n kandidaten van het komiteit BEU OXAFIIANKELYKEW N° 20. Twintigste jaer. Donderdag, <7 Mei i860. Dixinude, Walle HET HUISGEZIN VAN DEN WEVER d.«r 1HKHÏ FBTKI». (S'1* vervolg), een verkleed bediende de poort en \andromme-Dasonville, Castelein-Vanhille, iie van den :dlegerige I I De overdrevenen van de oude party spreken zoo VOOR DE PR0V1NTIALE KIEZINGEN. boren afkeer hebben van alle overheersching, niet ee^.woord, al de ware afstammelingen der oude Belgen van dewelke Keizer Karei ten zynen tyde zegde De Vlamingen zvn getrouwe onderdanen, MAER Zï VERDRAGEN GEENE SLAVERNï. Nu, aen welke party behoort BI. Gustaef De Breyne toe? Aen de ministerieele party, aen de party van Frère, Para en coitsoorlen, aen de party die voor aenhangers en beleiders de Solidairen en Franc- ma?ons heeft, die telkens dal hel er op aenkomt eenen slag le slaen welken alle vryheid- en rusl- minneode herten min of meer veronlweerdigt of bedroeft, door geheel hel land aen al de mannen en schryvers van de parly hel mol d’ordre geven om den slag zekerder le doen gelukken. Dat M. Debreyne aen die party toebehoort, kan voor niemand een geheim zyn. Hy zelf roemt er zich over, en ’l is in de hoedanigheid van man dier party dal hy zich aenbiedt als kattdidael voor de provinliale Kiezing. Voor hem le stemmen ware dus deel nemen in al hetgeen die party doet en zal blyven doen, zoo lang zy door de schuld der kiezers aen ’t ioer gelaten wordt. nevens de burgers, als iedereens gelyke en nie- mands naluerlyke meester. Die konditie is maer al le gelykvormig aen de natuer eu aen de «et. Gy zult zeggen die jonge overdrevenen zyn vele te fier en te vol van hun zelven om zich zoo verre le vernederen en nevens hunne medeburgers te willen slaen en gaen. En wy antwoorden tfe gematigde en gedaegde mannen die gedurig zeggen dal al die oneenigheden hel leven bier zoo onaengeuaem maken, kunnen de jonge allengs- kens zoo verre brengen dal dezfe eindelyk genoot- zaekl zyn van die reglmatige en geenszints onl- eerende konditie te aenveerden. Daertoe hebben zy maer de jonge en overdrevenen die in klein getal zyn, aen hun zelven over te laien, en, zonder liet aen iemand te zeggen, hunne stem niet le geven aen M. Debreyne die hun kandidael is. De over drevenen, gevoelende dat hun ryk ten einde gaet, zullen de eene vóór en de andere na, hel hoofd in den school leggen, bewyzen geven dat zy zich maer als gelyken van hunne medeburgers aenzien, en alzoo even als hunne medeburgers, aenspraek mogen maken op alle plaelsen en fonctien lot de welke zy buiten anderen bekwaem zullen gevonden wor den, benoemd of gekozen te zyn. Gematigde en gedaegde kiezers van de oudé party, die lol nu toe misschien gepeisd hebt dat ér maer kwestie was van eene nieuwe party te stellen in plaets van de oude, overweegt dat wel. Het middel van conciliatie is in uwe handengyen gy alleene kunt een einde stellen aen alle burgerge- sebillen, en in onze stad doen herleven de zoete broedei lykheid die zoo noodig is aen den voor spoed onzer stad. Indien gy dit middel niet ge bruikt, aen u en aen u alleen al de verantwoor- delykheid. Die veranlwoordelykheid ware zoo velé te grooter dat gy in de aenstaende kiezingen uwe stemmen kunt geven aen de heeren Vandrótnme en Casfelein, zonder afstand te moeten doen van uwe politieke princiepen. Gy weel immers wel dat M. Castelein maer uit kieslisl uitgegeven wordt als klerikael, dal zy die hel uitgevonden hebben en verspreiden, zelve daeraen 'l minste geloof niet geven, en dal MM. Vandromme en Castelein maer genoemd zyn als kandidaten omdat zy geene dweersdryvende antiklerikalen zyn, en dat men algemeenlyk peist te mogen rekenen op de gesta dige en beredeneerde onparlydigheid van hun libe- ralismus. De onafbankelyken en katholyken vragen maer de strengste onpartvdigbeid in alles. U. D. De heeren jyn de Kandidaten van de voorstaenders der gelyke vryheid voor allen. Altcie de gelyke vryheid wil, de eendragt en de matigheid, zonder onderdrukking van wie het zy, zal voor die twee kandidaten stemmen. De heer I (luslaef Debreyne wil immers niets anders als de I OVERHEERSCHING van zyne party in de stad, I in 'l kanton, in 'l arrondissement en in 't land. Al reglschapen hert moet