IG 29 November I860. Twintigste jaer. REGTBANK DER OPENBARE KEENING. I N° 48. Dixmude, Donderdag, Politiek Dagboek, I dng in Hout, ker, I om 2 ure ber daer- laeys eu 2 franks Van den it van de =SECK, de Nota- wat het EL, bc- kwarten, en twee oode en mens en in nil ter belerd is. Het spaensch goevernement, door het goever nement van Frankryk gevraegd waerom het een vaerluig io de wateren van Civila-Veccbia heeft gezonden, heeft geantwoord dat hel zulks heeft gedaen in T vooruitzicht van zware troebels te Romen alsdan zon dit vaertuig ten dienste staen van zyn ambassadeur. De opstand in Candia, alhoewel eene eerste mael onderdrukt, heeft op nieuw aengenomen. i EIKEN wetken, iplanken Ie Tim- k voor uer. Dit 1UYNE, il gemak 28-81 C. e Bouw- 30 koo- weduwe l. 29 aren Jtk. m, naby 85-72 C. irk, ver- ie mede- tes Fan- fr. 28 c. er hand SWIND- genaemd MAENDAG. M. de Sartiges, de fransche am bassadeur by bel hof van Romen, heeft Parys ver laten om zich naer die hoofdstad te begeven. liet wordt van langsom meer bevestigd dat keizer Maximiliaen afstand heeft gedaen van zynen troon. De Memorial diplomatique, hel half officieel orgaen van het mexikaensch goevernement, meldt dat de Keizer ingescheept is voor Europa. Volgens eene byzondere korrespondentie zou hy, by het vernemen der tyding dat zyne echlgeuoote zinneloos was geworden, zich gedurende twee volle dagen in zyne kamer hebben opgesloten, ten prooi aen de grootste droefgeestigheid; daerna zou hy zyn gezag hebben afgelegd in handen van den opperkommandant van hel fransch legioen, en zich eindelyk bereid gemaekl hebben tot het vertrek. Ondertusschen wordt ook gemeld dat nieuwe troepen uil Frankryk zich naer Mexiko zullen be geven, doch ditmael niet om er den mexikaenschen troon te helpen staende houden, maer om lol vry- geleide te dienen aen de overblyvende fransche troepen die Mexiko gaen verlaten. De roomsche bevolking is van gevoelen dat de Franschen Romen niet zullen verlaten, of als zy het verlaten, dal zy spoedig zullen terug keeren wanneer de Revolutie zich van Romen poogde meester te maken. Tegenstrydig met de geruchten die geloopen hebben nopens den gezondheidstoestand van kei zerin Charlotte, schrylt men uit Weenen dal de stael der doorluchtige zieke thans merkelyk ver- DINGSDAG. Het rtissisch goevernement zet den oorlog voorl tegen de kalholyke geestelykheid in Polen. Acht priesters zynopgesloten in de citadel van Warschow, terwyl acht anderen in het binnen land van Rusland gesluerd zyn, in afwachting dat ze voor eenen krygsraed gebragt worden. De eenige misdaed dezer achlinssweerdige gees- telyken is van, zoo als hun bisschop, Mgr. Ka- linski, die op den weg naer Siberie is gestorven, aen hun geweien en geloof niet verzaeklte hebben. De tusschenkomst van het goevernement der Vereenigde Slaten in de kwestie van Mexico, tee- kent zich meer en meer door. Generael Sherman en M. Campbell hebben New-York verlaten om zich naer Vera-Cruz te begeven, gelast met de zen ding van het gezag van Juarez in Mexiko te her stellen. Geen wonder dus dat keizer Maximiliaen Mexico verlaten heeft. Maer wal zal nu keizer Napoleon van die tusschenkomst zeggen der Vereenigde Staten, in een land waer de Iranschen nog gelegerd zyn Eene depeebe uit Florencie meldt dat onder- handelingen zullen geopend worden tussebeu hel goevernement van Italië en dit van Z. H. Keizer Napoleon zal dit waerschynelyk Victor- Emmanuel aengeraden hebben, door de lusschen- kornst van generael Fleury, als zaekgelastigde van het fransch goevernement naer Florencie gezonden. c. ERF, Bewoond e-Tlterese r. 30 c. ZONDAG. Te Parys wordt veel gesproken over een bezoek dat de keizerin van Frankryk aen Z. H. den Paus zou brengen. De fransche Moniteur behoudt voorts het stil- zwygen over den toestand in het keizerryk Mexiko; nogtans geeft alles te kennen dal dit geïmpro viseerd