1ER. I 4 Maert i860. Twintigste jaer. N° 9. Dixrnude, Donderdag, ’ERE (ER. Wet op de Studie-beurzen. te belang n 5 75 2,000 00 223,44 298,90 de Land- ilyk bewe- op goede en zomer- iren, maer Landbou- gebruiken i volgende S,000 00 8,082 00 1,245 00 5,327 82 14,600 00 1,250 00 10,532 87 7,695 02 5,529 62 1,451 63 4,848 58 1,794 60 1,358 60 86,819 52 50,000 00 1,200 00 17,148 00 5,145 50 27,000 00 50,000 00 12,000 00 Wy vernemen dat, over korten tyd, een deur- waerder aen den eerw. heer Deken van Venrneen aen den heer Pastoor van Sl. Walbnrgis, de titels is gaen alvragen van de beurzen die hun by testa- mente loeverlrouwd zyn. Die eerw. heeren hebben beide geweigerd die af te leveren, voor reden ge vende dat hunne consciëntie hun niet toelaet eenigszins rneé le werken tovhet uilvoeren van die onregtveerdige en goddelooze wet. Wy mogen ons dan verwachten van welhaest die heeren voor de reglbank te hooren veroordeelen; en daerna, gelyk zy niet genegen zullen zyn om die onregtveerdige boeten te betalen, die hun zullen opgelegd worden, zullen wy hun goed zien aen- slaen of hen zelve naer het gevang zien geleiden. En dalai, omdat de liberaters zoo voor den Godsdienst zynI(Veurnaer.) 26 Febr. a 26 50 a 24 -a 18- a 28 10 a 66 05 10 a 55 15 Wie twyfelen zou of het katholyk geloof nog warme voorslaenders vindt in Belgie en in Hol Zondagsblad van Geeraerdsbergen, Ware Volksvriend van Mechelen, Kempenland van Herentbals, Dit maekt te samen in het land de som van 307,570 franks 46 centiemen. Doch onze hollandsche broeders hebben ons nog overtroffen. De Tyd, van Amsterdam, die de Nieuwjaersgiften van geheék Nederland bevatte, heeft rond de 570,000 franken ontvangen. Op drie tot vier geboorten in Brussel, is er eene onwettige. De regtbanken hebben, binst 1865, in de zeven tig echtscheidingen uitgesproken voor geheel het land. Twee derden van dit getal behooren tolde twee sterkste standplaetsen van hel maconnieke liberalismus, te weten Brussel en Luik. Dit cyfer laet in Luik en Brussel eene zedenbe dorvenheid zien die de verrotting toenadert. Wy vragen aen de liberale gazetten De leeringen die gy de jongheid dagelyks ingiet by middel van uwe scholen, uwe schriften, uwe theaters, zyn die geschikt om T zedenbederf te genezen, of moeten zy voor uitwerksel hebben hetzelve langs om verder uil le breiden? insciiryvings-prys. Hierover lezen wy in den Belg van Leuven Wy hebben gezegd dat de beurzenwet eene wet van processen was, en niets is juister. M. de Pas toor van Winxele, besluerder van eene stichting door eenen oud pastoor van die gemeente gedaen voor de studie der rhelorika, der wysbegeerle en der godsgeleerdheid, komt voor het tribunael van Leuven gedagvaerd te worden voor weigering van zich te onderwerpen door de overgaef van titels en documenten, aen de rooveniswet het land opge drongen. Dit proces zal nog meer daglicht brengen in de grooie onregtveerdiglieid der wet en den I groolen tegenzin vermeerderen die zy verwekt. De I beuizenwet is moreel verwezen, en het goeverne- ment met dezelve te doen uitvoeren miskent alle overleveringen van een grondweltelyk land. Het exploit tegen den pastoor van Wynxele op gesteld door de Peemans en konsoorten vraegt 20,000 fr. van schadevergoeding en bovendien 20 Ir. per dag uitstel voor het overleveren der stukken. Dusdanige vraeg komt verworpen le wor den door een vonnis vau het tribunael van Nyvel, den 7 dezer maend uitgesproKen, tegen Bourgaud en konsoorten, als oude-besluerders van beurzen- slichlingen. Ziehier hoe het vonnis luidt om zyne uitspraek le motiveeren Gezien, voor wat de kosten betreft die men persoonlyk en gezamentlykt op de verdedigers wil toepassen, dat de verdedigers, om hunne weigering van overgael der stukken te motiveeren, een besluit hebben ingeroepen van hel hooger geestelyk be- stuer, en, ten tweede, dat zy gedacht hebben in hunne denking de wootden van den slichtingsakt te mogen inroepen, waeruit volgt dat zy eenen schyn hebben van goed geloof die hun persoonlyk vau de kosten vryspreekt, enz. Dit vonnis zal waerschynlyk onze minister doen i nadenken, want zy welen wel dal het grootste ge tal der stichters, om de eeuwigdurigheid van Lunne stichting te verzekeren, het regt van beur zen toe te staen aen geestelyke bedieningen heb ben gegeven, verzekerd zyn