wenschen dat er een einde gesteld worde aen de oneenigheden die onze stad veideelen. Zekere jonge en overdrevene man nen van de oude parlie hebben sedert drie jaren door hunne volstrekte afwydering van de burgers, door hunne gestadige aenhitsingen en opstokéiyen, door hunne kwaedwillige weigering van deel te nemen zelfs in de publieke en geldopbrengende leesten, getoond dat zy van geene verbroedering willen, zoolang als de burgery zich niel gewillig- lyk aen hunne voeten legge, en seboone spteke om neg geranseld te worden als voren. Dal de burgery zulke ooteerende konditien nooit zal aenveerden, behoort noch bewezen noch gezeid te worde n. Is de algemeen gewenschte conciliatie dan on- mogelyk? Duizend mael neen, en zy ware zelfs ge- makkelyk, indieu de gematigde en gedaegde man nen van de oude party de zaek wèl verstonden. Wat vragen immers de burgers? Zy vragen niet dat de oude party zich onteere, zy stellen geene konditien voor die strydeu legen de persooneele weerdigheid, zy stellen maer eene konditie, ’t is dat de jonge en overdrevene mannen van de oude parlie zich ontmaken van hunne gemaekle fierheid, ophouden van hunne medeburgers over hel hoofd te zien, en zich rangschikken niet onder, maer studie van DE AENSTAENDE KIEZINGEN. I Er bestaen in Belgie twee party en de despo- tieke party die de overheersching wil, en die om te blyven overheerschen en alleen hel meesterschap te behouden, van al de ryk betaelde plaelsen be- I schikt ten uitsluitelyken voordeele van hare aen- I bangers en achlerloopersen de party die, eenen afkeer hebbende van al hoegenaemd despotismus, dwangheerschappy of willekeurig meesterschap, wil dat elke Belg, volgens onze Constitutie, gely- kelyk vry zy voor de Wet, en een gelyk regt hebbe van de plaelsen te bekleeden tol dewelke hy zich door zyne kennissen en vorige diensten bekwaem heeft gemaekt. Aen het liooM van de despotieke party zyn Frère, Bara en consoorten, die in alles ondersteund, aen- gemoedigd en opgestoken zyn door de Solidairen, door de hoofdmannen van de overal verspreide francmaQons-logien, en door deze die vinden dal liet goed maekt van voor altyd hel beste deel le hebben aen ’t schoteltje. Aen die party behoorén toe, al de mannen die uil hoogmoed of trotschen aerd geern overal mees ter eu alleene meester zynal de laffe vleijers van die mannen, en al de geluk- en plaetsenzoekers die het innig gevoel hebben dat zy door hun-zelveti en zonder byzondere en geprivilegieerde protectie nooit lot betaelden stand zouden kunnen komen. Aen de party die de gelyke vryheid wil en het gelyk regt voor allen, zonder uitzondering, be boeren toe, alle dezen die een onafhankelyk ka rakter hebben, een hert dat vry is van overdrevene ikzucht en zelfliefde, al degenen die eenen inge Grond- Grbndeigenaer i FEUILLETON VAN ’T BOTERKUIPJE. i IjJ. CaHteleln-Vanhille en BI. Gustaef Debreyne. BEKENDMAKINGEN. 15 cl. den drukregel. Bureel Wilgendvkstraet, N" '14. Voor elk afzondertyk num mer, 12 ceulimeu. lende gevallen jr»l, ee/öran- wiulervoelen, ter, gezelle en klierzwellin- me, tchur/lig ichurfl, zeere eeuwingen. pol gevoegd. 1-50 cl., Voor den Professor ov korlen tijd hi pakken uü- I andeu i en Verkoud- genezeii wor- le borst en de tal weldra in- ity alle graden e behandeling en.luderdaed even. Scrofula en ig voor ring- uigeworlelde il onderhevig rder genezen s Zalf, legelyk e zoo krachtig eren dat deze it worden en ichl voor deze mlyk by ons geelzucht zich >rdl genomen irzack van de ocbl worden; ay’s beruchte e en wryving i regler zyde, ■rzucblige ge- erkte invloed klepte de reisbtl. king. Deze en de geest, Ie bekendheid :n aen hento- >teeds hebben oogenblikke- kl zonder hel aen anderen. dier zy het ie aengedaue Graveel. ilste genezen ttael daegs hl in het lang- ogenblikkrlyk :u volinaekte T BOTEKKUIPJE INSCHRWINGS PRYS. Buiten stad, franks. Hel Suppl. S Het Boterkuipje verschynt deu Donderdag in geheel blad en den Zondag in half blad. raclitig in de ondtii, kwade telve over de ■n elke plaets loefenende op loor zuivering trad komt en ezing. :r niartelendo f onschatbaer i verzachtende fe schyut tee- naekt de pyn den natuerly- ivengenoemde Jtllen onwan- aenstippen dat Dalemans langs de dokken, evenals