keizerryk op zyne laelsle beenen gaet. In de Vereenigde Staten zyn de kiezrogen op zulke wyzeuitgevallen, dat eenderde dergekozenen de denkbeelden van T Kongres vyandig zyn. Het officieel staetsblad van Romen doet een bitter verwyt aen het fransch goevernement, dat door eene nota in den Moniteur betrekkelyk den laetsten omzendbrief van den italiaenschen minister Ricazoli, eene zekere hulde biedt aen de goede inzichten van den italiaenschen Minister, die on langs nog den wensch uitdrukte dat bet pauzelyk goevernement mogl vallen. Deze krachtige proteslatie zal keizer Napoleon doen nadenkenen wy zouden willen verhopen dat hy eindelyk met de revolutie zal afbreken, en niet gedoogen zal dal zy liet eerbiedweerdig opper hoofd der H. Ketk ontlroone. De engelsche dagbladen zyn vervuld met byzon- derheden nopens de overstroomingen die in En geland hebben plaets gehad. - ■11 WOENSDAG. Ven is overtuigd dal Maximi liaen Mexiko heeft verlaten, doch men weet nog niet op welke wyze. Volgens de laelste tydingen, uil Amerika, zou Maximiliaen te peerd vertrokken zyn, geëscorteerd door 400 Hongaren. Men zou dit vertrek uil Mexiko aen Porfirio Diaz bengl hebben, ten einde Maximiliaen op zyne vlugt aen te houden. Maer of het opperhoofd der Juaristen niet in lyds is kunnen aenkomeo, ofwel bet nut- ■iger voor zyne zaek heeft gelooid den vlugienden soeverein geene gelegenheid tot een gevecht te geven; in alle geval heeft Maximiliaen kunnen inschepen zonder verontrust te worden. Men meldt uil Flotencie, das M. Vegezzi, zaek gelastigde van hel ilaliaessch goevernement, naer Romen zal vertrekken zoohaest de Paus zal hebben doen kennen dat hy geneigd is de onderhande- lingen te hervatten, welke bet verleden jaer onder broken zyn geweest. Dezen naem heeft men uit spot aen de regee- rende liberalen gegeven, zegt de Volksstem, aen welk blad wy dit arlilel onileenyn, om te be- teekenen dat zy geene vaste doctrine of leerstelsels hebben. Hunne zedeleer is die der utilitairen Wat bael, is goed, en het einde wettigt by hen altyd hel middel. Vandaer dal hunne redeneeringen en hande lingen zoo dikwyls in onderlinge tegenspraek zyn, en dat zy den eenen dag verbranden wat zy den anderen dag aenbeden hebben. Zoo noemen zy zich by voorbeeld liberalen; dat is, in den eerlyken zin des woords, aenhangers der vrybeid in alles en voor allen, terwyl zy nogtans niet aerzelen de vryheid in al hare mani- festalien te schenden. Zy verklaren zich vyanden der voorregten, en zy verdeelen het land in genieters en verstootelingen. Zy heeten zich de zonen van 1789,en zy verloochenen de princiepen van 1789, telkenmale dat dit hun voordeelig kan zyn. Zy spreken den geheelen dag van soeverei- neleil des volks, en zy weigeren aen hel volk de toelating om zyne soevereineleil uit te oefenen. Zy willen de scheiding van Kerk en Stael, en in- tusschen brouwen zy wetten die de geestelyke magt van de tydelyke gansch afhankelyk maekt. Zy loemen hunneo eerbied voor den godsdienst, en zy laten geene gelegenheid voorhy gaen om den haet en den spot te werpen op alles wal den gods dienst van ver of van naby aenraekl. Zy zeggen dat men goede liberael en goede katholyk te gelyk kan zyn, maer zy willen niet ver- slaen dat men dan ook te gelyker tyd goede katholyk eu goede liberael kan zyn. Zy wanen zich de vtienden des volks, en zy ver zwaren de belastingen, houden de bloedwet in voege, taxeereu ons op alle manieren, en werpen ons dan lol loon den smaed in het aengezicht. In de oppositie schermden zy met handen en voelen tegen hel oorlogshudjet, en aen het roer verdubbelen zy de militaire lasten. Zyjuichen toe by de overrompeling der onaf- hankelyke Stalen van Italië door Piemont, en willen daerna dai men onze eigene onafhanke- lykaeid eerbiedige. Zy spotten met de onfaelbaerbeid van den Paus, en zy verklaren zich-zelven onfaelbaer door te be- weeren dat al hunne wellen noodzakelyk regl- veerdig zyn. Zy zeggen dal men in alle geval aen de wetten gehoorzamen moet, en zy keurden onze revolutie van 1830 goed, die een opstand was tegen de wetten van hel toenmalige Bewind. Wy zullen deze optelling van legenstrydigheden waeraen de doktrinairen zich pliglig maken, niet verder dóórzetten. Wy hebben er reeds genoeg aengehaekl voor de stichting van hel weldenkend publiek. l i ieder. FEUILLETON VAN ’T BOTERKUIPJE. I I at hy zich verhoopt algemeen vrochl te Men mag rken naer le zorgen BEKENDMAKINGEN. 