If .’l N° 5. Twintigste jaer. 21 January 1866. Peters. rii aen Pius IX. Nieuwjaer giften Zondag, flixmiide, francs. en Notaris hel materieel f WERPEN, 40 cent. A Debrouckere, dewyl n. M mond door dezer. Die overneming van den yzeren weg van Lich- tervelde naer Veurne, door dezelfde maetschappy van exploitatie, mag ook als eene afgedane zaek aenzieu worden. e voldoening zien wy dat de nieuw- Lnzen H. Vader, Pius IX, in onze e«ui eenen allerloffelykslen byval yXgodigen onze landgenooten uit Met de meesti jaersgiften aen stad en omsteel ontmoeten. Wy deze schoone gelegenheid waer te nemen om een be'vys van hulde en verkleefdheid te geven aen den besten der Vaders, en tevens van geloof en ver knochtheid aen de regtveerdigste en heiligste aller zaken, namelyk deze der Kalholyke Kerk, in wier school wy geboren zyn en wenschen ie sterven. Wy zullen dus voortgaen, de giften, kleine en groole, met evenveel dankbaerheid te aenveerden en de namen af te kondigen van de waerlyk tref- felyke katholyken die zich ’l herle geraekt voelen op de noodkreten des Opperpriesters van gansch de chrislene wereld. Zeer heilige Vader, Uwe kinderen zyn hoogst gevoelig aen de voort durende beproevingen welke de H. Kerk ontmoet, en zy bidden den Almogende dal hy dezelve verheffe, en hare vyanden vernedert en bekeere. Intusschen bidden zy U te gelieven hunne gift te aenveerden, als onderpand hunner onverbreekbare liefde en onderdanigheid. n fr. 1-50. fr. 1-00. ;e fr. 0-20. fr. 0-20. fr. 0-50. DEN VIT in op het 1 frank. Wy vernemen uit echte bron dat, tusschen de maetschappy van exploitatie van yzeren wegen en den ondernemer, de definitieve overeenkomst, voor de uitvoering der werken van den yzeren weg van Nieupoort naer Dixmude, geteekend is ge worden den 18 dezer maend. 2 uren na issen-dorp, M. ren 59 a. gebruikt by francs. 60 c., ge. Waeyaert- francs. D. francs. YE1LAND. francs. het ontslag der Ministers niet door den nieuwen Koning is aenveerd geworden, volgt er ook uit dat ze aen geeue herkiezing wierden onderworpen. Daerby bleef Let. Vei volgens vroeg M. Bodenbach boe het ge legen is met den diefstal van gechargeerde brieven leCharleroy, en M. Orts, dat de Kamer den dag zoude willen bepalen op welken hy zyn voorstel kunne uitzetten. Op de eerste vraeg, antwoordde de minister dat de justicie op het spoor nog niet gekomen is van den dief der brieven, en de verliezers der geld- weerden zich, volgens de wel, zullen moeten ver genoegen met eene schadevergoeding van 50 frs. per brief, ongelyk de weerde der som die dezelve bevatte. Aen M. Orts wierd er geantwoord, dat de ont wikkeling van zyn voorstel zal kunnen gedaen worden onmiddelyk na de stemming eener som van 8 miljoen, lol verbetering van der yzeren wegen van den Siaet. Men weet dal het voorslel-Orts het eerst wierd aengeboden den 29 juoy 1864; dat hel ten ge volge der ontbinding van de Kamer gevallen is, en den 1 september van hetzelfde jaer nogmaels wierd aengeboden. Dit voorstel geeft Zes representanten aen Antwerpen. Dertien aen Brussel en zeven senateurs. Dry senateurs aen Bergen. Vier aen Luik. Twee representanten aen Waremme. Twee aen Philippeville. Alzoo zou er te Antwerpen 1 representant meer moeten gekozen worden te Brussel 2 en 1 sena- teur; te Charleroy 1 representant; te Bergen 1 senateur; te Luik 1 senateur; (e Waremme ins- geiyks 1 meerin ’t geheel zes leden der Kamer en dry senateurs meer. Vroeger gaf M. Orts een senateur meer te Leu ven; vandaeg is die gunst verleend aen hel arron dissement Brussel... Dingsdag heeft de Kamer hare zittingen her nomen. By derzelver opening zyn döor de Ministers van finantien en van justicie, twee credieten ter stem ming voor gesteld geworden, waervan het eene, van 660,000 franks, bestemd is om de kosten te hel pen dekken welke de deelneming aen de groote expositie van Parys in 1867, aen Belgie zal ver oorzaken; en bet ander hulpgeld