I Twintigste jaer. 9 December 1869. N° 49. lag. Diximitle, Zondag, Politiek Dagboek, erg de Eesten- rH verkoopen om het voort. II. OM PEN, sbreveteerd. dat ze door de i worden. van betaling, kSONVILLE, 5 1 en fyn DES- Suiker- en Uit er hand 4OORNWIND- nude, genaetnd VANTIIUÏNE, Met gemak sieur Lbonard I herberg Eessen- I N, ten meerde- I 'opelieren, voor I Woumenstraet, ofsledeken van 98 KOOPEN pompeboomen langslammige m te zagen, tn dito Jacobus ede-landen van zynen profyte OOPEN B00-’ Ie Olmen, van ‘ersschoone 70 dikte, veel a 2 m. 35 om. ompkappers en Je gebruikt by 'her Macquart. IPEN schoone kappers en om gebruikt by de rouw de Douai- St. Michiels, ;en en Abeelen ten. n sieur Laurens Gezien de verklaring die door de liberale voor- staenders der scholen voor volwassenen is gedaen geweest, lydl het geen twylel meer, of de wet van 1842 op het onderwys zal nog slechts gedoogd worden danvoor zoo veel bet niet anders zyn kan. Priester en godsdienst uil de school! ziedaer het droombeeld onzer liberale bestuerders. Gisteren, vrydag, is de avondschool vqor vol wassenen het onderwerp der diskussie geweest. De heeren Vanhttmbeeck, Vandenpeereboom, Bou vier, De Fré, deTheux, Funck, Dumorlier, Frère en Dehaerne hebben iu deze inleressuiite beracd- slaging hel woord genomen. te geven; 2000 Turken zyn insgelyks daerby om gekomen. Die heldendaed heeft een diepen indruk gemaekt. In Engeland heeft eene meeting plaets gehad van katholieken, onder het voorzitterschap van Mgr. Manning, In deze vergadering is door de talryke aénwezigen besloten geweestzooveel mogelyk met geldelyke middels den IJ. Vader Pius IX by te staen. Een dtrilsch blad meldt dat de italiaensche minister Ricasoli de stoutmoedigheid heeft gehad, eene engelsche jufvrouw, die doorgaet voor zyne maitresse te zyn, naer Romen te zenden om door den Paus in gehoor ontvangen te worden, en met Z. II. over de italiaensche kwestie te spreken! Maer Z. H., hierover door eenen briefuit Toscanen onderligt, heeft de schaemlelooze bedriegster eene audiëntie geweigerd. In zitting van donderdag is de diskussie voort gezet geweest over hel budjel van biuuenlandsche zaken. Na een diskoers van den heer Douvrer, die al weer kommiek is geweest en de leden van de Kamer aen bunnen buik heelt doen bonden, heb ben de heeren Dubois d’Aissche en Delael aen- gedrongen op de vermindering van strengheid in zake van veepest. De Minister beeft dit niet kunnen loeslaen; de invoer van geslagt vee, laags de lioilaadsche grenzen, zou ai te vee; gevaren opleveren, nu byzonderlyk dal de veeziekte op nieuw toeneem; in Holland. VRYDAG- Het was wel niet zonder reden dat de H. Vader, in zyne laetste allocutie, de aen- dacht der katholieke wereld op de vervolgingen trok die het goevernemenl van Rusland tegen de katholieken van zyn ryk heelt ingerigl. Uil Polen meldt men dat in een dorp van Lilhuanien. terwyl de goddelyke diensten plaets hadden in de kerk der katholieken, de groole deur geopend wierd en een russische pope (priester) met eenen kelk den gewyden tempel binnen trad, gevolgd door een soldaet, In de kerk gekomen, ging by van den een naer den anderen geloovige, en bood hem aen, het H. Sakrament te nullen. Wanneer er nu waren die den mond gesloten hielden om geene heiligschen- dery te bedryven, kwam de soldaet vooruit, en opende bun den mond met den punt zyner bajonnet. Ziedaer tol welke middelen het russisch goe- vernement zynen toevlugt neemt om de katholie ken, schismatiek te maken. Ongelukkiglyk meldt men nog, dat in de pro- vintie van Minsk alléén, zoo genoemd T goeverne menl van Minsk, alreeds 10,000 katholieken, die de kracht niet hadden om de vervolging uit te staen, aposlaet geworden eq lol bel schisqiatismus overgeloopen zyn. In Hanoveren begint het goeyernement van Pruisen te handelen, zoo als bet goevernemenl van Italië gehandeld heeft met de Sicilianen. Ziende dat de volkeren van Hanoveren getrouw willen blyven aen hunnen weggejaegden honing Joris V, begint de Koning van Pruisen geweld te plegen op de arme