dat de bezitters dier I ambten zouden zorgvolle priesters zyn, door hunne I bediening zelf gedwongen yan zorg te dragen der stichting. Hel tribunael van Nyvel geeft een bewys dal de wet op de beurzen eene onregtveerlveerdige dievenwel is. land heeft alleen eenen oogslag te werpen op de lyst der nieuwjaersgiften voor den Paus door de gazetten der beide landen ingezameld Ziehier na genoeg den opbrengst met den naem der gazetten La Palrie van Brugge, Jaer 50 van Brugge, Vryheid van Kortryk, Journal en Nieuwsblad van Yperen, Landbouwer van Rousselaere, Vrede van Thourout, Gazelle van Thielt, De Veurnaer van Veurne, Boterkuipje van Dixmude, Journal de Bruxelles, Bien Public van Gent, Vlaemsche Land van Gent, Uandelsblad van Antwerpen, Monileur en Belg van Leuven, Gazelle van Luik, Amt de l’Ordre van Namen, Courrier de l'Escaul van Doornyk, Land van fVaes en Klok van St. Nikolaes,’ Onpartijdige van Dendermonde. Vrede van Lokeren, Bet Begl vau Sl. Truiden, 'T BDTERKUIPJE t zelfde uit- il. I 1 schiet niet ,eefl grootu Je stammen den lyd uni at men niet stortregens t, de starn- inge hairen, hen niet le j;eefl zich te oogst min den omge- 3 11 bruikt wor- uiel mager ot jaer ver en stael van BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgcndykstraet, N« 14. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 cenlimen. February. 22 87' 16 75 22 50 25 6 50 5 50 S, voor Belgie, en. Pauzelyk leger. de rapen of niet in het niet water- et en klave- u stammen It rinderpest. De heer Minister van biunenlandsche zaken heeft aen de goeverueurs der provintien eenen omzendbrief toegesluerd, die de grootste rucltlbaerheid heelt bekomen, en waervan de aenbevelingen over hel algemeen nog al slipt worden nagekomen. Die omzendbrief stelt door cyfers vast, dat de runderpest in Nederhed niet ophoudt naer onze grenzen veld te win nen, en dal wy er op nieuw mede zouden besmet worden, zoo niet iedereen, overheden en byzonderen, eene ver kleefde hulp leeni aen de stipte uitvoering der poliiie- gezondheidsmaetregeleu, en vooral iodien al de eigenaers van vee hel voornemen niet uilvoeren van geen vee te koo- pen, waervan de afkomst en gezondheidstoestand hun niet volkomen bekend zyn, en zoo zy op de volstreklste wyze hunne stallen niet sluiten voor alle vreemde bezoekers en vooral voor de kooplieden. Wat het gevaer dier aenkoopen en dier bezoeken bewyst, zegt de heer Minister, zyn de feiteu, die zich in de provin- tie Antwerpen hebben opgedaeu, alwaer de runderpest in drie gemeenten op die wyze is ingevoerd. Buiten stad, franks. Mei Suppl. 8 Hel Botf.rkuiwe versclivnt den Donderdag i:i geheel hl.nl en den Zondag in half blad. Allerhande Niiemvsty dingen. Zyne Hoogw. de Bisschep van Brugge heeft honoraire kanonikken benoemd, de volgende eerw. heeren Mgr. de Necker, huisprelaet van Zyne Heiligheid, apostelyke prouolaris ad instar participanlium, reside rende te Romen. M. E. Minne, principal van 't kollegie van St. Louis te Brugge. M. C. Lagae, professor van zedelyke wys- begeerte en kerkelyke welsprekendheid in hel Seminarie vau Brugge. M. F. Van Zuyleu, bestuerder van Sl.-Jaus hospitacl te Brugge. M. T. Arents, besluerder der Maricolen en Zondagscholen te Brugge. M. Debacker, priester in 't Seminarie, is professor in het pensionnaet Sl. Louis te Dixuiude benoemd, iu ver vanging van M. Messiaen. By koniuklyk, van 25 February, is hel besluit in- i betaling eleekcude. getrokken waerby de handteekening van het departement van oorlog aen den Minister vau binneulandsche zaken wierd gedelegueerd. By gevolg heeft M. Chazal het bestuer van hel ministe rie van oorlog wéér in handen genomen. De gemeenle-raed van Oostende is by koninklyk besluit gemagtigd eene leening van 500,000 fr. le doen, bestemd tol het aenkoopen en verbeteren van een gaz- gesticht, het maken van schoollokalen en het uitvoeren van andere werken van openbaer nut. De korrektionnele regtbank van Veurne heeft de vol gende verourdeelingen uitgesproken Dewulf David, Maddelein Amandus, oud 22 jaren, en Maddelein Einelie, 24 j., Bogaert Jan, 16 j., Vanbrabandt Hendrik, 15 j., en Wybouw David, 21 j., bezemmakers le Clercken, elk tot 1 fr. 50 c. boet ol 7 dagen gevang en de kosten, voor suyden en roovery van hout in het bosch van M. Cassiers. Rosseel Alfons, 28 j., zakkendrager le