N, 3 Twintigste jaer. 48 Maert 4866. Oixmude, Z. II. Pius IX. rysche Zondag, ►ing n 9 uren 't voort. u de. ter studie l. el, ij’ U, ïrre van de >e gansche >o geen iu enden, die ueterser Wy vertalen uit liet in het duitscli geschreven weekblad de Fliegende Taube, (nummer van gister) den volgenden brief door een Panzelyken zouaef aen zyne ouders te Aubel geschreven, waervan de volgende byzonderheden met een levendig genoe gen door de lezers van het Kuipje zullen gelezen worden staelt en Verders ivnen slid Romen, 4 maert 1866. Lieve Ouders en Zuster, Ik heb u allen een genoegelyk nieuws mede te deelen ik ben gisteren (zaterdag) by den H. Vader geweest. Ulieden myne vreugde te doen begrypen, is onmogelyk. Myn vurigste wensch, myn eenigst verlangen is voldaen;ook gevoel ik my meer dan ooit gesterkt en aengemoedigd. Wy waren zeven dagen in Romen, toen we ver namen dat wy, vergezeld van den eerw. pater Vandermeulen (een Hollander) door Z. H. zouden ontvangen worden. Wy begaven ons naer het Vali caeu. doch kwamen er eenige oogenblikken te vroeg aen. Dien tyd bragten wy door met in hel museum van het vaticaen de vooornaemste byzon derheden te bewonderen. Dit museum is den maendag en donderdag van iedere week toe- gankelyk voor het publiek. De goede pater die ons begeleidde, gaf ons eenige uitleggingen over de voornaemsle voorwerpen die deze ryk en merk- weerdige verzamelplaels bevat. Echter zagen wy toch weinig, want om er alles te zien zouden acht dagen nauwelyks daervoor toereikend zyn. Onder andere merkweerdigheden bewonderden wy er hel graf van keizer Konstantiuns en dit van zyne moe der, de H. Helena; beide zyn uil porfiersteen ge beiteld. Verders vele standbeelden van heidensche keizers, en afgodenbeelden van allen aerd. Onzen tyd was gauw vervlogen, en zoo begaven wy ons weder naer het vatikaen. Na eenige oogen blikken wachtens kwam een kamerheer van Z. H. ons in eene voorzael leiden. Wy waren er nauwe- lyks binnen of ons hert begon van aendoening te kloppen welhaest zouden wy ons in de tegen woordigheid bevinden van den stadhouder Christi, van den opvolger des heiligen Petrus, van den on- sterfelyken Pius IX! Het duerde nog eenige minuten toen eindelyk de II. Vader, omringd van verscheidene kamerheeren, voor ons verscheen. Wy allen (21 zouaven) kniel den eerbiediglyk neder. Z. H. groette ons by zyne aeukomst in de zael op de minzaemste en vader- lykste wyze Ah, zegde hy, hier zyn myne brave kinderen, myne goede, trouwe ZouavenDe meesten onder ons waren Hollanders, zoodat de H. Vader met ons weinig spreken kon, daer hy bet Hollandsch niet kent. Dan, na eenige oogen blikken, behandigde hy ons eene schoone zilveren medalie, en gaf ons zyne hand te kussen. En wan neer nu Z. 11. ons elk eene medalie had geschon ken, gaf hy ons allen zyneu zegen. En in onzen persoon zegende by ook onze ouders en familie, onze vrienden en bekenden. Hel genoegelyke bezoek, waerna wy zoo zeer hadden verlangd, was nu geëindigdwy knielden nog vol ontzag en eerbied neder, wanneer een pauzelyk kamerheer ons met de oogen wenkte. Wy verlieten vol geluk en vreugde het vaticaen. Op de St. Pieters plaets bleven wy staen; daer onder hielden wy elkander over het zalige genot dat wy een oogenblik te voren hadden genoten, wanneer eensklaps bet geroep Lie H. Vader is daer! ons onze blikken rondom ons deed werpen. Aen het ander einde der kolonnenrei ontwaerden wy het pauzelyk rytuig, omzet door de zwitsersche garde. Haestig verlieten wy onze plaets en liepen in rang naer den weg langs waer het rytuig moest pas- seerenwy knielden er ons neer. Z. H. had ons gezien; hy keek uit hel rytuig, lachte ons toe, Het Weekblad is zoodanig bekommerd geweest met den uitslag dien de kavalkade voor stads ar men heeft gehad, dat hel er nog niet rustig opkan slapen. Hel bladje blyft voorts ontrouwig en denkt stel-, lig dat wy het bedrogen, toen we zegden dat de opbrengst