s, ELAINE. het huisgezin van den wever door HARRY PETERS. (1) (f’l< vervolg.) I Twintigste jaer. 22 February 1866. Dixrnude, Palte Donderdag, Herziening van het kadaster, na- maken. ÏMUDE. jn, spoe- oor zulk- len tijd pakken Vanden istaen te kerk en He slach jakkery, om in 5. tNCKE, !n, enz., plaels. s, Kerk- :t maken der Gias- per voet ide Kerk- ie teeke- n hunne over het algemeen Winkelier hel/geëerd van heden en den in. enllyk in Salyn de ralenés en as, fransch ive Baeijen rees voor varte Lyn xen, Voe- he Pane; >atyn voor de Schor- achemiren enz. ondag en huizen welke thans in eerste klas gerekend worden Vrouwke, vrees niet, het is op die basis niet dal het goevernement zal rekenen. Zoo dat het enkel voor de farce is dat myn huis en grond dubbel in weerde isgerekend, alhoe wel deszelfs stand nu niet is verbeterd by hetgeen het over een -fOtal jaren was? Neen, vrouwke. ik herhael dal M. Frère heeft verzekerd dat de kontributien daerdoor van geeue enkele centiem zullen verhoogd worden. Maer M. Frère zegde ook dal, met de af schaffing der oklrooijen, de groote steden niels te lyden zouden hebben, en nogtans is deze afschaf fing eene ruien geworden voor vele steden, Ik ge loof dat het wel 150 duist franks is dat Antwerpen door de afschaffing der oklrooijen jaerlyks ver liest.... Maer, nemen wy dat hetgeen gy my zegt, zal bewaerheid worden, hetgeen ik echter niet ge loof, toch zal de pachter van pacht moeten ver duren In ’t geheel nietten anderen, het goever- nement komt daer voor niets in. Dit laelsle is waer. maer wiemynheer, denkt gy te zullen overtuigen dat de proptielaris vau eenen eigendom, die door het goevernement erkend is dubbel in weerde te hebben aengewon- nen sinds de laelsle herziening van het kadaster, wie denkt gy te zullen oveituigen dat die eigenaer deu pacht van zynen eigendom niet verhoogen zal Vrouwke, ik herhael het, het goevernement heeft zich niet te bemoeijen met hetgeen den pacht van een huis of vau een landgoed betreft. Ik weel dit ook al, maer hetgeen ik wil vast stellen, ’t is dal de verhooging van grondweerde natuerlyk lot eene verhooging van pacht moet lei den, immers dal is iets wat de gezonde reden niet kan tegenspreken. En nu nog eenezaek, mynheer. In zake van erfenissen betaelt men zoo veel ol zoo veel ten honderd van grondweerde aen het goever- nemeut. Doch welke basis volgt hel goevernement in deze en zulke omstandigheden, anders dan die welke door zyne agenten zelf is opgemaekt? Nu, het goevernement heeft thans, hy middel van u, mynheer, mynen eigendom het dubbel in weerde geschal Ly hetgeen hy te voren was, volgt daer niet uit dat myne erfgenamen eveneens het dubbel in regten zullen betalen na myne dood Als ge my niet gelooft, vtouwke, dan hebt gy maer te reklameeren. By wie, Mynheer, moet ik my daervoor adresseeren By de provintiale kommissie, vergadert te Brugge, onder de voorzitting van den goeverneur en van een lid der deputatie, van den inspecteur alsook van den controleur van T kadaster. Met die inlichtingen verlaet de vrouw het huis En boe veel betaelt ge dan voor grondlasten? Ik betael 25 franks, de opcentiemen voor de gemeente en de provintie erby begrepen. Goed zoo, zegt de expert, terwyl hy eenige cyfers op zyn boekske leekent, en het daerna toe vouwt en in zyn palelotsac steekt. Madame doet den heer uitgeleide en men denkt aen de komst van mynheer niet meer. Maer eenige dagen zyn verloopen, feu madame krygt een briefje van wegens ze weet niet wie, want het wordthaerdoor een jongen aen de deur gegeven, doch waerop Ie lezen stael dat het belast- haer inkomen van haer huis gebragt is op 275 fr., endtisdesom voor grondlasten hepaeld op48 fr. en 92 centiemen. Madame zet hare oogen’wyd open by 't zien dat, met de nieuwe schatting, alles dubbelboog gezet is, en trekt zoo meteeneu naer de wooning van M. den kadaster. Nauwelyks heeft de meid haer binnen ge laten, of mynheer komt te voorschyn