'AY N° 4. Eea-en-twinligste jaer. Dixrnude, Donderdag, 24 January 48Ö7. usters Politiek Dagboek, EDLEGERIGE nger, jazyn, met ubelpapier, k, levende is, plafond* .erw waren, n afleveren, heiligschcndèryen hare goedkeuring te geven. Dit is het gevoelen van den beroemden kalho- lyken schryver en personelen vriend van Pins IX, den abt Margolti van Florentie, en ’t is ook het gevoelen peis ik, van ieder onzer lezers. Men zie de Lyst van inschryving voor Z. H. den Paus op de tweede bladzyde van ons blad. Het ministerie heeft ten gevolge dezer dubbele keizerlyke beslissing, zyn ontslag gegeven. DINGSDAG. Wy hadden wel gelyk toen we gisteren dachten en schreven dal de nieuwe kei zerlyke dekreten maer in den schyn eene uitbrei ding zouden geweest zyn van den geest van vryheid in Frankryk; meestal de fransche dag bladen, de Tempt, de Preste, de Liber té, drukken zich in dezen zin uit. Wat Napoleon by het uilgeven dier dekreten zal beoogd hebben, zal gewis niets auders zyn dan de De zaek is reeds begonnen, en ze zalongelwyfeld voortgaen, als Frankryk er niet tusschen komt. Alreeds is de Zwilsersche konsul te Romen gelast geworden met het opmaken van een rapport over het getal officieren en simpele soldaten die in bet pauzelyk legerke dienen. Dit getal is van 6 tot 800. Ziedaer eene van die vreedzame middelen die het italiaensch goevernement in het werk legt om de tydelyke raagt van den Paus te doen vallen. Als dit middel gelukt, dan kan het eerlyke goevernement van Italië ook de terugroeping eischeo der belgische vrywilligers en misschien ook wel der fransche. Zoo dal men op die wyze Z. H. geheel zoude ontwapenen vooraleer hem uit zyne Staten te verjagen, byna gelyk de goddelyke Zalig maker, die door de joden van al zyne kleederen wierd beroofd, vooraleer naer Golgotha gesleurd le worden. ZONDAG. Het schynl dal de finantieele con ventie aengegaeo door den italiaenschen minister Scialoia met tusschenkomsl van onzen beroemden geldman Langrand-Dumonceau, al niet veel kans beeft van le lukken. Immers die conventie is noch min noch meer eene soort van geweldenary, die hel eerlyke goevernement van Italië wil plegen jegens de Italiaensche geestelykheid, en dit nog wel zonder er haer vooralgaendelyk kennis van gegeven te hebben want nopens die conventie ten haren opzigte gesloten, is ze alleenlyk niet geraedpleegd geweest. Ziehier hoe minister Sciaolia met minister Ricazoli geredeneerd hebben Wy, goevernement van Italië, heeft hy ge zegd, hebben al de Kerk- en kloostergoederen van Italië gestolen, denkende dezelve voor Iwee milli ards (of twee duist millioen franks) le kunnen ver- koopen; maer niemand wil dat gestolen goed koo- pen, lenzy legen spoipryzen. Welnu, doen wy het anders We maken eene conventie waerby wy aen de Kerk en de geestelykheid van halte hare goede ren wedergeven, maer op conditie dal zy ons voor die teruggaef 600 MILLIOEN franks in speciën zal lellen, en daerby nog onder voorwaerde dat ze dat gedeelte dier goederen, die nu in dooderhand zyn, binnen eenen lyd van tien jaren moet verkno pen. En omdat de geestelykheid te eerder deze conventie zoude goedkeuren, zullen wy voor mid- delaer tusschen haer en ons, den kalholyken ban kier Langrand-Dumonceau aeustellen; wy laten dien man een sommeke van 60 millioen winnen; dal zal hem aensporen om van zynen kant alle mid dels in hel werk te stellen ten einde de geestelyk heid te overhalen lot hel aenveerden der conven tie die wy, builen hare voorafgaendelyke kennis, hebben aeugegaeu. Ziedaer hoe de eerlyke ministers Scialoia en Ricazoli geredeneerd hebben Hewel, volgens een artikel der Unita Catlolica die door den Uien Public van zondag laelsl wordt medegedeeld, is het byna zeker dal de italiaensche geestelykheid met volle regt deze conventie zal ver- stooten, omdat ze door die aenveerding een voor- gaende zou goedkeuren dat nooit kan goedgekeurd worden, dewyl hel evenveel ware als den opent- lyken diefstal en de heiligschenderyen zelve goed te keuren. Want, men moet weten, dat in Italië de