s, ELAINE. Zonda Dixmude, en m, Drukpers en Onderwijs. maken. tMUDE. >n, spoe- 3or zulk- Kerk- t maken der Glas per voet de Kerk- le teeke- n hunne De twee middelen die het meest bydragen lot verlichting en beschaving van den mensch, zyn voorzeker hedendaegsch de drukpers en het onder wys. Maer dit zyn ook de twee hefboomen die het magligsl zyn om het maetschappelyk gebouw van een te scheuren en den mensch ineeneu afgrond van ramp en onheil neer te storten. Ziehier wat Mgr. de Bisscbop van Gent in zynen bevtdbrief van den Vasten schryft, sprekende over de slechte lezingen, die by massa, by middel der drukpers worden in ’l licht gebragt Z. L. B., mistrouwt u van u-zelven, vermydt j al wal uw geloof zou kunnen doen wankelen, werpt van u de slechte schriften, de boeken en dagbladen, die noch het geloof, noch de goede Winkelier iet geëeid van heden en den in- cntlyk in Satyn de ratenés en is, Iransch ve Baeijen rees voor tarte Lyn- ;ien, Voe- he Pane ialyn voor de Schor- ichemiren enz. ondag en zeden eerbiedigen, die den godsdienst, de Kerk en haer Opperhoofd, de heilige Sacramenten en al wal de II. Kerk goedkeurt, verachten. Zeker- lyk zoitdl gy in uw huis niet loelalen noch er in dulden een schrift dal uwe ouders versmaedt, en een lafhartige kristen zou een blad lezen dat op eene schandige wyze spreekt van zynen vader die in de Hemelen is, van zynen vader Jesus-Christns, van zynen vader le Romen, van zyne eerbied- weerdige Moeder de heilige Kerk! Het is niet van noode u deze nieuwsbladeren namelyk aen le duiden, gy kent ze, Z. L. B., en, gelooft ons, het is u niel toegelalen dezelven te lezen;de wel der natoer verbiedt het, en wy, als ce herder uwer zielen, die ervan rekenschap zullen moeten geven aen God, verbieden hel uitdrukkelyk. v Die nieuwsbladen zyn een vergift voor u en voor uwe kinderen, en zy dooden de ziel gelyk bet vergif het ligchaetn doodt. Dezelven te lezen zonder wettige reden en zonder oorlof is eene groote zonde, en degenen die ze lezen kunnen de vergiffenis hunner zonden in de biecht niet bekomen, want daer zy zich niet willen beleren, zoo is het klaerblykelyk dat zy geen berouw hebben. Verder, sprekende over het onderwys, drukt de geleettie pielael zich volgender wyze uil Krislene ouders, draegl zorg voor uwe kost- baersle schaliën, wy willen zeggen voor de lieve. kinders, welke de Heer u beefl loeverlrouwd. Behoedt ze voor alle gevaren, bewaert in hunne ziel de gave des kalholyken geloof, welke zy in hel doopsel ontvangen hebben. Waekt over hen, en beveelt ze aen de bescherming van hunnen heiligen engel; zoekt voor hen de beste scholen, ’t is te zeggen die scholen, waer hun geloof geen gevaer loopt, waer hunne eenvoudigheid aen geene verleiding is blootgesteld. Op onze dagen spreekt men veel van onderwys, maer weinig van opvoeding, even alsof het genoeg ware eenige sloffelyke en wereldlyke welenschappen le bekomen; doch bet is niet zoo. Het onderwys kan de hand oefenen en den geest versieren, maer hel is de opvoeding die hel hari vormt, en voorzeker is dit hel noodzaeklyksle. De goede school is deze waer het af beeldsel des gekruislen Zaligmakers troont, waer men eene godsdien- slige lucht inademt, waer alles strekt om een kind leerzaem, goed, werkzaem, godvruchtig te maken. 