslernen voor voetpaden (trottoirs), in ver- veischitligr kwaliteiten en pryzen, tnu, nvvrdsche koolter ve, gemaekte marmeren schouwen, monumenten voor graf steden, vlocrschorren voor kerken tn gebouwen, enz., enz. hy belast zich met het maken en plaatsen derzelw, H'llgendjkstriket, V 97, tc EMxinude, Hoeft de eer hel publiek kenbaer le maken dat er op 20Junyl862, ee.o schip zal actikotocD, geladen met Ar duin, Sleenen van Soignies, Muffles ci> Doornyk, gelail- leerde Borduren voor plankieren (trottoirs), welke hy zal afleveren volgons kwaliteit, alsook een schip geladen met Hrabaudschc Bouwstoffen, Pannen, Tichelen, enz., enz., <Je welke hy zal .itlcvercn acn zeer gematigde pryzen. Deze beide schepen zullen gedweilde IU dagen aen i.yn niaga- zyn in de Stcdevacrt verbeven. N. B. Zyn magazyn zal altoos van voornöcmdc Bouw stoffen voorzien blyvcn; én wekchks komen er waggons toe met versch gebrandenu Dooft)}kSonen kalk, aeu zeer lusschcn den ree- t van Luik uaer Yzereu «poe/wegen. In do Science PiUorcsque kornl de volgende be rekening voor De gezamcnllyke lengte der spoor-1 wegen in de verschillende wcrclddeelen, is 110,954 gynhof, alhier, kilometers of Nodcrl. mylen; de kosten van aeuleg Godelieve. dier spoorweeën heelt bedragen 29,000 miljoen fr. 1 Maendag zyrÊ ^40 jareo, werkman r Pfc^en de kosten, voor >uomu»eti van M. Cas- ialisatie der Mac». M^"r,k,i,,n,nelf r'^‘ba( lusschcn den >M. volHa,tt veroordeeltngenuit{ Gheldof Engelbcrtu», tui Clercken,' Ik 8 dagen gcv| dieft# van hout in de cige •lera, tc Clercken. (j£/y| Zarrcn Hundzaerue Corlftjiiaick LtcuTKKVELbE (acnkomst) I.!CIIT£RVF.t.t>E g jtj Corteman k o 00 g jq Avecapellc7 '8 10 20 g jg Veurne. (aenkomst). 7 5 10 30 6 50 1 Hel v. van dezen trein li. ui. pllcn Wocnsd. en Ma pt-van de stichting d< r vtj?i d ’w orduuTc Mcdltteiide acht naecu- femde Kapel, dagelyks e gezongene, en om 10 i$ gedacn woideu. Den om HET BOTEBKUIPJÉ PRVS^BY JABE^ïw»,op •4s' Buiten stad, G Franks; Met liet Supplement, S Franks. Aunoncen, <icn drukregel, 15 vcniimcQ. AHh Affiihcn by den Uitgever dezes gedrukt, worden onverguld in het Bol. gepheisl. Bricvdi en geldJvrac/Uvr^toc te zenden Eerste kwartier der Maen, den 5; Volle maen, den 12: ImsMc kwartier, deo 19-♦ Nieuwe maen, den 27. -- i 8,787,878 j schenAHricn wagenkot, met alles wat zy beyatfen,, c k-sjukken, uitgenomen hel vat, ter bollede bewooirtk doot* önmkerko den landbouwer liJlielram. gansch'a%e>and. Bet tkken niut verlies wu^j, geschat M 2,700 frank». Niets was dan kan verzekerd. Kient schryftllezen brand toe aen de kwaedwiia#lrcid. Keizer Napoleon coaj de leden zyner ïamilie toonen zich nog steeds zeer vertoornd over hel ge drag der bisschoppen te Romen, vooral uit hoofde van hunne weigering on hel voorstel van Mgr. tlupanloup (dankzegging aen het Hnsche leger) •n Bozdclomdcn l®“ifei.