ieye, XJ1UDE, ;en dat hy, 3t huis der erbrengen ie moeder, straet. Al n als Sui- I hy thans Diöïa, N° 8. Twintigste jaer. 25 February 1866. tfixmiide, Watte t. Zondag, Kiesherv o r m in g f i I" tV •rten tijd n pakken s- Vanden ibt van den - hissrhen- RBEECK, e openbare I )E, eene et Rappe, •r markt- yven, aen *1 De laetste berigten uit Panama, le Londen toe- Women, meiden dat Peru een aenvallend en ver- <e,l'gend verbond heeft gesloten met Chili, en 'e?e twee Staten den oorlog verklaerd hebben aen pnoje. De Peruviaensche vloot is reeds afgevaren 01,1 zich met die van Chili te vereenigeu en aen- slOüds de vyandelykheden te beginnen. T talryke te zullen t voort. Hel ontwerp vau kieshervorming heeft het goe- vernement ditigsdag ter Kamer neêrgelegd, doch Lukel de voornaemsle artikels van hetzelve zyn tol lieden nog gekend. Vooreerst, in plaets van 25 jaer le moeien zyn, La! hel genoegzaent wezen dat men 21 jaer lelie |en den kiescyns (42 fr. 52 cl.) betale, om kiezer le Lvorden voor de Kamer der volksvertegenwoor- Idigei'S. t Dan, zullen al de ambtenaren die een jaerlyks (traktement ’genieten van 1500 fr., alsook de dok- Itoots, da priesters, die door den Slaet bezoldigd lvorden, en de gediplomeerde onderwyzers regl liebhen om kiezer le zyn voor de provinlie. I Wal de gemeenle-kiezingen betreft, alwie drie K.)er de middenbare school zal bygewoond heb- ■>en, alsmede de employés, fonctiounairen, advo caten, enz., zullen maer de helft van den cyns Loeien betalen om regl te hebben tol hel kiezen Ivoor de gemeente. j Daeruit volgt dat het Ministerie met zyn kies- Isielsel zich weer magtig zal versterken, daer ■iet al wal kommies, employé, fonclionnair is, als- |>okde gediplo neerde onderwyzers, - meestal men leken die grootendeels van het goevernement Ifhangen, hel regl toekent om kiezer le zyn, londer dat ze evenlwel den kiescyns betalen. Doch biet over komen wy donderdag naesl terug. labeur '8-45 c.,’ Hel Journal de Bru.relles kondigt een belangryk ■dokument af. onder den lilel van de H. Stoel en de Bouercetitomsf van 15 september. Kardinael Anto- Bnelli behandelt in dit stuk deze zoo dikwyls en ■nog gedurig besproken konvenlie, alsmede de ge- Lvolgen die er zullen voortkomen uit de verwyde- litig der fransche troepen uil Romen. Het stuk be- ■slacl niet minder dan ruim vyf kolommen van het ■misselsche blad. Wat het resullael van de terug roeping der fransche armee aengael, dit zal vol- Kensden pauzelyken staels-minister niet voordee- Bigzyn; Ttiryn boezemt geen vertrouwen in, ge- Buigezynevroegere en weinig zcde'yke handelwyze, [■en de Pauzelyke Staten zullen aeu gedurige kwel- Bitigen onderworpen worden, tegen welke de kleine Pauzelyke armee weinig of niets zal vermogen. Hier en daer op de grenzen geplaegd, zullende Pauzelyke troepen zich wel derwaeils kunnen be- geveo, maer de bandieten zullen altyd eene toe- 'lugtsplaels op het Piëinonteesch grondgebied zoeken, tot dat men weêr dit of dal voorwendsel zal vinden, om Casielfidardo te vernieuwen. Laet krankryk dan zelf toesnellen om den Paus by te slaen, dat zal niet beletten, dat middeletwyl de H- Vader en Romen aen de grootste wanorders en ongelukken zuilen blootgesteld zyn. Deze en andere reden moeien de aendacht der mogendhe den opwekken en nieuwe moeilykheden doen ver- myden. Wat Pans Pius IX aengajrt, deze wacht de 'gebeurtenissen kalm en gelaten af, omdat hy de overtuiging heelt die gebeurtenissen niet te hebben doen onlstaen. Wordt de voorzegging bewaerheid, oa“ zal de schuld op anderen, niet op Hem, moe- leu gelegd worden. I wegens het Oorli twee a a BEKENDMAKINGEN. 