iEN, N° 16. Twintigste jaer. 22 April 1866. tfG. Meubels, Menagie-goederen, HERRERGGERIEF, Openbare Verkooping van MENAGIE-GOEDEREN, LANDSHALM, BEESTIALEN EN WAGENHARNAS, TE EESSEN. Zondag, STELLIG VERBLYF, op ZATERDAG 12 Mei 1866, o tn 3 ure des na middags, in de estaminet De Hollandsche Koe, op de Kleine Vischmarkt, te Brugge, van Te Koopen of te Pachten, een schoon en gerieflyk WOONHUIS mei Stallin gen en af hangende Gebouwen, eerlyds de herberg Due de Lorraine en thans Boerdery, met 69 aren 22 centiaren, onder Bouwgrond en Grasland, zeer wel geschikt voor Bleekeiy, enz. BERICHT. INSTEL, 27 April 1866, om 5 ure na middag, ter herberg van Sr Dt Beuckelaere, te Bovekerke-plaets, van Gemeente Bovekerke. Dixmude, id. LIOENEN 200 I A alryke kalaa- ledanigheden s en zekerste o en aen de den worden. 5 50 2 72 2 09 1 54 2' KANTOOR VAN DER NOTARIS FRAEYS, TE B1HGGE. 1 75 De Sekretaris, WOETS. 3« 4' 5' 6* 7' 8' 9' 10* 11' 12' 15' 14' Kooplieden hebben liet l, nietlegen- broeder Ch. handel voort id. id. id. id. id. id. id. id. SCHOOKE KOOPDAG Kuipershalm en andere roerende Voorwerpen, TE BEERST (Wyk Keizerhoek), Op gewoone voorwaerden en drie maenden tyd van betaling voor de koopen van 10 franks en daerboven. Door het ambt van den Notaris DE SECK, te Beerst residerende. jfy gelooven onze lezers, en levens het publiek in 't algemeen, te moeten waerschouwen legen zekere geruchten welke alhier eergisteren zyn uilgestrooid geworden by gelegenheid van een onderzoek door den heer rechter van instruktie in onze drukkery gedaen, ten einde hel handschrift te onldekken van een artikel over eenige weken in hel Boterkuipje verschenen. jR dat groot gerucht, door zekere lieden opzeltelyk gemaekt, en de gevolgtrekkingen welke zy er uit opdoen, zyn louter verdichtsel, ongegrond en, der halve, kwaedwillig om een ure juist na middag, te Eessen, langs de Woumen-kalsyde, op d’holstede gebruikt by sieur Charles Vanparys en ten zynen prolyte, zal men verkoopen, op zes maenden tyd van betaling, alle de MEUBELS en HUISKAT HEILEN, beslaende in Koper-, tin-, yzer-, glas-, gleis-, hout- en aerdewerk, stoelen, tafels, banken, kassen, bedde- bakken met en zonder ressorts, kommoden, stove met toebehoorten, barometer, pendulen, baseul en gewjgten, keern, kuipen, standen en seulen, en meer andere Goederen te lang om te melden. WAGENHARNAS 2 wagens, danol een met breed beslag, 2 kaïren breed beslag, 5 ploegs, zoole, 5 eggen, slede, oeselaer, sleephoul, arnassen en zwinkels, windmolen, spaden, houwen, gree- pen, vorken, enz. BEESTIALEN 2 merriepeerden (pommelé), oud 5 en 6 jaren, 5 veerzekoeijen, 5 kali koeijen, een met jongen, GEMEENTE EESSEN, II. 4-42-70 c. ZA EI LAND, naby de stad Dixmude, tusschen den steenweg van Dixmude op Yper en de Duininck-straet, gebruikt door sieur Louwagie, napachter van madame De Buysscher, aen 415 Ir. ’s jaers boven de lasten, tot Bavo 1866. Verdeeld in 4 Koopen en Afzonderlyk ingesleld fr. 16,500. Voor den prys zich Ie vervoegen by den eigenaer sieur FELIX DEHOLLANDER of by den Notaris DESECK, te Beerst. 