met eene uit drukking van spyt op het gelaet. Alwéér een reklamantmurmelt hy ophel zien der vrouw; het is nog maer de veertiende van dezen morgen; nu, hooren wy haer aen. Vrouwke, wat is er van uwen dienst? De vrouw trekt een papierke uit haer kleed en, terwyl zy het ontvouwt, Mynheer, zegt ze, ik koom reklameren legen de schatting van myn buis erfgrond. En mag ik weten waerom? Wel zeker, ge moogt hel welenomdat het zoo maer veel te hoog geschat is. Zie ecus, van 150 fr., bel belaslbaer inkomen van myn huis zoo als het lot nu toe wierd gerekend, is hel op hel dubbel of 275 fr. gebragten derhalve de grond lasten die niet hooger dan 25 fr. beliepen, zullen eindelyk op 45 fr. gebragt worden. Wees maer genist, vrouwke, datgene wal gy vreest zal zich niet verwezentlyken. Maer dat versla ik niet! ’k Geloof het; welnu, ’k zal ’t u zeggen hoor deze nieuwe schatting van het kadaster heelt enkel voor doelwit de grondbelasting, die thans te veel op eenige provinciën weegt, overal gelvk te brengen. En En daerom zult ge geenen centiem konlri- butie te meer betalen, M. Frère heeft het klaer en duidelyk in de Kamers gezegd. Maer dal versta ik toch niet. Welhoe, mynheer, myn huis, dat eerst in tweede klas kwam, zal nu, met die verhooging, in eersteklas gerekend wor den, en ge denkt my Ie kunnen doen gelooven dat ik niet eerst of laetst zal genoodzaekt worden van zoo veel en zoo groote lasten te betalen als de Eene zaek waermede het land zich thans het piest mede bezig houdt, is de herziening van het kadaster. Volgens de liberale gazetten, en vervolgens ook volgens onzen koulraler van het Weekblad, wierd de nieuwe schatting van bel kadaster slechts ge daen om de grondbelasting, die thans te veel op eenige provinciën weegt, overal gelyk te brengen. Wy liielden en houden staen dat zulks op ver pa hel doelwit niet is welk zich ministerJFrère by die schatting voors’elde, maer dat integendeel het een dier dnizende listen is die de slimme finantie- man in hel werk legt, telkens dat hy geld van noode heeft, hetzy voor het bouwen of voltrekken van forten en fortëressen. hetzy voor het delven of verdiepen van vaerten en kanalen in zyn geliefde kiesdislrikt. En daerop de ministeriële bladjes en hun acbter- looperke aen liet blaffen tegen de klerikalen, die liet volk bedriegen, het volk opstoken, die niet aerzeleu zouden eene revolutie in het land te ma ken, en zulks aliemael ter gelegenheid van eene der schoonste zaken, die wy aen het vernuft van M. Frèie alléén te danken hebben Ja, op deze wyze is ’t dat onze tegenstrevers redeneeren; maer zien wy de zaek eens in van naderby. Vooreerst wie is ’t die de schatting heeft gedaen? Ten tweeden, hoe is die schatting over bet alge meen gedaen? En ten derden wat gewordt er van de reklama- tien? Vooreerst, de schatting is gedaen geworden door een bediende van bel goevernement, die zegde expert te zyn. zich ten huize en hove van den bur ger en den eigenaer bega! en, vergezeld van eenen der bedienden van den ontvanger der belastingen en van een afgeveerdigde van hel stadsbestuer, en zoo omringd van zyn gevolg, hel algeheel der hui zing alloerde etude meeting van erve en land ver- rigtte. En hoe is nu de schatting I gedaen? Ziehier, wy halen een voorbeeld aen Ge bewoont een huis dat vroeger, zoo als nu, een finis van neering was, maer welks achtererf, k veronderstel, van eenige voeten vierkant is ver meerderd. De expert beziet hel gebouw, doelde meeting van den achtergrond, ziet hoe dik de nieuw gebouwde muren zyn die de achterplaets van een anders erf afsluiten, en madame, zegt hy, kunt ge me niet zeggen hoe veel het belaslbaer inkomen van uw huis bedraegl? Ja wel. mynheer, 150 franks. elbaer ten kNCK, te uwen vyver AILL1E in van 5000 in van 25 1 ure 'T BOTERKUIPJE FEUILLETON VAN 'T BOTERKUIPJE. x te M BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet, N’ 14. Voor elk afzonderlek num mer, 12 cenliineu. Feb. a- a 