r BRA as VAREN, L,E L,L“Yp BELGE, <i»r.rl(d ie Iryen Brandgnarm, w Been. SP - pfitfo VEI - juislerlyke PIETER RAU uje.wemb m mbd. LUIS TER LYKE GAEI ROLLING, Op Zendas, 91» Juny ISO», •-.-herberg bewoond door Francis, Titcca, lim- ÏTfcKPONPENd A 883W» CH. VAN V1ANE EN Zoon, in de WestUraH, le BMxmude, brengen hel geëerd publiek ter kennis dat zy nii^ bi'rit» i.'iv 't.. tollingcn. Au grand Bazar de Paris. P. DEVER-DE RUIRER, ED. SA1ÏN, €h|c«rcc-l>ran<kr le Dlxpmdc, maekt hel geëerd, publiek bekend, als dal er by hem te bekomen is, zuivere en onvervalschle CWlCORÉE-KOFFY, dewelke by aflevert aen den prys van Anz 2~r. *22 r:L MAGAZYN VAN KERKORNEMENTEN. L. VAA’GHILLEWE. -M ALLERBEST^ MA 5 ,00T 1862. S(i Sckotn-, ile Eessen met .vestFOwwen van lai Igi. Ms« oo oo Varzckerings-MaetsGhi on gemagtigd Per hectoliter. 23 laste vail jpgoDS- ip SINT PIETERSU 3 bewoond di Le SU-Pieters-t 14 9 15 - G° Irydag II July» lerzelve herberg St, Andries, 5S IQ July, Andries, 5a HECT- VIER UILLIOENEN 200 !iekowicn, win» gelieve tick l< Jleby zonderen Agent der 5G,J)ixmude.. tUE MAlDI HikEB. Antwerp*» ■Koninklijk. Besluite u »T a 28 guhi 6fi W a- 9 a 10 15 00 a U 5u Gevestigd le Yzere geboorde WATERPOMPEN met Buizen CH ELS, voorlskomende vaibde al broking van het Zich te begeven aldacr ter plants by Jan Minne. Boekbinder, Per hcktolilcr Buoneu Siicrluen L’.ckncit ■H.lVdT Thrwo Kogge juny 1850. brand. Art vurr de» hem cis zeer geringe premien, alle gele vruchten, beeelia.len.enz. - - Capelle. uit vyftig centiemen,en an inand in liel buis ba- Lj lik verhad men legen de enen, ingevolge de artikels KRAKKEN., te begeven inderen Agent der Maet- 5° Houder te Eessen, ter heiberg AREN. 1’6 hiny. 23 89. 2586 24 76 15 U 14 53. 9 IA 20 51 10 Woumen, in de H' legp^in Wmffldn en -B IT 31 EER4. TE KOOPE.V UIT ER HAND eonc groote hoeveelheid SCHALIËN en DAKTf- CuELS, vOüriskvnêiiuc vüinuc ui u. eking >aii Kcl Zwart Nonnenklooster, le Dixmude. ti ■Berten. ■Mrilar. Uluig. id. - Ik 55 1234 25 97. Per heblotilcr Tarwe, lc k id. 3' id. - Getal hekloliteis Tarwe (midbenpUm) Ij. ens.» enz., afthdal er voor zyne rekening alhier cifc Schip mei PANNEN, TICIJE- - eeiMe dagen van July een Schip met van ARDUIN ook zal aankomen, alle de welke artikelen hy zal afleveien aen zeer gematigde pryzen. Men vertelle hel voort. ~r - 29 Junj 1802, te LEKE, ter herberg de Karutrrul, bv Ja» Calrjsse. Oppcrvogel, IS fr., pri 7,50 fr eiken zydsogel.Het peloton I boll ouvergeld. Voor ieder lot GS c, en voor ieder al'geboldeu vogel 50 c. terug. Schoen- en Lcer^n-Lterancier du Siad eet der Prei n tien, Ylouiuenstrcl, te IHxnMu.,. heeft de eer zyne ttyke kalanten l^nbacr le maken dal zyn magazy.. met den Zomer,voorzien is van al de nieuwe n>oden van BOTTINNEN, CriinVX 4»n I KEUZEE 'VU vu ivnmt ■Z .„a m slaet-bel lelt. keljers. Hy noodigl allen scheikundige uil om zync Chicorée le onderzoeken en geeft vyf du.is.end. francs indien zy er de minste vcrvalsching in kuur nen onld.ekk.cn.. Geersu". «evid-r«i mwil. legen Haver ui lp» laste valljpgous. Boekweit ikels 1755 cu 183<l van. Nieuw Koobaqd Lynzaed geburen over de sebade hoelzaed-olie - Lynzaed-olie 54 B. 54 1^ Aardappels de 100 kil fr. 8 75 a Kruftge. 28 Juny. fr. 1151» a- 13 25 a 13 50 405 rakken tarwe V» 145 liters waren tor markt. Tarwe 55 - a 59 5S1. Rouge 91 a 15 ttót.SuOT. 4.7 50.W» 1 4a I. Haven 13,-a 14 I 7i. Boon. »S4 DE MEERE, Fabrikant i» Kerk* cn andere or nementen, StecnpSorlN’ 10, le Kortrj k, heelt de eer de heeren Gecatelyken ter Kennis te brengen, dal zyn magazyn voprtdurig voorzien blyft van alle slack van LÏONSCIIE STOFFEN voor kerkorne- mculen, zoo als kasuifels, koorkappen, standaer- den. enz.; damas.