5 kalvers, 2 zeugezwyns, danol' de poulerie eu een jaglhond. Eindeling alle het gezaegd Hout, Brandhout, Sparren, Boonslrooi, enz. De koopen van en beneden de 10 franks komp- lanl te betalen. Elk zeg het voorts. nemen n)et L, Stallingen dienste van mde en ge|e. nwoordig be- h te bevragen baeckel, >y Koninglyk 31 liet Gom. nten, waeruit eduwe 4)i(00ll samengesteld ne voordeeligt Het Kollegie van Burgmeester en Schepenen der stad Dixmude, brengt ler kennis van het publiek dal er op MAANDAG 5ü“e" dezer, ten 2 1/2 ure namiddag in de Regeenugzaal leu Siad- huize, zal overgegaan worden lol tie openbare Aanbesteding van hel stichten van eeu WATER HUIS aan den op nieuw gemaakleu Waterput, bij de wandeling van de Hooge-biug. Het plan en bestek liggen ten inzage van een ieder in de Bureelen van bel Sekretanaal. Dixmude, den 20 April 1866. Burgmeester en Schepenen, L. F. PARET. 1' Koop. H. 0-04—88 c. LAND. 0—22—11 ZAEILAND. 0-14—89 LAND. 0-04—40 ZAEILAND. 0-91—40 0-53—98 0—14—74 0-29—50 0-45-20 0-03—68 0—54—30 0—5510 0- 08 -50 LAND. 0—42—70 0-54-50 ZAEILAND. Gemeente Vladsloo. 16' Koop. H. 0—11-57 c. GROND en LAND. Gemeente Couckelaere. 17'A’oop. H. 0-05 -40 c. MEERSCH. 18' 0-52-50 LAND. Gemeente Eessen. 19' Koop. H. 0—22—20 c. MAEIGRAS. Gemeente Wercken. 20' Koop. H. 0-14-40 c. ZAEILAND. 21' 0—65—40 id. Door ’l ambt van den Notaris STEVERLYNCK te Dixmude. Door sterfgeval en uitscheiding van bedryf. i Thans arbeidt men. te Brussel om ;’t werkvolk in I beweging te brengen ten voordeele van T algemeen I sieniiegj. lilliezen zin spreekt een fransch vlugschrift, I voor tiiül voerend ;Biie( van eenen burger aen I ’i werkvolk. De schryver wil het algemeen stemregt, verplig- tend eu kosleloosronderwys zonder godsdienst, de I a|sclia|fing van de bêgrooling der eeredienslen, I (je afscltaffing. T léger. Om daer te k^'meu wil hy, als T noodig is, de I vernieuwing der lóoneelen van 1857. De héeren Fiére, Tesch, enz., zegt hy, beb- I hen ons in 1857 de kastanjen doen halen uit hel I vtier om erop Inklimmen tol hét besluer. Trekt I voordeéf'tJ'A de léssen die zy ons hebben gegeven. Maekl voortaen nultrg gebruik van het werktuig, davafliaitgl v^n uwen wil, niet om groothefdzoeken- I de iuzigteo te dienen, oti) aen ’i boold manneu te I plaeisen, maer wel om daerloe demokralieke inrig- I lingern le verheffen om daerop le dryven hel alge- j meen stemregt zonder voorwaerden. ingerigt Ie Gent, ingevolge de beslissing, genomen op den Landdag van Antwerpen, in 1864, door de algeveerdigden der vlaemscbe Genoolschadpen, op I heden, Zondag, 22 April 1866, om 11 ure voor- i iui<|t|ag,.Lu de zael van Parnassus, Houtlet, te Gent. Dagorde r 1° Vlaemsch fonds ,2’ Aleemeene formule hy te treden door de kan- I didatei» voor Kamer, Provinlie-en Gemeenteraden I Al^cmeeue Vfaemsche belangen. 9 April. <lryf. 'T BOTERKÜIPJE ;cnieene B. I I i gelieve zich te eren Agent der hsie Whilim 6 25 0 00 BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet, N* 14. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 centinien. Op Macntlag, 7 Mei 18GG en volgende dagen, telkens om 1 ure na middag, ten sterf huize van Maria Theresia De Cock, woduwe van Jan Francis Delanoeye, in leven bierbrouwster en herbergier* ster, te Heerst. 15' 24 Maert. 22 75 16 62 25 50 2* 50 6 50 3 00 1VSCHRYVINGSPRYS. Biiiten stad, O franks. Mét Suppl. 8 ||pl Boterkuiwe versclivnt (je(1 Donderdag in geheel blad enden Zondag in half blad. Op Maendag 30 April 1SGO, «H^*»*»^** WW -W»—W« I - 1-- -i w. I, het vuer dei ler geringe pre. wgsle vruchten, 'er veroorzaeklf worden. Dal is de derde of vierde nek in dien aerd, welke men op le leekenen heeft. Ilel schynl dat, uu eens de attentie der douanen is opgewekt, hel bewezen wurdl dal de smok- kelary op eeu breeden voel in Belgie wordt uilgeoefend. Er dient atzoo een goed vooibeeld aen de wetsovertreders gegeven le worden. Eeu droevig geval is