van het karnavalfeest, in voordeele van den armen, niet 75 maer 200 franks geweest is. Maer zou hel bladje op zyne beurl nu ons niet willen zeggen wal de opbrengst is geweest der rondhaling onder zyne vrienden, in voordeele van den kommissaris van policie, aen wie een hulpgeld van 400 fr. uil het budjel voor het loopend jaer is weggelaten Zeer waerschynlyk zal die opbrengst allergewig- tigst zyn, en zoo kunnen wy verslaen dat een arm- meester, chevalier du Pont du iXord, lid van den Provincialen Raed en gemiste burgemeester, eene looden medalie in de bus voor den arme heeft ge- sleken tydens de rondhaling van het karnavalfeest; wanneer men zoo mildelyk in het onderhoud vóór ziet van een van stads bedienden, dan mag men wel eene looden medalie voor den arme geven, niet waer, konfrater Weekblad? EN ERF, de van dé bewoond Eroome. Nieuport, et kerkhof, door ver- d/ie ure Da den T!V0(i) flyke VEN, De gedisciplineerde bataillons gaen met den eersten te velde trekken in de Kamer derRepte- senlanlen. Gisteren hebben zy hunne krachten en hunne disciplien op de proef gesteld. Hunne eerste handgreep is naer den wille van het minis terie uitgevallen.Inderdaed,er is beslist geweest met 42 stemmen tegen 28, dal het voorstel-Orts, voor doelwit hebbende het getal der leden van de Wet- gende Kamers te vermeerderen, tcgenslrydiglyk met eene organieke wet, woensdag aenstaende voor de pinne zal komen. In deze verdeeling van de parlementaire koek, bekomen de Vlaenderen, zoo als naer gewoonte, niks. Zoo dat wy in korte dagen eene nieuwe party- wet zullen le betreuren hebben. zegende ons nogmaels. Doch, wat zal ik u zeggen, lieve Ouders en Zus ter, over de aendoening die de tweede zoo vriende- lyke ontmoeting van den H. Vader in my deed onl- staen. Ahweinigmyne pen is veel te flauw, om u al het genoegen en geluk le besebryven welk ik by die tweede ontmoeting gevoelde. Z. H. is een schoone man, een man zoo schoon dat men er weinig schooneren vindt! In zyn aen- blik ligt iels edels, dal den edelen oorsprong van zynen stam te kennen geeft. Nieltegenslaende zyne hooge jaren, ziet hy er nog jong uit. Welke heer- lykheid en nogmaels. welke goedheid schynt uit in geheel zyne houding. Men gevoelt inwendig dal men zich voor den stadhouder Christi bevindt. De H. Vader was in het wil gekleed, en droeg een purperen mantel. Ik dank God voor deze gunst, waermede hy zyn kind heeft gelieven te begiftigen. Eene groote eer is het voor my geweest, en ook voor u allen en voorde gansche familie. Aen hoe weinigen wordt het vergund, ver van hun vaderland, den stad houder Christi, den glorieryken Pius IX te zien, zyne hand te kussen, zynen zegen te ontvangen! Geerne zou ik o nog veel schryven, maer de tyd ontbreekt. Met eene traen van aendoening in de oogen, zend ik u allen, lieve Ouders, en gy, myne zuster, den hertelyksten kus dien ik u kan geven, met die linpen die de hand van den stadhouder Chrtsti hebben gezoend. Bid allen voor my, terwyl ik ook voor u zal bid den; dan, wie weet wat er ook al kan gebeuren? Gewiglige voorvallen staen ons te wachtenmis schien kan ook wel de Pauzelyke troon omver ge worpen worden. Doch, het zal niet lang duren aleer dezelve weder opgeregt worde; maer ook zou er in dien tyd menig anderen troon kunnen inslor- ten, die niet meer weder opgeregl zal worden. Ondertusschen hebben wy, Zouaven, gezworen onzen Opperpriester, Koning ende Heer le verde digen, en dien eed zullen wy tot er dood getrouw blyven. Daertoe zal ons de goede God kracht ver kenen. Voor het laetst, lieve Ouders en Zuster, tot een naestenkeer; het mogt dan gebeuren dal ik meermalen schryven kan. Uw liefdevolle zoon, D. L., pauzely ke Zouaef. Portrettea ,c b'elykenis. In zitting van maendag is een amendement aen- genomen, hetwelk voor gevolg zal hebben de hanengevechten, alsmede het doen vechten van andere dieren, uit ons midden te doen verdwynen. Zoohaest het strafwetboek zal gestemd zyn, zullen de persoonen welke diergelyke gevechten inriglen, gestraft worden met eene boel van 15 lol 25 fr. en eene gevangzilting van 1 tol 7 dagen. eu T BUTERKUIPJE I. a 2 65 1 45 BEKENDMAKINGEN. 