Dixmude, tot 2 fr. boet of 2 dagen gevang en de kosten, voor slagen op Jozef Vancaillie, te Dixmude. Men leest in eene briefwisseling uit Brussel De verkiezing van den graef van Vlaenderen tot vorst van Roumanië is heden nog het onderwerp der gesprekken. Zyne weigering zal allen, die den prins kennen, niet ver wonderen. Onafhankelyk van karakter, verkiest hy per- sooniyke vryheid boven alles; zyne gevoelens hierover gaen zelfs zoo ver, dal hy, ofschoon reeds 29 jaer oud, niet wil trouwen. In den regel toch wachten prinsen zoo lang niet met hel sluiten eener echlverbindtenis. Wil men rustig leven dan voorzeker moet men geen soeverein worden, vooral in den legenwoordigen tyd. Het is niet de eerste mael dat de graef van Vlaenderen een kroon is aengeboden; eenigen tyd geleden heeft hy do voorstellen afgeslageu hem door de vooruitgangsparty in Spanje gedaen, voor- het geval dal de onderneming van geuerael Prim zou gelukt zyn. De Prins wil, naer het schynt, stil buiten de beslommering, het grooie vermogen genieten, dat hy sedert zyns vaders dood bezit. Hy be schermt de kunsten en doel vele uitgaven van weelde. Wat overigens hem voornamelyk noopt zich met de poli tiek niet in te laten is een ligchaemsgebrek hy is doof, en dit gebrek verbergt hy niet; by de plegligheden der inhuldiging van den Honing zynen broeder zag men hem met een hoorntje diens loespraek aenhooreu. Volgens verscheidene vreemde bladen heef t onze Kouing aen den Honing van Nederland gevraegd om eene zyner hollandsche koloniën, in Amerika gelegen, te ver- koopen. Een engelsch blad beweert zelfs dal de koning van Nederland dit voorstel heeft aengenomen. Hel blad voegt er by dat Leopold II hel aenkoopen eener kolonie als den eersten stap beschouwt om eene vloot te bekomen. Wy lezen in hel Regt van St. Truiden De algemeene geestdrift voor den Heiligen Vader, in Limburg, heeft reeds onze naburige streken gewonnen. Met twee heldhaftige jongelingen van Vlylingen zyn er twee van Maestricht mede getrokken. En by iederen oplogt ziel men grootere toejuichingen onder de medeburgers ontstaendiegenen zelf welke de zaek met nydige oogen beschonwen, voelen zich door den vloed mede gesleept allen loepen toe om de hand van hunne moedige mede broeders le drukken. Ziet Vlylingen alles is te been allen, klein en groot, zyn na middag voor bet tabernakel neêrgeknield, en terwyl de yverige herder zyne parochia nen met het Allerheiligste zegent, zeggen allen inwendig Ja, goede God, zegen hengeleid de voetstappen van die welke alles slagtolleren voor uwen plaetsvervanger op deze aerde. Al wal dit gezegend dorp uitstekend heeft, maekt het zich eene eer de drie jongelingen tol Eygen- bilsen te vergezellen. De muzieksocieteit trekt vooruit, vreugdige en aller- fraeiste stukjes spelende. Het uer der scheiding slaet aller oog ontvalt een traen maer hel is een traen van ge luk allen zyn trolsch zoo drie dappere jongelingen naer Romen te zien gaen en by hel vaerlwel roepen allen Levt Pius IX, Pant en Koning. Den 51 dezer zal er eeue merkweerdige maen-eklips plaets hebben. Van 5 ure 54 minuten, tot 5 ure 52 min. 's morgens, zal de maen in de schaduwe der aerde staen en zy zal er maer volledig uittreden by haren oudergaug, die om 5 ureu 44 min, 's morgens plaets grypt. Daer de zon alsdan om 5 ure 42 min. opstaet, zal men de twee hemellichten aen den gezigleinder zien, hel eene oost- waerts en het andere westwaeris, met een deel huuuer scbyf in de schaduw der aerde verborgen. Op den dag vau heden bestaen er in Groot-Bretanien 1527 gazetten, waervan 226 te Londen alleen. Men spreekt van een nieuw getuig van telegraef waermedc men in eene enkele minuet zes honderd goed ouderscheide en leeslyke teekenen zal kunnen overzeilen. Mejufler Patti, de by ons gekende italiaensche zan geres, heeft eene verbindtenis voor drie niaenden aenr gegaen met den schouwburg van Si-Petershurg, op schier ongelooflyke voorwaerden. De diva zal 10,000 franks per verlooniug geuieten en acht mael per ruaend zingen; dus 27 a 27 a 0-55. February. 0. 137. a 52 50 a 28 - a 26 50 a 25 50 75 a 18 - a 15 a 50 a 09 a 50 a 50 a 99 February. 50 a 20 75 a 12 50 a 15 25 00 a 17 75 75 a F> 50 February. 79 a 19 99 10 a- 76 a 15 10 28 a 9 51 28 a 19 51 2 65 1 36

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1