22 a- a 12 75 a- a 14 a 10 a 15 a- a 28 50 i -- IXSCHRYVINGS PRYS. {{■Hen stad, franks. jfel Suppl. (let Boterkuiwe versclivnt jen Donderdag in geheel blad enden Zondag in half blad. levenden en eene uiterste voldoening voor de afgestor venen zyn. De hongerige moeder erkende dal gevaerte; want het zelfde bestond in de plaels van waer zy was overgekomen, en daerom huiverde zy van angst toen zy het zag uil en weg ryden. Want zy dachtGod weel hoevele Bella's, hoevele Barljes en Tye's zien met dat akelig karken hun nen steun, hunne hoop, hun geluk, hunne toekomst, hun leven, hun dagelyks brood voor eeuwig verdwyuen. Daer is 'l doodskarken moeder, zei de kleine. Het komt uil het Gasthuis, is ’t niet zoo? kom, laet ons spoedig gaen... dal ik my aen vader over uwe boosheid beslage. Arm. kind dacht zy. En zy ylde vooruit, en hel knaepje liet zyne holleblokjes op de vlakke kasseide rammelen alsof hel naer eene kermis liep- De grootc poort van hel Gasthuis was oogenblikkelyk gesloten geworden na hel vertrek der dooden. Enkel stond de halve deur mei eene speel open wanneer de vrouw eu de kinderen vau Sies Dalemans dezelve haddeu bereikt. Bella z.ag door de spleet in eene uilgeslrekte opene plaels, ten einde der welke menscheii die gedeeltelik genezen wa ren, heen en weder wandelden... De kleine Bart had zich vóór zyne moeder geschoven en blikte even ongeduldig naer binnen. Hy ook zag ginds de herstelde ziekenen in hunne roode borstrokken ueveusden uiuer van deu Plantentuin slenteren, en.... Daer is hy, moeder, riep de knaep.... ziet gy hem?., hy spreekt met dat zusterkeu van liefde. Was hel eene begoocheling? Bella, die vruchteloos allen in beschouwing had genomen, meende nu ook haren man te zien... ja, ja... 'l was hy met zyne bruine moedwil lige hairen. Maer wal zag hy er vervallen uitEene an dere dan zyne vrouw zou stellig hem niet herkend hebben! Arme vrouw diepbeklagensweerdige kleinen Moeder, laet ons binnen gaen, vroeg Bart. Waerotn hier zoo blyven talmen? Zy antwoordde niet, maer trok met de zware deurbel die vier of vyfmael dof in de ruimte rammelde. Zy wist niet, de rampzalige, dat zy zelve misschien.... de doodsklok luidde voor den vader van hare kinderen! Een man van zoo wat vyftig jaren, groot van gestalte en in eenen langen mantel gewikkeld verscheen aen de deur. Wal verlangt gy, vrouwke? vroeg hy; hebt gy een briefje vau den dokior? want anders kan men u niet helpen. Ik kom om geene hulp, mynheer... Ik bezwyk wel is waer, van honger en dorst, met myne kinderen; doch wy komen hier geene hulpvragen. Dal is wal anders. Wat wilt gy dan Och! mynheer, ik ben zoo vermoeid, laetmy toe hier een stond op de bank te rusten, ik zal u alles zeggen. Kom binnen, zei de man. Hy nam Bartje by de hand en sloot de deur achter de arme familie. Bella plaetsls zich op de zitbank, de portier van hei Gasthuis (want de man Ellendige lyken want in stede van fyn linnen zyn zy in ii ruw kort versleten hemd gewikkeld, waut i mniii' beenderen liggen besloten in vier even ruwe plan- platneus genoemd enkel met nagels aen elkaer gespy- I i’ *°,l,lyds zoo roekeloos dat de zoogezegde kist door l'n der menschendoos niet heel op het kerkhof iiü 't'1 Ellendige lyken want zy worden met hoopen, soms ll’i ,'ui.i,l«rnis, weggevoerd zoo spoedig als hel peerd van L treurig gevaeile maer kan loopen want zy worden LiW,r"ad “0,:h 1,,aKel1',at‘r de helste ruslplaets verge- want terwyl zy zonder gerucht, zonder redevoeringen zi»-lZi**n ’’.‘*7 ombindingsplaets gevoerd, moeten hunne u ook den laelslen troost omberen, een traen den kil- LJ™‘e. bevochten waer zy rusleu want hloed- rielii i |,luc vriend weel immers de plaels waer helonl- schen 'a'1 een vroeger zoo geliefkoosde wezen lus- lh. de aerdeumureit rust, en geen kan er die uilboeze- der harten komen storten die een troost is voor de Verboden over te nemen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1