van 655,000 frs., bestemd tol het aenkoopen van een vuerschip voor, den vervoerdienst benoodigd. Daerna vraegde M. Dumorlier het woord, en zegde verwonderd te zyn geweest dat, in stryd met hetgeen in Engeland en elders geschiedt, onze Ministers met de komst op den troon van eenen nieuwen Koning, niet aen eene herkiezing voor de Kamer zyn onderworpen geworden. Hel ontslag welk die heeren, na het afslerven van Koning Leopold I, van hun Ministerambt hebben gegeven, sprak verder de representant van Bousselaere, moest natuerlyk hunne herkiezing voor de Kamer ten gevolge hebben, ten ware zy niet de Mi nisters van den Koning, maer de Ministers van het Koningdom waren. Dat was juist gesproken. Maer, zegden .VIM. Frère en In dezillingen van woensdag, gis’er en eergister, heeft M. Orts zyn voorstel in ’t kort ontwikkeld, zoo als hier hooger; verders is er veel gesproken geworden over het onzedelyke der kansspelen te Spa, die men verlangt te zien afgeschaft worden; over het voorstel-Guillery, hetwelk hierin bestaet, namelyk dat hel betalen van eenen cyos van 15 fr. en te kunnen lezen en sebryven, zou vergenoegd zyn om te kunnen kiezer zyn voor de provintie en de gemeente. M. Guillery had verlangd onmiddelyk zyn voorstel te kunnen ontwikkelen, maer de hee ren Ministers hebben liever dat dit voorstel voor nu nog niet op het tapyt koine. We zullen don derdag eens zeggen waerom. In zitting van gister zyn de 24 eerste artikels van hel budjel van ’t inwendige aengenomen geworden. Aen hel artikel Landbouw, heeft M. TLonissen gevraegd ol hel verbod van invoer van vee uil Frankryk in ons land, niet zoude mogen geheven worden, nu dat de veeplacg in Frankryk lotael heelt opgehouden te bestaen. Maer de Minister heeft geantwoord, dat zulks in deze omstandig heden dat de veeplaeg zich op nieuw in ons land vertoont nadeelige gevolgen zoude kunnen hebben. idea. I BOTEKKUIPJE 775-70 0-50 2-00 75-00 5-00 10-00 1-00 kil. H. Vader, zegent 25-00 Pius, de liefde 25-00 10-00 21 50 12 5» BEKENDMAKINGEN. 15 et. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet, N* 14. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 centimen. 5 50 5 45 17 50 9 - 5de 15 Jan. a 28 - a- a 18 - a-- 10 a 69 - i a INSCHRYVINGS PRYS. Buiten stad, franks. Met Suppl. S Hel Boterküipje verscLynt den Donderdag in geheel blad eu den Zondag in half blad. 6 Jan. a 1 a 75 a 13 -7 J a 7 25 a LYST VAN INSCHRYVING. Beloop der vorige lysten Is de gifle klein, de jonsle is groot. Een schoen maker. Oui onze liefde aen den Paus te toonen. Twee gezusters, A. SI. Tot troost van hel opperhoofd der H. Kerk, tot welzyti van ons dierbaar Vaderland en rust eti vrede van onze geliefde slad. Verscheidene katholyken van Dixmude. Ja, elk en een mag het welen Den Paus en wil ik niet vergelen. V. V. B. M. Ik vraeg uwen zegen voor my en myne familie. M. D. M. Geef weinig, doch uit goeder herten; Maer bid veel voor Pius smerlen. Eene dienstmeid. ons met onze kinderen en onderdanen. Een boerenhuisgezin van Nieu- capelle. Indien het gewold en de woede uwer vyanden aengroeii. zoo vermeerdert ook, edelmoedige Pius, do liefde en de genegenheid uwer kin deren. X. De Heer hewake o op nwe rots, PiusPaus en Koning. 11. Moens, vader. Verschrikkelyke zeeramp. 970 slagtoffer». Eenedepeche uit Plymouth meldt het volgende Het vaertuig London, varende van Plimouth naer Mel bourne^ is vergaen. 