50 20 15 et. den drukregel. Bureel Wilgendykstrael, N» 14. Voor elk afzonderlek num mer, 12 centime». ■•jary. 50 75 50 a a a a >7. •uary. a 21 50 a 12 SO a 15 25 a 18 9 50 Fehr, a 26 50 a- a 18 a- a G5 10 a- n, enz., ilaels. Wet op de Stndie-beurzen. XV y hebben gemeld dat de eerw. heer P. Gowie, pastoor- deken van Dour, en de eerw. beer J. R. Quiuet, pastoor te Boissieiix, b< slierders-kollaleurs van studiebeurzen, moedig geweigerd hadden, die beurzen aen de rtaertoe aengesteide kommissie af te staen. De regtbaiik van Beyen beeft hen deu 9 dezer, veroordeeld lol de overgave van al de papieren, kwittancieu enz. betrekkelyk de door bun be stuurde studiebeurzen, act! gemelde kuuimissieu. Luik, om de overgave te bekomen van verscheidene studiebeurzen, waervan het seminarie weigert zich te laten berooven. Mei hetzelfde doel zullen er legen verschillige besturen van studiebeurzen insgelyks vervolgingen worden ingespannen, ten einde de uitvoering der piunderwel te bekomen. INSCIIRYVINGS-PRYS. Buiten stad, G franks. Mel Suppl. ti a Rel Boterkuipje verschynt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. Bleu leest in de Meute dal de provintiale kommissie der studiebeurzen van Luik, in hare laelste zitting, besloten heeft vervolgingen iu te spannen legen bel seminarie van VersehrtkkeJyk ongeluk. Ontploffing"1 in de ISuskruidiabriek te,Wettenen. gS dooden, 3 gekwetsten. Dingsdag namiddag, tusschen 4 en 5 ure, heeft in het Poeijermagazyn van VVelteren eene ontploffing plaels gehad. Ziehier over de laelste inlichtingen De ontploffing was veischrikkelyk, de lucbl bleef zeer lang overdekt met rook, steenen, hout, glas en andere puinen van hel gebouw en van de omliggende woningen. Een algeineene schrik beving geheel het dorp Welleven (by Gent) iedereen verliet zyn huis, om te vernemen wal er omgingdoch het raedsel duerde niet lang zoo even vermoedde men dat de ontploffing ontstacn was in de bus- kruidfabriek die aldaer bestaet en die bestuerd wordt door M. Van Cromphaut, ondervoorzitter van den provincialen Raed van Oostvlaenderen. Eerst durfde men de fabriek niet naderen, uit vrees dal er nog andere ontploffingen zouden plaets hebben maer 't verlangen om hulp te bieden overwon weldra de vrees; en men kon aldus de uitgestrektheid der ramp bestatigen. Acht werklieden zyn als slagtoffers der ramp omgekomen, en andere zyn min of meer ernstig gekwetst. Er bevonden zich in het gebouw, it) hetwelk de ontplof fing heeft plaets gehad, maer 400 kilos buskruid. Men weet nog niet hoe zy vuer hebben gevat. Er zyn er die de oor- zaek der ramp willen toeschryven aen de verhitting eener draeispil, doch dit is maer eene loutere gissing. De lyken der slagtoffers zyn schrikkelyk verminkt. De ovcrblyfsels van eender werklieden zyn op meer dan vyftig stappen van de plaels der ontploffing gevonden in de tak ken van een sparrenboom. Een enkel werkman, sedert meer dan veertig jaren in het gesticht werkzaem, is, van die welke zich in hel ge sprongen deel bevonden, als by mirakel gered. Van zynen werkgezel heeft met; zelfs hel lyk niet terug gevonden doch hy is geheel ongedeerd gebleven Al de gebouwen der fabriek, alhoewel van elkander af gezonderd, hebben ten gevolge der ontploffing aenzienlyke schade geleden. Het groot magazyn is tot in zyne grond vesten gescheurd. Hel stoomwerktuig is byna geheel ver nietigt. Deuren en vensters zyn tiitgeslagen en verbryzeld. De schade wordt op omtrent 100,000 fr. geschat. Na- tuerlyk was er niets verzekerd, daer de maelschappyen de verzekering voor zulke gevaerlyke gestichten weigeren. Eene lalryke menigte volk komt gedurig met den spoor weg aen, om de plaets der ramp te