45 cj. den drukregel. Bureel Wiigeodykslraet, N* 44. Voor elk afr.onderlyk numr mer, 42 cenüinen. MTo laerl. 1 62 5 75 2 50 5 5 59 29 Maeut. a 2l a 42 25 a 45 25 a 18 6 00 2 Maert. - a 50 9 a- - a 48 a 28 a 68 - a 55 50 INSCHBYVINGS-PBYS. Buiten stad, franks. Met Suppl. fi Het Boterkuipje verscliynt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. ■mi - ---- t Niog hel WEEKI8EAD en de rondhaling voor den arme tydcns het laetsle karnavalfeest. Stadsnieuws. Maendag, 49“ dezer, wezende St. Josephsdag, zal jn het Pensionnaet St.-Louis alhier, om 5 en half ure ’s tiamidd., een Muziekael Avondfeest gegeven worden, waervan wy hier een verkorten inhoud van hel Program laten volgen Eerste deel. 4. Openingstak Snaarmuziek. 2. Koorzang de Hoop, gezongen door de leerlingen. 5. Tweezang, uil la Muette de Porlici, gezongen door MM. V. en S. 4. Kluchtlied: le petit Marchand de gateaux, gezongen door M. Jansseune Camil. 5. Treurlied: God en myne moedergezongen door M. Muylle Emile. 6. Fantazystuk voor piano, uitgevoerd door M. G. V. Afroeping van de namen der leerlingen welke zich, in den loop van den laelsien Semester, door hunne leerzucht en goed gedrag hebben onderscheiden. Tweede deel. 4. Groot Muziekstuk voorvielen, fluit, piano en zang. 2. Zang uil hel Opera Joseph, gezongen door M. Feys Ad. 5. Boertige tweezang Noomtjes erfenis, gezongen door MM. Muylle Emile en Kydey Henri. 4. Koorzang gezongen door de leerlingen. 5. Alleeuzang voor leege middenstem Le Lac, gezongen door M. lil. 6. Fantazystuk voor viool en piano, op een thema vat? MM. V., vader en zoon. Men heeft ons reeds herhaeldelyk klagl gedaen over de onvoorzichtigheid waermede atad’s lanteernverlichter, voorzien van zyue ladder, by dage en des avonds door onze straten trekt. Menig ingezetene heeft zelfs gevaer geioopen erge kneuzingen en gevaerlyke wonden aen het hoofd le bekomen, ten gevolge van het stooten tegen de ladder, die de liebtaensteker in balans op de schou der draegt. En men merke op dal die ladder van 8 tot 40 meters lengte heeft, dat ze voorzien is van twee yzeren pinnen, en de drager ervan hel vooreinde der ladder altyd manhoogte houdt, zoo dal, moest iemand des avonds tegen dezelve stooten, hy gevaet zou loopen eene yselyke wonde aen hel hoofd te bekomen. Hetzelfde kan plaets grypen by het omkeeren der straft. Zoo scheelde het weinig of maendag avond kreeg August Bigghe, leurder met garen en lint, eene yzeren pin van het vooreinde der ladder in het hoofd, toen de drager derzeive, van het Schoolplein komende, de Weststraet introk op den oogenblik dal de eerste aen de wooning van den onderwyzer Boury was gekomen en zynen weg naer de Hooge brng voortzette. Eenige persoonen, getuige van het oogenblifc- kelyk gevaer dat de jongen had geioopen, wierden erdoor verschrikt, terwyl de drager der ladder zonder omzien, alsof er niets gebeurd ware, zynen weg voortzette. Wy roepen de aendacht hierover van wie hel behoort. Eergister heeft M. J. Mareels, beeldhouwer alhier, in zyne werkplaets de noodige stukken verzameld voor het plaetsen van een zydaltaer in de nieuwe kerk van Jonckers- hove. Hel altaer stelt den H. Joseph voor, aen welken heilige hetzelve is toegewyd. Het beeld, uit eiken hoyt ge beiteld, is eenige voeten hoog, en is, even als de beide nevenbeelden van heiligen, meeslerjyk bewerkt. Onder opzigt van uitdrukking en vorm verdient het werk van Mareels, dal men er met lol van spreke. tic Kamer. Maert. 444. a 55 a 28 - a 25 I a 24 50 i a 48 a 45 a 52 a 5 75 a 5 40 al 20 50 a 98 50 5 Maert. '9 a 20 54 -a 4 a 45 28 7 a 9 85 4 a 49 99 6 a 2 a -35. De Senaet. Hanengevechten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1