langs de Schelde, den blauwen steen lot voetpad verkoos. Aen den Gebroken Hoek gekomen, hield hy eene wyl •til om bel gezigt van het groote dok gade Ie slaen en begon, wanneer by weder voortstapte, luid lot zich- zelve te spreken Ginds, mompelde hy, hebben zy ook diepe dokken en stapelhuizen met goederen gevuldginds ook noodigen de voortbrengsels van uatuer en ny verheid ’s menschen handen tot hel werk, tol hel geluk uit. En in stede af die weldaden des Hemels tol het wederkeerig geluk der menschen uit te rusten, moorden en verwurgden de men schen zich onderling zonder juist te welen waerommen rekent er niet meer met dagen inaer met hel geial dooden, gekwetsten en verminktenmen lelt de vaderlooze vrouwen en kinderen niet; men deukt niet aen de akelige terugwerking der gruwelen! men is er vooral verre af te veronderstellen dal de gentsche fabriekwerker, door den amerikaenschen oorlog uil het werkhuis verjaegd, een werktuig vau verwoesting zal worden en in vollen vrede, om brood te hebben, zal gedwongen zyn als slaef op te treden onder de bevelen van hen die den bandelsgod in sabeldrager willen uitdosschen. Wal zal er van dal alles overblyven, dacht hy, wanneer de zoogezegde versterkingen, waervan wy de ge volgen voor oogeu hebben, ooil tot liuune bestemming moeten dienen Wal er van overblyven tal? Een puinhoop en vlottende planken in hel dok. (Wordt voorlgeul). Weldra opende Er waren dien dag niet veel reizigers van Gent naer Sint-Nikolaes, euk genooi de wever gansch alleen voor zyne twee franken het gebruik van een ryluig van derde klas. Hier kwamen eeuige buitenlieden op den wagen, maer Sies zette sprakeloos en in gedachten verzonken den *eg voon. De snelle trein vloog Nieuwkerken, Beveren tu eindelyk ook Zwyndrecht voorby om zyne vracht op den vlaemschen wal te komen afzeiten. De overzetter lag stoomend gereed om de reizigers «ver T water ie brengen. Onder deze was Sies niel weinig getroffen over het heerlyk gezigt dal zi< h voor hem op den regten oever ontrolde. Op het vooiplan, de snelloo- l'rnde vloed met de klotsende golven, de mei boometi be plante en met gestapelde goederen gevulde kaden, de beweging op den stroom die zich vermengde mei de be weging der wandelaren naby de verlrekvaerdige Sloom - schepen, hel levend en hei welhebbend uiizigl der huizen op den oever, de statige houding der kerkgebouwen eu, “Hes beheerscheud, de stoutmoedige verhevenheid vau 0. L. V. toren in een woord bel prachtige panorama, dal l*eh le Antwerpen vóór den reiziger ontvouwt lydcns de Wertogi der Schelde, had zytte zinnen opgeruimd, en be- eigenaer le Ecssen, uiltreilend Lid, le llixuiude, Is de conciliatie, de bevrediging, in onze stad onmogelyk geworden bondens de herinnering van hei afwezige gezin, stapte Dalemans regt vry vau geest aen wal. De gedwongen leêglooper sloeg links de Werf op en volgde de kapen tot voorby de vierde brug, waer hy over hel aubel eene herberg binnenirok en eeu vlugiig ontbyi maekle aan de tafel en mei hel huisgezin van den weerd. Misschien voelen zich eenigen genegen le vragen waerloe ai die byzonderhedeo en waerom al die nietig heden aengedrongen? Om verschillige redens de eerste om den lezer te kunnen aenwyzen dat hel huisgezin van den wever reeds zoo smartelyk gegriefd in lacto van nu af zich in hel sioflelyke treffen zag door hel gemis van Dalemans reis kosten, omstandigheid die bier van gewigi is; de tweede, die wy ons niel juist verpligt denken eene zoogezegde schrylwyze te volgen, krachtens welke men niet dan op scherpe toonen moet aenheffen de derde dat wy niel graeg schryven gelyk iedereen; de vierde dal de afwisseling der zaken en gebeurtenissen ons nuttig schynide vyfde eindelyk dal in de nietigheden, door velen verwaerloosd, doorgaeus ernstige lessen en ryke slof lol overweging Opgesloten liggen. Al spoedig verscheen de reiziger wéér buiten. Hy draeide regts af en volgde de zuiderkaden der dokken, waer het als rustdag des te meer stil scheen omdat er aen de kanten van de Suikerrui, als vroeger bestatigd, veel beweging was. Wy weten niet of het een gevolg der droefgeestigheid is, den boord van bel water le volgenalleen zullen wy

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1