15 cl. den drukregel. Bckeel Wilgendykstraet, N" 14. Vnor elk afzonderlik num mer, 12 cenlitneu. a a 55. uary. 50 75 50 50 20 'I l Fehr. a 26 50 a- a 18 a- a 65 10 a- Blue <le liberalen Godsdienst en zeden eerbiedigen. VVy lezen in den Belg van Leuven Achier een der wagens in den Karnavalstoet kwam een persoon te peerd, in pricsterskleederen gekleed, na hem op hel peerd eene vrouw voerende, en op zynen rug een schrift dragende waerop te le’en stond goede.vangst En ais of de beledigingen legen zeden moesten gepaerd gaen mei dé bespotting van den godsdienst, wy hebben onder de oogen twee dier schandalige liedjes welke acn hel volk rondgedeeld wierden door persoonen deelmakende van den stoet, liedjes die, zonder de minste overdry- ding, oproepen z.yn lol de ongebondenheid, opregle aen- vallen legen de zeden door de drukpers begaen. Wy willen niet, men zal het wel hegrypen, als geluigeiiisstuk een uit treksel mededeelen van die bedorvene letterkunde die men zou zeggen voorl te spruiten uil een buis van ontucht. Dal zyn daden welke wy overleveren aen de veront- weerdigiug van al wat eerlyk is, en wy laten hel volk oor deel vellen over een gemeente bestuer dat zulkdauige eer loosheden loelaet. ruary. 157. a 52 50 a 28 a 26 a 25 50 a 18 a 15 a 50 5 75 5 27 j 50 i 99 nary, i 20 i 12 50 i 13 25 i 17 7» i 9 50 sermoenen ontleende aen het lyden en de droefheid van Maria by de dood van haren lieven Zoon. Telken morgend en avond was hel kerkje met geloovigelt vervuld, welke met aendacht en godsvrucht naer de stem van den ge selden zendeling luisterden. Hel deed ons zelfs goed, eenen dezer dagen ons metdielandelyke menigte voor eene avond- onderrigling in hel kleine dorpskerkje te.vermengen. Een troon, mei Maria baren gestorven zoon-'op de knien hou dende, was in bet midden des tempels opgeregt, lerwyl eene menigte lichten aen eenen der zydaltaren waren aan steken. Er lag iels schilderachtig en poëtisch in die lieve verlichte bidplaels, vooral toen wanneer de Pater het spreekgestoelte had beklommen en aide aenhoorders waren neergezeten. Eene flauwe schemering verlichtte hel in drukwekkend gelaet en den groolen langen baerd van den kloosterling, lerwyl hy met krachtige slem en in schoone nederduitsche tael, van den stoel der waerheid uilvaerde tegen diegenen die den moed niet hebben hunne denkwyze in godsdienstige zaken openllyk aen den dag te brengen, al zyn ze ook in andere omstandigheden zoo eergierig, dal ze niet dulden zouden dat iemand hun eene manier van zien zou opdringen welke niet ganseb en geheel met de hunne overeenstemt. Op heden zondag, gelooven wy, wordt bet feest gesloten, hetwelk met een builengewoonen geestdrift door de inge zetenen van Wercken is gevierd geworden. De eerste uitlevering der militianen van de lichting dezes jaers, is bepaeld op dynsdag 1woensdag 2 en don derdag 5 mei aenslaende.' Bygevolg zullen de jongelingen die in het lot gevallen en goedgekeurd zyn, in de volgende orde worden overge leverd Den 1 mei die der arrondissementen van Brugge, Oost ende en Nieupoort. Den 2 mei die der arrondissementen Veurne, Korlryk, en Thielt. Den 5 mei, die der arrondissementen van Rousselaere en Yperen. De substituanten en remplaQanten, voor de militianen van 1866 