HH. Ciboriën en Kelken uii de kerken en kapellen zyn gebaeld geweest en met biechtstoelen en Commu niebanken publiekelyk zyn verkocht gewordenzoo- dal de kalholyke geestelykheid van Italië geene overeenkomst op vriendeïyken voet met het ilali- aenscji goevernement kan sluiten, zonder aen die In hare zitting van vrydag beeft de Kamer der dat'de doodstraf in hel strafwetboek zal behouden blyven. Het is te peizen dat, na zulke plegtige beslissing, er in lang in onze Kamer geen kwestie meer zal zyn van de doodstraf af le schaften, want wan neer de goevernemenlen der groote landen van Europa, als Frankryk en Engeland, het niet nood- zakelyk vinden dezelve by hun af te schaffen, vinden wy niet waerom wy dit by ons zouden doen. M. Rara stelde voor dat men eens, voor te pro beer en, de doodstraf uit ons strafwetboek zou weglaten; M. Tesch van zynen kant, wilde dat ze Franschen weêr waf slof te geren om te klappen; er zou behouden blyven. Ziedaer de oude en de want als de franschman niets te zeggen heeft, dan jonge ministers vanjusticie, die vaneen geheel tegenovergesteld gedacht zyn! En nogthans zyn beiden, mannen van progrès, dit zal niemand be twisten. Wat ons betreft, wyzyn niet van het systeem om, in zulke gewigtigezaek, zoo als M. Bara helwit, eens te probeeren wal hel best is van de twee, de dood straf al te schaffen, of dezelve te behoudenwant die proef kan maer genomen worden ten koste der eerlykemenschen die, ons dunkens, meerde moor denaers zouden te vreezen hebben wanneer er geene doodstraf bestond, dan nu dat ze bestaet. Men moet dus de doodstraf voor goed afschaffen, of men moet ze voor goed behouden. Daer is geen middelweg te kiezen, v inister Bara heeft verklaerd dat, zoolang hy minister van juslicte zal zyn, de doodstraf niet zal toegepast worden; is dit niet genoegzaem voor de voorstaenders van de afsebaf- CONVERSATIE NOPENS DE AFSCHAFFING DER DOODSTRAF. waul als de franschman uiels le zeggen heeft, dart verveelt hy zich, en als hy zich le veel verveelt, dan maekt hy revolutie. Nu, ’t is hetgeen keizer Napoleon tracht le voorkomen, en daerom geeft hy de Franschen van lyd lot tyd een been le knagen. WOENSDAG. We krygen weer wat nieuws belrekkelyk Romen, doch nu komt dit nieuws ons niet uit Romen maer uit Zwitserland toe. Er is van niets anders kwestie als van al de Zwilsersche soldaten uil het pauzelyk legerke te trekken. Hel zyn de Italianen die voor reden aen- brengen dat het pauselyk legerke, geen nationael leger zynde, hel volgens de wetgeving in Zwitser land in voegen, de Zwilsersche vrywilligers niet kan loegelaten worden dienst te nemen onder de soldaten van den Paus. MAENDAG. Wat heeft keizer Napoleon dan in zynen bol gekregen dat hy nu al met eens eenen brief schryfl aen zynen staetsminister, M. Rouher, om het fransch volk le laten weten dat in het Wet gevend Ligchaem en inden Senael het antwoord op de keizerlyke Troonrede niet meer gediscuteerd zal worden, maer dal elk lid der beide Kamers het regt zal hebben eene interpellatie te sturen aen de ministers, mits de vraeg daertoe door vier van de negen bureelen der Kamer aeoveerd zy. Verder zegt nog de keizer, dat de drukpers overtredingen voortaen niet meer door de wille keurige magtvan het Staetsbestuer, maer door de korreklionnele regtbanken zullen geoordeeld wor den, en dat de vryheid van associatie zal bestaen, voor zooveel ze niet slrydig zy met de openbare veiligheid. Het eene en andere heeft den schyn van eene meerdere uitbreiding van den geest van vryheidnU^ die in Frankryk nog oneindig veel lewenschen laet. .„i ■T BOTERKUIUE FEUILLETON VAN 'T BOTERKUIPJE. i*. alzoo le Graved. T- !tste genezen nael daegs in in het lang ogen blikkelyk n volmaekta BEKENDMAKINGEN. 15 ct. den drukregel. Bureel Wilgendykstraet, N’ 14. Voor elk afzonderlyk num mer, 12 centimeu. lende gevallen orsl, verbran- winlervoelcn, er. gezette en klierzwellin- me, schurftig tchurfl, teert eeuwingen. pot gevoegd. 