« “eafeii- ,De kardinaeljllorlol is dan ook •n gordel oro ,|LQ zcer s|cc|lt aen ||c[ |Iof ea bestaende spoor d®*>ntob«,l,>- <«eIrShUe *den aertabis- j f”f" 2,0,1 mel de vooi m. n. 2* 300,000 fr. voor de van Nieupoorl. 3- 1,400,000 fr. voorde 4° 600,OOG fr. voor den teu oever der Macs en de Maastricht. 5* 500,000 fr. voor eene achen den IJandels-dok, en Brugfrc, te Geul. 0° i miljoen voor de kaoali 7J 2 miljoen 500,000 fr. f xlatiëo acu^e spoorwegen. 8* De helft der kosten, uom eener vaert lusschen de Leffff; gevalle cene macischappy zich <1 --- De staalkundige en maet^cfeppclykc toestand van Rusland wordl een ern^ig onderwerp van pynlykc overdenking. Te van dil u ryk gael er een schrikk*lvk<M< van ontbindit om. Onhandelbare driften eMflue i:eigiugcü ver* <,n(IcrPas,oor bei khren licli door brandsticht®^. Het goeverne-«ordl l meuldr-ft zich in de noodjikclykbeid bevonden M- V!',u-V"’ on^,T <foïên wofjen oro^K^™KïnV om^rteiijauW“"r1 leerstchels te verspreiden cn de getrouwheid van ,,u '.a“ *7' den wldacA om te knopen. Hel volk en Jid leger |C1■gelegenheid zyii dus tc gelyk bloot gesteld acn verachtclyke j°'BclWö uagen^ verlokkingen. De korrespondcnlic van St.-Peters- I R ni®a?ftns ftm ,,r burg van de Union brcegl een schrikaanjagend woord acn van keizer Nikolaes acn zynen zoon, nu keizer Alexander 11 Saclia, zie loe dal gy do Lodewyk XVI van Rusland niel wordt, o i som (crgewigt van l Wisselt men dezotoq w-20'frank-s^ukkcn, uitgeo6mcn ..rkrygl men ecKrtoï» welke van Dumkerke den landbou I lot aen Algiers reikt; stelt men de stukken niet i plat, maer mei den »*nd lcg»n elkander, dan kan men een gonden /aed tnkken van Parys door Azië lol aen de m/ren tusstien Kanada en Noord- Amerika, derhal’C de lengteran 5/4 gedeelten van den omlrek desaerdbols; i zilver heeft die som een gewigl van 143 miljoenkilos, waervan 5800 rnihigu Stukszylhancs kunnn geslagen worden. rtftsl meujeze plat neves elkander dau ver- U^ta keuren. 4d||gt men e^ vyfvnudigen zveren «mrdrl «m a#. I t acrdbol. tfire hel mogelytotn slaven, vt den aenleg der S&ns wegen gebezigd, eene e^keln nieu/dan zou men d^rnviwUi..^ 9 15 3 05 7 25 9 50 3 20 7 40 w "^^,7* 0Jrnv* wW“»*:Tnan ‘lrt blftl-i Wtlgendyk-' b l 'f Ammnrpn a«vn 8.. l ."o.l tj 8 15 I 8 22 8 5Q. aeifdag -van ccnige eetware Seys, bv dewelke hy gew r~T* ^a0 Bisbcrghe Jozcf- de 1 pcrlee. in zoncer beroep, van Wour ryoor aenlwdi. gev. en de kosten, voor i den op Karel Le Six, te VL- -YDINGEN. 8-t'e AL0EB!EEN^ ‘e Ooslcamp, is binding BiaCtdfoet, onderWste IFalburgis kerk, te er- oaoerpastoor benoemd vjA|Camp vervangen door *"J‘ le (Jmie Sl.-Andiies. M.de paslo<)stoor te St.-Andries. •ü?gLCrvoIgcifdV’dngCTy *s morgens, om 1 ure eene s zondag, binst de OctaveTlo|Cmncle hoogmis, 10 ure, cn solemneel Loffom 6 1/2 's avonds. Nog binst deze OctaveAza| er J- - kerk van Ecsscn, dagelyl1 eene mis gedacn wordei' des av., om 8 ure, een I De sermoenen zullen eerw. Paters Capueieiiet! Met zondaflttaenst;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1862 | | pagina 1