i I 1^ io. Twintigste jaer. 8 Maert i860. Oixrntide, te koop nel, ien, Donderdag, HET HUISGEZIN VAN DEN WEVER 7 feiten, ’t zyn bewyzen wat wy willen. en loon, spoe- r voor zulk- zst Vertinde, xmude. len laetsten verders al elden. met hunne oorwerpen, r de werk vrouwen. kot, alsook 20 cent”, in yzer. Dorsch- - V A rkt, n° 1, DIXMUDE, ken dat hy en dal zyn van MEEL, 3EKEN en om zich by t eene ter land, tusschen hel jaer 1866 en hel jaer 1849, van fr. 75,000,000 14,000,000 werpen die r; Water- las, tin en >0 lot 500 25 Feb. -a- a 50 a 22 -a- 12 50 a 12 75 15 50 a 14 50 9 50 a 10 25 15 50 a 15 -a- 11 50 a 29 het OUD hl worden. Notaris $66 - ure na- ran Joufvr. 155 142 lal Het Weekblad spreekt geen enkel woord over hel liberale wetsontwerp op de kieshervorming het bladje is immers gewaer dat er look in de meersch is, en hel minislerieele wetsontwerp een meesterstuk is van tegenstrydigheid, van ongrond- wettelykheid, van onregtveerdigheid. Van daer dat de koufrater over dit minislerieele werk het stil zwegen bewaerl; zoo verslaefd is hel bladje, dat, wal hel ook doodslechl vindt by zyne mannen, het zulks niet durft bekennen. Nu, wy zullen het in zyne plaets doen, in afwachting dat het onze ge zegden weêrlegge. Vooreerst, wie wordt, met het minislerieele wets ontwerp, kiezer gemaekt? 1° De openbare ambtenaren, ten getalle van om trent de 7000, die van hel goevernemenl afhangen, en gevolgenllyk niet mogen doen wat hel goever nemenl niet aenstaet; 2“ De bewooners der steden die gedurende driejaren eenen koers van midden- baer ooderwys gevolgd hebben; 5° De klerken en kantoorbedienden van allerhanden aerd en soort, die men met geheele zakken in de groote sleden kan opscheppen. En ten tweede, wie wordt, met het minislerieele wetsontwerp, van het kiesregt beroofd? 1° Alle brave lieden die in den buiten of in de uitgaven van zes miljoen verminderen kon!.... Echter nauwclyks was de geestdrift der ministe riële schaepkens gektoeld, of die uitgaven begon nen wéér te klimmen, en ze reezeu zoo dapper op, dat thans in 1866, zy tot de verbazende som van 133 miljoen zyn geklommen En daermeê ii bel nog niet al In den loop van dejaren 1864—65 zyn door het goevernemenl voor TWINTIG MILJOEN byge- voegde kredieten gestemd geworden, dit voor de versterkingen van Antwerpen, voor het aenkoopen van kanons Wahrendorffs, voor het vergroolen van Brussel, enz., enz.; zoo dal de wezentlyke stael der finaniiea van hel land thans gebragt is op 188.041,296 fr., zegge: HONDERD ACHTEN TACHTIG MILJOEN EEN-EN-VEERTIG DUIST TWEE HONDERD ZES-EN-NEGENTIG Ir.!.... He? Vergelykt nu eens, Weekblad, met de 113 miljoen van 1849? En neemt dan nog het budget van oorlog, dat in 1849 op 27 miljoen was gebragt, en thans tol meer dan 41 miljoen is gerezen! Dus, een verschil op den algemeenen stael der linantien van hel zaek aeneen geknoopt, zoo als bet Weekblad het zynelezeis in zyn nummer van 25 February wilde doen verstaen, namelyk dal de schatting van land en huizing, van 70 tot 80 per °/o verhoogd zynde, zulks de belastingen van 20 tol 25 pet en meer, zal doen verminderen? Dat iets zou men toch de zotten niet wys maken, ’k laet staen de menschen die hun gezond versland en oordeel hebben. Doch ziehier de knoop het goevernement heeft een in kas van omtrent de 8 miljoen onder voor wendsel dat bel de barrieren beeft af geschaft ea hel daertoe die som gedeeltelyk heeft verbruikt, zal hel die 8 miljoen op eene andere wyze doen wegschuiven, en wanneer de lyd zal gekomen zyn dal liet weerom lasten zal moeten heffen, dan zal het liet terrein er reeds toe voorbereid hebben, te weten by middel van de verhooging der kadas trale grondweerden Howel, Weekblad, wilt ge nu onze redeneeiing eens weerleggen? Wy wachten u op het terrein af, doch vooraf wil niet, volgens gewoonte, u met woorden