aenveerd, zullen ter zelldcr als deze laetsten ter iulyving worden aengeboden. De tweede overlevering zal plaets hebben den 50 mei volgende. Tol deze behooren enkel de lotelingeu, die zich in eenen byzonderen toestand bevinden, en diegenen, wel ke aengeduid z.yn om het contingent, door de gemeenten te leveren, in vervanging der door de krygsoverheid ge weigerde manschappen, ie volledigen. Een arme loteling van Antwerpen die donderdag laelsl een leeg nummer had getrokken, bad, na dit geval aen zyne ouders bekend gemaekl le hebben, weer stil het huis verlaten en was builen de Yzeren-poort in de Schelde gesprongen om een einde aen zyn leven te stellen. Twee persoonen, die zyne wanhopige daed hadden opgemerkl, kwamen onmiddelyk loegesneid, sprongen hem achterna en hadden het geluk hem te redden. By den brand ter hofstede gebruikt door sieur August Lootvoel, te Leysele, zyn de schuer, de stallingen, het boeralaein en de vruchten vernield alleen hel vee is ge red; doch verscheidene beesten hebben brandwonden be komen, doordien ze over den mesthoop gejaegd waren, die in brand geraekl was. Gelyk wy reeds hebben gezegd, is de brand, die 's maendags ontstond boven de ingangdeur des huizes, spoedig uitgedoofd geweest. De schade der geb'ou- wen, die verzekerd zyn door de Algemeene Mactschappy, is berekend op 10,000 fr., en deze van den gebruiker, voor zyne vrachten, meubels, enz., welke niet verzekerd waren, op 5570 fr. Tot nu toe heeft de juslicie den dader der verschillige branden le dier hofstede niet geval. Hel is dus niet waer, gelyk wy woensdag, volgens een algemeen verspreid ge rucht zegden, dal de dienstmeid was aengehouden. Men schryfl uit Antwerpen, 25 february Dezen morgen, omtrent 7 1/2 ure, na de aenkomst van hel konvooi van Brussel, en op het oogenhlik dal hei reizigerskonvooi naer Holland gereed stond om te vertrek ken, is er in onze statie een schrikwekkend ongeluk ge beurd, waervan ooggetuigen ons de volgende byzonder- heden meêdeelen De machinist stond in de statie met eenige persoonen le klappen, in afwachting dal het signael voor het vertrek gegeven wierd, en enkel de stoker bevond zich op de loko- inolief, toen de ketel eensklaps met een lievigen slag aen stukken sprong. De stukken vlogen door de koepel van de statie en ook de ongelukkige stoker wierd, door de hevig heid van den slag, er dwars door heen geslingerdeeu stuk van zynen kiel bleef aen de glasscherven hangen. De stoker, ofschoon oogenschynlyk niet zeer zwaer gewond," is op den slag dood gebleven. Dit is gelukkig hel eenige menschen leven dal men te betreuren heelt. Zyn door de korrektionnele regtbank van Veurne veroordeeld Covemaecker Pieter, zonder bedryf, te Merckem, lot 5 fr. boel of 5 dagen gevang en de kosten, voor slokslageu en wonden op Emile Jacob, le Merckem. 'Ogsverklaring litssehen Spanje en Zuhlerlyke Stalen van Arneiika. Allerhande ftieuwslydingen. Men meldt ons eeu feil, waerop wy de aendacht trekken onzer ingezetenen Jaerlyks worden er gedurende het Wintergetyde door ons Armbesluer verscheidene brooddeelingeu gedaen aen den arme, die door vorst of natte niet kunnende werken, voor den haerd moet zitten met vrouw en kinderen gebrek le lyden. Echter heeft zulks dezen winter nog niet éénmael plaets gehad, en wanneer de armen hierover hun beklag gaen maken hy wie hel behoort, dan wordt hun geant woord dal zulks aen het nieuw Bestuer moet loegewelen worden, hetwelk den arme