te Laeken voorgekomen. Vyf jongelingen, die een bootje gehuerd hadden aen de burg, speelvaerden op hel kauael, loeit eensklaps, leu gevolge eener onvoorzigtige beweging in den boot, hel vaerluig oiukantel.ie en de vyf unvoorzigligeu in hel waler wierp. Vier van ben zyn opgeviscbi geworden, maer de vyfde, genaemd Huybrechls, koetsschilder, 24 jaer oud. iu de Calloirstrael wonende, is mei kuiiueu gered wordeu. Den volgenden dag is er nog een ongeluk gebeurd. Een vriend van hel slagtoffer, de lieer Deraef, iu bet water ge sprongen zyude om er zyn lyk uil le halen, is ook iu ver dronken. De aprilmaen, die schrikkelyke roste maen, is begon nen zondag leu 7 ure 12 uniiuien ’s morgeus, eu zal eiudigen deu 14 mei, leu 5 ure 7 minuten 's morgeus. Eeue vrouw, mei een klein kind op den arm, lag maeudag op den Leuvensclien steenweg halfdood van hon ger eu afmatting. Eenige werklieden hielpen haer op. braglen haer in eeue herberg, eu gaven haer wal le elen eu le drinken. Zy moest evenwel hare reis vuorlzeilen, en naer Luik gaen. De werklieden verslaen elkaudeizy geveu die ongelukkige weduwe haer man waste Aelsl overle den eeue kleine som, leiden haer in eeue vigilant naer dc noorderslaüe, en betalen aldaer haer reiskaenje. Hel zyn de leden der maelschappy Gutenberg diedil lof- weerdig werk hebben verrigt. Allerhande Aieuwsty dingen. Ml P. Messiaen, gewezen professor in T pensionnaet te bixiiiude, is coadjutor benoemd le Boesinghe, iu vervau- van M. Nullin'. JLSioey, priester in T seminarie, is professor benoemd te Meenet), in vervanging van M. Ferranl, die naer T se minarie weêrkceol. r- Men schryfi uil Nieupoort Grooi is hel verlangen onzer bevolking naer den dag, Waerop dè werken der afbraek van de ^grooie veslings- nniii n zullen aeuvangen, waervan weldra de openbare aen- lieMediug.te Brugge zal plaeis hebben. Niel alleen voor de glooit voordeelen eu hei gemak der stad, voor wal handel, »is3tfiéry en iiyverheid iu bel algemeen betreft, is die af- Ixa.ek wenschelyk, maer ook voor de bezigheid onzer lal- ryke werklieden, die sedert lang, by gebrek aen werk, in «krompen toestand verkeeren, daer zy hunne huisge- nnueu het noodige niet meer kunnen bezorgen, dewyl alle Kioote werken in den gatischen onttrek geslaekl zyn. Men ^'idan met belangstelling den aenvang dezer «erken le De vernieling der kerk van Laeken is eindelyk beslist, ïf miljoenen gaen vernietigd worden, en hetgeen moest le|ieu om ons eeuwig de gedachtenis eeuer welbeminde utugiu in liet geheugen le printen, guel als eeue scha- Uwe verdwyneu I O werelsche ydelheid 1 "at nog al vieeuid voorkomt in deze vernieling, is dat oude kerk, die sedert menige jaren bouwvallig ver- ^irrd waS( (je nieuwe zal overleven, en dal hel gebouw ^/‘oiover eeuwen zyn weggedreven sterker moet herkend a*s datgene wat onze hedendaegsebe verlichte “«meesters hebben welen samen le stoolen. Er zyn geregterlyke vervolgingen ingespannen ten - vaii eeneu stoker le Vilvoorde, ten gevolge van eene -hue stokery. De z:mk zal binnen weinige dagen voor lorrékiiuLUcele reglbank van Brussel opgeroepeu 2 April. 14 48 a 4» 66 -a 12 24 a 15 79 8 97 s 11 05 18 28 a 19 99 1 81 a 1 56 a 0-55. I v Vlaenische l>an<idag, 6 60 a 28 - 4 a- 4 a-- 4 - - 5 10 a 64 - 4 a-- 5 April. 295. 108, 10 50 a 52 50 15 50 a 27 50 14 a 25 - 15 50 a 24 50 8 a 18 50 5 a 15 - 18 a 51 - 5 a 2 27 a 8 al 18 50 0 alOO 50 51 Maert. 5 a 17 50 2 75 a 15 a 15 50 a 18 25 a 0

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1