ophouden, datgene wat wy verlangen, -T ZYN FEITEN, T ZYN BEWYZEN. erstaelt en rg. Verders zynen stiel In 1832 In 1858 In 1859 Doch in 1860 verminderden die uitgaven uierden zy op 145,790,606 franks gebragt. Üaerop groot gerucht in ’t kamp der liberalen! Al de ministeriële gazetjes, tol het Weekblad toe, roepen viklorie, en alsof er wonderen gebeurd 'varen, duerl bun geestdrift verscheidene weken lang. Voorzeker was liet nimmer te zien geweest, dat een ministerie, in een jaer tyds, de openbare Op het budget van oorlog, van Maekt te samen fr. 87,000,000 En ziedaer nu deu goeden toestand der finan- tien van het land, die de klerikalen in den slechl- sten stael gelaten hebben wanneer zy het bestuer d verlieten. (Weorden van bel Weekblad). Het is waer, liet goevernemenl beeft thans een in kas van omtrent de 8 miljoen, etr ziedaer nog- maels hetgeen hel Weekblad ten toppunt der ver wondering brengt, niel zoo zeer juist om dat over schot van gelden, want dit is nu maer eene byzaek meer, maer omdat ouder het liberael Ministerie de barrieren op de staelswegen zullen afgescbafl wor den, en dit geen enkelen d uit aen het land gaet kosten. Immers het land heeft nooit in zulken voorspoedigeu toestand verkeerd; met 8 miljoen in kas, kan men zoo wel een dry lol vier miljoen mis sen, hetgeen de opbrengst is van hel regl op de bar rieren. Er blyven dan nog meer dan vier mil joen iu kas, niet waer, koufrater? Maer wat hel Weekblad niet voorziet, doch wat wy voorzien en eenieder vóórziet die den libe ralen blinddoek niel voor de oogen is geknoopt, ’t is dal de schatting der grondweerden, welke thans op zoo eene zoltelyk overdrevene of beter ruineerende wyze is gedaeu geworden, weer zal strekken om den stael der finatitien van hel land in eenen dieperen afgrond le storten. Immers hoe de Wy hadden wel willen zien dal het Weekblad uitlegde in welken zin het de werking der libera len vetstael, maer dewyl het bladje zich daerover «iet uitlaet, vinden wy niet slecht hel heden zelf le doen. Wy laten overigens de zorg aen hel H'ee/i- blad over om ons, by zyn naesle nummer, legen le spreken, en le BEWYZEN want klappen zyn geen oorden, zegt hel spreekwoord dal de j> klerikalen, wanneer zy hel bestuer verlieten, den j toestand derfinaulien van heiland in den slecht- s sten stael hebben gelaten. Wy stellen ons dus voor, van, met cyfers inde hand, le bewyzen dat de liberalen, in dejaren die zy aen ’l bestuer zvn, ONS LAND TOT OVER het HOOFD IN SCHULDEN HEBBEN GESTE KEN, en hel juist tlaerom is dal by de kadastrale overziening der grondweerden, het goevernement de sclialiing op bet dubbel, hel drievoudige, tot zelfs in sommige plaëtscn op hel vyfdubbele der besiaende weerden heeft gebragt. Vooreerst zien wv hoeveel de uitgaven van den Stael bedroegen in 1849, of bet lydslip op welk de klerikalen bel bestuer verlieten, en maken wy als dan eene vergelyking met hetgeen die uitgaven hel verleden jaer beliepen. In 1849 zegt de Economiste beige, aen welk blad wy de volgende cyfers onlleenen beliepen de uitgaven van den Stael 114,999,195 fr., en fret budjel van oorlog was van 27 miljoen. Zie dus daer den slaet waerin de klerikalen den toestand van hel land hadden gebragt. (Koufrater, let goed op de geheele som der uitgaven van den Slaet beliep op dit lydslip, zoo ge ziet, lol omtrent de 115 miljoen). Nu, de liberalen komen aen ’t roer. Itr 1851 klimmen die uitgaven tot 120 miljoen. FEUILLETON VAN 'T BOTERKUII’JE. over ’r water zyt. W.’ Och al D 1) indien ik En hadt BEKENDMAKINGEN. 