^jyde, kaloene cn gebloemde pane; gouden eu zilveren boideersels, van alle "T. slaclt eu breedten, tapylen voor kerken, salons, trappen, enz., kanten voor alben, communie-dwa- lenen roketlen;in m woord, mei alles waliy» «WW. 5se~wa.UUa»*« hel herstellen ^inonmaA^p YaikKWw^MM~~^7^l1rrh~ri"nfcii 14*&en tkeurd l,t Koninglyü l ie r.esseu i HECTAREN. eu V* Slaendag I't J“I», le Woumen, ter herberg van Joseph Tomutlein, 41 HECTAREN, gelegen te Woumen. Telken .lage zal men ïêginacn verkoopca, oin 2 nreo na middag. Belaelbaer by VANI1ROUME-D VSONV1LI.E, te Eessen. in Yzer, Solen, Cotke, Zink, Venstergtcu J Mn, tirabandtche Pannen, Tichelen, maekl bekend aj is aengekomen i LEN en in de ei alle si ach beeft de eer zyne lalry.ke kalanfen le verwiiiigem lift de Wcslslrael naer de Appelinarklbrug nQ 6i$,_ heeft vcipjaeist,. nevens hel huis van M. den dok tor Denaujt. VaOt n'ui afizali zvmbuis voorzien; zyn van. alls slack-.van mandewerken,. zoo wel grove als fyne, byzcndedyk aRe slach van ffitne wiegen naer 'den laeLMcn.smackhy kan dezelve vyl'franks minder. in4prys,gev.enIals.zyo mededingers.. Hy gehsL zich; roet. Iwl herstellen van,alle slach van mandewodien. on sr<ooije<) kabas;, eene her stelling van 20 centiemeu zak. met zooveel, dank baarheid aenveerd worden als-ecn stuk nieuw werk «w-bappyre l)ixmm van 20 franks. Door do goede hoedanigheid! van z,yn wenk eu.de laagheid z.yncr pryzan verhoopt hy U I IIIK V het vcrüouwen.van het publiek te genieten; hy b<s intUut-.. wl| zish tevens in de gunst voor het kuisschcu vpn verjuild# maudewerken eu.wiegen. ijeë, BRANDSI UITEN les wal Pompwerk hetrcfl. /ri'N in Porcelein >r hel beslucr van gezond- >ze Bier pompen overtreffen uitgevonden en zamen- y nadeeiig zyn I zich in de gunsl van een ieder. 1*11 hiiminnunfr, id, le Dixmude. 68 a- 55 8 0 00 a- 21 Juny. 14 00 a 16 5Ct i I 75 a-13 253 12.— a.U OO 7 50 a 9. 21 50 a 26- 5» 16 50 a IT. 25» 6 - a 7 8 a 9> s. Ik - a 23. 50 16 75 a 18 25 Aürd.i|tpole4i - 0 a 0 Do Vitgcnerj WON tn Zomp. harent lostov Zy, waerbongi oftMft Iwri de venaniwoordclyklicirl wi hujmen eigonacr. ingevnlga bpl Burgcrlyk Wetboek. Zy verzekert nog bet verb; by ben out&uien, ten gevolj woond door de woekerden venekerden zoude kunnen ui 1382, 1383 eu <584 van.hrl MaeiscbappelyK nNpiuël Om verdere inlichtingen i tot tüngeltocrl Vunhenk, vau VOOR DEN ONTBIJ Uyua4«K 1 »«Iy Ie Werckcn, ter herberg den Hertog, beweend door S' Karei Callewaerl, 59 HECTAREN. Xnlerdag 5 July, te Woumen, lor herberg de Warande, SI HECT AREN. 8 «••erntas» to Boerst, tor herbetf. den Hovenier, 3 llEfiTA- REN, gelegen te Keyêm. WeeiMdag Julv. m meer le winïici De Maolscharpy verzekert toerendeen vaste góederen, iïke Ingeval va» brand wordt'eo de, zoohacst dezelve geregelde Kapilael der Maelschapif DUIZEND FRAN&Ü. j Om andere inlichtingen den dag, met vermindering aen. de win- ^ÖVCtt bU. <-'l»arle» t’onll lv nönrliol nllnn cfhoiL-iiJTrlirin t»it r»m «nnn Maelechuppyte Diannudo. l in Lood, minder in prjs en veel deurzamer dan die in bout, in alle slach ^an Modellen, nieuw slach van WEERSE-I’OMI’HN voor brouwers, POMPEN voor Hoven ie bespr^ijes, BRANDSPUITEN in alle pryzéu, eindelyk tiles wal Porni Nieuw slach van KERPOhPÉN en Glas, aanbevolen hcidsleer van België alle degene tol nu fS »5ki7i, en Botlinnenmakcit, 1G, Lc HlxiMude, beeft de eer hel public bekend le maken dal zyn magazyn by voortdurig voorzien is van Schoen, Lccrzen, Bottinnen enSloffers zoo in Leei als in SlofleB, iu alle koleur nen mod en, e gelast zich mei do noodige herstelinjen die zynen stiel betreft. Hy beveelt sick in diyuns van een ieder. Buout'u d Winier koolzacd. Erwten, gele Erwleu, hlauwe Wiuc bonnon Vlaste kilo 1/2 18 JUny. -- - <4.ut. hröUltln. 20 Juny. WitU.n.rooaelarwerrJÈiSO a 26 5» alle slach ,van VOITI. RE.N makeu. Zy bevelen en Pompmaker,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1862 | | pagina 2