1-50 ct., Voer den Professor OM. redenceren 1 Of gael gy dan niet mee met hel progres der eeuw? Pier. Eu gelooft gy ter goederlyker trouwe dat alwie geen voorstaender is van dc afscbaffiug der doodstraf, een vyand is van deu vooruitgang? Jan. Dit juist niet, neen Pier; maer myn gevoelen is dal de doodstraf eene le verfoeijelyke zaek is om die langer in onze lyden van beschaving le behouden. Pier. Ik betwist het uiet, Jan, dal de doodstraf eene verfoeijelyke zaek is, maer is het schelmstuk dat een moordenaer bedryft, niet duizendmael verfoeijelyker? Ik zal u dan zeggen Begint met de moordenaers le ver zoeken van geene moorden meer te bedryven, en dan ben ik van uw gedacht dat men het schavot moet afschaffer. Jan. Jamaer, Pier, zyt gy er van zeker dat de dood straf de deugnieten weèrhoudt? Ik zal u verscheidene landen noemen waer de doodstraf afgeschafl is, en alwaer hel getal moorden daeroin niet vergroot is. Pier. Dal is mogelyker zyn streken en gewesten alwaer de politie nog zoo streng is als by ons en elders; er zyn er andere die maer half zoo veel bevolkt zyn als by ons, en uatuerlyk dat er de moorden ook miuder in icht voor deze jnlyk by ons geelzucht zich >rdt genomen >rzaek van de ■.ochi worden; ay's berucht* e en wryviug t regter zyde, erzuchtige ge- erkte invloed r» en Verhoud- genezen wor de borst en do zal weldra in- By alle graden te behandeling len. Inderdaad leven. Scrofula en ng voor ring- ingewortelde ht onderhevig rrder genezen s Zalf, tegelyk e zoo krachtig eren dal deze u worden en king. Deze en de geest, le bekendheid in aen hemo- steeds hebben oogenblikke- kt zonder hol aen anderen. daer zy hel ie aengedan* INSCHRYVINGS-PRYS. Buiten stad, 6 franks. Met Suppl. 8 Het Boterkuipje versclivnt den Donderdag in geheel blad enden Zondag in half blad. sraclnig in vonden, kwaed zelve over de erl elke plaets itoefenende op door zuivering itract komt en iiezing. er martelende If onschatbaer e verzachtende ve schynl tee- maekt de pyn den naluerly- ovengenoemde Pillen onwatt- We Kamer. Jan. Ahge legt het op zulke wyze uit. Maer zult ga ook het oude hertogdom Toskanen onder het getal rekenen dier streken en gewesten die in evenredigheid minder bevolkt zyn dan by ons? Ea wal zegt gy van die Staten van Amerika, den Michigan, Nieuw Grenada, de vereenigde Staten van Colotubie en andere, alwaer de doodstraf sedert verscheidene jaren is afgeschaft, zender dat daerom het getal moorden is vermeerderd? Doch vooral, wat zegt ge van onze waelsche provintien die aen het regtsgebied van hel Hof van appel van Luik bebooren, en alwaer er in eenen tyd van jaren het minst moorden van al zyn gepleegd geweest, alhoewel de doodstraf er sedert langen lyd uiet meer loegepast wordt. Pier. Jan, 'k zal u daer seffens antwoord op geven. Alwie voorstaender is van de afschaffing der doodstraf, komt voor de pin met de provintien die onder hel regts gebied slaen van het Hof van appel van Luik, en hy zegt zoo ziel, zegt hy, dal zyn nu waelsche provintien alwaer het getal moorden, in eenen lyd van jaren, veel miuder geweest is dan in onze Vlaenderen, en nogthans is in onze Vlaenderen de doodstraf toegepast geweest byna elke mael dat er eetie ter doodveroordeeliug uitgesproken wierd. i Hewel, Jan, boor: Vooreerst zal ik u zeggen dal het Jan. A propos. Pier, hebt gy de zitting der Kamer van gister gelezen Pier. Wel zeker, Jan, en 'k heb ze zelfs met groote aendacht gelezen. Jan. Welnu, welk is uw gedacht nopens de af schaffing der doodstraf? Zyt ge van meening dat het goed Ware haer af le schaffen, of denkt gy het contrarie? Pier. Myne genegenheid is niet voor de moordenaers len koste der eerlyke lieden; 'k heb liever de fraeije meneeben beschermd te zien tegen de aenslagen der boos wichten, dan myne genegenheid le behouden voor de Schelmen. Jan. Zoo, ge zyt gy voor 'l behoud der doodstraf? Pier. Wel zeker, Jan. Jan. Hewel, ik ben ik van een geheel contrarie Rcdacht, ik ben een voorstaender van de afschaffing doodstraf. Pier. Dat probeert niet dat ge gelyk hebt. J«n. Maer, Pier, hoe is 'l

HISTORISCHE KRANTEN

Het Boterkuipje (1846-1871) | 1867 | | pagina 1