koop: aERCKES, E. Zonda öixrnude, JG AF£, h Kalk, Arduin.' Kolen, enz., arysche R. Demeuninck-Verschoore, bakker en heibergier, by de llooge-brug alhier, maekl bekend dal vau heden af, zyne herberg eu bakken geopend zyn. IX1S, CombatboIHing, R. RUYVER-BRIXIS, De Hamer. FE DIXMUDE. Vion. i BEZET OF W1ND-MOLEJ imen PeerdeuJ Jioone Zwjos- jebouwd sedert een GROOI onlangs nieuw les staende en by de Houge- taende aen hel )cht worden. ng. NGIHLLEWf, i het publiek. i maken dat «f en en lier» di- Nader !yven aen vofi' De Gazelle de Liège bevat een hoogst belangryk nieuws, belrekkelyk de onreglveerdige wet op de studiebeurzen. Alzoo zou de oude Honing aen eenen der belgische bisschoppen een eigenhandi- gen brief geschreven hebben, waetin hy verklaert dat hg enkel de voorstelling van dit wetsontwerp had gedoogd, in de hoop dal de Senaet hetzelve zou verworpen hebben. Wy zien de openbaermaking van dien merkvveer- digen brief met belangstelling te gemoet. ludc. De portreth’i nene gelykenisH Uy beveelt zich in de gunst van eenieder. ;n de gemeente rrgaen tel (]e eelten, T zy |w (OUWEN, uii om tegen dei, I te worden. I van betalind iynde. op PAESCHDAG, 2 April aenstaende, ten herberg bewoond by Disiré lionle, langs de Wonmen- kalsyde. Eerie Medalie en andere Pryzen zal aen de witmaren geschonken worden. Groote Markt, Dixmude, heeft de eer hel publiek kenbaer te maken dat by met 1“ April PEERDEN en RYTUIGEN in gebruik zal houden voor zyn {eigen rekening en met dezelfde date alle Zaterdagen naer Yper zal vertrekken. Vertrek van Dixmude, ten 5 ure ’s morgens, uil hel hotel de l’cerdenpostery, by de \Ve Duyver; terugkomst van Yper, len 5 ure ’s na middags, uil hel hotel de Zonne, Groote markt, Yper. Maekt het ruchlbaer. te Beerst, I1! Woensdag laetst is in de Kamer de diskussie begonnen over het wetsvoors'tel-Orls, men weet, dat voorstel welk ^alleen voor doelwit heeft, het dok- tiinaire ministerie op de kussens te behouden. Inderdaed, waerin beslaet eigentlyk het voorslel- Crls? Dit voorstel vraegt eene vermeerdering van re presentanten en senateurs, berekend op de ver meerdering van bevolking welke sedert eeuige jaren in ons land is ontstaen. Een artikel onzer Grondwet luidende als volgt, namelykdat een volks vertegenwoordiger op eene bevolking van 40,000, en een senateur op eene bevolking van 80,000 zielen mogende gekozen worden, zoo besluit M. Oils, dal, gezien ’s lands bevolking, sinds de helste optelling in 1836 gedaeu. van ongeveer 520,000 zielen is vermeerderd, het getal repre sentanten van 8, en dit der Senateurs van 4 moet vermeerderd worden. Maer de Grondwet zegt niet dat voor elke 40,000 zielen, een representant moet gekozen worden, maer alleen dat een representant niet minder tlan eene bevolking van 40,000 zielen mag vertegen woordigen. Dan ook bestaet eene organieke wet. •welke zegt dat de volksoptelling, krachtens welke liet getal representanten mag vermeerderd of ver minderd worden, slechts alle tien jareu zal gedaeu worden. Doch, niettegenslaende dit, wil hel Ministerie, door het orgaen van M. Orts, den tyd van jaren door bedoelde organieke wet bepaeld, niet af wachten, maer dézen jare nog, en zulks wel vóór de aenstaende kieziugen, hel getal onzer volksver tegenwoordigers vermeerderen. En dit waerom? Wy hebben het gezegd om de liberale meer derheid in de Kamers te versterken. Dit, overigens, heeft ‘.I. Orls zelf bekend, toen hy zyn voorstel mei den naetn betitelde van parly-wet. Ook is de oppositie tegen dit voorstel, in de Kamer groot, doch dit nieltegenstaeode zal hetzelve toch gestemd worden. Wanneer bet ’l behoud van hel Ministerie geldt, knikken de ministerieele schaepkens allen ja, het moge dan ook regtveerdig of niet regtveerdig zyn. En toch hebben verscheidene leden der oppositie de ongrondwettelykheid van het voorstel-Orls klaer genoeg doen uilschynen, terwyl anderen pratieke middels hebben voorgesteld, om de ge breken van het tegenwoordige kiesstelsel te ver helpen. Onder deze laetslen bevinden zich de heerea Désmedl, representant van Veurne-Nieuport, De- naeyer, Kervyn de Lettenhove en Dumortier. De tyd ontbreekt ons voor nu, om over de rede voeringen dier leden der Kamer uit te weiden. Alleeulyk zullen wy zeggen dat M. Desmei klaerlyk met cylers heeft beloond dal nauwelyks een groot derde van hel land in de Kamer is vertegenwoor