bezoeken. Niettegen- staende de tusscbenkomsl der gendarmerie heeft men moeite om den toegang der ingestorte gebouwen aen bet publiek te beletleu. Allerhande üiieuwsty dingen. De beer Verschaeve, professor in 'l bisschoppelyk kolle- gic van Yperett, is onderpastoor benoemd te Ilarelbeke. De heer P. Vandamme, priester in *l seminarie, is surveillant benoemd, te Yperen. De heer Pype, pastoor te Beveren, by Rousselaere, is aldaer overleden. De heer De Geetere, pastoor te Lcke, is benoemd tot pastoor te Beveren. De verledene week is in den echt getreden. M. Ho noré Verhelst, bierbrouwer alhier, met jufvr. Euphrasie Maria Reynaert, byzondere, van Wervick. Dingsdag naest is het alhier Loting voor de militie, alsook hengsienkeuritig. Morgen, zondag, wordt te Wercken het 200jarig Jubelfeest gevierd van de zeven Weedommee van Maria. Gedurende de Vespers zal er het Sermoen gepredikt worden door den eerw. heer kanoniek Taoghe. De volgende dagen der Octave zal er gepredikt worden door een eerw. Paler Capucieu. Dit vermaerde Broederschap der zeven Weedommenvan Maria, wierd te Worcken ingerigt in hel jaer 1666, toen dal de streek alhier door oorlog en pesi wreedelyk ge teisterd wierd. In ons nummer van donderdag naest zullen wy cenen brief afkondigen, uit Romen geschreven door eenen Pau- zelyken Zouaef, den lieere J. Diericx, oud-professor van Lagere klas in het Pensionnael van den eerw. heer Baert, alhier, aen zynen oom en peter, deu heer Onderpastoor van Leffinghe. Sederl den 14 september heeft de gemeente Leysele reeds vier brandrampen gehad, en alle vier op drie hof steden nevens elkander staende. Den 10 december laetst- leden brandde de scheer en het wagenkot der hofstede gebruikt door August Lootvoel aldaer, en beboorende irtrary. 148. a 55 a 28 50 a 27 3 2» a 18 a 15 a 51 5 50 5 45 al 21 50 a 94 50 rrtiary. a 20 68 a- a 15 45 a 9 51 a 18 97 2 50 1 68 vrouw de wed. Deprey-Waels en kinderen. Gelyk wy het woensdag hebben bekend gemaekt, is de schade diens brands over eenige dagen betaeld geweest. Eene nieuwe brand is zaterdag ter zelfde hofstede uilgeborslen en de overige der gebouwen, behalve het woonhuis, zyn de prooi der vlammen geworden Zonder twyfel zyn die vier bran den door eene kwaedwillige hand veroorzaekt. N. B. Sedert zaterdag avond is nog tweemael brand ontstaen ter hofstede Lootvoel, die echter spoedig ge dempt wierd. Dc dienstmeid is aengebouden. Over cenige dagen is Serafien Boucher, te Wulverin- ghem, byna verongelukt. Terwyl by bezig was met boomen te laden, is een der handboomen uit hel windas uilge- scboleu, en heeft Boucher zoo hard aen het hoofd ge troffen, dat hy bewusteloos ten gronde viel. Zyn staet boezemt geene vrees meer in. Zaterdagavond, om 10 ure, heeft in de Magdalena- kerk le Brugge eeue gausche familie van engelscheu oor sprong, hel protestantsch geloof afgezworeu en de Roomsch-katholyke leer omhelsd. Ter zelfder tyde wierden de vader en de moeder in hel kerkelyk huwelyk verbonden. De verledene week heeft men te Brussel eene liefda dige verkooping ingerigt, ten voordeele van het onderwys, gegeven door de Broeders der Kristelyke Scholen. De notabelsle dames der hóofdslad hebben deze verkooping gehouden, en onder haer bemerkte men de vrouw van den Minister Van der Slicheleu, de nicht van den liberalen Minister van builenlandsehe zaken. Zy ook beeft winkel gehouden ten voordeele van hel kristelyk onderwys. En noch haer man, noch haer oom hebben daertegen gepro testeerd. Zy hebben