Hanoveranen, en allen in de gevangenis te werpen, die niet willen pruisiscb worden. Hel is zoo men ziel, altyd dezelfde tak- liek. Mei den naem van vryheid en ontvoogding op de lippen, werpt men de menschen, die willen vry blyven, iu de kluisters. ZATERDAG. Een eerste detachement fran- sche troepen heelt Romen verlaten. In hel eiland Candia, dacht men, was de rust hersteld; de Tui ken hadden eindelyk den opstand der kristenen voor goed onderdiukt. Naglans deelt ons eene de|>êche uit Manchester (Engeland) de volgende verschrikkelyke tyding mede, komende van den griekschen kousui, dip eene depêche van Corfu heeft ontvangen, gedagleekend 5 december 450 Candioten, waervan 540 vrouwen en kin deren, van digby belegerd in hel klooster Aicadic, ten zuiden van Rhelymnos, Lebben hel poêr- magazyu iu brand gestekeu, liever dan zich over •g de Kruis-1 DONDERDAG. Het groot nieuws van den dag is He proklamatie van den President der Ver- eenigde Stalen, waerin hy het goevernemenl van keizer Napoleon zyn verlangen en zynen wil uit drukt, dal het dadelyk zyne troepen uil Mexiko zou trekken. Keizer Napoleon was van zin dezelve in Mexiko te laten lol de aenstaende lente, doch nu moet hy toegeven aen de eisohen van Amerika, evenzeer als Engeland, dat insgelyks duimke legt, in de zaek van hel vaertuig Alabama, alhoewel hier hel gelyk laslelyk langs den kant van Engeland is, liet goevernemenl van Engeland is bereid, zoo 'tschynt, om aen het verlangen der reformisten in Engeland te volkomen, en hol kiesregl op eene breede schap! uit te breiden. Aen den stoet der monster-meeting, maendag laetst te Londen gehouden, namen 25,000 men schen deel. Hel duerde zeven kwartier uers aleer dezelve voorby getrokken was, zoo dat men rekent dal in eene uer 18,000 man voorby stapten. Op het plein, alwaer de meeting plaets had, wierden verschéi.de redevoeringen uitgesproken, in tegenwoordigheid van 250 a 500 duizend werklieden. In zitting der Kamer van woensdag is de vraeg der weduwe van den generael Trumper, om een jaerlyks pensioen van den Stael te mogen genieten, verworpen geworden. Generael T rumper was arm gestorven ten gevol ge eener ongelukkige fioanlieele onderneming. Daerna deed de heer Lelièvre opmerken dat hel dikwyls gebeurt dat, ophel oogenblik ,'der kiezin- gen, het hooger hof nog geen uilspraek gedaeu heeft over de reklamen. Daerom zou hy het beter vinden dal de herzie ning der kieslyelen in jauiiary plaets had, en niet in april. M. Lelièvre zegde ook nog te willen, dat ons kiesregiem in dezen zin verayderd wierd, dal de bestendige deputation opentlyk en kontradikloirlyk over de reklamen in zake vau kiezingen, zouden beslissen. Tot die openbaerheid wil de minister niet be sluiten. M. Thonissen trok, van zynentwegc de aendaebl van den minister op den heer Willems, van Has selt, den uitvinder van het stelsel van vaccine, lol afweering der longziekte by hel vee. Deze vertegenwoordiger zou willen eene nation- nale belooning zien geven aen onzen verdienste lyken landgenoot, doch ook de vraeg wierd van de hand gewezen. De heer Willems is misschien te katholyk Eindelyk deden de heeten Dumorlier, Jacobs en Vermeire zien dat de arrondissements-kommis- sarissen lot niets dienen in ons land, en men dit slach van ambtenaren beter zoude afschalfen, zoo als dit in Holland is gedaen geweest; maer M. De- fié sprong op zyn peerd om het beslaen der arron- dissements-kommissarissen te verdedigen. Dat die mannen er hoogst noodig zyn, is nu iets dal niet meer kan geloochend worden Na den eerw. pastoor van Zonhoven, deed de heer Geussens, onderpastoor te Zonhoven, do vol gende verklaring Eindelyk de heer onderpastoor Vereoven ver- klaerde zich als volgt Nog zeven andere getuigen wierden gehoord, wanneer, de lyst der bezwarende getuigen uiigeput zynde, de verdediging twee ol drie getuigen ter ontlasting beeli doen hooren, wier verklaring de getuigenis der voJge getuigen heeft bevestigd. Het dagb|ai] van M. den representant Coomans, La Paix, meldt dat, ter gelegenheid der alschak