I I"'. I N° 15. Eiïxmu'ie, 12 April 4866. lï EENE tide- A LIBERALE WORSTENKERMIS, noon S. WORSTVIHEND, Donderdag Sludie-beuiïZen. EILAND-, EbLAND, I wieder*. A i Notaris- verkocht erberg de- r.. r te Dix ie makem ienst van- il slaken, van Dixr totngaerd, van Ypen traet, om laakt bet woonach- e afspan- ranks.. EILAND, er urgerlyke e. belatig-is-, BAhKERisJ n en datl)/ >en, vóóuil eden oaitl by deiij ssiichtenJ 2 ore nai ULST, op- Tellier,. I I VANDER Dixmude^ e met de ringhe. iningen le pondenlie- ie. I'lii I i gd (ranks. idbouwer schreven. 2SECK^ I Slallia- herberg nde digi© centiaren sektie B, likt vooc Bis te van Mechelen, .ede le.werken in De Kamer bestaet, op dezen oogenblik, uit 116 leden, waervan er 51 aen de regter- en 65 aen de linkerzyde siaen hetgeen eene meerderheid maekt van 14 stemmen voor het Ministerie. In juny aeustaende moet de helft van de Kamer herkozen worden, zoodat er 58 representanten zich aen de kiezing moeten onderwerpen. Wordt evenwel het voorstel-Orts door den Senael gestemd en door den Koning goedgekeurd, dan zouden er integen deel 66 mandaten aen le vullen zyn. Van de 58 volksvertegenwoordigers, dieaen eene herkiezing onderworpen worden, behooren er 20 aen de regter-, ol zoogenaemde katholyke party, en 58 aen de linker zyde, of liberale party. De provintie Westvlaenderen is niet van degene waer herkiezingen voor de Kamer moeten plaets hebben. >0 Koopett s van 54. 'SOENEN voorts. I IING', i Passer, Maer de wet randt hen op eene andere, niet min geniglige wyze aen zy wil dat de beurzen van godsgeleerdheid ontvangen en bestuerd wor- worden door de besturende bureelen der seminarien (art. 51), en een besluit van 19 december 1865 meldt ons dal er kwestie is van de bureelen van bestuer, die hun opgeleid zyn door de artikels 62 en opvolgende van hel keizerlyk dekreet van 6 november 1813, artikels die nooit in Belgie uit gevoerd zyn geworden en die bel lieden niet zonden kunnen zyn, ten aenzien der Grondwet en der kerkelyke. en wettige inrigting van die gestich ten, die plaets heeft gehad in 1829 en die gansch het bestuer toeeigent aen de bisschoppen, byge- slaen volgens hel kerkelyk regt door kerkelyke raedsleden. Eindelyk behelst de wet eene andere schik king, die onze Seminarien kan nadeelig worden, Zy legt hun hel bestuer op van al de beurzen van godsgeleerdheid, die in onze bisdommen zyn of zullen gesticht worden (art. 9 en 49). Reeds heelt een besluit, onder dagteekening van 19 december 1865, vier seminarien gelast om verscheidene beurzen te besturen, die hun door de stichters niet toevertrouwd zyn. Krachtens dit besluit en een ander van dezelfde dagteekening, ziet hel Semina rie van Mechelen zich gelast met het bestuer van 103 beurzen van godsgeleerdheid, die gesticht zyn in de oude Universileit van Leuven en tot heden getrouw in die stad bestuerd ge veest zyn door hen, die de stichters gekozen hebben, en in hunne plaets tloor andere achtbare persoenen die hen vervangen. Dewyl voor de beurzen, geschikt tot aen- moediging der ongodsdienstige studiën, de wet provinciale kommissiën hoeft ingesleld, geplaetsl builen het onderwys, legt zy aen de bisschoppe lyke Seminarien de zeer dikwyls moeijelyke bestu ring op van foudatien, die huu door de bestuerders niet loeverlrouwd zyn, en in welke noch die ge stichten noch hunne leerlingen eenig belang heb ben. Deze besturing vooreerst doet de bestuerders der seminarien alkeeren van de vervulling der noodzakelykste pligten huns ambls; daerna zou zy hen verpligten tolde hatelyke rol van zich onbillyk, in zekere gevallen, in de plaets te stellen van be stuerders door de stichters aengeduid, en zelfs van hunne eigene Bisschoppen. Klaerblykelyk zouden die geeslelyken een diergelyk ambt niet kunnen aenveerden. Wy denken dat de voorgaende bemerkingen toereikend zyn om voor elk onpartydig man het besluit le verreglveerdigen, dat wy genomen heb ben, om onzen bystand le weigeren aen de uitvoe- BEWYZEND VERTfKG^CHBIFT van den