15 et. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet, N" 14. Voor elk afzonderlyk nuq mer, 12 centimen. umatische k en ge- van welk telpyn. tsirael lo T is de gezegde Mercu- --- De twee 1NSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, 6 franks. Het Suppl. 8 Hel Boterkuipje verschynt den Donderdag in geheel blad eu den Zondag in half blad. vetkoopliên wierden acngehouden en op bel overleggen van bun lydbestek (alibi) vrygelaten. Aldus is hel stelsel der beschuldiging door hare eigene legenstrydigheden vermorzeld, vermits men slechts twee daders meer vindt daer waer men er stellig drie bad aengewezen, en waer er ook drie in T spel zyn. Hoe zeer de o/ficieele bekentenis dezer dwaling, de vroegere beschuldiging vernietigt en overrompelt, is al te vatbaer om eene ontwikkeling te vergen. Doch, om dezelve staende te houden, voegde men dan, op de bekentenissen van Rabet, een nieuwen derden by de twee gehalsregtten van 1860. Deze nieuwe derde was Aug. Leclercq die, de halsregting van Coucke en Goethals gezien hebbende, toen reeds luidop zegde dal zy onpligtig waren. (Dit verklaert zich duidelyk, daer deze Aug. Leclercq, met Jos. Leclercq en de oom Hubinon de moord hadden bedreven.) Men voegde dus Aug. Leclercq by Coucke en Goethals, hopende alzoo het drietal te hebben volledigd. N1EU4NE DWALING, die later op hare buerl wierd vernietigd. Eigenmondige verklaring der weduwe Dubois. De burger dienstdoende subslituet van den hoofd- prokureur by de Regtbank der openbare Meenittg, Kamer der tolken van de drukpers, verklaert dat het Assisenhof *a» Henegouwen, door arrest van 25 oogst 1860, tol de doodstraf heeft verwezen twee burgers die gchalsregt kierden te Charleroi, den 16 november van T zelfde jaer, tn dat uit bet onderzoek der daedzaken rakende hel tiding, even als uit de bekentenissen en getuigenissen *njewonnen sinds 21 oogst 1860 tot en niedebegrepen den kuiitigen dag, ontegensprekelyk blykt dat deze twee Urn?rs de misdaed niet hebben kunnen begaen, wegens "elke zy onregtig wierden veroordeeld en gehalsregt. biensvolgens heeft de voormelde dd. subslituet den “oidigeo aki van eerherstelling opgemaekl, door welken ecutoonl dal uil de stuks van hel geding de volgende Doctrlnairen. feiten en byzouderheden blyken Op 16 november I860 stierven twee Vlamingen, die in T fransch waren gevonnisd geweest, te Charleroi op liet schavot. Zy waren Pieter Goethals, oud 51 jareu, chef piocheur van den spoorweg der kootmynen te Couillet, eu Jan Coucke, oud 49 jaren, aerdappelkooptnan, in de zelfde gemeente. Pliglig verklaerd wegens moord begaen op den persoon van de weduwe Dubois, te Couillet (25-24 maert 1860), waren zy ter dood veroordeeld geworden en dit vonnis wierd, nu zes jaren geleden, uitgevoerd. Hel moest later officieel worden bewezen dat de Justitie in deze zaek gedwaeld had. En inderdaed De beschuldiging had in 1860 beweerd dal Coucke en Goethals in 'l huis der weduwe Dubois waren met een van twee vetkoopliên die zich dien dag te Couillet hadden opghouden. Deze beschuldiging wierd in 1862 (Zaek der Zwarte Bende) alsook hel zeilde jaer Mercurtale van 15 October, Hof van beroep van Brussel herhaeld. Dit was eene eerste dwaling, en n riale die ze ons doet kennen iu deze wooruert

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1