digd, dewyl een representant, gekozen met 4400 stemmen, b. v., op 4200 kiezers, slechts een derde der kiezers van zyn arrondissement in de Kamer Vertegenwoordigt. M. Desmet stelt dus voorde kies-kollegien, in de groote steden als Brussel, te verdeelen in groe pen van 1000, die elk eenen representant zouden kiezen, in plaets dat er elkeen der 15,000 kiezers voor 13 lepresenianten te stemmen hebben, waer- van er 10 somwyleu zyae genegenheid niet be vitten. Doch dit stelsel wordt naluerlyk door M. Orts met aeugenomeu. die zegt liever het land in de •uchl te zien springen, dan dal het kiesstelsel ten °pzigle der groote steden, waer de liberalen ge- makkelyk den baes kunnen spelen, eenigzins ge- "Jzigd zoude worden. De diskussie duert voort, doch zal welhaest ge ëindigd zyu, doordien de Hamer op vakancie moet. o s [GE EPePangryke onlkciitenis. I’ ISfiG, eve van m’lJ m, Volksveru en in de hor tchier het Kai open liRANij re ’s morgens Keirselaar-ntj js zeer precies! e schoone ej TSOENEN oj ne werken, verrigten ie ente-Secrelari, borgstelling. INSCIIRYVINGS-BRYS. Builen stad, franks. Met Suppl. 8 Hel Boterkuipje versHvnt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. 8GG, DE, r maken dat hy IYTUIGEN io n rekening e« naer Yper ide, ten 5 u« nposlery, by de ten 5 ure ’s bp Groote markt, el ruchlbaer. HOLLOWAY’S PILLEN. Gal, hoofdpyn en vuile maeg. Herinner, lezer, dat bet hoofd der zieklens door onallentie, aengaende de toestand der tn.irg daeruit volg- verlies aen eetlust, kracht en energie. Om deze verschrikt kelyke verschyoselen tegen te werken is het noodig eene matige dozis Holloway’s Pillen, dewelke het bloed zuive ren, eene gezonde werking aen de levens-bestanddeelen geven en eene krachtige staet van gevoel aen den zieken geven. Allerhande Kieiaws!y<Iang;en. De heer Debaeis. onderpastoor te Vormezi ele, is onder pastoor benoemd te Heule, in veivanging van M. Robyn, die overgaet in dezelfde hoedanigheid naer Ooslroosebeke. De heer Desiere, onderpastoor te Oostroosebeke, is onderpastoor te Deerlyk, in vervanging van M. Delbecque, die onderpastoor benoemd is te Vormezeele. De Kommissie binnen deze stad benoemd tol het in zamelen van inschryvingen voor het opregten van een ge denkstuk aen Z. M. Leopold de Ist' zal zich leo dien einde len huize der ingezetenen begeven op dynsdag aenstaende en volgende dagen noodig z.ynde, telkens om negen ure 's morgens; zy heeft zich verdeeld als volgt Eerste sektie. MM. Dactricourt-Woets en A. Vandebheïoe, Nieuwe wandeling. Sfhoolplaets. Molenstrael, Groote- markt (zuidzyde), Koeimarkt, Gaslbiiissirael, Woiimen- straet, Mosselstraet, Konynstraet. Barakstrael, Merrie- markt, Eessenstraet. Eessenweg, Paphoek, Roozemaryn- slrael, Ooslvcsten (zuidkant). Tweede seklie. MM. De Bretns-Diibois en R. Degroote, Kasteelstraet. Westsirael, Halvemaeustraet, Wilgendyk, Stoveslraet, Kleinemlyk. Reggynestraet, Reggynhof, Groo- temarkl (westkant), Kiekenstiael. Derde sektie. MM. J. Delrüeen V. Holvoet, Grootendyk. Appelmarkt, Oudkerkhof, Pastoriestraei, Grootemat kt (noordkant), Retkstrael, Vischslraei, Groen markt, Viscbmarkt, Noordstrael, Grauwbroederslael, Drooghof, Zwyueniarkt, Oostvesten (noordkant), Kwade- slrael. Zondag heeft in onze kerk de eerste kommunie plaets gehad der kinderen van beide geslachten. Dit feest is, legen alle verwachting, door een buitengewoon zomer weder begunstigd geworden. Na de hoogmis zag men een tiental ryluigen die over de markt en door <le straten reden, waerin eerste communikanlen zaten die een speel- toerke door de stad maekteu. Door de korrektionnele reglbank van Veurne is ver oordeeld Dedeysler Pieler, oud 57 jaren, landbouwer te Rams- cappelle, lol o fr. boel of 5 dagen gevang en de kosten, voor scheldwoorden en slagen jegens eu op Desiderius Calrysse, den Sfebruaryll. te Pervyse. Een koninklyk besluit vermindert bet tarief der yzeren-wegen voor reizigers, vaneen vierde voor de 1*“ klas, een derde voor de 2d‘, en een vierde voor de 5de. Volgens een verslag, geleekend door drie ingenieurs, moet de kerk van Laekep noodzakelyk instorten. Dit ver slag bevindt zich in handen van de middenseklie der Kamer, die hierom schynt hel besluit te hebben genomen de gevraegde kridieten ie weigeren. Men zal welhaest moeten millionnair zyn om te mo gen oesters eten. De plaeg, zou men verzekert, is ook