gedoogd, dat zy een onderwys be schermde. hetwelk zy vervolgen als slecht en rampzalig. Welnu, van twee dingen een, of mevrouw Van der1 Sli- chelen beschermt hetgeen de liberalen een nadeelig onderwys noemen, ofwel deze bedriegen het publiek ten opzigte van dit onderwys. De liberale bladen, niel meer wetende wat verzin nen, vertellen nu dat Pius IX is vrymetselaer geweest. ’T is daer nog eene liberale eerloosheid die geene ant woord weerdig is. Deze liberators bladen vinden de schan- delykste leugens uit, die wy nog ooit aenlreffen. Zy zeggen dat Pius IX, die onlangs de vrymetselaers doemde, zelf een vrymetselaer is; dat l,y den vrymetselaers-eed gezwo ren heeft te Philadelphia, toen hy apostelyken Nuntius was van Gregorius XVI. De waerheid is dal Pius IX nooit Nuntius is geweest, maer wel geheitnschryvcr van den Nuntius onder Pius Vil, en niet le Philadelphia, maer wel in Chili, dat is zoo maer rond de twee duizend uren van daer. Voor de liberale broodschryvers bestaet er noch afstand, noch plaets, als beter op aenkomt om van regt krom te maken. En zoo sebryven die mannen de geschiedenis en speten hunne arme en ounoozele lezers alles op de mouw. De bestuerraed van het belgisch legioen in Mexiko, heeft ttaer Belgie eene lyst gezonden, die de namen bevat 1° van al de gevangenen die in het regiment zyn weerge- keerd; 2’ van degenen die gestorven zyn in de gevangenis; 5‘ van degenen die niel hebben kunnen volgen ter oorzake van ziekte, en eindclyk 4° van die welke tot den vyand zyn overgeloopeu. Er is in de Kamer der Volksvertegenwoordigers kwestie geweest van in Oost-Vlaenderen verscheidene yzeren buurtwegen daer te stellen. Ziehier dies aeugaende eenige inlichtingen Vier litiien yzeren wegen zouden uit de gentsche statiën vertrekken, zich riglen ttaer alle de aenzienlyke gemeenten die nog geene statie der spoorbaen hebben, en die aldus met de hoofdstad der provintie zouden verbonden zyn. Daer deze linien in verscheidene plaetsen de bestaende we gen zoudeti doorsnyden, zouden aldus al de aenzienlyke gemeenten onder hen door spoorwegen verbonden zyn. Maendag avond heeft een nieuw convooi van 145 vrywilligers zich uit Brussel naer Rome begeven. De twee derde dezer jongelingen bebooren tot Holland. Er waren zes Vlamingen by, natnenlïyk uit Gent, Slekene, St. Gillis (Waes), Yperen, Iseghem en Caeskerke, deze laelste de zoon van Louis Vankemmelbeke, landbouwer. De heer baron de Turck van Kersbeek was aen het hoofd dier afdceliog, welke de statie van Brussel verliet onder hel geroep van leve paus Pius IX In het dorp Bougnies is deze week een dubbel huwe lyk gesloten, die zonderlinge gevolgen hebben zullen. Eene moeder en hare dochter hebben twee broeders ge huwd. Daeruil volgt eene verwantschap, zoo ingewikkeld dal men er niet goed wys uit worden kan. De moeder kan legen hare dochter zeggen Goedendag, myne zuster, en wederkeerig. De man der moeder is vader geworden van zynen eige nen broeder, die van zvuen kant, zynen broeder papa mag heelen, en zyne schoonzuster schoonmoeder en alzoo voorts. De twee familirn zyn nog maer uil 4 persoo- nen samengesteld, en uogtans vindt men daer eene moe der, eene dochter, twee broeders, eenen schoonvader, eene schoondochter, eene schoonmoeder, eene» schoon zoon, twee schoonbroeders en twee schoonzusters. Krygl de moeder een zoon, dan zal dit dc halfbroeder zyn der dochter, die er le gelyk tante van zal wezen lui

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1