270 passagiers en mannen der ekwi- pagie zyn by die ramp omgekomen slechts 18 persoouen wierdén gered. De Timet kondigt breedvoeriger inlichtingen af over het vergaen der London; het slechte wéér begon den be schadigde op verschillende oogenblikken het schip, en den 11 .vierd hel vaertuig lek geslagen. Ten 10 ure voormiddag zonk de London. Ten 2 ure verliet de kotter met 19 per soenen het schip en weldra was het schip verdwenen met de 270 persoouen aen boord! De kuiter heeft twintig uren op het water gedwaeld en veel gevaer onderslaen. De boot stond reeds half vol water, toen de Marianopol <le onge- lukkigen ter hulpekwam. De pompen Van de London door eene machien bewogen, hebben niét opgehoudén te werken. Het vergaen vaa den Christiania. Men schryft uit Londen, 18 January f Gisteren meldden wy het verlies van den London, een prachtig vaertuig hetwelk befaemd was aen alle stormen te wederstaen. Thans is het de beurt van den Christiania, een amerikaensch schip van 800 tonnen, uit Londen naer New-York vertrokken, eu dat den 10 december halfwege schipbreuk heeft geleden. Dezelfde gebeurtenissen hebben by die ramp plaets gehad. De redding van de ekwipagie en passagiers van den Christiania is een van de opmerkensweerdigste, heldhaf tigste en zelfopofferendste daden, welke er ooit in zee ge beurd zyn. l>e Eiamer. 8 Jan. 17 a 21 05 a- 58 a 12 70 28 a 9 al 59 a 18 45 18 a 2 45 18 a 2 54 Ü-57. 9 Jan. 156. 128. I - a 55 50 a29 i 50 a 27 50 50 3 25 50 25 a 18 75 a 14 I a 50 i a 18 a - a!25 - I 50 a 97 - Allerhande Nieuwst)dingen. In <len nacht van den 15 dezer zyn ter gemeente Rainscappelle, by Nieupoort, twee niet onderteekende brieven gevonden, naby hel pachthof van den schepenen Francis Van Houite, waerop geschreven stond, dat nog itvee hofsteden in de gemeente moesten in brand gestekdn worden. De politie zoekt de pligtigen op en is waekzaetn. Men verzoekt ons eene plaels voor de volgende regelen Binnen weinige dagen zal de maetschappy van Rhe torics Heilig Kruis scherp d'uer hare gewoone jaerlyksche vertooningen geven iii dè groole bovenzael van hel Groot Sint Jorishof, alhier. Behalve de decoratie van het theater, welk het ver leden jaer om derzelver rykheid de bewondering van elk aensehouwer heeft op zich getrokken, zullen by de aen- staende vertooningen de kostunien, ten einde meer in har monie te komen met het geheele van den Schouwburg, opzettelyk by de voornaemste costumiers van Gent ge kozen worden. Eindelyk zullen Je beide stukken voorafge- gaen en gevolgd wórden door de uitvoering van eenige muziekstukken voor Symphonie, door een tiental der voor- naemsle leden van het muziekgild Ste Cecilia. Men zie verder de bekendmakingen. Koninklyke besluiten van 50 december verleenen toelagen voor de nitvoering van gezondheidswerken aen de volgende gemeenten onzer provintie Couckelaere, 175 fr. Oudenburg, 2,400 fr. Ruys- selede, 911 fr. Houttave, 7,570 fr. Meelkerke, 1,000 Ir. Oedelem, 3,000 fr. Moescroen, 2,2000 fr. Denlerghem, 2,500 fr. Aerseele, 2,550 fr. VVevel- ghem, 500 fr. Cuerne, 1,500 fr. Staden, 1,800 fr. Langemarck, 1,500 fr. Gits, 1,126 fr. Ooslvletercn, 1,000 fr. Dickebusch, 966 fr. Zarren, 500 fr. Stavele, 700 fr. Vladsloo, 150 fr. Próven, 2,000 fr. De maetschappy van Rhetorica Heilig Kruis scherp d’uer, alhier, heeft van wegens den beer Alph. Vamdert- peereboom, Minister van binnenlandsche zaken, 19oor- sprotikelyk vlaemsche tooneelstukken in geschenke o >t- vangen, en deswegens eenen brief van bedanking a n gemeideti heer Minister loegestuerd. M. Chazal is byna genezen hy werkt aen hel beloof de rapport over het budjel van oorlog. De franemayons vieren den 10 february, daegs voor karnaval, de lykdienst van hunnen broeder Koning Leopold. De yzeren weg van Lichtervelde op Vcurne is, zoo als deze van VVestvlaenderen, aen de inaelscliappy van Tubise verkocht. De Paix meldt dat M. Van'den Peereboom, minister van binnenlandsche zaken, van eene moei eene erfenis, op 15,000 fr. inkomsten geschal, heeft gedeeld. Men schryft uil Brugge, 16 January Zaterdag laelstleden is de slad Brugge bezocht ge worden door eene bende gauwdieven, die op eene breed» schael hunne nyverheid uitgeoefend hebben. Reeds van 's middags vernam men dal er op de markten porte-mon- naies geroofd waren, zonder dal men de daders kende. De genaemde Slaeleos, vau Thourout, kommission-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1