oul- slaen ouder deze schelpdieren. De plaeg in het rundvee, de plaeg iti de aerdappelen, de plaeg in de zwyns, enz., enz. Dal de vette en dikbuikige lieden maer beginnen te vreezen, want indien men er eens toe gedwongen is, ’l zal met hen zyn dal men zal beginnen. Men leest in de Veurnsclie dagbladen Men is hier algemeen zeer ontevreden over de handel- wyze van den verificateur van malen en gewigten welken sedert eenige dagen alhier aengekomeu is. Zoo men langs alle zyden hoort, zou deze bediende met eene willekeurig heid en eene onbetamelyklieid zonder weêrga te werke gaen. Wy golooveu niet naglans dat, st is gelyk welken be ambte, aeugesleld zy om de metischen te kwellen of zoo als men gemeenlyk zegt, den duivel aen te doen bel ware dus te wenschen dal den heer verificateur met wal meer toegevendheid zou handelen eu zich wal min kwellend zou toouen. Men schryft uit Wynghene, 20 maert Zaterdag om 5 1/2 uren namiddag, is boven onze ge meente een zware hagelbui losgeborsten, vergezeld van wind en donder. De hagelsleeueti waren tamelyk groot en vielen dik, omtrent vier minuten lang. Elk vluglte in bui zen en stallen. Wanneer de hagelvlaeg voorhy was, ging elk weder aen hel werkmaer eensklaps fact zich een donderslag hooren, die te vergelyken was aen het springen van een pnerniagazyn, want geheel de oostkant van hel dorp daverde zoodanig da» er eene menigte glas ruiten gebroken waren. Elkeen sloeg de oogen verbaesd omhoog en zag met schrik het element zyne ongehoorde werking maken men zag hel vuer en de vlam in de lucht slingeren. Oniuiddelyk djerua is de bliksem langs de schouwpyp gevallen van den wagenmaker Verrneersch, tqsscbeu den man en de vrouw die aen den heerd gezeten waren, en is al boven den rug der dochter, die aen het venster zat te werken, door eene glasruit weggevlogen, zonder eenige schade te verrigten. Van daer is hy langs eene ruit in den likenrwinkel gedrongen van Ed. Van Maele, die vol flesschen en qninquets was; een quiuquet alleen in hel midden wordt omverre geslagen van daer loopt hy in de cstaminetplaets en verdwynt wederom al door eene ruit. Verder is de bliksem gevlogen in een buis regt daerover, by den molenaer J. Denewetb, langs vooren in en al achter uil door de ruiten. De vyllienjarige zoon van Denewetb zegt door den bliksem getroffen te zyn ge weest, doch hy heeft geen lid bekomen Tot daertoe waren er gcene ongelukken te betreuren, maer nu dringt hy in den steenen molen van genoemden Dene-.velh, alwaer hy eerst zyne wreede werking begonnen beeftwant het peerd, waermeê B. Deneweih beneden in den molen ge- vlugl was, is voor zyne voeten doodgeslagen Deneweth heeft gelukkiglyk geen leed bekomen. Van onder in den stampmolen is er een deel van den vloer uitgerukt, het lorneis en de bakken verwoest, en van daer oaer boven klimmende, zyn al de planken opgerezen en de glasramen iu den molen verbryzeld Hy zal door de kap op het ende en de peslel gesloot hebben want do asse is versmeten. De stukken hout, de riemen en splenlers vlogen driemael zoo hoog als liet bovenste van den molen en verspreidden zich in den omlrek van 550 nieters. Drie metsers wrochten op den afstand van 500 nieters van den molen en zagen een stuk hout regt op ben komen van 10 kilos zwaer; ’t was s cellis twee meiers van hen verwyderd toen liet op den grond neerviel. Iu den noordkant van den molen is er een stuk uit den muer gerukt van een meter en hall vierkant. Daerna is de bliksem langs de gnendery verdwenen. Voor wal den knecht aengael die in den molen was, deze is een klein gatje door zyne kleederen gebrand op den elleboog; zyn arm was lam, maer hy is reeds genezen. Al de naesle huizen waren mei stukken houl bedekt en mepige dak pannen waren gebroken. Men boorde van alle kanten niet anders dan moord en brand roepenmaer geen wonder, want boven den moten zag men alleenlyk een zwarten kuil. Op eenen oogenblik waren er by honderden men schee van alle kanten toegesneld. Wy mogen ons gelukkig achten dal de brand zich niet vnorlgezel heeft, want niemand had kunnen blusscheu, zoo zeer was iedereen met schrik bevangen. Alles is verzekerd tegen brand door de mactschappy V. R. BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wileendyhstraet, N« II. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 ccnlimeu.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1