fing van den lyfsdwang voor Koophandel en reg- lerlyke schulden er voorgesteld zal worden aen de Kamers de miliciens niet meer onder de wapens te honden vooi schulden aen de masse. Deze lyfs dwang is des ie halelyker omdat de schulden der miliciens onvermydeiyk en gedwongen zyn, dapr de soldy ontoereikend is. BOTERKUIFJE m- t I ION. er te Dixmude, kanton. BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykstract, N» 14. Voor elk afzonderlek nier, 12 cenlimen. iary, reve, voor de KOOPEN Po- appers en om d'herberg bel van den Kommissaris korrektmunele regtbank van zoogenoemde i welddadigbeid aen zonder eenigen hosl of straf •ary, py» AlIerlutncEe Nieuwstydtngea. Albertus Brys en zoon, beide van alhier, op aenklagt j-van politie dezer stede voor de van Veurne gedaegd, uil hoofde ruststooring, wederspannigbeid en ge- de polnie, zyn door die Uegtbank '7 J vau hel vervolg verzonden y» INSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, franks. Met Suppl. S Het Boterkuiwe verscbynt jen Donderdag iu geheet blad eu den Zondag in half blad. ■,1SCT, ifstede gebruikt er aldaer, voor mme, te Brussel, en Elzenhoai, jhoone zuivere ;en BOOMEN, adics te Keyem, Eandenbroude. POPELIEREN, De Kamer. ber, den Moenuter a. 45 KOOPEN bandroen 2 Zaek vnn Zonhoven. (Vervolg). Na de kiezing is de getuige naer zyne wooning terugge keerd. Op straet heeft hy fluisteringen die zich naer hem wendden, gehoord. Doktoor Bietea naderde en zegde hem gy hebt niet goed gedaen van tegen my te stemmen. Terugkomende in den namiddag, met den pastoor, van eenen zieken, is doktoor Bieten hem wederom genaderd, om over de kiezingen te spreken de getuige lieefl hem geantwoord: laet ons daerover niet meerspreken, kom liever minzaem een glas bier by my nemen, hetgeen door den doktoor geweigerd wierd. By zyne wooning gekomen, is hy door drie of'vipr mannen omringd geworden om zich van hen ie ontmaken is hy zyn huis binnengetreden; op hel punt van binnen ie gaen heeft Alfons Bleien naer hem gestampt, doktoor Bieten vader heeft zyn zoon weder- liouden. Eenigen tyd daerna bemerkte de getuige door zyne vensters, dat de koord der bel zyner wooning afgerukt was. Geen gerucht builen meer hoorende, ging hy uil om ze terug vast te maken; dezelfde mannen maekten hiervan gebruik om in zyne wooning te dringen. In zyne kamer gekomen, hebben zy zich allen rond hem geplaetsl en hem doen lenig wyken lol tegen den muer. Alfons Bielen heeft alsdan den getuige by den kraeg gevat, tegen eene deur opgedrongen, en maer op het bevel van Bielen, vader, losgelaten. Inlttsschen beleedigden en noemden zy hem smeerlap doch hy gelukte erin te ontkomen, en vlugte blootshoofd tot in de paslory. De getpige eiodjgt met de betiglen, en byzpnderlyk Bielen, zoon, aen te bevelen in de toegevendheid des regtets. Deze getuige verklaert dat hy 's morgens aen hel ge- meenle-huis gekomen zynde, Alfons Bielen hem beleedigd en de vuist onder de kin geplaetst heeft. Deze, en ook de andere betiglen, hebben hem ai vloekende, bedreigd en beleedigd. In den namiddag, is de getuige, op straet, door eene bende die hy gelooft uil de herberg van Corlhouls geko men te zyn, aengevallen geworden. De mannen, die van deze bende deel maekten, vloekten en zegden, met de vuist dreigende dal men zich van dien man moest meester maken Alfons Bielen slapie vooraen. De getuige zegt dat hy zeer kalm was, maer dat, ziende dat Alplions Bielen een mes rondzwaeide en vreezende, dat deze, van een hevig karakipr en in den slael van opgewondenheid waerin hy zifih bevond, eeqe had kuniiep bedryven, waerovep by zich |a|gr zog hebbep kunpefi berouwen, dacht goed te (joon met terug le kperpni dQPh, «lupr hy vervolgd YV’ierd door de bende, die piel naliel van |iem te bedreigen, zag liyzjch genoodzaekt van by den hoefsmid Peelers zich te schuilen. De bende belette hem in hel huis te komen, hy zocht eene sciiuilpiaets in bet werkbuis, alwaer hy door de rusistoprders opgevolgd wierfl.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1866 | | pagina 1