Kardinael-aertsbiss^ap en van de schoppen der kerkelyke promotie rakende hunne weigering van Wei de uitvoering der wet van 19 december 1854. Eene andere bemerking moest ons de uit voering dezer wet doen verwerpen; omdat zy onze bisschoppelyke Seminarien op hel hevigst aeirratidl en een hunner byzonderste voorregten ontkent. De bisschoppelyke seminarien zyn kerkelyke gestichten, geschikt om priesters te vormen ten dienste van de bisdommen, aen welke zy toebe- hooren. Degenen, die ze besturen, hebben lot zending de jongelingen te onderwyzen en te vor men, die er zich lot het priesterschap bereiden. Deze zending is van het hoogste belang, en ver- eischl eene gestadige vlyt en de grootste zorgvul- dighéid van hen die er meê gelast zyn. De seminarien zyn genoodzaekt de giften en legaten te ontvangen, die hun kunnen dienen om het doelwit hunner inrigting te helpen bereiken, en ».y kruinen niet gelast zyn met de zorg van lon- dalien die van dit doelwit kunnen verwydereu. Ten gevolge van de nieuwe inrigting, welke de belgiscbe seminarien ontvangen hebben, krach tens de brille van Z. il. Leo XII, belrekkelyk het cencoidael van 1827, en bekrachtigd door koning Willem I, moet men er de jongelingen kunnen ontvangen van hunne teederste jongheid af en ze onderwyzen niet aliéenlyk in de’ wetenschappen van godsgeleerdheid, maer ook in de wysbegeerte en humaniléilen. Er volgt daeruit, dat zy fondatien moeten kunnen ontvangen van beurzen, voor de studie van al de wetenschappen, waeivan de vobr- algaeude kennis vereischt wordt om met voordeel de koersen van godsgeleerdheid te volgen. Nu, uit het oog verliezende dal onze seminarien, alhoewel in twee sektieo verdeeld, deze der humaniteiten ■en van wysbegeerte en degene van godsgeleerd- heid, slechts één gesticht uitmaken, beperkt de wet volgens de art. 9 en 51, deze bekwaemheid tot het bezit van beurzen, geschikt lol de aenmoe- diging der studiën van godsgeleerdheid, welke zy groote seminarien noemt, volgens de benaming die gewoonlyk gebruikt wordt. Men kan gemakke- lyk begrypen dat wy ons hebben moeten verzetten legen eenen maetregel, die op eene zoo duidelyke wyze eene van de byzonderste kerkelyke en bur- gerlyke voorregten der belangrykste gestichten onzer bisdommen miskent. ring der wel van 19 december 1864 en om het gedrag uil te leggen der geeslelyke en andere eerbiedweerdige mannen, die de titels der fonda- lien niet afgeleverd hebben, waervan zy lol beden de bestuerders geweest zyn, lenzy na er toe ge dwongen geweest te zyn door een zedeiyk geweld; noglans zyn wy gelukkig er te mogen byvoegen, dal ons besluit goedgekeurd geweest is door het H. Opperhoofd, den wyzen Pius IX, dien God nog lang aen zyne Kerk moge bewaren. Wy houden er ook aen te verklaren, dal onze tegenstand aen de wet volkomen lydzaem is, en dat hy nooit in wederspannigheid en oproer zal verbasteren. Wy willen voornamelyk de gevoelens bewyzen van getrouwheid, gehoorzaemheid eu ver knochtheid, waermede wy jegens onzen doorlueh- tigen Koning en zynen stam bezield zyn. Ons schikkende volgens het gebod van onzen godde- lyken MeesterGeeft aen Cesar, hetgeen aen Cesar toekomt, en aen God hetgeen aen God toekomt, zullen wy gestadig het gedrag navolgen der eerste kristenen, die alhoewel weigerende de ongeoor loofde bevelen le volbrengen, welke de heidensche Keizers hun oplegden, niet ophielden het voor beeld le geven van eene volmaekle onderwerping in al de geoorloofde zaken. Mechelen, den 21 maerl 1866. f Engelbert, Kardinael-aertsbisschop van Mechelen. Gaspar, bisschap van Doornik. i’ Theodoor, bisschop van Luik. t Joannes J., bisschop »an Brugge. f Hendrik, bisschop van Gent. t j- Victor-Alg‘, bisschop van Namen. 