hel kieken in den pot beloofd had, en onderlusschen zich om den noodlydende vau stad niet bekommert. Zulke handelwys hoeft van geene bemerkingen te worden gevolgd, wyl ze hare eigene veroordeeling uit spreekt. Een ander feit hetwelk de grenslooze milddadigheid onzer tegenstrevers le kennen geeft, meldt men ous insgelyks Eene arme vrouw van hel Droogbof was pas uil ’t kinder bed gekomen en had gebrek aen alles, des te meer dal haer man sinds eenige dagen uit hel werk gevallen was. Ze zou nogtans niet bedelen gaen, daertegen verzellede zich hare eigenliefde, en ’t moet inderdaed eene brave huismoeder lastig en pynlyk vallen, gedwongen le worden haren nood te gaen klagen hy vreemde lieden, al geven deze zich ook uit voor Vrienden van den Arme. En toch T moest zyn, immers de nood prangt. Met het schaemrood op het wezen, bevend en met slependen tred verlael [ze haer huis, en gaet bellen aen de wooning van een ryken lieer, welken haer op allerhande wyzen over haren toestand ondervraegl. Eindelyk opent Mynheer zynen geldbeugel, cn behandigl de vrouw een stuk geld, hetwelk zy door eene hevige aeu- doening sprakeloos aenneemt. Nu dacht ze in T bezit te zyn van eenen halven frank, en haer man zou daermeê by den bakker gegaen zyn om een brood te koopen voor haer en hare kinderen... Echter hoe wieed was hare teleur stelling by T zien dat het stuk geld hetwelk zy van den ryken heer ontvangen had, geen zilvergeld maer enkel een nickelstukje van 5 centiemen was!... En voor dil kleingeld was bet sch.aemterood haer naer T voorhoofd geklommen, en nu moeste ze wéér voorl, naer een auder hoerenhuis toe, om er weêr als eene schuldige vrouw te worden ge marteld. Eindelyk na verscheidene straten afgeloopen en aen twintig huizen gebeld te hebben, trok de vrouw geheel ontmoedigd huiswaerls... Hare opbrengst bedroeg twintig centieme.n Een derde feil welk niet van belang ontbloot is, is het volgende Twee heelmeesters zyn door het Armbesluer aengesteld om de arme zieken ten huize le gaen verplegen. Een dezer heeren, M. V., is sedert meer dan een jaer ziekelyk te bed gehouden, lerwyl de andere hel is gekend, door zyne veelvuldige bezigheden of om andere redens, van de tien keeren dal de armen hem zynen dienst gaen verlangen, hy zes keeren niet le huis is. Is’t ttogians op zulke wyze dat ervoor den arme moet gezorgd worden? Of is hel ook misschien aen T nieuw Bestuer dal zulks moet worden loegeweleu? Eu in geval van neen, waerom dan niet een geneesheer gelast met hel werk van den eenen, die ziek is, of van den anderen wien de lyd ontbreekt om zich naer behooren met de genees kundige zorg van den arme le gelasten?... Zondag laelsl was het een builengewoone toeloop van volk le Wercken, een dorp op een uer en half afstand van Dixmude. De 200jarige Jubilé der Zeven Weedommen vau Maria wierd er gevierd, en hel was de eerw. Kanonick Tanghe die, ouder de kerkelyke diensten van deu namiddag, hel feest plegliglyk opende. Des anderendaegs, en al de volgende dagen der weck, is er des morgens en des avonds door eenen eerw. pater Capucien gepredikt geworden, die hel onderwerp van zyne I5SC1IRYVINGS PBYS. I puilen stad, franks. Met Suppl. S I jp.t RoTERKüiPJE vcrscliynt Donderdag in geheel blad Lu Jen Zondag in half blad. JEeti bclangryke Omzendbrief van E’suszeiyk bestaer. ■ij* 1 bruary. a 19 99 la- I a 15 10 a 9 51 a 19 51 2 65 1 56

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1