15 et. den drukregel. Bureel Wilgeudykslrael, N’ Li. Voor elk afzouderlyk num mer, 12 ceulimcu. t - s A* 55 a- ‘ken, enz., ieplaels. ors, Kerk- het maken ander Glas- icn per voet oude Kerk- n de leeke- in hunne tBct WEEKBBjAW c.i het liberale wetsontwerp op de Eüieshervoriuing. was T slechts twee minuten, als T u belieft; dal hy toch in Gods uame niet sterve vooraleer hy zyne kinderen heeft gezegend. T Is hel eeuige wat by hun kan nalaten. Wind u zelve zoo niet op, moederke. Men zal voor u doen al wal men kan. Och mynheer wat zyt gy goed. Eu Bella besproeide met hare tranen de handen van den portier die niel minder ontroerd was dan zy zelve.... Welnu, mynheer, hernam zy; hoe is hel met hem, is hy beter Laet my even bedenken, vrouwke. Sies Dalemans.... Hy heeft aen de forten gewerkt? Ja, mynheer, ja... over drie weken is hy naer Ant werpen gegaen om ie werken, mynheer. Ik geloof dal ik het heb.... zei de man aerzelend... Hy is met de polderkoorts binnen gebragt, geloof ik... Zeg voort toe, mynheerken lief? gy ziet hoe ik met die onuoozele schaepkens sukkel, tusscben leven en dood. Welnu, moederke, dal is eene gevacrlyke ziekte.... Maer toch, daer zyn er veel van genezen.... Hy ook zal genezen he, mynheer?., by ook zal gene zen? vroeg de ylliooïdige. Ocb, kind, zoo ik u dit kon beloven, dan genas hy stellig; ....maer. Hy is toch niet in levensgevaer, he mynheer?... Dat mag immers niet zyn... Zie, moederke, gy vraegt my meer dan ik zelf weet.... De leste tnael dat ik er van gehoord heb, was er alryd nog hoop... O mynheer, bedrieg my toch niet, geef my in Gods naem geene hoop die ik dadelyk zou moeten verliezen... Beziet die twee engelen daer... en ik smeek u, zegt my wal gy weel. De rnau rigtte zich op en wischte zich een traen uit het oog. Gy vraegl my meer dan ik zelf kan zeggen iets wist.... Wy móeten zooveel zwygen, kind, gy my niel zooveel medelydeu ingeboezemd.... Maer kan ik dan zoo niets vernemen, mynheer? vroeg Bella zich op de knieën werpend. Is hel my zelfs niet toe gelaten te welen of myue eenige steun leeft, dau wel of hy.... Zy kon de rest niet zeggen zoo snikte, zoo stotterde zy. Bartje sprong van de bank, nam zyn zusje op den arui en kwam met haer by zyne moeder knielen, en de beide kin deren smeekten samen tusschen hunne overvloedige tranen: Och, mynhecrke lief! zeg aen moeder dal zy zoo niet moet weeuenzy is zoo goed voor ons, al is zy somtyds stout.... mynheerke liel De man kon dit tooucel niel langer nazien zyn hart liep ever... hy regtte moeder en kinders op de lielderyksie wyze op, en Bella naer hel vensterke wyzende waer een klerk van T bureel de inkomende lyders aeuleekenl, sprak hy Die heeren daer kunnen alleen op al uwe vragen ant woorden. Wend u gerust lot hen zy zullen uwen toestand begrypen en u zelfs troost geven iudien gy dien noodig zoudl hebben. Zy dankte den portier en drukte hem stuiptrekkend de hand. INSCHRYVINGS PRYS. puiten sl.nl, 6 franks. Hiel Supi>l. S Bel Boterkuivjk verschvnt dm Donderdag in geheel blad eu Jeu Zondag in half blad. door HARRY PETERS. (2ll> vervolg.) Julie Ind de gevraeg le boterhammen gebragt welke de kleine hongerlyders dadelyk buit hadden gemaekt. Bella plaetste het firoederken en hel zusje nevens elkaèr aen bare liukerzyde terwyl de portier van ’t Gasthuis de regter hield. Stil bonden, hoort ge Bart, en let goed op uw zus- terken terwyl ik met mynheer spreekpast goed op dat zy biel valt, hoort ge. Ik zal goed opletten, moeder, zei hel kind des onheils. Gy zegt dus, vrouwke dat gy van over ’t water zyl. ”aS ik ou weten waerin ik u behulpzaem kan wezen? Och! mynheer, als ge zoo goed wildel zyn... zie, ik 100 Uwe handen kussen... ik zou op myue bloote voeten Voor u naer Schei penheuvel gaen. Laet hooren? want ik beu niet meester over mynen lyd. J Wel, mynheer, myn man ligt hier in T Gasthuis. Ik dacht het. hoe is zyn noem? Sies Dalemaus, mynheer? Sies Dalemausdaer stael my iets van voor. Zal ik hem mogen zien, mvuheerkcu liel?. De liberalen hebben gewerkt, de klerikalen hebben beloofd. (Weekblad van zondag, 4 niaerl.) x>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1