1 - 'iJ’i <il ‘r FEUILLETON VAN *T BOTEKKUIPJE. Tootieclstuk in zes Tooueelen. Persoonaewen BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykslraet, N- 14. Voor elk afzonderlek num mer, 12 centimen. Schrijver der bekroonde Alleenspraek De Wanhoop. Ondertusschen doel zich een gerucht op in den gang; het is alsof iemand onder eeneo last ging bezwyken men hooit duidelyk een gezucht; eindelyk vliegt de deur met geweld open, terwyl een klein ventje, ouder hel uilroepen van Daerik kan niet meer! cene volle mand uiel brood op den grond laet vallen. Hel is Lellcreler, de kommissionnaris. De Kiezingen van Juny. wachten (Ze gact met de handen op haer neupen naer d'horlogie zien hoe laet het is, en roept eensklaps met verbazing uil) Kyk! wie zou dat toch gedacht hebben! Alreeds acht ure, en nog geene levende zielMaer, getroosten wy ons, als zy lael komen, ze zullen laet blyven, en dan drinken zo hetmeesl... Een nietiseh moet zoo al iels uitslaen, wil by veel profylen hebben... (Terwyl ze, by de sloof gekomen, mei hei schuimspaan een deel wor sten uit deu pol opligt) Wei zeker, ze zyn schoon genoeg; en zoo malsch en zoo vel en zoo dik... le Pietje Vanhoek- kens klaegden ze dal d’endejes zoo droog en zoo din waren, maer hier zal dit loch T geval niet zyn!... (Eene ende worst aen eene forchet stekende, en lerwy! ze haren man roept) Maer, kyk Louiszyn dat nu geen regie boere- worsten!... Waerachlig, als we niet zeker waren dezen avond eene tonne bier te lappen, en we hadden geen pro- fyijes aen hel franschbrood, wees zeker dat we geen centiem aen onze worsten zouden hebben!... Nu, ’k zal toch op myn gemak zyn als de heeren komen, en ’k zal de stoof een weinig minder kuuneu laten gaen; als men franschbrood eel met worsten, mag hel niet le warm zyn, zegde my gisler een heer; dan ommorsten zoude men ge- vaer loopeu de nieuwe Irikzickle te krygen, eu daer wordt men sclirikkelyk slecht van in den buik, waer alles omkeert en ineen leekt’l is ook dacroni zeker dal men dil de trek- ziekte heet... M ier, apperpo van Iranschbrood, zou alles wei in regel zyn? Ja, alles is in orde, uitgenomen ’ifrausch- brood dal ontbreekt. (Ze gael de kamer uit, en koomt terug met eer.e heele mand mei franschbrood) Daer! zegt ze. terwyl ze de mand by de lafel zet, elk zal nu hieruit kunuen nemen wat hem lust... 1NSCIIRYVINGS-PRYS. Buiten stad, 4» franks. }lel Suppl. Si Het Botf.rkhipje versclivnt den Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. 6, TWEEDE TOONEEL. Babeje en Lettereter. Lellereter {verzuchtende). Zie, Babeje, hel is om er lam van te worden Geloof me vry, maer T is om er onder te vallen, als men niet gewend is van dragen; en van Doiften de bakkers tol hier, is nog al een endeke... Babeje (met de grootste verwondering). Maer wat be- leekent dil, waerom al die broön Lellereter. Wel, ge weel toch zeker dat wy hier dezen avond komen worslen-kermis vieren Eu dat men geeu worsten zonder brood eet Babeje (de handen te saemvriagende). Die lellereter zou een menseb den schrik op hel lyf jagen! (Zich tot den ver bluften jongen wendende) Maer, Lettereter, ziet gy dan die mand niet met die franschbroón? 'k Heb ik hel altoos zoo gezien te lande, toen ik l’huis was, vierde men ook wor- sien-kermisjes, en daer at men worsten met franschbrood. Lellereter. Zoo deden wy het ook inden beginne, Babeje; maer dit vonden onze oppermeesters le kostelyk, en ze stelden voor de levering van T brood aen ons te laten. Babeje. Zoo dat men geen franschbrood van doen heelt! (Vervolg). M. Guslaef, eigenaer der Loodmyn. Tjeppcn Konduil, toeziener der Myu. Karet, luodupiiemer. Lellereter, kommissiuntnris. Cvssen Ploeq, Pieter Fernoois, ^y^erkers. i Lowiclje Liberael, worstenleverancier. Babeje, herbergierster. (Hel Tooneelverbeeldt eene vlaemsche herberg; l’eiuden <eplaels slaet eene sloof, waerop een groote koeketel met wwsleii die aen T koken zyn; links is ecu buitel, en regls lafel rondom bezet met stoelen). EERSTE TOONEEL. Babeje (alleen). Babeje (terwyl ze den pot roert en met eene uitdrukking va» blydsehap) God zy gedankt! myne worsten zullen srhoone genoeg zyn legen dal de ketters binnen komen Maer ook, ’t scbyiit me dal die beuren zich wat lange laten t1 'i.41 ij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1